Pesti Hírlap, 1914. október (36. évfolyam, 242-272. szám)

1914-10-20 / 261. szám

1914. október 20., kedd. PESTI HÍRLAP 5 Antwerpen ostrománál megkapták a vaske­resztet. Vilmos császár kevéssel ezelőtt az oszt­rák-magyar mozsárütegek egy részét közvetle­nül a menetelésben szemlélhette. A császár gróf Stürgkh vezérőrnagy, cs. és kir. kiküldött előtt örömének adott kifejezést afölött, hogy az oszt­rák-magyar tüzérséget láthatta. Vilmos császár az osztrák-magyar csapatok magatartásáról rendkivül dicséröen nyilatkozott. Belgium egyetlen birtoka — egy sziget. Berlin, okt. 10. A német főhadiszállásról az a jelentés jött, hogy a brit kormány, nehogy Belgium, mint állam, közjogilag megszűnjék, a háború tartamára átengedte Belgiumnak Guemesey szigetét, hogy a kormány oda tehesse át székhe­lyét. Egy távirat szerint a belga kormány már odaérkezett. Antwerpen a bombázás után. Bécs, okt. 19. A Neues Wiener Tagblattnak a nyugati német seregnél levő haditudósítója jelenti: A hetedikéről nyolcadikára virradó éjjel három órán át négyszázhúsz löveggel, a következő éj­jel pedig ugyancsak három órán át nyolcszáz löveggel bombázták a várost, tizenhat kilo­méter távolságból, 30.5 kaliberű ágyukból. Nem igaz, hogy a Zeppelinekről ledobott bombák felgyújtották volna az Antwerpem melletti Ho­boken olajtartályait. Ellenkezőleg, sokkal több megdönthetetlen bizonyítékot találtak arra, hogy az olajtartályokat a belga parancsnok rendeletére Michel antwerpeni Jiadnagy gyúj­totta fel. Az olajtartály közelében álló egyik vasúti vonat gépét és kocsijait az első robba­nás mint kis gyermekjátékot lesodorta a töl­tésről. E gyújtogatás ellenére igen nagymeny­nyiségü benzin került a németek kezébe. Ezen kivül 1500 automobilt és kocsit zsákmányol­tak a németek. Bebizonyult &z is, hogy a bel­gák a székesegyház tornyát megfigyelő állo­másnak használták fel, ugy, mint a franciák a rheimsi székesegyház tornyát. A németek megszállották Blankenberghet. Köln, okt. 19. A Kölnische Zeitung távirata szerint három­ezer főnyi német sereg megszállotta Blankenberghet, (Blankenberghe a belga tengerparton fekszik, Ostendétől 17 kilométernyire keleti irányban.) A belga hadsereg — nincs. Berlin, okt. 19. Két belga őrnagy a Nieuve Rotterdam'sche Courant haditudósítójával közölte, hogy belga hadseregről tulajdonképen már nem is lehet beszélni. Akiket nem internáltak Hollandiában, legfölebb ötvenezer főnyi csapatot alkothatnak, amelynek legalábbis fele levetette az egyenru­hát. A megmaradt rész helyrehozhatlanul dez­organizált állapotban van, ugy, hogy a kato­nák egyelőre nem tekinthetők harcképeseknek és szövetségeseiknek inkább teher, mint segít­ség lesznek. A szerb harctér. Oroszország követe nincs Szerbiában. Kis, okt. 18. (Szófián és Bukaresten át.) A belgrádi orosz követnek, Hartwig Miklósnak, utóda mai napig sem érkezett szerb területre. A szerb kormány köré­ben már kinos izgatottsággal várják Trubeekoj her­cegnek, az uj oroszországi szerb követnek Nisbe való . megérkezését. Remélik, hogy a herceg október hó folyamán megjön. Görögország örül Szerbia szerencsétlensé­gének. Szaloniki, okt. 19. — Saját tudósitónktól. — A harctérről érkező híreket itt a legna­gyobb figyelemmel kisérik. Bármennyire fára­dozik is az entente sajtója, itt sem lehet többé a harci események valódi lefolyását elleplezni. Nem palástolhatják el különösen azt a tényt, hogy a hctboru Szerbiára nézve szerencsétlen lefolyású volt. A • görög nép széles rétegeiben megelégedéssel hallják ezt, mert ugy vélik, hogy egy erős Szerbia nem felelt volna meg Görögor­szág érdekeinek. Harcok a tengeren. Elsülyesztett német torpedónaszádok. A Magyar Távirati Iroda jelenti Berlin­ből: (Hivatalos jelentés, kiadatott október 18-án.) Október 17-én délután S. 115., S. 117., S. 118. és S. 119. számú torpedónaszádjaink a holland partok közelében harcba keveredtek az Undaunted nevü angol cirkálóval és négy angol torpedózuzóval. Hivatalos angol jelenté­sek szerint a német torpedónaszádokat elsii-­lyesztetlék, legénységükből 31 embert Angliá­ban partraszállitottak. Behncke, a tengerészeti vezérkar főnöké­nek helyettese. * Az S. 115., S. 117., S. 11S. és S. 119. számú torpedónaszádok Németország legkisebb és egyszers­mind legrégibb torpedójárművei közé tartoztak es már a legközelebbi években selejtezés alá kerültek volna. A négy magas tengeri torpedónaszád 1902­ben épült a világhírű elbingi Schichau-gyárban, Mindegyik 420 tonnás, 27 csomós volt, tüzérségük 3—3 darab 5 cm.-es gyorstüzelő-ágyúból és 2—2 gépfegyverből, személyzetük pedig 56—56 főből ál­lott. A naszádoknak három-három fedélzeti 45-ös torpedókilövő készülékük volt és gépjeik 6500—6500 lóerőt indikáltak. Az Undaunted a már elsülyedt Arethusa test­vérhajója. Anglia leggyorsabb és legújabb gyorseir­kálója, csak egynehány héttel ezelőtt készült el, 3560 tonnás, 29 csomós és 2 darab 15.'2 és 6 darab 10.2 cm.-es gyorstüzelő ágyuja van. Gépjei 30.000 lóerőt indikálnak, személyzete pedig 400 emberből áll. London, okt. 19. Az admiralitás jelenti: Az angolok veszte­sége a tegnapi tengeri ütközetnél a kővetkezők voltak: Egy tiszt és négy matróz megsebesült. 31 németet foglyul ejtettünk. Az angol hajók sérülése jelentéktelen. Amsterdam, okt. 19. A lapok jelentik Ymuidenbdl tegnapi ke­lettel: Az Eemstroom tegnap ideérkezett sze­mélyszállító gőzös és az éjjel ideérkezett Nelly Gesina és Catherina halászgözösqk tanúi vol­tak a tegnapi tengeri ütközetnek. Azt mondják, hogy egy német torpedónaszádot láttak elsü­lyedni és egyet elmenekülni. Amsterdam, okt. 19. — Saját tudósitónktól. — Az Allgememe Handelsblatt egy, a közelben tartózkodó halászgőzös személyzetének leírása alap­ján következőket jelenti az északi tengeren lefolyt tengeri csatáról: Körülbelül tiz hajó vett részt a harcban. Az egyik hajó kigyúl adt. Nemzetiségét nem lehetett megállapítani. A halászgőzöst egy gránát érte, mire gyorsan elmenekült az ütközet szinteréről. A harcoló hajók óriási sebességgel ha­ladtak. A hajósok menekülés közben még magas vizoszlopokot láttak felszökni, melyek két hajót el­sülyesztettek. Az angolok túlerőben voltak a tengeri har­coknál. Berlin, okt. 19. Lapjelentések szerint a legutóbbi angol-német tengeri harcokban az angolok háromszoros túlerő­ben voltak. Az angolok hajói legújabb tipusuak vol­tak, mig a németekéi még 1902-ben készültek. Az angol hajók gyorsasága 30 csomós, a németeké 26 csomós volt. Ugyancsak igen nagy volt az aránykü­lönbség az angol hajók lövegei és a német lövegek között. Hétszáz angol küzdött 230 német ellen. Mint­hogy eddig csak angol forrásból érkeztek hirek, bi­zonytalan, hogy mekkora az angolok vesztesége. Az egyenlőtlen harc szerencsétlen kimenetele nem ren­díti meg a német haditengerészetbe vetQtt bizalmat, csak növeli a tengerészek iránti csodálatot, akik in­kább meghaltak, semmint megadták volna magukat, A rettegő Anglia. Torpedós Zeppelinekkel Anglia ellen. Milano, okt. 19. A Gazetta del Popolo jelenti Rómából: A német léghajógyárak legutóbb harminc légi tor­pedóval fölszerelt Zeppelin-fajta cirkálót és egyéb műhelyek harminc tengeralatti hajót ké­szítettek. Ezeknek az a rendeltetése, hogy mi­helyt a tengerpart Antwerpentől Havreig a németek kezében lesz, akcióba lépjenek az an­gol flotta ellen. Amikor azután az angol flottát sikerült eléggé meggyöngüeniök, a német hajó­had nyílt tengeren fog ütközetbe bocsátkozni vele. * A Gazetta del Popolo fenti hire arra vall te­hát, hogy a németek Zeppelin-fajta torpedó-cirká­lókat és tengeralattjáró naszádokat építenek arra a célra, hogy azokkal Angliának a francia partokhoz közel fekvő részei és az ezeket védő angol flotta ellen operáljanak. A terv keresztülvitele minden­esetre lehetséges, mivel a német tengeri kikötők­ben épitett tengeralattjáró naszádokat szétszedett állapotban igen könnyen el lehet vasúton valamelyik belga kikötőbe szállítani. Torpedónaszádokat, viz­alattjárókat, kisebb monitorokat széjjel szedve már azelőtt is szállítottak vasúton. Igy pl. az orosz tengeri flotta három legnagyobb 1100 tonnás tor­pedózuzóját Szt.-Péterváron építették és vasúton szállították Chersonba, hol azután az egyes alkat­részeket összerakták. Ép igy jártak el a vizalatt­járók legnagyobb * résrévei is. A korlátlan világítás — kihágás. Berlin, okt. 19. Londonban azokat a sörcsarnoktulajdono­sokat, akik nem akartak a helyiségük világítá­sának korlátozására vonatkozó szabályrendelet­nek engedelmeskedni, egyenként öt font sterling pénzbüntetésre Ítélték. Mit ir a mániákus szakértő? London, okt. 19. A Times katonai szakértője tegnap közölt cikkében a következőket irja: Mi nem sietünk. Szövetségeseink szempontjából természetesen sajnáljuk, hogy még az oroszoknál is lassabban vethetjük súlyúnkat a serpenyőbe. Ha az ellen­ség időközben sikereket ér el, annál jobb neki. Ez a körülmény katonáink állandóan emelkedő számát nem akaszthatja meg. A költségek csak másodsorban jöhetnek tekintetbe, mert végre majd Németországnak területtel és pénzzel kell fizetnie. Még ha a legrosszabbat teszszük is fel, azt t. i., hogy az Uralnál az utolsó kozák áll és Bordeauxból elűzték az utolsó francia kocsist is, akkor majd megkezdjük Németország ellen a tengeri háborút, mint annak idején Napoleou ellen, mikor egész Európa lábai előtt feküdt. De még ott nem tartunk, mert ha Németország nem ér el az eddigieknél sokkal nagyobb sikereket, akkor a szövetségesek fogják a teret uralni és Németországra tovább is ugyanolyan állandó nyomást fejthetnek ki, aminőt tengeren mi már most is kifejtünk. Portugália. A német követ elutazott Liszabonból. Róma, okt. 19. Egy Londonban október 15-én kelt táv­irat arról számol be, hogy a liszaboni német követ ós kísérete elhagyta a várost és Mad­ridba utazott. Berlin, okt. 19. Anglia, amennyiben rábírná Portugá­liát, liogy vegyen részt a háborúban, arra szá­mit, hogy a Legosznál és a Leicoesznél (Opor­tó mellett), valamint a Liszabon előtt horgony­zó német hajókat, amelyek a háború elején eme kikötőkbe menekültek, lefoglalhatja. Anglia és az északi államok, A kereskedelem megnyirbálása. Malmö, okt. 19. A Sydwenska Dagbladed reflektál a Times cikkére, amely a skandináv államokba való meg­növekedett bevitelt bírálgatta és amely mutatja Anglia bizalmatlanságát a semleges államok irá­nyában. A svéd lap kifejti, hogy Anglia maga­tartása a semleges államokkal szemben a napok­ban igen sajátságos. Anglia ünnepiesen kije­lenti, hogy egyik világhistóriai feladatának tartja a kisebb államok létének fentartását és jogszerzödéseik védelmezését. Az angol hatósá­gok azonban a semleges államok szabad tenger­hajózásáfaak kérdésében nem tanúsítanak túlsá­gosan barátságos magatartást. Igy egy gyapot­szállitmányt, mely Amerikából Dániába útban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék