Pesti Hírlap, 1914. október (36. évfolyam, 242-272. szám)

1914-10-28 / 269. szám

• 11. OK.kŰJJC'1' —O., tif-úU. <f í.ó i I 11 i r« L h V Harcok a tengeren. Az Emden hőstettei. Fankfurt, okt, 27. Az „Emden 1' cirkáló nyílt tengeren ismét két angol lmját fogott el. A zsákmányolt hajókon te­mérdek kitűnő minőségű szén van. A két hajó ne­ve Oxford és Burest. Frankfurt, okt. 27. — Saját tudósitónktól. — A Frankfurter Zeitungnak táviratozzák Zürichből, hogy a Sanghai biztositási ügynök­ség jelentése szernt a Kamasata Maku nevü nagy japán gőzöst Köbe és Singapore között az Emden elsülyesztette. A társaság Singaporen át való útra biztosításokat nem vállal. A Zenta megmentett tisztikara Monte­negróban. Trautenau, okt. 27. Mikesek Gusztáv, a Zenta haditengerészeti biztosa, levelet irt atyjának, aki bankigazgató Trau­tenauban. Levelében közli, hogy Danilowgradban montenegrói fogságban van, ahol azonban jó dolga van. Itt ebben a kis városkában vannak a Zenta tisztikarából azok, akiket a montenegróiak meg­mentettek. A franciák nem törődték a hajótöröt­tekkel s a tengeren való négy órai hányattatás után a montenegróiak mentették meg őket. Ezek a sebe­sült-eket nyomban kiszolgáltatták Ausztriának, azo­kat ellenben, akik nem voltak megsebesülve, fogva tartották s mint hősöket ünnepelték őket. A mon­tenegrói kormány havonta 200 koronát ad Mikeseh­nek, azonkívül szabadon járhat-kelhet a számára kijelölt területen és azt tehet, amit akar. Az ellá­tásért mindössze 80 koronát kell fizetnie. A lakos­ság jóindulatu és udvarias a Zenta tisztjeivel szemben, Leveleiket francia nyelven kell megszö­vegezniük s az amerikai konzul közvetitésével jut­nak el a levelek Ausztriába. Ujabban megengedték a hadifoglyoknak, hogy németül is Írhassanak. Harc tripoliszi benszülöttek közt. Milano, okt. 27. — Saját tudósítónktól. — A Corriere della Sera jelenti Tripoliszból, hogy ott nagy harc támadt a benszülött csapa­tok között. Az ^skarik első zászlóalja és a líbiai ' tüzérek keveredtek egymással harcba. Ugy lát­szik, hogy versengés tört ki közöttük. Az aska­rik élénk puskatüzelést kezdtek, melyre a tü­zérek puskatüzeléssel és egy ágyulövéssel vála­szoltak. A harcban három ember elesett, négy súlyosan megsebesült. A tüzéreket lefegyverez­ték. A rendet helyreállították. A fölkelő búr vezér megsebesült. Kopenhága, okt. 27. — Saját tudósitónktól. — Maritz ezredest, a fellázadt búrok vezérét, egy angol jelentés szerint, megverték és sebe­sülten német területre menekült. Anglia. Meghalt a vezérkari főnök. Berlin, okt. 27. A Vossische Zeitung jelenti Hágából: Douglas Charles, az angol vezérkar főnöke, Londonban meg­halt. • Douglas tábornok ez év tavaszáig főparancs­noka volt az angol csapatoknak és amikor az ulste­ri válság kitört és Írországban a tisztek lázadása Frcnch visszalépését vonta maga után, ő lett a ve­zérkar főnöke és rangban legidősebb tagja a had­seregtanácsnak. A birodalmi vezérkar főnökének feladata az angol és a gyarmati hadseregek együtt­működését biztosítani. A balkáni helyzet. Görög 1 csapatok Epiruszban. Athén, okt. 27. Az athéni távirati iroda a következő kommü­nikét teszi közzé: Az epiruszi háborúban hozott em­ber- és pénzáldozatok ellenére, Észak-Epirusz és Görögország lakossága, nem akarván ellenszegülni az európai konferencia határozatainak, megbarátko­zott a nagykövetségi konferencia által az albán ál­lamhoz utalt epiruszi országrész kiürítésével. Az en­nek nyomán az epiroták delegátusai és a hatalmak képviselői között kötött korfui egyezmény ÉsZak­Epirusz lakosainak ethikai és vallási garanciákat biztosított, amelyek nekik lehetővé tették volna, hogy az uj regime alatt békében éljenek. Szerencsét­lenségre azonban váratlanul beállott események le­hetetlenné tették a rendnek és nyugalomnak eme? sokat hányatott lakosság jóléte elkerülhetetlen föl­tételeinek helyreállítását. A hatalmak ismételten a hellén kormányhoz fordultak azzal a követeléssel, érvényesitse befolyását Zografosznál abban az irány­ban, hogy a kivándorlók visszatérését lehetetlenné tegye. A csekély eszközök azonban, melyek az idegen kormánynak rendelkezésére állanak, nem teszik neki lehetővé, hogy vállalja a felelősséget érte. Ily körülmények között és tekintettel az ebből a helyzetből előálló anarchiára, a görög kormány az emberiesség érzésétől vezéreltetve és az Epirusz ke­resztény és muzulmán lakosai kérésének engedve, mely kérések oda irányultak, hqjry a görög kormány vállalja a felelősséget az ország rendjének és bizton­ságának föntartásáért — a görög kormány Argyro­castro és Fremeti kerületekbe bevonultatta csapa­tait abból a célból, hogy itt biztosítsa a rendet, a menekült földönfutó lakosságnak lehetővé tegye a visszatérést, valláskülönbség nélkül valamennyi epirotának biztositsa az élet- és vagyonbiztonságot és a királyság határain garantálja a biztonság szem­pontjából elkerülhetetlen rendet. Ennek az eljárásnak szükségessége annál nyo­matékosabban nyilvánul meg, mert közeledik a ve­tés ideje és a kivándoroltak családjainak alkalmat kell adni, hogy idejekorán hazatérhessenek és a ve­tést elláthassák. Amikor Görögország ezt az intézkedést teszi, amelynek tisztán ideiglenes jellege van, egyúttal fölteszi magában, hogy szigorúan alkalmazkodik a hatalmak határozataihoz; amelyekhez február 8-iki (21.) jegyzékével csatlakozott, aminthogy ebben az értelemben fölvilágosító magyarázattal fordult a hatalmakhoz is. A bolgár-szerb ellentétek. Róma. oki. 27. Az Idea Nazionale cimü lap cikket közöl a bolgár-szerb viszonyról. A római újság sze­rint annak a hatalmas nyomásnak, amelyet az egész bolgár közvélemény gyakorol reá, a bol­gár kormány nem lesz képes sokáig ellentállni. Mimién pillanatban megtörténhetik, hogy Bul­gária ultimátumot küld Szerbiának. Ezzel egy­idejűleg a bolgár kormány közölni fogja a ha­talmakkal, hogy semmi száiiiitgafás, vagy ha­talmi vágy nem vezérli s hogy a világháborúban részes hatalmi csoportok egyikéhez sem fog csatlakozni, hanem tisztán csak a maga erejé­ben bízva száll harcba a maga faji érdekeinek védelmére, Szerb bandák garázdálkodása. Szófia, okt. 27. (B. t. ü.) A strumnicai prefektus azt táviratozza, hogy egy száz főnyi uj szerb banda lépett fel ltadoviste kerületben, ahol harácsol és a bolgár lakosságot terrorizálja. Agyonlőtt bolgár képviselő. Szófia, okt. 2G. Strumnicából érkező hirek szerint Gyorgyev képviselőt, a szobranjenak a demokrata párthoz tartozó tagját, Strumnica közelében ismeretlen tettesek agyonlőtték. Összeütközések a görög-bolgár határon. Szófia, okt. 27. A7. összes szófiai lapok jelentik, hogy a görög határőrök a görög-bolgár határon gyakran lövöldöznek a közelükbe jutott bolgcir katonákra. Románia muníciót vásárol. Bukarest, okt. 27. — Saját tudósitónktól. — Románia katonai bizottságot küldött II­linoisha, hogy ott egyelőre husz millió töltényt vásároljon a román hadsereg Mannlicher pus­kái részére. Törökországban tanítják a német nyelvet. Konstantinápoly, okt. 20. A stambuli török mintaiskolában bevezették a német nyelv tanitását. Eddig az egyetlen idegen nyelv, amelyet török iskolában tanítottak, a fran­cia volt. Az enteníe ügynökei elutaznak a Balkánról. Bukarest, okt.'27. A Buxton testvérek felgyógyulva elhagy­ták a szanatóriumot és legközelebb Angliába utaznak. Törökország 1, Perzsia és Afganisztán szövetsége. Frankfurt, okt. 27. Konstantinápolyból táviratozzák a Frank­furter Zeitungnak: Befejezett dolog a szövetsé­ges szerződés megkötése Törökország és Afga­nisztán között. Beavatott körökben azt is tud­ják, hogy Törökország Perzsiával is szövetségre lépett és a teheráni kormány kívánságára hét török oktató-tisztet küldött Perzsiába. Perzsia nem elégszik meg Oroszország vála­szával. Konstantinápoly, okt. 27. A „Haver" nevü perzsa újság jelenti Tehe­ránból: Az orosz követ az orosz válaszjegyzék át' nyújtása alkalmával nyilatkozatot is tett, amelyben közölte, hogy Oroszország nem vonhatja vissza csa­patait Aszerbeidsanból, de ha a jelenlegi háború to­vább bonyolódik és Perzsia megőrzi semlegességét, ngy Oroszország később vissza fogja vonni csapa­tait és Perzsia függetlenségét biztosítani fogja. Az orosz válasz-jegyzéket o perzsa miniszter­tanács kedvetlenül fogadta. A minisztertanács ujabb erélyes jegyzéket készül intézni Oroszország­hoz. Az egész perzsa nemzet helyesli a kormány magatartását. Forradalmi hangulat Indiában. Róma, okt. 27. Az itteni német császári nagykövetség közli a következő hivatalos berlini táviratot: „A pekingi német követség táviratilag jelen­ti, Hogy a sáüglíaii angol konzulátus megtiltotta az összes chinai angol hajóstársaságoknak az indiai hajójáratok további fentartását, a mohamedán in­dusok között egyre növekvő forradalmi mozgalmak miatt." A monarchia és a háború. A király szózata. A hivatalos lap mai száraa királyi kéziratot közöl, amelyben az ellenséges betöréstől szenvedett vidék lakosságáról emlékezik meg meleg és gondos­kodó szavakkal. A királyi kézirat igy hangzik: Kedves gróf Tisza! A monarchia összes népeit olyan nagy erőfeszítésekre hívó háború a magyar szent korona területét sem kimélto meg. Szlavóniának és északkeleti Magyaror­szágnak egyes vidékei ki voltak téve az im­már győzelmesen kivert ellenséges betörés pusz­tításainak. A reájuk zudult szenvedés szive­met fájdalommal töltötte el. Atyai részvétem fordul hü alattvalóim felé, akücnek személye és vagyona annyi veszélynek volt kitéve s gaz­dasági esisztenciája ilyen érzékeny kárt szen­vedett. Bizalommal várom tőlük, hogy haza­fiúi áldozatokra kész lelkierővel viselik el :i reájuk mért megpróbáltatást s nem veszítve el bizalmukat a jobb és biztosabb jövőbe, tettre­kész férfiassággal fognak az ujraépités nagy munkájában résztvenni. Utasítom kormányo­mat, hogy a háború által közvetlenül sújtott vidékek sorsát különös gondoskodás tárgyává tegyo s az erre hivatott helyi tényezők bevo­násával tegye meg mindenekelőtt a fenyegető inség elhárítására szükséges lépéseket. Biztosi­tom e vidék lakosságát, hogy számithat to­vábbi messzemenő gondoskodásomra s bizton remélem, hogy mielőbb kiköszörülheti a jólétét ért súlyos csorbát s újra megvetheti boldogu­lásának és kulturális életének biztos gazdasági alapjait. Kelt Bécsben, 1914. évi október 25-én. Ferenc József s. k^ gróf Tisza István é. k. iMLM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék