Pesti Hírlap, 1914. október (36. évfolyam, 242-272. szám)

1914-10-28 / 269. szám

1914. október 28., szerda. PESTI HÍRLAP 7 ben, Wtatsehka Rezsőnek a 22. t. t.-e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Hajek Ottónak ós Rubner Fi igycsnefc a 21., Fridrich Károlynak, Eichler Károlynak, Kaba Jó­zsefnek és Pusch Józsefnek a 36. és Friedrieli Jánosnak a 98., Hulla Gusztávnak az p. 1 t.-e -ben; grunner Albin­nak a 9. t. tarack e.-berr a kővetkező hadnagyoknak: Sagovac Vednek ós Dregievsicz Lajosnak a 21. gy.-e.­bcn; a következő tartalékos hadnagyoknak: Kojetinsky Ernőnek, Wurm Ottónak, Vj»iija Vineénelc és Üöhrsch Norbertnek a 21. ós Ppljetin Hubertnek a á(5. gy.-e.-ben; a következő századosoknak: ns. gtccher Richárdnak ós Haubold Gyulának a 8., Ilrebicaek Jánosnak ós Lodzinski Tádénak a 10. hegyi t.-e.-beni tpi áb^já: P.isghsr Gyula főhadnagynak és Rückl Jaroszláv hadnagynak a 8. negyi t.-e. ben; a következő századosoknak: Kaderavek Rezső­nek «s Höberth Jánosnak a 98. gy.-e.-ben; a kövótkezö főh inagyoknak: Gross Alajosnak, Kettner üdönnek és Brusch Károlynak a 36. gy.-e.-ben; Pawljk A1 ijosnnk, Ulhich Károlynak, Tomasini Pálnak, S roner Gus/.táv­nak. Geyschiagcr Gyulának, Plentntr Ferencnek és Ma]l­nar Qyülának a 98. gy.-e.-benI Hippmann Károlynak, Jeschke Györgynek és Korossy Károlynak a 12. t. v­zászlóa íjban; Stenzel Hubertnek a 3. hegyi t.-e.-b n; a következő hadnagyoknak: Pavlicsek Józsefnek, Pudé­bradsky Vilmosnak és Kloc Mariánnak a 36. gy.-e.-ben; Kolar Henriknek a 12. t. v.-zászl aljban; Chrza Pálnak a 25. t. t.-e.-ben; a következő tartalékos hadnagyoknak: Böhm Ottónak, Kchwalb Arturnali, Mrázek Károlynak. Taud Rezsinek, Hűsek Rezsőnek és Slowasscp Fgfeiicn k a 36. gy.-e.-ben; Pi-eisinggr Ernőnek, Nötschpr Henriknek és Kabrna Ferencnek a 93, gy.-e.-ben; Treuenslatti lovag Ehríich Vilmos jogtudornak a 12. t. v.-zászlóaljban; Seit­ner Ferencnek a 9. t. tarack e.-ben; továbbá: Traversa Hektói századosnak a b.-h. táb. vad.-zászlóaljban; Feld­mann János századosnak a 9- vonatosztályban; a követ­kező főhadnagyoknak: Rochelt KArglynak a 17. táb. vad -z.-baii; Borpnkai Boronkav Károlynak a 10. h.-e.­ben; ÖfHia Jánosnak a 25. tá'i i.-e.-ben; Watzka Ka­millófi;. Schimek Alajosnak ő 5 líckl Jánosnak a 9, táb. tarai dbpn; Eder Lipótnak a 2 nehéz tarack o.-ban, tov'! vayai és Luskóui gróf Vay Ar',ur tart. főhad­nagyn:;;* és Czapg Alfonz hadnagynak a 10. h.-e.rben; a köyeUiZ'ö tariaíékos hadnagyoknak: Petrof Antalnak a ltí., Sterbinszky Ottó jogtudornak a 67., herceg S.ehön­burg-Hartenstein Sándornak az i. drag.-o.-ben; lovag Wurzian Alfréd jogtudornak a 3. nehéz tarack e.-ben; Weikert Henriknek a táviró e.-ben, Sulc Józsefnek a 9. vonatosztályban; továbbá: Ruffer József hadnagy-élel­mezési tisztnek a 2. táb. vad,-z.-ban; az ellenséggel szem­ben vitéz és áldozatkész magatartása elismeréseid; dr Tintner Frigyes ezredorvosnak a 25. hadosztály egészség­ügyi intézeténél; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréseid a következő századosoknak: lovag Chmielowski Sgverinnek a 30., Weisz Vincének és Kautz­ky Rezsőnek az 58. gy.-e.-ben, Schediwy Gyulán?k és Thannabauer Éneinek a 30. táb. vad.-z.-ban; a követke­ző f..hadnagyoknak. Detler Emilnek és Minich Ervinnek a 30. gy.=e.rbpnj Sterneck zu Ehrenstemi báró Daubleb­sky Árminnak a 15. drag.-e.-ben; továbbá: Rossmanith Flórián tart. hadnagynak és Khau Mátyás hadnagynak a 30. gy.-e.-ben; Schimke Hugó főhadnagy élelmezési tiszt­r, k az 58. gy.-e.-ben; a következő századosoknak: Wani­bera Alajosnak és Fassl Győzőnek a 27. táb. vad.-z.-ban; a kővítk.-aő főhadnagyoknak: Szerovai Cimpopa Jenőnek szánd, a ÖÖ. gyalogezredben és Soncsek Bódognak, számf. a 77. gy.-a.-ben, mindkettő a vezérkarnál\ MpUer Vilmos­nak és Horák Vladimírnak a 67., Totzauer MPUnsk a 98. gy.-e.-ben, Albrecht Ottokárnak a 3. tiroli csász.-yad.­e.-ben; Altottersbachi lovag Pistor Ervinnek és Bömsödi Hajós Józsefnek a 12, da.s.-e.-ben; a következő hadna­gyoknak: Brauner Ivánnak és Kis-Ghlivényi Némák De­zsőnek a 67, gy.-e.-ben; Juhász Egonnak, Mamuschich Istvánnak és Lukács Szergiusnak a 12. dzs.*e.-bep., Rull Hubertnek a 25. táb. t.-e.-ben; továbbá Dorosulics Fe­renc tart. -főhadnagynak a 98. gy.-e.Jjen; a következő tart. hadnagyoknak: Ilanzély Kornélnak, Gallus Ervin, jogludo.nafe és Renedict hurtnak a 67. gy.-e.-ben; Schuik Lajosnak a ál, táb. t..-e-ben- a koronás arany érdemke­resztet a vitézségi érem szalagján az ellenséggel szemben kiváló szolgálata elisnaeréseül: Saal Henrik alhadbizt.os­nak, beosztva a 19. gy. hadosztályparancsnijkságnál; az ellenséggel izemben kiváló szolgálatút elismeréseül: Hain Edg katonai élelmezési főtisztnek és Leibl Jakab katonai élelmezési járulnoknak a 19. gyaloghadosztály parancsnokságnál. A társadalom és a Karácsonyi aisiiulék a katonáknak. tli'cSi okt. 27. A hadügyminisztérium haclsegélyző hivatala felhívást bocsátott ki a lakossághoz, amelyben felszólítja őket, hogy a hadban álló katonaság ré­szére karácsonyi ajándékokat gyűjtsenek. A had­segidyüö hivatal a gyűjtést félmillió korona adomtl­nyozá'ával kezdi meg. Minthogy azonban ez a magában véve Jelentékeny psszog korántsem elegen­dő arra, hogy minden egyes, harcban álló katoná­nak karácsonyra egy kis örömet hozhatna, arra ké­ri a hivatal a közönséget, szíveskedjék é« pedig lehetőleg gyorsan, erre a célra pénzadományokat küldüai és a hivatal gondoskodni fog arról, hogy a karácsonyi ajándékok csapatainkhoz szakaszonként idejekorán eljussanak. A katonai kórházak. A Vigadó hangversenyterme is kapott sebe­sülteket. Két nagy teremben 20 ágyra berendezett kórház költségeit dr Bódy Tivadar alnolgármester és dr Márkus Jenő tanácsnok néhány ngmessziyil emberbarát áldezatkéi^ségóből teremtették elő. Hét­főn, s.zpi'dán, pénteken és minden jnásedik vasár­nap, amely napokon dr Bódy Tjvadamé és dr Már= kus ,lenőné tartanak inspekeiót, Kattlev Bernát, Pick Ede és Szilágyi Lajos áldozatkészségéből a szo­kottnál is bővebben látják pl a kateöákftt. Enfiek a kívánságuknak természetesen a legnagyobb kész­séggel tesznek eleget és fáradtságot nem ismerő buzgalommal yalpságos ünnepnappá varázsolják katonáink ezen napjait. A kórház bereníjc^ése Ha­lász József fővárosi igazgató-gondnok munkája, A Magyarországi Cionistq Szervezet ]ielyi§é­géhen berendezett Vörös Kereszt kisegítő kórház e hó 23-én megkezdte működését. A korházban egy^ előre tiz sebesült- részesül ápolásban; vezetej orvos dr Jordán Viktor, a helgybizottság píén ögv. Lin­dtnbaum Jak ab né és 'dr Óesferreicher Béláné mű­ködnél,'. A Chfirité egyesület hadikórházában, amelyet dr Engel Quszfáv igazgatófőoryos, BisrliHz Matild, báró S'ehossberger Nándorné, báró Kohnjr Adolf­né és Singer Zsigmoiidné vezetnek, sok súlyos és könnyebb sebesűjt várja a gyógyulást. A gondos, szeretetteljes-ápolásban dr l'hslcr Hugó es Gerber Béla főorvosoknak az önkéntes DÍJ hivatásos ápoló? npk buzgó csapata segít. A tartalmas és bőséges el­lát ás Ellbogen J{árolyné érdeme, aki a gazdasági I Ügyeket intézi. A Magyar Vörös Kereszt tudósító irodája. A humanitárius tevéken.ykedésből, melyiyel a Vörös Kereszt a világháború kitörése óta enyhíti az irtó borzalmakat, része jutott a Vörös Keretűt tu­dósító irodájának is. Az anyaintézmény a harctéren sebesültek testi fájdalmaira hozza a? irt, a Tu­dpsitó Irgda a milliónyi névtglen hősök itthon ma­radt szeretteinek aggódó lelkét igyekszik megnyug­tatni. A fizikai erőfeszítésen tul még rengeteg fél­reértéssel ig meg kell küzdenie a Tudósítónak. Nemcsak a testi, de a lelki betegek is türelmetle­nek, ez utóbbiak ta'án még hatványozottabb mér­tékben. Az aggódó anya és hitves még a trbori pos­ta hozta sajátkezű kézirásnak sem hisz, hogy tudná türtőztetni magát, mikor a harcból hazatérő sebe­sültek • ngadozó visszaemlékezései, vagy különöskép a gazdátlanul kóválygó kósza rémhírek megrabolják amugv is nyugtalan álmaitól. Ezeket a türelmetlenkedőket kívánja a Vörös Keroszt tudósító irodája megnyugtatni minden kö­rülmények közölt, őszinte, lelkiismeretes, megbíz­ható értesüléseivel. Hogy a Tudósító Iroda nem ad biit a sebe­sülésről, hallózásról, eltűnésről nyomban a kata­sztrófa bekövetkezte után] napon? ... A viszo­nyokkal ismerőseknek, a katonai dolgokban némi­leg -tájékozottaknak magyarázni som kell, hogy há­ború idején a hadvezetőség által nyilvánosságra juttatott veszteség-lajstromok természetszerűleg e$ak némi késedelemmel, olykor meg épen csak hu­zamosabb idő; napok, talán hetek multán állítha­tók össze. E lajstromok megbizhatósásra követeli meg az alapos megállapítást, amit nem szabad el­hamarkodni, hiszen a késedelemben sokkal keve­sebb veszedelem rejlik, mint az alaptalan ijesztge­tésben. Hány esetben történik meg, hogy a század parancsnoka és összes tisztjei elesnek, a század­iroda minden okmánya elég, elvéss?, egye3 esapat­. testek szétszóródnak, más esapattestelrhez csatla­koznak, ugy, hogy máv csak ezért is teljes lehetet­lenség a veszteségek nyomban való mepráPapitása és nyilvántartása. Aztán a hare szinterén dolgozó, agyonfáradt és hajszolt orvosoknak és egyéb egész­Ségücyi katonáknak is fontosába és sürgősebb az azonnali beavatkozást igénylő műtétek és kötözés, mint a pontos veszteségi jegyzék összeállítása, a sebesülések minemíiséffének s a halál beálltának fel­jegyzése, az elesettek é-a sebesültek azonosságának megállapítása, a statisztikai adatok és kimutatások megkonstruá'ása. Mindezekből egész természetesen köv.tk-e-zik, hogy a hivatalos veszteségi lajstromok, amelyekben nem szabad hibának vagy tévedésnek lennie, csak nagy késedelemmel érkezhetnek a tu­dósító irodához. A Vörös Kereszt, tudósító irodáit a genfi konveneió és a katonai egészségügy szabályai kizá­rólag csak arra kötelezik, hogy a hivatalosan hoz­zájuk juttatott adatokat feldolgozzák és nyilván­tartsák. A budapesti tudósító ir<x!a vezetői ennek daeára a saját kezdeményezésükből kieszközölték il­letékes helyen, bocv pontos és gyors kimutatásokat kapjon az iroda az összes kórházakban és. egészség­ügyi intézményekben ápolt betegekről is. hogy ez­zel is több adatot és gyorsabban' tegyenek hozzáfér­hetővé a harctéren levő hozzátartozóikról szóló hi­rc&ot türelmetlenül váró nagyközönség számára. Éjt is napnailá téve talpon van a tudósító iroda egész személyzete, hogv minden beérkező ada­tot nyomban restancia nélkül feldőlrrozlxassák s hogy a nani postát késlekedés nélkül aznan elin­tézhessék. STan-nop után több ezer hvbdnwédás ér­kezik az irodához, olvkor t? <W»b i«. Aiwiw*­tns bn P-ától ok+AW on-i" ^ lóvé 1 ö" 11A17 távirat, összesen tehát 351.709 tudakozódásra vá- • laszolf az iroda és eközben mintegy áO.OQO érdek­Idddneu szolgáli érdemleges v<ÍhiS(,azi ,l, lieg.y a iegszegényebb péposztályhoz taj>iazó ; írni, olvasni nem tudók is gyurs és d'Jtalan felyiíágositást nyer­hessenek. a tudósi'.ó iroda vezetősége azt a már is "teljes mértékben beyáit okos reformot léptette leg­utóbb életbe, hogy a tudósító hivatal épületének kapujában külön fölvételi iroda áll reggeltől estig a kérdezősködők szolsálatára. A háború ki lőrése óta a hivatalos órák fogai­niát kiküszöbölve állandóan ,— vasár- és ünnepna­pokat sem véve ki, —, permaneneiában van a Vö­rös Kereszt budapesti tudósító irodája, amelynek egész apparátusa: népföikeők és lei ró munkála­todra lelkes honleányi felbuzdulásból önkéntesen vállalkozott asszonyok és urileányok vetélkedve igyekeznek minél, tökéletesebben valóra váltani a vezetőség intencióit. A gáncsoskodás sara nem ér­hpt fel ez óramű precizitásával n.ftködő intézmé­nyünkhöz. amely három perc alatt megbizható vá­aszt képe§ adni hadseregünk bármelyik kombat­láns katonájáról, nkirpl hivatalos hír érkezc-tt. El­jön az idő, niikoT a türelmetleiikedők is lehiggad­va, áhUák majd a Magyar Vörös Kereszt tudósító irodájának értékes humanisárius mnn iiját és elis­merpssfel fognak adó.zpi veí.etö' önfelá izásának. Bízvást állíthatjuk, hegy becsi. • csehben és tökéletesebben, mint ahogy azt a Vörös Kereszt budapesti tudósi tó irodája cselekszi, képzelni sem -lehet a hadhavonultak kapcsoltának özvetitését itthon maradt szerettei!-kel. Leplezetle; minden esetben őszinte értesítései megnyugvást keltenek még ©tt is, ahová kényte}en^g{letleii gyászhirrel kopogtat be a tudósító iroda válaszpostája. Mert ez a biztos hióbposta is többet ért a hosszú bizony­talapsngnál. Ez a megnyugvás az egész tudósító intézménynek minden dicsérő szóról meggyőzőbb elismerése. Ezért alkották, ezért áll fenn és ez az, amiért érdemes volt élnie és dolgoznia. A tudósító iroda élén áll; gróf Iíadik-Barkó­ezy Endre főmegbizott főnök és Wéninger Vince fömegbizott helyettes. Aitgusztíi íőhereegass,zony a Dolog­kórházban. Auguszta főhercegasszony Majtliényi Anna Udvarhölgy kíséretében kedden délelőtt látogatást tett a Dolog-kórházban. A főhercegnőt dr Flóris Áron ügyeletes sebészorvos fogadta és kalauzolta a kórlníz egyes osztályaiban. A főhercegnő meleg ér­deklődést tanúsított a látottak iránt és a tőle már megszokott kedves előzékenységgel beszélgetett a sebesült katonákkal. Majdnem minden sebesültet megszólitott, megkérdezte sebesülésének törtene­tét, hogy nagyon fáj-e a seb. Különös érdeklődést tanuaitett a sebészeti osztály berendezése iránt. Még hosszalA ideig barátságosan elbeszélgetett a se­besült katonákkal ós távozásakor minden katoná­nak szivart, cigarettát, imádságos könyvet, dominót és malonijátékot adott. Az esti órákban Augusita főhercegasszony bá­ró Majtényi Anna udvarhölgy kíséretében megie­lent a Hold-utcai kórházban, ahol Szurmáy Sándor altábornagy felesége,- Kermeszky alezredes, dr Var­ra iil liegsa egyetemi tanár és helyettese, dr Borra Jenő orvoa fogadta. A főhercegasszony hosszabb időt töltött a kórházban, több beteget megszólitási­val tüntetett ki és elhalmozta őket ajándékaivá*. A lábbadozó sebesültek elhelyezése, A Vörös Kereszt lábbadozó sebesülteket elhe­lyező bizottsága október 30-án, pénteken délután 6 órakor Andrássy-ut 8. szám alatti helyiségében Josipovieh Géza v. b. t. tanácsos elnöklete alatt ülést tart. Eddig hat sebesült otthon és nyolc am­bulatórium van működésben, amelyeket a napok­ban meg fog szemlélni gróf Csekonicc Endre, ki­rályi biztos is. A bizottság újból kéri a közönséget, hogy nyissa meg lakását egy-egy lábadozó katona részére, aki pedig ezt nem teheti, nyújtson lehe­tőséget arra, hogy az ő költségén egy-egy lábbadozó katona valamelyik otthonba elhelyeztessék. A meg­váltásra szóló bejelentések a bizottság, Andrássy-ut 8. szám alatti irodájához intézendő As éhezők ebédje. Kagj : hullámokat vet az ország társadalmá­ban a Gyorssegély-Augusita-alapnak az éhezők el­látására irányuló akciója. Százával jelentkeznek a jószívű emberek, akik a háború egész tartamára egy, két, sőt négy, öt éhező ebédjét biztosítja. A Gyorssegély-Auguszta-alap már megkezdte az ellá­tás technikájának előkészületeit is és kilátás van rá, hogy nemsokára nem lesz egyetlen szükséget szenvedő sem a fővárosban. A szegények felruházása. A szegényeltnek téli ruhával való ellátása ér­dekébea a Budapesti Központi Segítő Bízottság ru­házati osztálya által megindított mozgalom mind több és több eredményt mutat fel. Mindaz azonban, ami eddig összegyűlt, igen kevés ahhoz, hogy a fel­ruházásra váró sok szegény s több mint tízezer gyer­mek megkapja- a télire i legszükségesebbeket. A ru­házati osztály ezért arra kéri a közönséget, hogy ugy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék