Pesti Hírlap, 1914. november (36. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-25 / 297. szám

1914. november 25., szerda. Ypern tarthatatlan. Berlin, nov. 24. — Saját tudósitónktól. — A Berl. Tageblatt jelenti: A szövetségesek helyzete Ypern mellett tarthatatlanná vált. A Eelső-Yserért vivott harc ia tulajdonképen be van fejezve és a német hadi operációk uj fázis előtt állanak. ' Az Yser partján. Berlin, nov. 23. A Taegliche Rundschau jelenti Amster­damból: A hollandiai sajtó szakértői egybehang­zóan kritikusnak mondják az Yser partján a katonai helyzetet a szövetségesekre nézve. A helyzetnek rövidesen a németek javára kell ala­kulnia. A franciák és angolok kimerültek ós meg vannak tizedelve. A németeknek uj epükkel való offenzívája a szövetségesek vereségét vonná maga után. Angol vezérkari arcfintor. Bécs, nov. 21. A „Times" egy angol tüzérségi kapitány­nak tábori postával érkezett levelét közli, amely „a szövetségeseknek Ypern mellett való szeren­csétlen küzdelmekor' a többi közt a következőket mondja: „Ezek a németek ugyancsak értenek a há­ború mesterségéhez. Tegnap reggel ismét pár igen kellemetlen órát szereztek nekünk. Roha­mot intéztek állásaink ellen, áttörték a centru­munkat és egy lovassági ezredet visszavertek. A vezérkarnál ugyancsak nyúltak megint az ar­cok . . . Az északfranciaországi helyzet. Berlin, nov. 24. • — Saját tudósitónktól. — Az észak-franciaországi hadi helyzetről a következő jelentések érkeztek ide: Rotterdamból jelentik a Berliner Tageblattnak: A Daily News egyik levelezője táviratozza Észak-Eranciaor­szágból, hogy a legutolsó héten a harc egészen görcsös jelleget öltött. A németek támadásait visszaverték, ezzel szemben azonban az ellensé­ges tüzérség ágyúzása- az áradások és a rossz időjárás a szövetségesekre nézve is lehetetlenné tettek minden előrenyomulást. Csapataink most — igy folytatja a levelező — a lövészárkokban védett állásban feküsznek cs nézik, hogyan po­csékolják a németek gránátjaikat Nieuport rom­jaira, ahol már nincsen egy ház se, amely meg ne sérült volna. Dixmuidennek egy részét a né­metek, egy másik részét a franciák tartják meg­szállva és egyik fél se tud tovább menni. A német seregek összpontosítása. Iiopenhága, nov. 24. Párisból jelentik: Ide az a hir érkezett, hogy a német hadvezetőség a német seregeket dél felé irányította, nyilván azzal a céllal, hogy Arras, vagy talán Soissons körül összpontosítsa. Joffre vár. Berlin, nov. 24. A „Lokalünzeiífei ,' t-nek jelentik kerülő uton Párisból: Amint Barthou tábornok a „Petit Jeur­nal"-ban irju, Joffre tábornok ama meggyőződésé­nek adott kifejezést, hogy sikerülni fog neki a jelenlegi állásokat addig tartani, mig az oroszok keresztülviszik offenzi vajukat s mig elhárítják a német és osztrák-magyar csapatok támadasat. A francia-angol fronttámadás akkor fog bekövetkezni, ha majd az orosz erők számára megnyílik a bevo­nulás utja Kelet-Poroszországba. A katonai szak­értő beismeri, hogy a francia hadvezetőség ismét változtatott taktikáján cs további rendelkezésig defenzívára szorítkozik. Albert király a lövészárokban. Berlin, nov. 24. Rotterdamból jelentik: A hollandi határra érkezett belga katonák beszélik, hogy Albert belga király személyesen is résztvett az Yser melletti harcokban katonái között. Egy belga katona beszéli, hagy a lövészárokban, amelvben fekiidt. egyszerre csak megjelent egy komoly kinézésű, magas katona­tiszt, aki melléje állott. Néhány nerc múlva egy bajtársát golyó .érte, aki halva .rogyott y;szc. >1 PESTI HÍ RLAP király kezébe vette az elesett katona fegyverét és addig lövöldözött az ellenségre, mig a patronok• el­fogytak. Azután elhagyta a lövészárkot. A katona csak kfeobb tudta meg, hogy a hallgatag férfi Albert király volt. Ujabb behívások Franciaországban. Kopenhága, nov. 24. A Berlinske Tidende jelenti Párisból: A had­ügyminiszter a tartalék és a territoriális csapatok 1893—1910. évi évjáratait, amelyek eddig még be nem hivattak, behívta. A német, magyar és osztrák javak el­árverezése. Genf, nov. 24. — Saját tudósítónktól. — Moncio képviselő közlése szerint a francia kamarában erős többség alakult, amely a ka­mara újbóli összeillésnél a német, osztrák cs magyar alattvalók lefoglalt vagyonának elkob­zását és nyilvános elárverezését fogja kívánni. A kormány, ugy látszik, nem ellenzi az indít­ványt, melyet törvényjavaslat alakjában ter­jesztenek a kamara elé. Német orvosok a párisi haditörvényszék előtt. Berlin, nov. 23. Zürichből jelentik: A Havas-ügynökség a pá­risi haditörvényszék egy Ítéletét közli, mely a né­metek által megszállott területek lakosaival szem­ben állítólag elkövetett erőszakoságok és a sebesül­tek hanyag kezelése miatt haditörvényszék elé állí­tott néhány német fogoly katonaorvos és szanitéc felett döntött. A haditörvényszék izgalmas tárgyalás után képtelen ítéletet hozott. A vádlottakat fosztogatás­ban és erőszakosságokban bűnösöknek mondotta ki, bűnüket Lisy-sur-Qureqben követték volna el. Egy Ahrens nevű orvosról kisütötték, hogy 135 francia katonát több napon át gondozás nélkül hagyott. Az Ítélet egy orvost két évi, niásik két orvost és be­tegápolot egy évi, egy századost hat havi fogsággal 611 jí. ­A vádlottak a legefélyésebben tiltakoztak a vád ellen. Francia aviatikusok ujabb támadása a fried­richshafeni léghajógyár ellen. Berlin, nov. 24. — Saját tudósítónktól. — A Bei'l. Tageblatt jelenti Genfen át: Hat francia repülőgépből álló légi flotta újra megpróbálta, hogy a friedrichshafeni Zeppelin­csarnokokhoz közeledjen, de azonnal shrapnel­lekkel lőttek rájuk, mire nyugati irányban tá­voztak. Törökország háborúja. Egyiptom védelme. Berlin, nov. 24. Konstantinápolyból jelentik: Az Egyiptom­ból kiutasított török főbiztos jelentése szerint az angolok ötvenezer embert koncentráltak Egyiptom védelmére. Ezek közül 30.000 van a csatornánál, ahol nagyszámú nehéz tüzérséget is összpontosítottak. A török katonai szakértők szerint azok az intézkedé­sek, melyekkel az angolok a törököknek a szuezi csatornán való átlépését akarják megakadályozni, elhibázottak. Török támadás a Szuez-csatorna ellen. Róma, nov. 21. — Saját tudósitónktól. — A Corriere d'Italia jelenti Alexandriából: Az indiai tevés csapatok, mint már jelentették, a csatornának eddig ismeretien pontján összeüt­köztek a beduinokkal, de a döntő pillanatban be­avatkozott a török lovasság, mely megtámadta és szétugratta őket. A veszteség hir szerint mind a két részen igen nagy. E jelentés szerint két­ségtelen, liogy a törökök elérték a szuezi csator­nát, Egy az összes fegyvernemekből álló elővéd állítólag erőltetett menetekben Izmailla ellen nyomul. Ez nemcsak a politikai ós katonai, de a kereskedelmi körökre is. mély benymúst tesz, 5 és feszülten várják, hogv mi lesz a csatorna el­leni támadás következménye. A Messagero kér­di, hogy mit szándékozik a kormány tenni, hogy a szabad hajózás jogát a semleges államok ré­szére biztosítsa. Perzsa törzsek az oroszok ellen. Kfuustantinápoly, nov. 24. • A török kormány és a konstantinápolyi perzsa követ. Riza herceg között már napok óta tárgyalások folynak a török-perzsa szövetség tárgyában. Riza herceget a szultán legutóbb kihallgatáson fogadta. A perzsa követ értesülései szerint Perzsia, ameddig csak lehet, meg akarja őrizni semlegessé­gét, azonban a nép hangulata és a törzsfőnökök kí­vánsága az, hegy a perzsa kormány mielőbb csatla­kozzék a szent háborúhoz. Dsulfában nagy az izgalom, miuthogy perzsa és kurd csapatok vonultak a város ellen, amelyben mintegy 2000 főből álló kozák helyőrség és egy lö­vész-zászlóalj van. A Tebris és Dsulfa között fekvő falvak és városok már a hegyi törzsek birtokában vannak. A hegyi törzsek élén Salar ed Dahie áll. Busirban az angol-barát kormányzót eltávolí­tották és a kormányzóság élére egy forradalmi komi­tót állítottak, amely a teheráni kormánytól követeli, hogy vagy mondjon le, vagy pedig csatlakozzék a szent háborúhoz. Bender-Abbasba egy angol ágyúnaszád érke­zett, amelynek a feladata az, hogy megvédje az angol és francia lakosságot. A hegyi törzsek megszállták az Unar-hegysé­get is és innen szakadatlanul lövöldözték az orosz határszéli csapatokat, amelyek végül elhagyták ál­lásaikat és visszavonultak az ország belsejébe. Az oroszok igen nagy veszteségeket szenvedtek ugy emberben, mint hadianyagban. Tcbriszbcíi a perzsák lemészároltak kétezer oroszt. Frankfurt, nov. 24. — Saját tudósitónktól. — A Frankfurter Zeitungnak jelentik Konstan­tinápolyból, hogy az ottani perzsa követségre érke­zett távirat szerint Tebris perzsa város szombaton nagy vérengzésnek a színhelye volt. A perzsa kur­dok megtámadták a Tebrisben időző, mintegy két­ezer oroszt és valamennyit agyonverték. Harc az orosz és a török flotta között. Pétervár, nov. 24. (Szófián át.) Az orosz tengerészeti vezérkar november 20-án a következőket jelentette: Tegnap egy sorhajódiviziónk a Fekete-ten­geren, amikor az anatóliai part mentén tett cir­kálóutjáról Sebasztopolba volt visszatérőben, hu­szonöt tengeri mértföldnyire a chersoni világító­toronytól, egy török hajóhadkülönitményt pillan­tott meg. Mindkét részről tüzelés kezdődött, amely tizennégy percig tartott. A Jévstafi admirális­hajónkat több lövés érte és súlyosabb sérüléseket szenvedett. Egy hadnagyunk és három kadét életét vesztette, valamint huszonkilenc matróz is. Egy hadnagyunk cs tizenkilenc matrózunk súlyos sebe­ket szenvedett, öt matrózunk könnyebben sebesült meg. • A Svjatol-Jévstafi, a Joann-Slatoust testvér­hajója, az orosz fekete-tengeri hajóhad legerősebb csatahajója, 1906-ban épült, 13.000 tonnás, tüzérsé­ge pedig 4 darab 30.5, 4 darab 20.3, 12 darab 15, 14 darab 7.5, 6 darab 4.7 centiméteres gyorstüzelő ágyúból és tí gépfegyverből áll. A páncélos gépjei 11.000 lóerőt indikálnak és a hajónak 17 tengeri mértföldnyi sebességet adnak. A csatahajón 879 ember van. Souchon admirális kitüntetése. Berlin, nov. 24. Souchon admirális, a , ;Javus Sultan Selim", az egykori „Goeben" hajó parancsnoka, mint Konstantinápolyból jelentik, különös kitüntetést kapott a szultántól. Az uralkodó, mint ritka aján­dékot, aranykardot adott az admirálisnak kiváló képességei elismeréseül. Konstantinápolyban álta­lánosan sajnálják, hogy a török flotta instrirktori tisztségeit nem mindjárt német tisztekkel töltöttek l'Pí hanem előbb angolokká! próbálkoztak, -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék