Pesti Hírlap, 1914. november (36. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-07 / 279. szám

1914. november 7., szombat. PESTI HÍRLAP 9 ben kiváló magatartása elismeréseül: Sanchez de la Cerda Albertnek b.-h. 4. gy.-e.-beli főhadnagynak. (Meg­halt.) A társadalom és a liáböris. KarácsoDy a harctéren. Közeledik a karácsony, a szeretet és a családi otthon boldog ünnepe. A szegény, keservesen meg­takarított filléreiből, a gazdag, feleslegéből egy­aránt szeretetteljes meglepetésben részesitik azokat, akik szivükhöz legközelebb állnak. Yan-e közöttünk, akinek ne tolulna köny a szemébe, midőn katonáink­ra gondol, akik ez ünnepet otthonuktól távol, barát­ságtalan vidéken a legnemesebb, do bizonyára leg­nehezebb kötelesség teljesítése közben töltik. A cs. és kir. hadügyminisztérium, valamint H m. kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző hi­vatalai elhatározták, hogy derék katonáinknak sze­rény karácsonyi ajándékot küldenek s e célra jelen­tékeny összeget adományoznak. A rendelkezésükre álló összeg azonban, sajnos, távolról sem elegendő arra, hogy abból a harctéren küzdő minden egyes katonánk méltó karácsonyi ajándékban részesülhes­sen. Ehhez mindegyikünk hozzájárulása szükséges s azok a kevesen, akiknek senkijök sincs a harcté­ren. e tekintetben bizonyára nemes versenyre fognak kelni azokkal, akiknek fiuk, férjük, fivérük vagy vőlegényük küzd a hazáért . . . Ezért a hadsegélyző hivatal (Budapest, IV., Váci-u. 38) azzal a kérelemmel fordul hazafias és a harctéren küzdő katonáink érdekében már eddig is minden áldozatra késznek mutatkozott közönsé­günkhöz, hogy e célra szánt nagylelkű pénzadomá­nyaival mielőbb keresse fel. (A Hadsegélyző Hiva­talnak cimzett pénzküldeményeket a posta a vidékről portomentesen továbbítja.) A hivatal azután gon­doskodni fog róla, hogy csapataink a nekik szánt karácsonyi ajándékot az édes otthonból jövő szere­tetteljes üdvözletként, valamint a legbensőbb meg­emlékezés és az örömteljes viszontlátás reményének jele gyanánt századonkint idejekorán megkapják. A m. kir. honvédelmi minisztérium hadse­gélyző hivatala. (Budapesten, IV., Vácí-u. 38.) Budapest, 1914 november havában. Kirchner s. E. cs. és kir. altábornagy, A „Háborús délutánok." A szombaton délután hat órakor a Ritz-szál­lóban tartandó első jótékonycélu előadáson, melyet Prohászka Ottokár püspök „Háború és vallás" cimü ünnepi beszéde vezet be, Auguszta főhercegasszony is meg fog jelenni báró Majthény Anna udvarhölgy kíséretében. Az előadások művészi rendezője Oóth Sándor. A jegyek majdnem mind bérletben elkeltek; a megmaradtakat szombaton délután 4—5 óra közt a Ritz-szállóban levő pénztárnál fogják elárusítani. Károlyi Antal sebesültszállító vonata. Bécs, nov. 6. Tegnap esta elindították Florisdorfból az északi harctérre a gróf Károlyi Antal által adomá­nyozota kórházvonatot. A kórházvonatot dr Meisels főorvos vezeti és huszonhárom kitűnően berendezett betegszállító kocsiból áll, amelyek kö­rülbelül 200 könnyű és nehéz sebesült befogadására alkalmasak. A katonai kórházak. Az ácsai közönség Perjessy Károly ref. lel­kész indítványára sebesültjeink részére 100 ágyas kórházat létesített. A betegeket a Pannonia-utcai hadikórházból szállítják, s a kórház mint a Pannó­nia-utcai hadikórház fiókja, 40 beteggel megkezdte működését. Beteg katonák hospitiuma. Szép feladatot ol­dott meg a „Demokracia" szabadkőmüves-páholy, midőn a XYI-os helyőrségi kórház vezetőségének felkérésére súlyosabb belső betegségben szenvedő katonáink részére hadikórházat rendezett be és tart fenn néhány áldozatkész honfitárs támogatásával. A Molnár-utca 25. szám alatt levő fényesen be­rendezett kórházban 100 oly belbeteg katona nyer gondos ápolást, kiknek gyógykezelése a mai nagy­forgalmu katonai kórházakat nagyon is túlterhel­te. E kórházban dr Temesváry Rezső egyetemi ta­nár, főorvos ügybuzgalma oly otthont teremtett beteg katonáinknak, melyben a lehetőség minden eszköze igénybe vétetik, hogy ismét edzett harcosok legyenek. Munkájában dr Feleki Béláné, dr Stein Emilnó, dr Back Frigyesné, Henik Istvánné, Ad­ler Alice, Henik Ilonka, Temesváry Erzsébet ve­zetése alatt levő hölgybizottság örömmel és nagy szeretettel osztozik. — A kórházat f. hó 6-án vizs­gálta felül a XVI. helyőrségi kórház parancsnoka, Gerstl Lambert főtörzsorvos és Baitz tábornok, a honvédelmi minisztérium kiküldöttje, kik a leg­messzebbmenő elismerésüket fejezték ki a nagy munkakedvvel dolgozó vezetőségnek és az áldásos munkát végző hölgybizottságnak. A Hadsegélyző Hivatal képkiállitása. A Hadsegélyző Hivatal által a katonai öz­vegyek és árvák javára a Deák-téri iskola nagy tanácstermében rendezett képkiállítás jelentős anyagi sikerrel, Lámné Eilbert Irén festőművész­nőre pedig, akinek képei a kiállítás zömét alkot­ták, a műértők osztatlan elismerésével végződött. A művészete a képeknek a tárlaton nem értékesített részét is a Hadsegélyző Hivatalnak ajándékozták, az eladási árakból mindössze önköltségeknek megté­rítését igényelve. Az ily módon átengedett mű­tárgyak rendkívül alacsony értékeléssel is több mint 5000 korona értéket jelentenek a jótékony­cél javára. A Hadsegélyző Hivatal ezt a képanya­got a közel jövőben nagyobb jellegű tárlat kere­tében bocsátja a jótékonycél érdekében újból áruba. A társadalom szive. A Pesti Hírlap szerkesztősége ma a következő adományokat kapta: A m. kir. miskolci 10. népfölkelő gyalogezred III. zászlóaljának tisztikara és legénysége Orosz József mádi, zemplénmegyei lakos négy, anyátlan apró gyer­meke részére 150 koronát gyűjtött. A század derék le­génysége csaknem egytől-egyig hozzájárult a maga fil­léreivel a gyűjtéshez, amelyet a legénység minden fel­szólítás nélkül, önmaga kezdett meg. A miskolci nép­felkelők adományát rendeltetési helyére juttattuk. A katonáknak karácsonyra: dr Krepuska Gézáné Somoskőújfalu 30 K, Egner Ilona Szolnok 6 K, Marga­réta Herkulesfürdö 3 K, Várnai Irma Budapest 3 K, Hang Antal Dég 7 K, Schossberger Imre 50 K, Drus­baczky Dombovár 3 K, a Vilmos császár-ut 58. női ipartanfolyam növendékei 4.20 K. A bevonult katonák családjának: ö felsége a „Gaa" hajó magyar tengerészei 50 K. A dr Légrády Ottó és Imre hadikórháza sebesült katonái részére: Szalay István koszorumegváltás 5 K, Lefkovits Ilona 1 csomag. A sebesült katonák családjának: Cselynezka La­jos Zombor 1 K. Az elesett katonák családjának: dr Krepuska Gé­záné Somoskőújfalu 31 K, Schossberger Imre 100 K, Salamon Adolf Póla 2 K, Kovács Jenő Csíkszereda 2 K. A Vörös Keresztnek: Szalay István koszorumeg­váltás 5 K, Speiser Márkus Homonna 15 K, Ulreich Jó­zsefné Hajdúszoboszló 10 K, Brezán József Kraljevica 2 korona. Eduárd Köhler részére Böhmische res. Sp. 38. 4 K gyulai II. honvédezred. A mentőknek: Schossberger Imre 50 K. * A hadbavonultak családtagjait segélyzö józsefvá­rosi bizottság, amelynek élén dr Hainis3 Géza és Hűvös József áll, vasárnap délelőtt tizenegy órakor nagy be­számoló ülést tart a VIII. ker. elöljáróság dísztermében. A vezetőség kéri a kerület közönségét, hogy az ülésen minél nagyobb számban jelenjék meg. LEGÚJABB. Németország nem verseng az angol brutali­tással. Berlin, nov. 6. A Németország területén tartózkodó angol alattvalóknak fogolytáborban való elhelyezéséről a Nordd. Alig. Ztg. azt irja, hogy a kormány a há­ború kitörése óta nagy figyelemmel volt arra, mily bánásmódban részesítik az állampolgárokat idegen állam területén. Minden tudomásra jutott üldözés­ről szóló panaszt hivatalos vizsgálat alá vetettek. Ami a hivatalos megállapitásokból kitűnik, oly ST>­lyos, hogy mindsnek előtt Angliával indokoltak, sőt szükségesek a megtorló intézkedések, amelyekkel nem akar Németország ellenfeleivel a brutalitás te­kintetében versengeni. Itt is az a konokság jut kifejezésre, melynek egész rosszaságát fordítja An­glia mindaz ellen^ ami német. Mindezeket Német­ország kénytelen belevenni abba a leszámolásba, a melyet a megtámadhatatlanságában bizakodó szi­getnéppel szemben elintézni el vagyunk szánva. Lekaszabolt kozákok. Frankfurt, nov. 6. Saját tudósítónktól. — Konstantinápolyból jelenti a Frankf. Ztg: Ordulia közelében az orosz-török határon be­nyomultak a kozálwk több török helységbe és kifosztották azokat. Egy rediff-osztag megállí­totta a kozákokat, mikor menekülésközben egy erősen megáradt folyón akartak átkelni s vala­mennyit lekaszabolták. A törökök azután átlép­ték a batárt s az orosz területen kedvező állást foalaltak el. Perzsia semlegessége Bordeaux, nov. 6. A perzsa kormány november 3-án sem­legességét deklarálta. Katona] rovat A novemberi előléptetések. A hadsereg rendeleti közlönye most teszi közzé az idei novemberi előléptetéseket. A há­ború folytán ez egyszer a rendesnél sokkalta nagyobb arányban történtek a kinevezések és a csillaghullásból a közös hadsereg minden fegy­vernemének meg a haditengerészet tisztjei mel­lett bőségesen kijutott a tartalékosoknak is. Az előléptetések teljes hivatalos lajstromát itt ad­juk: A király a következő kinevezéseket eszközöl­te és elrendelte, hogy: 1. az előléptetések csak ak­kor lépjenek hatályba, ha az előléptetéshez szük­séges feltételek a legfelső elhatározás napján meg­voltait; 2. a Rendeleti Közlönyben közölt szolgá­lati beosztások csak annyiban hatályosak, ameny­nyiben a hadban levő seregnél időközben meg nem változtak; 3. az 1. és 2. pont alattiakra vonatko­zó szükséges változtatások a felettes parancsnok­ságok (hatóságok, főnökségek) által a hadügymi­nisztériumhoz minél előbb közvetlenül jelentendők. A király kinevezte 1914 nov. 1-ével lovassági tá­bomokká bárő Pflanzer-Baltia Károlyt, lovassági tá­bornoki cimmel és jelleggel felruházva; gyalogsági tá­bornokká: Burgneustadteni Kusmanck Ármin altábor­nagyot; altálornagyokká a kővetkező vezérőrnagyokat: Smekal Gusztávot, ns. Schenk Alfrédet, Bacsőnyi Csi­eserics Miksát, Hofmann Pétert, Waitzendorfer Ká­rolyt, Pöschmann Jenőt, Braun Rezsőt, Divis Jánost, Hefelle Györgyöt, ns. Fabini Lajost, Schneeberger Istvánt, Töbör-Ethei báró Nagy Gyulát, Lischka Emilt, ns. Mattanovich Ervint, Plank Edét, Snjarica Lukácsot, bárő Fiedler Henriket, Severini Sorsich Bélát és Ebers­waldi Siegler Konrádot; vezérőrnagyokká, a kővetke­ző ezredeseket: Hűnké Lajost, Baumgartner Emilt, n?. Steinhart Ferencet, Kuchinka Sándort, Ponteguerrai Sterz Adolfot, Iwaninai Iwanski Arthurt, Raabthali Sperl Emilt, Nohring Miksát, Seipka Jőzsefet, Mark Jőzsefet, Gerabek Károlyt, Eauernthali Bauer Győzőt, Bankowski Vilmost, Konopicky Tivadart, Rodeni lovag Klepsch-Kloth Alajost, Aust Adolfot, Preissler Oszkárt, Kloiber Frigyest, Tardoskeddi Benke Bélát, Niemilo­wicz Károlyt, Verkljan Mártont, bárő Seyffertitz Teo­baldot, Maulik Károlyt, Kommá Györgyöt, Schwarzen. feldi lovag Schreitter Valtert, Bleybachi lovag Bollbe­ritz Oszkárt, Hfiber Jánost, Tanárky Bélőt, Sobolówi lovag Cyrus-Sobolowski Bódogot, Horváth Löszlót, Kriesch Konrádot, Mollheimi Mold Oszkárt, Hölscher Mikiőst, lovag Truszkowski Sőndort, Kratky Kőrolyt, Grallert Konrádot, ns. Puchalski Szaniszlót, ns. Stöhr Károlyt Ezredesek lettek a vezérkarban a következő al­ezredesek: Stusche Viktor, bárő Zeidler-Daublebsky Egon, Mitlacher Alfréd, Stutz Károly, Diósy Sándor, Riedl Lajos, Nowak János, Sendler Károly, Kapretz Ödön, Gtinste Károly, hochwalli Tlaskal Lajos, Burzp Kőroly, Hűmmel Károly, bárő Waldstütten Alfréd, » tüzérségnél Mazza Alfréd alezredes, a műszaki törzsnél a következő aleezredesek: Franz Albin, Uzelac Emil, Paneth Zsigmond. A gyalogságnál, vadász és műszaki csapatoknői a következő alezredesek Mihaljevics György 37. gye., Roth Ottő vasútié., Parti Rudolf utászzőszl., Neustadtl Károly 58. gye., Franzl Gusztáv vasútié., Ber­ger Ferenc 2. uttászz. parancsnoka, Sydor Rudolf 5. utászz. parancsnoka, Kopetz Henrik 6. utászz., Nech­leba Jőzsef 10. hidfiszz., Spiess Silvio 1. táb. vadáazz., Kwiatkovrski Jőzsef 56. gye., Hinklmann Hermann 94. gye., Dworzsák Vilmos 81. gye., Pöschek Károly 5. táb. vadászz. parancsnoka, Lezsie6 Aatal 2. gyalogé., lovag Arlow Győző 101. gye., Panzenböck Károly 1. gye., Neuvers Ferenc 5. gye., Breitli Ferdinánd 3. gye., Hu­blnger János 7 gve., Rehwald Kőroly 72. gye., Koneczni Ottő 101. gye., Lovinaci Babics Frigyes 80. gye., Rich-' ter Rudolf 53. gye., Kreschel Frigyes 2. tiroli vadőszz., Zechbauer Jőzsef 22. gye., Bischitzky Szigfrid 68 gye., Sztrőkay Lajos 34. gye., Eltz Emil 59. gye., Best Jő­zsef 81. gye., Sagai Jőnos 2. gye., Rebhahn Leonhardt 6. táb. vadőszz. parancsnoka, Morton Frigyes 96. gye., Giehne Lajos 50. gye., Pammer Rudolf 25. gye., Hodula Károly 6. gye., Stika Jőzsef 49. gye., Colnago Ferdi­nőnd 82. gye., Hassenteufel Ferenc 4. gye., Lewan­dowski Antal 14. gye., Tréfli Ignác vasutezred, lovag Müller Artúr 2. hidászz., Huber Gottfried 6. gye., Schutte Kőroly 92. gye., Holick Antal 70. gye., Vogt Ferdinánd 15. gye., Balihar János 29. gye., Neubauer Jőzsef 43. gye., Kühtreiber Ferenc 18. gye., Breindl Ká­roly 17. gye., Zeei Fischer Hugó 4. gye., Toronyai Kő­roly 19. gye., Schmidbacher Jőzsef 25. gye., Exner Emil 3. gve., Wolf János 39. gye., Bodő Hermann 2. gye., Lercher János 3. tiroli csvadászez., Mollinary Ede 11. gye., Matzek Ottokőr 12. gye., Litschauer Ede 33. gye., Kirschhofer Ágoston 65. gye., Kofron Ferenc 96. gye., Ileinlein Alfréd 83. gye., Eybner Adolf 90. gye., Mar­tinék Vilmos 4. tiroli csvadőszezr., Poletilovics Jőzsef 3. tiroli csvadőszezr., Hoffmann Alfonz 20. gye., lovag ICurelec Adolf 4. gye., Neumann Artúr 41. gye., Mőga Győző 50. gye., Sehüler Alfréd 89. gye., Mesztrovies Vil­mos 32. gye., Bozziano József 24. gye., Koschak Vil­mos 64. gye., lovag Stampfer Lajos 13. táb. vadász­zászlőalj parancsnoka, Babics Otmar 95. gye., Steins­berg Alfréd 35. gye., Kemmel Lajos 97 gye.,Krehan Jő­zsef 36 gye., Guha Jőzsef 62 gye., Zöch Károly 37 gye., Kneifel Lajos 17. gye., Klein Rudolf 93 gye., Kawinek Frigyes 57. gye., Lustig-Proan Gyula 8. csvadászzőszl. parancsnoka, Wittmann Károly 45. gye., Watterich Al­bert 8. gye., Neworal Ferdinánd 45. gye., Rossek Ja­kab 13. gye., Hausser Rudolf 69. gye., Wieden Ede 27. gye., Küttner Fordinőnd 57. gye., Zajicaek Emőnuel 52. gy.e., Eder Rőbert 80. gye., Sclrwuller Frigyes 98. gye., Balling Frigyes 85. gye., Hostasch Jőnos 75. gye., Kas­i per Henrik 100 gye., Fekete László 39, gye., Schmidt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék