Pesti Hírlap, 1915. április (37. évfolyam, 91-119. szám)

1915-04-20 / 109. szám

1915. április 20., kedd. PESTI HÍRLAP 15_ rosszullétről kezdett panaszkodni, majd langyos fürdőt vett és azután nemsokára bekövetkezett a katasztrófa-, melynek váratlansága igaz megren­dülést keltett mindenfelé. özvegyet és két gyermeket hagy hátra. Mostani, második felesége dr Loschitz Lajos fő­városi ügyvéd leánya, Loschitz Juliska, akit öt évvel ezelőtt vett nőül. Első felesége Somló Emma volt, a Magyar Szinház egykori hires drámai művésznője. Első házasságából származott két gyermeke is, a tizenöt éves ifjabb Lövik Károly, aki most hatodik gimnazista és a tizennégy éves Lövik Juliska, Él még özvegy édesanyja is Lo­viknak, özvegy Lövik Adolfné. Egy fivére és egy nővére is van még. Temetése szerdán délben tizenkét órakor lesz a kerepesi-uti temető halottas házából. Saxlekner András Henrik életének huszon­harmadik évében Zürichben meghalt, özvegy Saxlehner Andrúsné és idősb Haggenmacher Henrik unokájukat gyászolják benne. Temeté-» kedden délután négy órakor lesz a Kerepesi-uti temető halottasházából és ugyanitt a családi sir boltban helyezik a holttestet örök nyugalomra. Tasnádszántói Becsky György volt csoma­közi körjegyző, vármegyei bizottsági tag, Szat­már vármegye jegyzői egyesületének jegyzője, a nagykárolyi járás jegyzői egyesületének elnöke, életének 36-ik évében hosszas és fájdalmas beteg­ség után Mezőteremben meghalt. Beczkói Blaskovich Márta leánygimnáziu­mi tanuló. 14 éves korában, hosszas szenvedés után Gal gócon meghalt. Hollenlcay Jánosné, született Szilágyi Ilo­na, képviselőházi tisztviselő neje, 24 éves korá­ban, házasságának harmadik évében, rövid szen­vedés után Budapesten meghalt. x Zöldségtermesztés. Gyakorlati utmutatások a zöldséges kerti munkákhoz Bouché J után a hazai vi­szonyokhoz alkalmazva magyarra átdolgozta Kardos Ár­pád, az Országos Magya: Kertészeti Egyesület szer­kesztő-titkára. A szöveg közé nyomtatott 20 képpel Má­sodik tetemesen bővített s javított kiadás. Ára 2 korona, ajánlott bérmentes küldéssel 2 korona 35 fillér Légrády Testvérek könyvkiadóhivatala Budapest. V., Vilmos csá­szár-ut 7P x Humoros, aktuális újdonság. Tttz! Háborús tré­fák, irta Pásztor József Ára I korona Ajánlott- bérmen­tes küldéssel 1 korona 35 fillér Kapható: Légrády test­vérek könyvkiadóhivatalában Budap-st. V kerület, Vil­mos császár-ut 7'8. és minden nagyobb könyvkereske­désben. IRODALOM. * (A Petőfi-Társaság ülése.) A Petőfi-Tár­tatiig vasárnap délelőtt tartotta az Akadémia ülés­termében rendes felolvasó ülését, amelyet igen nagyszámú közönség hallgatott végig. Az ülést Herczeg Ferenc elnök nyitotta meg, majd Pakots József, a társaság titkára, terjesztette elő jelen­tését. Pékár Gyula olvasta fel ezután egyik no­velláját, majd Jakab Ödön mutatta be a „Boldog katonák" cimü költeményét, amelyet megtapsol­tak. Móricz Zsigmond szintén egyik pompás no­velláját olvasta fel a közönség élénk tetszése mel­lett, Barabás Ábel vendégnek Háboru* szonettjeit pedig Pakots József mutatta be. E szonettek kö­zött volt ez is; Petőfi. Az Alföld dús, kalásztermő virányán A nemzet pacsirtája csattogott, Szabadságért hős kardunk villogott S nevünket hajh, dicsőség vitte szárnyán! De jött a zordon, durva cári horda, S nyomán a gyászos végzet, pusztulás; Szabadságunk s aranytermő kalász Tiporva lőn a vérőzönbe, porba . .-. Magyar hazáml ütött a bosszúóra, Nem térhet a nap addig nyugovóra, Míg nem tied dicsőség, s büszke hír. Petőfi! Hallgass most e riadóra Nézd, amit kardunk föl az égre ír: Bosszút kiállt a segesvári síri A felolvasó ülést zártülés követte. * (A Magyai- Könyvtár) két uj füzettel gyarapította sorozatát. Az egyiknek „Lim­Lom" a cime s ebben Heltai Jenő kedves és vi­dám apróságait kapjuk, tetszetős formában, foly­ton ébren tartva az érdeklődést. A másik füzet­ben Wittmann Viktor „A repülőgépekről" cím­mel foglalkozik a különböző fajtájú légi esz­közökkel. Amannak hatvan, emennek harminc fillér az ára. * (Háborús visszhangok.) Ezzel- a cimmel Papp- Váryné Sziklay Szeréna költeményfüzetet adott közre, megnövelve a háborús versek túlon­túl nagy számát. A sok minden rimes sor, amely a kis kötetben helyet talál, általában kedvesen hangzik, formaérzékről is bizonyságot téve. A szerzőt kizárólag a háboru érdekli és mindaz, ami vele összefüggésben van. És mert hazafias lelkesedése is megvan, nem egyszer kellő magas­ságra emelkedik, olyan verseket is nyújtva, a melyre a hivatottabbak is büszkék lehetnének. * (A szeretet üzenete.) Haypál Benő budai református lelkész, aki az utóbbi időben több egyházi beszédet és vallásos iratot bocsátott a könyvpiacra, most ujabb müvével lép a közön­ség elé. A több kisebb cikkből álló kötetecskében az Istenről é3 az emberekről beszél, tanitássze­rüen, okosan és érdekesen. A jó magyar nyelven megirt és költői lendületü beszédek és imák gyűj­teményének ötven fillér az ára. * (Füzetek.) Dr Pongrácz Jenő két kis fü­zetet állított össze, hogy hasznára legyen a tá­jékozatlanoknak. Az egyikben, amelynek „Lakók ós háziurak" a c-ime, a házbérfizetésre és lakás­fölmondásra vonatkozó szabályokat foglalta egybe, a másikban pedig „Illeték táblázatok" cimmel a bélyegekben lerovandó illetékeket so­rolja föl. Az elsőnek husz, a másodiknak negy­ven fillér az ára. LEGÚJABB. A megtorpedózott görög gőzös. Rotterdam, ápr. 19. A Rotterdam3che Courant jelenti Vlissin­génből: A Hellespontos gőzös legénységének je­lentéséből kiemelendő még a 'következő: Alig hogy az őrség észrevette a tengeralattjárót, már is bekövetkezett a robbanás. A parancsnoki hí­don álló kapitány megsebesült. Egy később ki­lőtt torpedó a gőzöst kettészelte, mire a gőzös el­sülyt. A hajón nem volt semmiféle rakomány. A Maniton angol csapatszállító gőzös megtá­madása. London, ápr. 19. Az admiralitás a Manitou angol szállitógö­zösnek török torpedónaszád által történt megtá­madásáról még közli, hogy a Manitou 24 embere a vizbefult, 27 eltűnt. Az emberekben való vesz­teség kétségtelenül arra vezethető vissza, hogy két mentőcsónak Jelborult. A Manitou maga nem szenvedett kárt. A kelet-afrikai liaretér. Berlin, ápr. 19. A német kelet-afrikai hadihelyzetről hivata­losan a következőket jelentik: A Sirati erőd le­génysége január 17-én eredményesen működött. Az ellenség vesztesége halottakban 4 európai és 2 askari volt, 9 európai és ismeretlen számú as­kari megsebesült. Január 22-én az Astrasa nevü angol cirkáló a Kwalo szigetén levő vámházat lö­völdözte, február l-én pedig Kwindje helységet, anélkül azonban, hogy egyet is talált volna. Feb­ruár 6-án egy angol cirkáló Kisiwanit bombázta. Az Adjutant nevü angol gőzöst február 6-án harc­képtelenné tették, mire a hajó zátonyra jutott. A legénységet, egy tisztet és 21 közlegényt elfogták. Az Adjutanton egy embert halva, egyet súlyosan sebesülve találtak. Német részről nem volt vesz­teség. Dr Sc-hnee kormányzó, a császárhoz inté­zett táviratában bejelentette, hogy nómet Kelet­Afrikát a legvégsőig védelmezni fogják. Aknára futott holland gőzös. London, ápr. 19. Egy vontatógözös az Olanda nevü hollandi gőzös legénységével és kapitányával Seahamból Rotterdamba hajózva, Grimsbybe érkezett. A gő­zös vasárnap reggel aknára futott és felborult. A legénység, amely még holmiját is összesszed­ve, menekült a mentöcsónakokra, délután talál­kozott a Trawler vontatógözössel. Katonai rovat Dicséri* elismerés. A hadsereg főparancsnoksága az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeré­seül a 25. honvédgyalogezrrdhez beosztott Ruzsinszki Ernő 25. népfelkelö-gyalogezredbeli népfelkelő főhad­nagyot és Kovacsevics Illés 25. honvédgyalogezredbeli tartalékos hadnagyot, a balkánhaderök parancsnoksága az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeré­seül Hank'ovszky Árpád 6. honvédtábori ágyusezredbeli főhadnagyot, az í—30. népfelkelő-hadtápz'iszlóaljhoz beosztott Benedek Géza szolgálaton kivüli viszonybeli főhadnagyot és az ugyanoda beosztott dr Kaprinay An­drás népfelkelő-főhadnagyot és Márton Jenő népfelkelő­hadnagyot, továbbá az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataik elismeréséül Gunszt Lajos 1. honvédtábori ágyusezredbeli taríalékos főhadnagyot, dr Brezovszki Nándor 6. népfelkeío-gyalogczredbelr népfelkelő ezredor­vost, dr Trifkovics György ugyanez ezredbeli népfelkelő­főorvost és az I _28 népfelkelő-hadtápzászlóaljhoz be­osztott dr Sztojics János 28. népfelkelő-gyalogezredbeli népfelkelő-segédorvost dicsérő elismerésben részesítette. Ezüst vitézségi érem. A hadseregfőparancsnokság az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeré­séül Sándor Dezső 19. honvédgyalogezredbeli egyévi őn­\ kéntes orvosnövendék címzetes tizedesnek, Nóvák Antal 11. népfelkelő-pótzászlóaljbeli népfelkelő-őrmesternek é3 Pospisill Rezső 4. honvédtábori ágyusezredbeli főtüzér­nek az 1- osztályú ezüst vitézségi érmet, Szakács Ist­ván tartalékos szakaszvezetőnek, Juhász József tartalé­kos tizedesnek, Preisz Dezső és Bened'kti János tarulé­kos főtüzéreknek és Koplányi András tartalékos tüzér­nek (mind az öt 3. honvédtábori ágyusezredbeli), Morva Ferenc tartalékos szakaszvezetőnek, Locatelli József őr­vezetőnek, Magyar József tartalékcí^honvéd cimze'.e3 ör­vezetőnek és Ábel Péter honvédnek (mind a négy 19. honvédgyalogezredbeli) a 2. osztályú ezüst vitézségi ér­met adományozta. A balkánhaderök pa ancsnoksága az ellenség előtt • tanúsított vitéz magatartásuk elismerésé­ül Papp Vazul 8 honvédtartalék-ágyusütegbeli • tűzmes­ternek az 1. osztályú és Götz László ugyanez ütegbeli főtüzérnek a 2. osztályú ezüst vitézségi érmet adomá­nyozta. A hadseregfőparanesnokság az ellenség előtt ta­núsított vitéz magatartásuk elismeréséül Róth Mihály 7. honvédtábori ágyusezredbeli tűzmesternek az 1. osz­tályú ezüst vitézségi- érmet> Löwinger József, Horváth Béla és Weisz Dávid szakaszvezetőknek, Mayer János örvezetőnek, Födő Ferenc és Kiss Imre honvédeknek mind a hat 31. honvédgyalogezredbeli) a 2. osztálvu ezüst vitézségi érmet adományozta. Közgazdaság. Pénzügyi hírek. * A javak áremelkedése és a tűzbiztosítás. A háboru által kivétel nélkül mindenbon előál­lott árdrágulás a tűzbiztosítás szempontjából megfontolandóvá teszi a biztosított értékek föl­emelését s egyes társaságok sürgetik i9 az érték­többlet utánbiztositását. A gazdák, kereskedők, gyárosok és kisiparosok egyaránt érdekelve van­nak itt, mert a mezőgazdasági termények, álla­tok, mindennemű árucikkek, nyersanyagok ára a háboru kitörése óta jelentékenyen emelkedett. Ennélfogva a háboru előtt kötött biztositások nem fedezik már a biztosított javak mai értékét. Kár esetén a kötvényfeltételek szerint, amennyi­ben a leégett javakat nem biztosították telje6 ér­tékben, a biztosító társaság a kárt csak a tényle­ges s a biztosított érték közötti arány mértékéig tériti meg. A nagyközönség azt a felfogást vall­ja, hogy mindene egyszerre ugy sem ég le és a részleges kár teljes fedezetet talál a biztosítási összegben. Biztositási életünk fejletlenségére vall, hogy e tekintetben a publikum körében még min­dig a legellentétesebb nézetek vannak elterjedve. Kereskedelem. * Élelmiszerek hatósági ára. Amig egyes vidéki városokban csak a kenyér és liszt árát állapították meg hatóságilag, Mezőtúr, város ta­nácsa más élelmiszerek hatósági árát is megál­lapította, hogy elejét vegye a fogyasztó közön­ség további uzsorázásának. Megállapította tanács a marha-, sertés- és juli-hus, az ó- és uj­szalonna, a kolbász, a zsír és a tojás árát, s hir­detményben figyelmeztette az árusokat a meg­állapított árak pontos betartására, mert annak megszegése kihágást képez, melynek büntetése tizenöt napig terjedhető elzárás és kétszáz ko­ronáig terjedhető pénzbüntetés. A hirdetményt minden élelmiszerüzletben látható helyen ' »ll kifüggeszteni. * Alkalmi kereskedők. Előkelő fővárosi kereskedőtől kapjuk a következő sorokat: Hábo­rúknak általában kísérő jelensége az élelmisze­rek, tágabban az életszükségleti cikkek drágulá­sa. Ezzel a ténynyel számol mindenki s elfo­gadja azokat az okokat, amelyeket ennek a jelen­ségnek megérthetéséhez előadnak. Jobbára szük­ségszerű, természetes tényezők működnek közre, oly tényezők, amelyek vagy elhárithatatlanok vagy \leküzdhetetlenek ós szinte törvényszerűséggel érvényesülnek a hadviselő feleknél. E faktorok közismertek, felesleges tehát őket ismételgetni. Nem is ezt akarjuk. Csak a sokrétű tünemény megértéséhez egy tényezőnek a szerepét kiván­juk tisztázni, amely természeténél fogva éppen­séggel nem valami törvényszerű erővel, nem ki­kerülhetetlen szükségességgel érvényesül. Mes­.tersóges eleme a drágulás tüneményének, pro­duktum, melyet változtatni lehet. Az u. n, al­kalmi kereskedelem szerepét kívánjuk e sorokban megvilágítani. A legális közvetítő kereskedelem rendeltetése az áruknak a termelőtől a fogyasz­tóhoz való juttatása. Közvetítő eleme a pénzre alapított cserekereskedelemnek, oly közbeékelödü lánc-szem, amelyet ma a gazdasági differen­ciáltság fokozódó tempójában egyszerűen kisza kitani nem lehet. E tényező szerepe fontos és mellőzhetetlen. De el kell ismernünk, hogy szinte i eredendő természeténél fogva oly velleitásokat rejl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék