Pesti Hírlap, 1915. november (37. évfolyam, 304-333. szám)

1915-11-11 / 314. szám

PESTI HIRLAP 1915. november 11., esütörtoE s a mult óv december 15-én éjféltájban, amikor a korcsmából hazatérő férjével újból szóváltása volt, több csapást mért a díványon aludt férje fejére. Viszket Károly azonnal meghalt. A ka­posvári esküdtbíróság erős felindulásban elkö­vetett szándékos emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek Viszket Károlynét és a biróság a 92. §. alkalmazásával, négy évi fegyházra Ítél­te. A Curia most helybenhagyta az esküdtbíróság Ítéletét. lyilt-íér.*) Minden külön értesítés helyett. Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy a drága férj, a felejthetetlen atya és hön szeretett nagyatya, a nemeslelkü testvér és rokon ÜIPPEft MANÓ ur \ sőrnagykereskedő, a S6magykereskedők Országos Egyesületének alelnöke hitvese, gyermekei és unokái iránti példá: szeretettel, embertársai iránti áldozatkész jó Sággal, hivatásában kifejtett fáradhatatlan' szorgalommal eltöltött életévének 63-ik évé­ben, rövid szenvedés után november 8-án váratlanul jobblétre szenderült. Drága halottunk földi maradványait pénteken, e hó 12-én, délután pont 3 órakor a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából helyezzük örök nyugalomra. Budapest, 1915. november 10. IX., Ferenc-körut 46. sz. Áldás emlékére! flipper Manóné szül. Binder Heléu neje. Vas Lajosné szül. Ripper Anna, Ripper Heddy, Ripper Frigyes, Ripper Hugú gyermekei. Vas Lajos veje, Vas Málta és Edith unokái, özv. Berger Adolfné szül. Ripper Jozeiin és Bur­stein Zsígmondné szül. Hipper Hermin nő­vérei és a nagyszámú rokonság Alulírott cég személyzete mélységes fáj­dalommal jelenti, hogy felejthetetlen, jósá-, gos főnökük E, Nanó űr november 8-án, délután, Isten kifürkészhe­tetlen akaratából az élők sorából elszólit­tatott. 4 Megrendülve a veszteség nagyságától, megemlékezünk róla, hogy az elhunyt műkö­désének ritka íiosszu idején át minden egyes alkalmazottjának atyai pártfogója, nagylelkű támasza, nemes jótevője, jellemében pedig példaképe volt, akinek emlékét örök időkig hálásan meg fogjuk őrizni. A Ripper E Krusó, ezelőtt Budapesti Serkiviteli iáisulat személyzete. Détshy Milton Lajos mint férj, ugy a maga, mint a megboldogultnak gyermekei, testvérei és rokonai nevében a fájdalomtól mélyen lesújtva jelenti, hogy az imádott hit­vestársa, a leggyengédebb, legszeretőbb anya, az angyaljóságu testvér, a legnemesebb rokon Détshy Milton Lajosné szül. Fiied Regina életének 61-ik, legboldogabb házasságának iO-ik évében, hosszú betegség után jobblétro szenderült. A drága halottunkat f. hó 11-én, csü­törtök délután 3 órakor kisérjük a rákoske­resztúri uj izr. temető halottasházából utolsó útjára. Szivünkben élni fogsz utolsó leheletünkig! Isten veled te drágánk! Détshy Géza, Détshy Károly Frigyes, Miskol­czy Ignácné szül. Détshy Stefánia gyermekei. Miskolczy Ignác veje. Détshy Gézáné szül. EIzhelz Frida, Détshy Károlyné szül. Adler Mel'y menyei. Bergler Viímosnú szül. Fried Cecília, Fiied Sámuel testvérei. Miskolczy Máitha, Miskol­czy Gyuri, Détshy Endre, Détshy Edit unokái. Lakás: V., Csáky-utea 12., f. 9. legjobban jjavit 815X105, 820x120,880x120, 700X9© méretekben ujat és használtat azonnal száMit S2E6FS gummij&vito műhely Budapest, Gróf Zichy Jené-utca 32. szám 9311 Teiofcn : 16 37. Gsjmmi hulladékot legmagasabb árban vessek!! *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe­lelősséget a szerkesztik AZ ÉRDEKES UJSAO gazdag karácsonyi szánta régiére már csak néhány napig vesz fel 9279 AZ ERDE&ES GJMSAG kiadóhivatala. pjAJAX" ,2 WAGY 3 RUGÓS KALAPÁCSOT VENNENK. TELEFON 87—22. 9302 Nagyobb mennyiségű bakancsot vennék készpénzlefizetéssel. EDUÁRD HORN, Szeged. Ajánlatok mintával ellátva kéretnek. 9307 Benzin* benzol, petró­leum* ©fai * komikenöcs minden mennyiségben azonnal szállít Budapest, Vilmos császár-ut 61. Telefon 126-24. 030S Hadmentes ügyes segéd a női ruhaszövet és fehérnemű szakmából azonnai jó fizetéssel felvétetik. írásbeli ajánlatok „H. K. 50." alatt Mossc Rudolf hirdetőjébe, Andrássy-ut 2. 931 5 Társai betéteseket keresek 2©® B§®CI K tőkével. 100 % haszon biztositya, Alánlatokat „Gyárigazgató 52802" szám alatt kérek Schwarz József hirdetési iro­dájába, Andrássy-ut 7. (kettős borítékban). 93» BIRTOKRA valamint budapesti és Budapest környékbeli házakra előnyös feltételek mellett kölcsönt ajánl : 9278 Brüll J. Gyula, Aréna-ut 62. 20 iszsi eWrenl iftgáiie azonnali szállításra eladó. 9291 W£!SZ B&V5D, Szsrecsen-utca 43. II. 11. Van szerencsém az érdeklődőket arról értesíteni, hogy hosszabb kísérletezés utén sikerült egy kiváló minő­ségű 110 cm hosszú viaszkfáklyát előállítani, melyek­nek előnye, hogy 4 órán át szép fehér fényben égnek, szagot nem terjesztenek, füstöt nem árasztanak és a leg­nagyobb viharnak és szélnek ellentállanak. Tisztelettel kérem az érdeklődőket, hogy engem ajánlattételre felhívni szíveskedjenek, amikor is mintákkal a legkészsógesebben állok rendelkezésre. VADáSZ ZSIGMOND 9316 vegyészeti gyára, VI., Lehel-utca 27—29. IV., Szeryl!a<téf 5., Belváros központjában ' 1 as*.*, .. HHMU HU, alkalmas I. emeleté nagy helyiségek esetleg azonnal, továbbá egy 5/esetleg 10 szobás ura­sági lakás központi fűtéssel, melegvizszolgáltatással máius 1«?<5 kiadé. 9239 Hatóságilag eng. vése§3(f ÉS3 japásí és ehlnai disimSárukitsk: paraváás?, tea- és Hraokíka-kész­iet, kazetta, fii SHMÖBIW stla. PRESZTER BÉLÁNÁL Sf/ a s kl Kávé kilója Korona 4.40-től VélácjhirU OJ. K. TSft fSrefctidra. 7687 Eíekelö bácskai gyár 9241 lesét ás mm fakturisfát keres azonnali esetleg december 1-i belépésre. Pályázók mind­két nyelv teljes ismeretével előnyben részesülnek Csak­is magyar-német gyorsírásban és gépírásban jártas had­mentes egyének küldjék ajánlatukat fizetési igényeik megnevezésével „Horgony" jeligére a lap kiadóhivata­lába. ügyvédi irodáját >. sz. alá lielj ezte át» 9366 Sport. Labdarúgás. Jubileumi icotbaltomát rendezett vasárnap a Ber­liner Fusballclub Vorwárts "25 éves fennállásának meg­ünneplésére. A mérkőzésen a rendező egyesületen kí­vül a Hertha, Berolina és Viktória vettek részt. Min­den mérkőzés 2-szer 15 percig tartott és a körmérkő­zésből a Viktória került ki győztesen. A torna részle­tes eredménye: Viktória — Vorwárts 1 ': 0, Hertha — Berolina 1 : 0. Hertha — Vorwárts 1 : 0. Berolina — Vorwárts 2 : 0. Viktória — Berolina 3 : 0. Viktória — Hertha 1 : 0. Ugyancsak 25 éves jubileumát ünnepelte vasár­nap a berlini Alemannia I. osztályú footballegyesület. Délnémetország bajnokságának döntőjébe a F. A. Bayern és T. V. München 1860. kerültek. A döntö mér­kőzés nov. 28-án fog lezajlani. Domonkos Lászlá haláláról szól hir nem bizo­nyult igaznak. A kiváló kapustól azóta levél érkezett, mely megcáfolja a haláláról elterjedt hireket. A Röser felsőkereskedelmi iskola válogatottja mér­kőzik szombat d. u. a Vas-utcai felsőkereskedelmi is­kola válogatott csapatával. A mérkőzés színhelye az üllői-uti sporttelep lesz. A 33FC—ID. ker. TVE csapatai barátságos mér­kőzést játszanak vasárnap a Határ-utcai pályán. A két budai csapatnak ez a harmadik találkozása az őszi szezonban. 10.561 fizető nézője volt a vasárnapi osztrák­magyar válogatott mérkőzésnek. A bruttó bevétel kor. 10.856.80 volt, amiből a pályabér kor. 2236.50-t lett ki, Athletlka. Svédország athletikai bajnokságai. Vasárnap zaj­lottak le a stockholmi Stadionban a svéd athletikai bajnokságok, melyek a következő eredményeket hozták; 100 m. síkfutás I. C. Luther (Upsala) 11.3" 200 „ „ I. Lindholm (Upsala) 23.6" 400 „ „ I. Lojdquisl (Stockholm) 52.6" SOO „ ., I. Bohlin (Stockholm) 1*59.2" 1500 „ „ I. J. Zander (Stockholm) Í'OS.S" 10000 „ „ „ I. R. Ohmann (Stockh.) 32.30' Magasugrás 1. R. Gjoberg (Stockholm) 1.80 ru. •í-szer 400 m. staféta L Gotha (Stockholm). 4-szer 100 m. staféta 1. Kamraterna (Upsala) i-f.!)' Bécsi lóversenyek. Ötödik nap. Az elülendő utolsó versenynapja még akkor is érdekes, ha ugy mint holnap Bécsben, a programmja semmit sem igér. A Martini handicap a föfutam. Kétévesek 1-300 méteren mórköznek benne. Rózsabimbót ugyancsak lebecsülte a teherközlésfoen a suly­osztó. A kanca valószínűleg meg fogja bőszülni magát és meg fogja verni Csillárt. Nur Du nagy terhével sincs kinn a versenyből Nur Dunák holnap egyébként még egy fu­tama van, az A bschieds-verseny, ahol első esély­lyel menne a starthoz Arktos-szal és a Mautner­Iovakkal szemben. Viszont Arktosnak is van holnap még egy kötelezettsége, a Nyeretlenek­versenyében, melyben talán c-aak el tud bánni Saperlottal é6 Forral. A többi verseny közül az eladók futamát alighanem Fantoche, White Laké és az Őszi­istálló lovai, a Kaisermühlen-dijat Treuherz é,s Abrakoló, a gátversenyt Eoyal Mail, Tradition és a megbízhatatlan Remorqueur fogják, egymás közt elintézni. Az esztendő utolsó futamában, az 1800 méteres handioapben, a Mautner-istálló van legjobban képviselve, de amit ldküld, annak ke­mény ellenfele lehet San Gallo. Jelöltjeink a következők: I. Fantoche — White Lakc. 11. Arktos — Saperlott. (.11. Treuherz — Abrakoló. IV. Nur Du — Arktos. V. Rózsabimbó — Csillár. VI. Royal Mail — Tradition. VII. Mautner-istálló — San Gallo. Turf. Korli a jövő évre is a Mautner-istállóhoz szerződött. Másodsorban Hohenlohe hercegnek fog lovagolni. . Miss Gibbs többé nem fut. Az egykor első osztályú, de nagyon leromlott kancát megvette a napajedli ménes. A/ öreg Stiles befejezte traineri működését. Lábai, melyek már régen köszvényesek, teljesen felmondták a szolgálatot. Bécsi ügető versenyek. Negyedik nap, nov. 10. Kedvező, sztoaa időben folyt le az ügető­versenyek mai negyedik napja is. A bécsi kö­zönség ma is megmutatta, mennyire szereti az ügetösportot. Telt tribünök. elölt folytak aí ér­dekes versenyekj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék