Pesti Hírlap, 1915. december (37. évfolyam, 334-363. szám)

1915-12-16 / 349. szám

1915. 'december 16., csütörtök. PESTI HÍRLAP 15 ög az átlagos prémiumból ered, amit at, első hó­napokban kalkulálni kellett. Készáru. Elsőrendű rizsért 355 koronáig menő árakat fizettek. Kölesben jobb volt a kíná­lat Príma dió tartott A többi cikkben alig volt forgalom. Forgalom. Kedden Budapestre hoztak 4584 m. búzát 1924 m. rozsot, 4456 m. árpát, 1639 m. tengerit, 204 m. lisztet; innen elvittek 101 m. árpát, 2000 m. tengerit, 3904 m. lisztet, 2714 m. korpát. Rizs. A főváros által beszerzett rizskészle­tét rizsjegyek ellenében hétfőtől kezdve áruba fogják bocsátani. Minden fővárosi lakos havon­kint egynegyed kg. rizst vásárolhat, ha eziránt az illetékes lisztbizottságnál jelentkezik. Az egész szemű rizs ára kgkint 2.20, a félszemű ára 2, a törmelék ára 1.6(7 K. Amerika. December 13-iki chicagói zárlat májusra; buza 117% c., tengeri 71 c., zab 45 c. Sport Labdarúgás. Az átigazolások. Tegnap éjjel járt le az átigazolások terminuia Előző évektől eltérőleg — épen a háborús állapotok miatt —- mai napig feltűnően kevesen kérték átigazolásukat idegen egyesületekbe. Maguk az átigazolások a már is­merteken kivül nem sok meglepetést tartalmaznak. Leg­többen kívánkoztak el a III. TVE.-ből, legkevesebben a MTK.-ból. Viszont legtöbben kérték átigazolásukat a MTK.-ba. A nevezetesebb átigazolási kérelmek a követ­kezők: Bosnyák István BTC.-böl MAC.-ba, Kollár Zoltán a III. TVE.-ből a BSE.-be, Schrott Károly a III. TVE.-ből a MAC.-ba, Guery János a III. TVE.-ből a „33" FC.-ba, Zsarnöczay Zoltán és János a BEAC.-ból a MAC.-ba, Boros Lajos a Törekvésből a MTK.-ba, Brenner Rezső MAV. Gépgyárból a Festőkhöz, Csapkay Károly MÁV. Gépgyárból a Törekvésbe, Fritz Alajos a FTC.-ből a MTK.-ba, Hegyi Gyula a III. TVE.-ből a FTC.-be, Hof­bauer Gusztáv a KAOE.-ból a FTC.-be, Kecskés József a FTC.-ből a MAC.-ba, Kossuth Ferenc az URAK.-ból a MTK.-ba, Kubicsek Gyula a MTK.-ból a Főv. TKör.-be, Mitribusz István a MFC.-ból a BSE.-be, Molnár Frigyes a BAK.-ból a NSC.-be, Reiner Ferenc MÁV. Gépgyárból a BAK.-ba, Ruttkay Károly a KAOE.-ból a FTC.-be, Schlosser Imre a FTC.-ből a MTK.-ba, Schőn Károly a KAOE.-ból a MTK.-ba, Szaupe Ede a MÁV. Gépgyárból a MTK.-ba, Vicenik Ede a BEAC.-ból a FTC.-ba, Wende­lin Kristóf a „33"-ból a BAK.-ba. A vasárnapi mérkőzések. A hivatalos labdarugó­szezon ugyan véget ért a hadimérközések befejezésével, több egyesület azonban még nem tér pihenőre és vasár­nap mérkőzéseket játszik. Igy az Ollöi-uti sporttelepen a FTC. a BEAC. csapatával, a Hungária-uti sporttelepen a II. oszt. hadimérkőzések győztese a Vas- és Fémmun­kások csapata játszik a Főv. TKör csapatával barátságos mérkőzést. Az elstf osztálya egyesületek II. csapatainak szS­Yoiségi diját a FTC. II. csapata nyerte meg a Törekvés IlTNs^apata előtt. A harmadik helyre a MTK. II. csacpta iutott. Törvénykezés. — Nyugalombavonalás címadományozással. A király az igazságügyminiszter előterjesztésére saját kérelmükre történt nyugalomra helyezteté­sük alkalmából sok évi hü és buzgó szolgálataik elismeréséül Hrabovszky Aurél székesfehérvári ügyésznek a főügyészi helyettesi, Buttyán József orvosai járásbirónak pedig az itélötáblabirói ci­met adományozta, — Bírósági kinevezések. A király az igazságügy­miniszter előterjesztésére Skultéty István nagyváradi főügyészi helyettest a szegcdi ítélőtáblához biróvá, Ba­róthy Pál nagyváradi ügyészt a nagyváradi főügyészség­hez főügyészi helyettessé, dr Ilajicsek Gyula székesfe­hérvári ügyészt a székesfehérvári törvényszékhez bíró­vá, Greskovits Ernő egri törvényszéki jegyzőt az egri járásbírósághoz, dr Zrinyi Miklós szombathelyi tör­vényszéki jegyzőt a szombathelyi törvényszékhez és dr Szász József budapesti gyakorló ügyvédet az érsekújvá­ri járásbírósághoz albirákká nevezte ki. — Szélhámos szobaleány mint professzor leánya. Dr Jendrassik Ernő egye enű tanár pár héttel ezelőtt panaszt emelt a rendőrségnél egy ismeretlen nő ellen, aki nap-nap után az ö költ­ségére akart fiakkerezni a fővárosban. Déltájban rendesen egy bérkocsi állott meg a szülészeti kli­nika előtt s a bérkocsis egy gyűrött papírlapra irt levéllel kereste dr Jendrassik tanárt. A levél­ben a következő sorok voltak : „Kedves papa, ma délelőtt kikocsiztam, miután nincsen nálam elég pénz; légy szives, fizesd ki a kocsit. Ma dél­ben kissé később megyek haza, kezeit csókolja Lilly." Azt is megtudta dr Jendrassik egy levél­ből, amelyet Biró Sándor Rákóczi-uti fogász in­tézett hozzá, hogy az ismeretlen nő Jendrassik Lilly néven állított be hozzá és 16z koronáért fo­gat rendelt. A fogász levelére dr Jendrassik tanár nyomban válaszolt, s kijelentette, hogy neki Lilly nevű leánya nincs, aki ezen a néven mutatkozott be, az közönséges szélhámosnö. A tanár feljelen­tése folytán a rendőrség hosszas nyomozás után , kézrekeritette végre az ál-Jendraeeik Lillyt Mes­ter Róza ujszászi születésű, 22 évee facér ezoba­helyeztek eL A rendőrség megállapította, hogy Mester Róza köveszélyü munkakertilés nriatt egy izben már tizenöt napra el volt zárra 6 a rendőr­ség most 42 napi elzárásra Ítélte. A kir. ügyész­ség a Jendrassik Lilly néven elkövetett szélhá­moskodásai miatt egyrendbeli csalás vétségével s egyrendbeli csalás kísérletével vádolta meg. Most tárgyalta ezt az ügyet a büntető járásbíróságnál dr Veseey Gyula járáebiró. A tárgyaláson Mes­ter Róza beismerte, hogy Jendrassik Lilly álné­ven szélhámoskodott Védelmére csak annyit ho­zott fel, hogy erre egyik udvarlója, egy or­vostanhallgató biztatta lel. Dr Balázs Pál ügyészi megbízott vádinditványa után a biró egyrendbeli csalás vétségéért és egyrendbeli csalás kísérleté­nek vétségéért összblintetéstll három heti fog­házra és 20—20 korona pénzbüntetésre ítélte. Az itélet jogerős. Mester Rózát ebből az esetből ki­folyólag a rendőrség kitiltotta a fővárosból, leány személyében, akit nyomban a toloncházban — Rágalmazási pör a dohos kenyér miatt. A büntető törvényszék dr Füzesséry táblabíró el­nöklete alait szerdán folytatta annak a rágalma­zási pernek tárgyalását, amelyet Vajna Elek szé­kesfővárosi tanácsjegyző indított a kenyérgyár volt igazgatója, Werner Mihály ellen. A vádlott a következő kijelentést tette a bíróság előtt: — Kijelentem, hogy lehetséges az, mi­ként ón a kérdéses telefonnyilatkozatot félre­értettem. Azért azt az állításomat, hogy Vaj­na tanácsjegyző ur engem a kérdéses liszt bekeverésére utasított, fenn nem tartom, ké­rem azt meg nem történtnek tekinteni s az eeet felett sajnálatomat fejezem ki. Vajna tanácsjegyző felszólalása után dr Brassován kir. ügyész vádat ejtett, mire a bíró­ság Werner Mihálylyal szemben a további eljá rást megszüntette. Hyilt-tér.*) Az orssüág elismert legolcsóbb és lognsgyobb ezüstáru gyára VB BSIŰ AJ Budapest, VII. kerUlcl, ftbEiPi fia SIp-u. 20. Telefon 64-05. A nagysurányi cukorgyár és fino­mító részvénytársaság igazgatósága én tisztikara mély megilletődéssel jelenti, hogy tisztviselőik illetve kartársaik kö­zül ui abban GRÁF JENŐ úr a cs. és kir. 96. gyalogezred tartalékos hadnagya és SÍPOS FERENC úr a cs. és kir. 72. gyalogezred tartalékos hadnagya a hazáért és királyért vivőit küzdelem­ben, ellenséges golyótól találva, hősi halált halt Korán elhunyt derék tisztviselőink és kartársaink emlékét, — kik a polgári munkából épen olyan kötelességtudás­sal és buzgalommal vették ki részükéi, mint amilyen nemes elszántsággal és önfeláldozással harcoltak a nemzet jö­vendő boldogulásáért, — mindenkor há­lás kegyelettel fogjuk megőrizni. gyár kerestetik. 1600 gránát lietenkinti megmunkálására Választ „Gyár" jellgo alatt a fiékkladéhl ratalba dupla borí­tókban 10701 hatóságilag eng. japán és chinaS díszműáruknak: tea- és mokka-készlet, váza, kazetta, ékszerszekróny, függöny stb. Alkalmas karácsonyi ajándékok PRESZTER BÉLÁNÁL SSTríE Kávé kilóia _ Korona 4.80-tói Vil&ghirU y. K. TEA főraktára. 9899, *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a szerkesztő, Pénzkölcsönt Budapesti házakra u. m m 5 évre, előnyösen folyósittat 10720 WEISZ JÓZSEF bankircda "ffiÜ. Nem lett drágább a porcellánházban semmi, a régi olcsó árban adok el mindent Kórházak és szanatórium berendezé­sek. Egész konyha 50 K, 6 személyes ebédlő csak 15 K, 6 személves kávé- vagv teakészlet 7 K, 6 személyes üvegkészlet 10 K. 0900 TAKÁCS, Baross-tér 4. szám. ROYAL NAGYSZALLODA BUDAPESTEN . . 10162 cttermci újra megnyíltak. Ebéd teríték 4.50 vacsora i toriw 5.S0 K Kitűnő konyha. Elsőrang ú zene. f Modern .ts, viliit, cirka 5 szobás legalább 600 Döfés kerttel keresek megvételre esetleg bérbe a budai oldalon. Részletes ajánlatokat a vételár illetve bérösszeg feltüntetésével „KÉSZPÉNZVEVŐ 100" jeligére a kiadóhivatalba kérek. " lü3S a MŰVÉSZI FENYKÉPEK KOLLEKTÍV KIÁLLITASA műtermében 1072® Budapest, V., Erzsébettér 18. sz. Az összee felvételeket Labort személyesen eszközli. Falvételek egés z nap. Telefon 173-20. Porosz és peírozséiiyi Mos, Kocka és 1 «Ír.l*,Jí aJ?f 0 n® n k£ nt a-! án l Prompt szállításra: PÖMGRACZ JENÖ, szénnagykereskedő, Budapest, Dohány-utca 16-18. 10030 Telefon 141—11, Epeköveket üL 5s i, a. t, Wálmíníu módszer szerint, fel­oldás altal eltávolít Dr. Bemard József rendelő-intézete TEMESVÁR, II. ker., Fé-utca 4. szám. Cukorgyár budapesti központi Irodája keres azonnal való belépésre |ó íiázuól való, jobb praxisu io60g gépirónől, aki feltétlenül perfekt magyar és német gyorsírd. Alán­latokat (kettős borítékban) „Cukorgyár 53340" sz. a. Schwarz József hirdetési irodájába, Andrássy-ut 7. kérünk. Eogoruosfioz assísieusnefi ajánlfjozife Berlinben végzett, Ameri'.ában praktizált fiatal hö gy. Leveleket , Fogorvos" jeligére a fiókkia lóhivataiba. 10721 is Éli tégla-és habarcsfelvonók motorral, szerszámok, fal­kötő- és gömbvas eladók. SCanab MikSés építésznél I., Csaba-utca 7/c. íoeci Telefon 49—21. Orvos! dalbaoízsttili (telefon 93—32) a tulajdonos Dr. Weisz Henrik urvos szeiuó­iyes vezetése mellett a dajkákat állandó orvot' vizsgálat és felügyelet alatt tartja. Aztntézet, VVaSS£rií1«Sin~ f6 1° mÓ d~ intéseiben SZÍV-U. 69. minden egyes dajkán az eredeti 1 szer szerint vírtfimílafni végez. A vérvizsgálathoz szüksóges vér­*'»5«I«W» Vételt bárkinél az intézetben d u 2-5 éra között végzi. Kivánatra küldünk vidékrt vérvételhez szüksó­ges sterilizált üvegecakót és használati utasítást. A vérvizs­gálat dija 20 korona. 10688 Ékszerek, eziistnemüek órák gyári árban CÍUn/1 |Í(j|nC cs. és k:r. udv suii.ténftl beszerezhetők OfllIUH UttílUJ BUDAPEST kigyó-tér 5. Képes nagy áricirzáb ingyen es bérmentve. Alapítva Kolozsvár 1895. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék