Pesti Hírlap, 1916. december (38. évfolyam, 334-363. szám)

1916-12-14 / 347. szám

. 14 alelnök vezetésével folyó hó 10. é.-t 11. napjain ülést tartott. Dr Szarrdé Pál főtitkár az Egyesü­?és működ;'.--éröl szóló jelentésében kiemelte, "hogy az O.MKB tevékeny-c a háborúd kQzgzz­dasájíi v .'-.iiyok folytán teljesen a szakmákra terelődött át. Eddig kilenc szakosztály alakúit meg. most ujabban három szakosztály meg­alakítására folynak tárgyalások. Fuchs Sa7na és Vértes Emil a pamutrendeletek káros hatá­sáról szóltak. Külön tanácskoztak még a nagy­kereskedők, a \ idéki gabonakereskedők, akik keveselték a Hadilerménytöl járó egykoronás jutalékot; a gyapjúkért sítédők panaszkodtak a Gyapvjközpontra és végül a szeszlcereskedök fogadtak el javaslatot, amelyet a pénzügyminisz­terhez intéznek. * Csatáry Frigyes a Duna-kérdésről tar­tolt tegnap hosszabb előadást a Középeurópai államok gazdasági szövetségének ülésén. Az osztrákká vált Dunagőzhajózási Társaság igaz­gatója természetszerűleg az osztrák szempontot képviselte és olyan általánosságokban lyukadt ki, hogy „ha nem hiába omlott a vér, a" Duna problémája is remélhetőleg erős nemzetközi megoldást fog nyerni. Iparügyek. * A főváros szénforgalma. Az államvas­utak igazgatóságától vett értesülés szerint a mult hét folyamán az összes budapesti állomásokra vasuton és vizén az önkezelési célokat szolgáló küldeményeken kivül 147.942 q porosz, 17.180 q langy el, 226.330 q hazai szén érkezett. * A nyersolajárak. Lembtrgi .jelentés sze­rint a nyersolaj ma már métermázsánként 33 ko­ronán jegyez, ami az utolsó hetekben fizetett 37 koronás árral szemben immár -1 korona áresés­nek felel meg. Ez az áresés természetesen mini­mális, főleg l^a tekintetbe veszszük azt, hogy Ro­mániában. igen nagy petroleumkészletek jutottak az előnyomuló csapatok birtokába, amelyek im­portja valószínűleg már rövidesen megkezdődik. Épen ezért a kormányok feladata líífne, hogy a nyersolajpiac áralakulását figyelemmel kísérve Megragadják ezt a kedvező alkalmat az árak szabályozására, amely nélkül a spekuláció mű­ködése változatlanul fog tovább folyni a fogyasz­tás rovására, ugy mint eddig. * A román szövőipar német kézen. Bukarest és Ploesti elfoglalásával a román szövőipari Ssszes nagyüzemek — egy moldvai gyár kivéte­lével — német kézre jutottak.'Bukarestben két nagy szövőipari részvénytársaság és egy modern posztógyár került a hódítók kezére. Ploestiben van Románia egyik legnagyobb szövőgyára, amely főleg a katonaság részére szállított eddig szövetet és takarókat. Azugoban, amely a román szövőipar egyik központja, nagy állami posztó­gyár van, amely több mint ezer munkást foglal­koztatott. Ma már a románoknak .csupán egy posztógyáruk van a Moldvában, amely természe­tesen egymaga aligha lesz képes a román had­sereg szükségleteit fedezni. Mezőgazdaság. * Országos szőlészeti nagygyűlés. A Ma­gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete a Köz­telek dísztermében szőlészeti nagygyűlést ren­dezett, melyen az ország minden részéből töme­gesen vettek részt a szőlősgazdák. Gróf Zsűlcn'szki Róbert közfelkiáltással cinükké választatván, megnyitja a nagygyűlést és előadóul fel­kéri dr Prucker Jenőt, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgatóját. Előadó abból indul ki, hogy a folyó évben mindössze körülbelül másfélmillió hekto­liter bor termett, ami szembeállítva a félmillió ka­tasztrális hold szőlőterülettel, átlag három hektoliteres termést jelent. Ezt főleg a rézgálic hiányának lehet be­tudni. Óhajtandó volna, hogy jövőben csakis príma rézgálic jönne forgalomba. Még nagyobb szerencsét­lenség a hirlokosság egyrészére a szénkéneghiány, mert ennek folytán sok ezer holdon a szőlők teljesen kipusztulnak. A föklmivelésügyi kormánynak mindent el kell kötetnie, hogy a tavaszra legalábbí annyi szén­kénes: álljon rendelkezésre, hogy a nagyon visszaesett szülök kénegezhetök legyenek. Lónyay Ferenc minisz­teri tanácsot' ismerteti a földművelési minisztérium ál­tal a folyó évi rézgálic és szénkéneg-szükséglet fedezé­sérj telt intézkedéseket. Belföldön 450 vaggon rézgálic volt előállítható. Ezenkívül külföklr&l 286 vaggon kész ífAzgálicot szerzett be a minisztérium, összesen tehát 735 vaggon rézgálic állott a minisztérium rendelkezé­sére. A szénkéneggel baj van, mert ként alig lehetett eddig beszerezni, azonban tárgyalások vannak folya­maiban, hogy jövőre több szénkéneg, továbbá rézkén­ehí€e mozgó Csütörtök péntewen Rött flf SlJSZÖltí flPH Uoiiózat 4 fe'.íonásbaa. 12222 L —. — — Pesti H ÍR L A P pnr 13 legyen. Azt közölheti, hogy báró Ghillányi Imre földmivelésügyi miniszter a rézgálic, szénkéneg é's kén­porszükséglet biztosiUVsának ügyét teljesen magáévá iette és igazán szivén viseli. A kilátások ma határozot­tan kedvezőbbek, mint tavaly ilyenkor voltak. Az ezt köve lő általános vita során kifejezésre jutóit az a;; óhaj, ho&y a jövöben vetflmagcsává•/.{>sra rézgálic he­lyett használtatik az olcsó é.s korlátlan mennyiség­ben rendelkezésre álló formal-dehid s a rézgálicszét­osztás bizassí>k a szőlészeti és borászati, valamint gaz­dasági egyesületekre, hangsúlyozták, hogy a rézgálic szétosztásánál mutatkozott visszaélések kiküszöbölése elérhető azzal, ha a szétosztás a gazdasági és szőlé­szeti szervezetekre bizatik, az ellenőrzésre pedig bizalfni férfiak kiküldése kivánaios. Miután a homoki szőlők­ben a védekezés több rézgáücot igényel, kifejezésre ju­tott a kívánság, hogy a homoki szőlők a szétosztásnál nagyobb rézgalicmennyiségben részesittessenek, majd szóba került a jó minőségű égetett mészről való gon­dostkodás, a védekező szerek szigorú ellenőrzése és a homoki szőlőknél alkalmazott védekezési rendszer re­víziója. Bernát Béla, ki időközben az elnökséget átvet­te, összegezve az eszmecsere eredményét, a nagygyűlés határozatát abban foglalja össze, hogy az elhangzott kívánságokat a Szőlősgazdák Országos Egyesülete utján a földművelésügyi kormány elé terjesztik, kérvén a sür­gős intézkedéseket a gyakorlati megvalósításra. Budapesti gabonatőzsde. — dec. 13. A vég kezdete. Napsugár az • utcákon. és verőfény a lel­kekben! Lehet-o a mai gyönyörű napon üzleti dolgokkal foglalkozni, amikor hosszú idő után először látunk ismét derűs arcú, bizakodó szo­mü embereket. Dehát harmadfél év óta alapo­san beletanultunk az önkéntelen cinizmus mes­terségébe. A világtörténelmi dráma legizga­tóbb jelenetei idején is e rovatban kötelesség­szerűen aprólékos, anyagi gabonatőzsdei ügye­ket kellett tárgyalnunk. A valósághoz híven regisztráljuk, hogy a szerdai, feltűnően sűrűn látogatott börzén egyáltalán nem beszéltek üz­letről. Am azért tudjuk, hogy a szivek mélyén ott rejtőzik a gondolat, vajha vége volna már a háborús gazdasági világnak. Termelök és fogyasztók, hatóságok és magánosok, nagyke­reskedők és szatócsok, malmok ós gyárosok — kivétel nélkül egyaránt — lázas türelmetlen­séggel lesik azt az órát, amelyben meg fog je­lenni a következő: RENDÉLET. A magyar királyi minisztérium a há­ború esetére szóló kivételes intézkedések­ről alkotott törvényes rendelkezések alap­ján a következőket rendeli: 1. §. Az 1914-iki julius 26-ika óta élet­beléptetett összes kormányrendeletek, amennyiben azok termények és ezekből előállított gyártmányok fölhasználására, forgalmazására, árszabására és zár alá vé­telére vonatkoznak, hatályon kivül helyez­tetnek. 2. §. Aki c rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy megszegésénél bármely módon közreműködik, oly kihágást követ el, amelynek megítélése az országos elme­gyógyintézet hatáskörébe tartozik. 3. E rendelet kihirdetése napján lép életbe ós hatálya kiterjed a magyar ezent korona országainak egész területére. * A készlet az ország összes raktárházaiban kitelt: 18616 mm. búzát (ebből Budapesten 6117 mm.); 175 mm. rozsot (~); 17019 mm. árpát (10614); 96445 mm. zabot (93369); 21176 mm. tengerit (15113); 26360 mm. lisztet (23326); 121Ő mm. korpát (1135). Szabolcs vármegye területére a közélel­mezési hivatal 80.000 'mm. gabona beszolgálta­tását rendelte el. Budapestre érkezett kedden: 1948 mm. buza, 410 mm. rozs, 502 mm. árpa, 905 mm. zab, 103 mm. tengeri és 975 mm. liszt. Innét elment: 805 mm. buza, 480 mm. árpa, 1607 mm. liszt és 150 mm. korpa. Szerdán a „békehírre" állítólag fiagyobb­szabásu árukínálat mutatkozott a gabonatőzsdén, aminek azonban nem igen volt látszatja. A requiráláiHok alkalmából á Pest várme­gyei Gazdasági Egyesület felhívást intézett a gazdaközönaégheZ, amely a többek között igy szól: Arra kérjük gazdáinkat, hogy ne tekintsék közigazgatásunk amúgy is keservesnek érzett kötelességét zaklatásnak, hanem önként és szíve­sen siessenek annak támogatásúra azáltal, hogy adja oda ki-ki hazafias igyekezettel minden kilo­gramm nélkülözhető terményét, meggondolván, hogy ez is egy napi élelmet nyújt a harctéren félistenként küzdő és vérző egy-egy katonának. A komlótermés mennyisége Magyarország egésa területén — lűva'alos adatok szerint — 1916 december 14., eaiitortök "™uTl913-ben 23.335 mm., 1914 ben 26.699 mm., 1913-ban 22.-303 mm. Chicagói májusi zárlat december 11-óa: buza 175 c., tengeri 92 c., zab 56 c. Törvénykezés. — Hamis szállítási igazolványok. A Hadi ­termény r.-t. a legutolsó hetekben több helyről értesült arról, hogy igen sok élelmiszert visznek: ki Ausztriába minden igazolvány nélkül. Az élel­miszereket werte az országban árdrágító ügynö­kök vásárolják és valami uton-módon elszállítják: Ausztriába, ahol igen nagy nyereséggel adnak tul rajta. A rendőrség megindította a nyomozást s Grünwald Ottó kereskedőnél hamis szállítási igazolványokat találtak. Grünwald Ottó azt val­lotta, hogy aa igazolványokat Kerper Dávid ke­reskedőtől vette 43.000 koronáért. Az igazjlvá­nyokon az Országos gazdasági bizottság pecsét­je, Lovas Sándor és Serbán János min. tanácso­sok aláírása hamisítva volt. A Grünwaldnál ta­lált hamis szállítási igazolványokon nem voltak: rajta azok az ellenőrző szelvények, amelyek ró-­vén a Haditermény r.-t. a szállításról tudomással', bírhatott volna. Az ausztriai kereskedők ossz játszottak vasúti alkalmazottakkal, hogy a szál­lítási igazolványoknál az ellenőrző-szelvényeket; no kérjék. A büntető törvényszék szerdán kezdte meg Grünwald Ottó és Kerpel Dávid bűn­ügyének tárgyalását. A kir. ügyészség közo.'v­irathamisitás " bűntettével vádolja Grünwald Ottót és Kerpel Dávidot. A tárgyaláson kihallgat­ták Lovas és Serbán min. tanácsosokat, hogv az; igazolványokon feltüntetett aláírásaikról véle­ményt mondjanak, azonkívül Zárkayt, a Haditer-­mény r.-t. képviselőjét, Grünbaum és Rehberger • kereskedőket, akiknek Grünwald a szállítási iga­zolványait felajánlotta és Bretterbauert, aki a beteges és tehetetlen Grünwaldofc minden utján elkísérte. A bizonyítási eljárás után a perbes:: í­dekre került a sor. A biróság Kerpel Dávidot és Grünwald Ottót egyrendbeli közokirathami­sitás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért őket négyévi fegyházra ítélte. A büntetésbe a vizsgálati fogságban töltött egy hónapot beszá­mította és a védők előterjesztését a bűnjelként fekvő huszonhétezer koronára vonatkozólag, el­utasította. A felek felebbeztek. — A kolozsvári Strasser-pör. A Curm most tárgyalta Strasser Rudolfnak és Guráíln Béla kolozsvári pékmesternek biinügyet. Strasser.­Rudolf a nagyváradi és kolozsvári kórház élei­mezőjének, Strasser Aladárnak megbízottja volt.. Strasser Aladárt és feleségét a nagyváradi kór­házi visszaélések miatt mult óvben letartóztatták., De letartóztatták Kolozsvárott Strasser Rudolfot is, aki a kolozsvári tartalékkórházban marhahús helyett bivalyhust adott a betegeknek és az elő­irt étrendet sem tartotta be. A kolozsvári tör­vényszék Strasser Rudolfot három évi fegyházra, és 8700 korona pénzbüntetésre Ítélte. Guráíhi Béla pékmestert, mert az előirt mennyiségnél ki­sebb sulyu zsemlét és kenyeret adott a betegek­nek, nyolc hónapi börtönre és 1000 korona pénz­büntetésre ítélte. Strasser Rudolfot összbiinteté­sül négy évi fegyházra ítélte. Guráth Bcla bünte­tését pedig egy évi börtönre emelto föl. — Zoidl Vencel ujabb ügye. Zeidl Vencelt az ügyészség hadiszállítás körül elkövetett vis­szaélés bűntettével vádolta azért, mert a buda­pesti Gömb-utcai hadikórház élelmezőjével, Se­bestyén Arminnéval, 1916 április 21-én 3000 kilo­gramm zsír szállítására szerzödött és kötelezett­ségének szándékosan nem tett eleget. A királyi törvényszék Zeidl Vencelt felmentette. Az ítélet ellen az ügyész semmiségi panaszt jelentett be. — Elitélt szállító Boxhorn Izidor gyön­gyösi kereskedőt az ügyészség hadiszállítás kö­rűi elkövetett visszaélés büntette miatt vádolt azért, hogy Sárai Lajosnak a magyar királyi honvédelmi minisztériummal 5000 darab botos szállítása iránt kötött szerződéssel vállalt köte­lezettségét mint alvállalkozó részben magára vállalta és azt nem megfelelően teljesítette, mert silány bőranyaggal és papirral készített botost szállított. A törvényszék a vádlottat négy hónapi és 15 napi fogházra, továbbá <3000 korona pénz­büntetésre ítélte. Sport Labdarúgás. Világosság a Schlosfsor-flgyben. Amit sportkörük, sporUsajtó, előkelő sportemberek egy éve minduntalan kérdeztek, hogy miért lépett ki Sehlosser a Ferencváro­si Tornn Clubból, árra most feleletet adott Schlosser Jmre a játékfegyelmet ellenőrző bizottság előtt történt kihallgatása alkalmával, melylyel egész valóságában lerántotta «zt a leplet, mely az ö titokzatos átlépését a Magyar Testgyakorlók Körébe fedte. Vallomása szerint átlépésének oka egycsegyodül a FTC. intézője volt, alá jelentéktelen jogydilfercnciákból kifolyólag W íérliui í I i

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék