Pesti Hírlap, 1917. július (39. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-24 / 184. szám

|T 10 (Az Érdekes Újság) Jegujabb száma nagy sereg aktuális fotográfiává! jelent meg. A lap négy felvételben foglalkozik • a német válsággal és bemutatja Miehaelíst, az uj biro­dalmi kancellárt. A stockholmi szocialista kon­gresszusról ez alkalommal is érdekes fejeket gyűjtött össze, többek között közli az orosz de­j legátusok képét, Adler Viktort, az osztrá^ szo­cialistáik nesztorát és How amerikai béke apos­tolt. Kedve? felvételt találunk a királyi pár refcftenaui útjáról és itt van azián Sándor László, az uj főkapitány arcképe, továbbá az ' orosz fogságból most szabadult gróf Szepíyczky íembergi metropolita. A mélynyomásu boríté­kán a nyaraló Polónvi Gézáról közöl érdekes fotográfiát az uj szám, amennyiben ugy mu­íatjat Tje, mint ritka szerencsés halászt, aki hor­gával alSó-kőröskönyi birtokán a Nyitra folyó­ban egy négyven kilós harcsát fogott. Az első illusztrált cikk a Svájcban nyaraló budapesti gyermekeket mutatja be öt felvételen. Váloga­tott szépirodalmi rovat, két regény és Az Asz­szonyok Érdekes Újságja zárják be végül a számot. — (Kitüntetés.) A király M e 1 k u s Drá­gán oaijeki reálgimnéziumi tanárnak, a hadse­| gólyezés terén kifejtett buzgó és sikeres tevé­i kenysége elismeréseül, a TJ. osztályú polgári ha­: di érdemkeresztet adományozta. — (A munkásság a drágaság ellen.) A szoeiátdemokratanárt és a szakszervezeti tanács | vasárnap értekezletet tartott a drágaság ügyé­ben. Garbai- Sándor, Erdélyi Mór és Varga Jenő ast fejtegették, hogy az ipari munkás ugyanany­iayit dolgozik, mint a földmives, tehát megilleti ugyanaz az adagolás. Kívánják, hogy a szerye­: zett munkásság képviselői helyet kapjanak min­Ideniltt, ahol az-élelmezésröl határoznak. Az ér­tekezlet megállapította, hogy a hatóságilag meg­szabott adagok nem kielégítők, az áruelosztás nc-m rendszeres és igy a munkásság csak mun­kabérelvesztéssel és nagv időmül osztással juthat f árujához, da legtöbbször igv sem. Követelik olyan intézkedések megtételét, amelvekkel inten­zivebb termelés elérhető. Szükségesnek tartja a termelőknek vetőmaggal, műtrágyával, gépekkel 'é» munkaerővel, valamint takarmánycikkekkel való ellátását A 1'maximális árak nagymérvű le­szállítását, annak szemelött tartásával, hogy a •rendkívüli háborús nyereségek kiktlszöböltesse­•nek. Szociálpolitikai maximális árak megállapi­(tásáfi progresszív alapon-ugy, hogv a kisebb jö­vedelműek kevesebbet fizessenek ugyanazon áru­éri. E célra az állam a hadikiadások terhére éven­i fcónt olyan összeget fordítson, amennyi a cél elérésére szükséges. Afc összes áruknál, ugy a inagybani', mint a kicsinybein árok országos maximálását, amely kiterjedjen ugy a nyersanya­gokra, mint az azokból készített .gyártmányokra és azok melléktermékeire. A mezőgazdasági cik­íkeken kivül az összes, fontosabb ipari cikkek maximálását. A lánckereskedelem elleni rende­let sürgős kibocsátását; ár megállapító bizottsá­gok létesítését. Az ácsorgások megszüntetése cél­úiból az árusítás decentralizálását, . megbízható 'árnelárusitó helyek segilségével. A jegyrendszer •országos bevezetését minden fontosabb árunál; a kivitel korlátozását, a nélkülözhetetlen cikkek behozatalának fokozását, a vasúti teherforgalom megjavítását, különös tekintettel az ipari cen­trumok felé irányuló közlekedésnél és feltétlen rendezését a romlandó cikkek (tej, stb,). gyors és fennakadás nélkül való szállításának. A na­gyobb ipaci centrumokban nagyobi? mennyiségű áruknak; a közraktárakban való felhalmozását. A rendeletek végrehajtásának szigorú ellenőrzé­sét éa az azok ellen véíök büntetésének megszi­gorítását. —- (Berlini gyermekek Brassóban.) A nyári iskolai szünidőre meghívott berlini gyer­mekeket Brassóban szíves vendégszeretettel fo­gadták. A kis berliniek magyar és német lobo.­gékafc lengettek nagyvidámaa, amikor vonatjuk ;berobogott. Nyomban asztalhoz telepedtek és jó étvágygyal költötték el sa uzsonnái. Közben Ler­chen János brassói német konzul, majd gróf Mikes Zsigmond üdvözölte a kicsiny vendégeket. A népfelkelő zenekar eljátszotta a magyar és a német himnuszt. Ezután Diehle, tanár mondott köszönetet a vendégszerető meghívásért és a lel­kes fogadásért. A tanácsház előtt dr Schnell K. Lajos polgármester üdvözölte a város nevében a jövevényeket. Dr Wernuth, Berlin főpolgár­mestere, a megérkezés alkalmából meleghangú táviratot váltott Servalivs Lajos alispánnal. — (Leégett egy malom.) Tiszaistvánfal­v'án — mint) Szabadkáról jelentik — Nonnen­• macher György malma a benne felhalmozott liisztíal együtt leégett. A tűz okát mindeddig nem sikerült .megállapítani. .'••«' ••• • --- •»••« ­"BT—> — - ~ — v -J^xQM' •""•­FESTI HÍRLAP* — (Bethmann Hollweg búcsúja.) Berlinben a "birodalmi kancellári palotában egybegyűlték a porosz államminiszterek és a birodalmi kor­mány államtitkárai és helyettes államtitkárai, akik elbúcsúztak Bethmann Hollwegtöl, a lemon­dott kancellártól. Egyébként — mint berlini táv­irat jelenti — a volt kancellár már el is utazott hohensinovi birtokára. Azok, akik elutazása előtt látták, azt mondják, hogy nyugodt hangulatban volt, az utolsó hét izgalmai már nem látszottak meg rajta. Ujabb hir szerint különben nem is Hertling ajánlotta Michaelist Bethmann Hollweg utódjául, mint eddig hitték, hanem Bethmann Hollvreg maga. — (Á bérkocsi-rendelet hatása.) Mind­jobban mutatkozik a főkapitány bérkocsirendele­tének jótékony hatása. A rendőrség emberei to­vábbra is figyelik az utcákat, de ujabban már nem igen tapasztaltak rendellenességet. Egy ko­csis se szolgáltatott okot arra, hogy elvegyék a hajtási jogosítványát. A bérkocsik megcsappant számához képest kielégítő volt a forgalom és a rendőrség gondoskodik is róla, hogy fenn is ma­radjon ez az állapot. Néhány kétfogatú bérkocsis a Károly király-uton azzal a Tisza-korszakból származó kifogással tagadta meg a fuvart, hogy ki vannak rendelve a munkapárthoz. Ezek ellen megindították az eljárást. A bérkocsi ipartársulat hétfőn este értekezlere hivta össze tagjait, akik­nek befogadására szűknek bizonyult a nyolca­dik kerületi elöljáróság üvegtetös udvari terme. Megjelent az értekezleten dr Kötsky Gábor rend­örfogalmazó, a főkapitányság közlekedési osztá­lyának vezetője is, aki közölte, hogy dr Sándor László főkapitány élénken érdeklődik a bér­kocsiiparosok kívánalmai iránt, jóindulattal ke­zeli a7. ügyeiket és amellett hogy a rend föntar­tására törekszik, igyekezni fog azon is, hogy a bérkocsisok anyagi helyzete megjavuljon. Az ér­tekezleten mindvégig izgatott volt a hangulat. Indulatos kifakadások hallatszottak a városi ha­tóságok ellen, amelyek szerintük segédkeznek az ö kiuzsorázásukban. Fölpanaszolták, hogy a mostani viszonyok közepette, amikor hat korona a patkó, kilencven korona a ezóna, lehetetlenség föntartaniok az üzemet. Az egyes fölszólalások minduntalan percekre megakadtak a közbekiál­tások viharzásától. — Megállunk negyvennyolc órára! — Megállunk, de nem az utcán, hanem az istállóban. — harsogták minden oldalról. A. hosszas és ingerült vita-befejeztével ha­tározati javaslatot fogadtak el, amelyben köve-' telik a tarifa fölemelését a mostani hai-mincról százra, a megállás kötelezettségének szabályo­zását olyan formán, hogy „Szolgálatonkivül" fölirásu tábla jelezze a hazatérő, vagy fuvart már vállalni nem tudó kocsit, követelik továbbá a hivatalos kirendelések eltörlését a pályaudvari szolgálat kivételével, a széna rekvirálását és maximálását, végül pedig az adag fölemelését háromról öl kilóra. — (A rendőri tapintat.) Ennek a fogalom­nak, amely eddig rendszerint az otromba mo­dortalanságot jelenttete, újra vissza akarja sze­rezni az igazi értelmét IJgron Gábor belügymi­niszter, aki leiratot intézett dr Sándor László főkapitányhoz. A leirat azokon a panaszokon alapszik, hogy a rendőrség sokszor durva és goromba bánásmódot tanusit a közönséggel szemben. Mivel pedig a rendőrségnek, mint köz­hatóságnak éppen az a feladata, hogy a közön­ség érdekeit szolgálja, ezért feíhivja a belügy­miniszter a rendőrség tisztikarát és a legénysé­get, hogy a jövőben a közönséggel minden te­kintetben udvarias*és előzékeny magatartást ta­núsítson. A panaszok, melyek a belügyminisz­terhez érkeztek, különösen a szegényebb néposz­tályból kerültek ki s azt mondják, hogy a sze­gény néppel bizonyos idegenkedéssel bánik a rendőrség, lármáznak és gorombáskodnak vele. A belügyminiszter arra inti tehát a rendőrséget, hogy ilyen esetek a jövőben' ne történjenek meg és kívánatosnak tartja, hogy a rendörtisztviselök és detektívek nevei ne szerepeljenek oly gyak­ran a lapokban. Dr Sándor László főkapitány a rendelet értelmében hasonló szellemű utasítást küldött a hivatalvezetőkhöz és a rendörtisztvi­selökhöz, hogy ilyen értelemben oktassák ki a rendörlegénységet is. — (A nevelőnő szerencsétlensége.) Wollny Bronie breszlaui születésű nevelőnő szombaton éjjel a párkánynánai vasúti állomáson első eme­leti szobájának ajtaján támadt dörömböléstöl annyira megijedt, hogy az ablakon át menekülni próbálván, a kövezetre esett és mindkét lábát bo­kában eltörte. Életveszélyes állapotban került az esztergomi Kolos-kórházba. A vizsgálat meg­indult. — (A lisziadagok fölemelése Németország­kan.) A berlini hadiélelmesósi hivatal közlése szerint augusztus közepétől kezdSdőleg minden ember heti üsztad?.gját .1190 grammról 1540 1 grammra emelik fel, -jjJ. • . - ms&l 1917. atJius 2á'„ km -j — (Mivel töltik idejüket a Romanovok?) 1 A' Krímbe száműzött orosz nagyhercegek —t mint a Basler Nachrichten irja, — ugy látszik, már beletörődtek sorsukba. Jalta közelében aj­todori birtokán ól Miklós excár anyja, Mária Feodorovna és vele van Olga nevii leánya is, aki Kulikovszki kapitánynak a felesége. Néhány, nap előtt hatósági engedélyivel az anyacárné látogatást tett a livádiai kastélyban, ahol küiö-i nös figyelemmel és nagy érdeklődéssel nézte meg menyének, Alexandra volt cárnénak, a szobáit. A kastélv ama részében ugyanis, ahol egykor a cárnó lakott, számos titkos járat van. amit sa­játságos alakú és célú kápolnák és befalazott szekrények egészítenek ki. Mária Feodorovná­nak a kastélyban való idözése alatt a helyőrség számos katonája gyülekezett össze a parkban és amikor az egykori anyacárné üdvözölte őket, némán és a megilletődés minden jele nélkül vet­ték ezt tudomásul a katonák s egyáltalán nem mutatkoztak meghatottaknak. Az anyacárné egyébként ajtodori birtokán gazdálkodással fog­lalkozik, spárgát ültetett és ezt gondozza, ezen­kívül pedig baromfitenyésztéssel űzi el unalníát. Sándor Mihajlovics nagyherceg fogságának kez­detén archeológiával foglalkozott. Néhány pa­raszt kiséretében Krim-félsziget különböző he­lyein ásatásokat végzett, később azonban a kor­mány megtiltotta ezt a szórakozását ós figyel­meztette, hogy ha alkalmasabb idők járnak, me­gint, akkor hódolhat maid ennek a szenvedélyé­nek. Ezidöóta a nagyherceg asztronómiával, aeronautikával és szőilöm>7elóssel foglalkozik. Gyerekeit fárasztó testi munkára szoktatta, a télire való fát pedig maga gyűjtötte össze és zsá­kokban meg tolókocsin vitte a pincébe. Az egy­kori orosz generalisszimusz, Nikolajevics nagy­herceg, feleségének festői fekvésű csajrai birto* kán, Jalta mellett lakik. Teljesen visszavonultan él és még a kertbe sem szokott kisétálni. Egész nap emlékiratain dolgozik ós beavatottak tudni vélik, hogv elsőrendű munkát végez, aminek an­nakidején történelmi értéke is lesz. A nagyher­cegnek az a szándéka, hogy emlékiratait az orosz tudományos akadémiának fogja rendelke­zésére bocsátani azzal a kikötéssel, hog.v csupán halála után hozzák majd nyilvánosságra. Ezen­kívül Nikolajevics egy másik munkán is dolgo­zik. Meg akarja írni II. Miklós kormányzatának történetét. Végül egv harmadik művön is dolgo­zik, amelynek ez a cime: „Ki az igazi oka a vi­lágháborúnak?" Ez az utóbbi, munka számo® rendkívül érdekes és fontos adatot tartalmaz t» világháború kitöréséről s nincs kizárva, hogy, már a legközelebb megkezdi a közlését valame­lyik történelmi folyóirat. A ííomanov-dínasztia, tagjainak egyébként nem sok a szabadságuk, Autóikat rekvirálták és sétálni csak az u. a, semleges zónán mehetnek, amelyet fegyveres örök és őrjáratok zárnak el a nagyvilágtól. A nagvhercogek cimére érkező rengeteg levelet & cenzúra megsemmisíti, m-ig mielőtt rendeltetési helyükre juthatnának. A levelek nagyrésze anya­gi támogatást kér. Jellemző egv volt monarchteta lap kiadójának kérése, aki ötvenezer rubelnyi támogatást kívánt az anvacárnétól ós azt Ígérte, hogy-ennek fejében lapot alapit, amelv az anya­cárné „szerencsétlen fiának" vissza fogja sze­rezni az orosz trónt. A volt cári család tagjai, élelmi szer jegyeket kannak és nekik is csak tav­nyi jut mindenből, mint az orosz köztársaság: bármely más polgárának. Legutóbb Mária Feo­dorovna arra kérte a hatóságokat, hogy- engedé­lyezzenek neki befőzés céljából hárpm font cuk­rot. Kérését nem teljesíthették. A Romarfovok életmódja nem sokban különbözik azoknak nz; orosz földesuraknak a 7, életétől, akik a habom zűrzavara elöl vidéki kastélvaikba vonhltafc vissza. — (A gyermekek víllamosbaiese téín^lc roeggátlása.) Az; utóbbi időben napról-uapra növekedik a száma azoknak a villamosbalégetek­nek, amelyeknek fiatal gyermekek az áldozatai, akik felkapaszkodnak a villamos lépcsőire^ ütkö­zőire, onnét leesnek és kezüket-lábukat tlvágják a villamoskerekek. Igen sok gyermek lett'igy nyomorékká. Már az is megtörtént, hogv a két kocsi közé, az összekötő-vasra ültek rá a gyer­mekek, egyik le is esett és a villamos halálra gá­zolta. Sándor László főkapitány utasította n rendőröket, hogy minden módon akadályoznák meg a gyermekeknek ezt a pajkosságból credíi és annyira veszélyes játékát. Az örtállő rend­örök és a külön kirendelt polgári renílörök utasítást kaptak arra, hogy a villamosokra ilyen­módon felkapaszkodó gyermekeket minden eset­ben fogják meg és állítsák elő a gverackhir»>­sághoz, ahonnét csak a szüleiknek fogják őket kiadni. A szülőket kéri a rendőrség, hogy gyer­mekeiket tiltsák el a villamosokra való°felűWá­lástól, kéri továbbá a közönséget is, hogy a gyer­mekek megvédelmezéBéhem legven segítségére és az iiyea ugrándozó gyerekeket adják át "a Wud-i őrnek,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék