Pesti Hírlap, 1918. augusztus (40. évfolyam, 177-203. szám)

1918-08-08 / 183. szám

iyiÖ. augusztus 8., csütörtök. PESTI HIBLAP 9 rint Davit agyafúrt számítással eszelte ki a gyil­kosság tervét és végzetes befolyással bírta rá a fiatal Frankét a bűntény elkövetésére, mert ö maga gyáva természetű ember. Vázolta ezután Davit jellemét. Egyszerre csak Davit, aki a vádlottak pad­járól hallgatta a közvádló beszédét, elalélt, karjai lehanyatlottak, feje a padhoz ütődött s lefordult volna a földre, ha a mellette ülö börtönörök fel nem fogiák. Ezek a vádlottat kivitték a folyosóra, ahol Davit elájult. Az ügyész ezalatt folytatta beszédét s Franké szerepére tért át, aki Davit befolyása alatt cselekedett, mégse volt vak eszköz. Végül indít­ványozta, hogy az esküdtek minden pontra nézve állapítsák meg a vádlottak bűnösségét és Davitot előre megfontolt rablógyilkosság bűntettében mint felbujtót, Frankét mint tettest ítéljék el. Dr Pressburger, Franké Kurt védője, föl­hívta az esküdtek ficvelmét arra, hosry védence szánalmat érdemel; mert vak eszköz volt Dávit kezében, aki valósággal szuggesztív liatást gya­korolt rá. Franké, amikor a véres tettet végre­hajtotta, csak mint automata működött. Nem kér védence számára fölmentést, mert liisz a társa­dalmi rend védelme követeli a megbüntetést, de •az esküdteknek kötelességük megkülönböztetni azt, amit Franké terhére irnak, attól, amit Davit követett el. Franké erkölcsileg már úgyis halott, vegyék tekintetbe, hopy nem vólt beszámítható állapotban, mikor a bűncselekményt elkövette" és ezért enyhe büntetés kiszabását kérte. Az első vádbeszéd után az elnök rövid szü­netet rendelt, amelynek leteltével jelentette, hogy Davit Emo nem jelenhet meg a tárgyalás további folyamán, mert olyan rosszul van, hogy állandó orvosi felügyelet alatt kell maradnia. Dr Hofmansthal, Dávit Védője, fölhívta az esküdtek figyelmét arfa, hogy súlyosan terhelt ember cselekményével állanak szemben, akiben a gonoszságon kivül. vannak nemes emberi voná­sok is. Kéri az esküdteket, hogy arra alapítsák csak ítéletüket, amit teljesen bebizonyitottnak ta­lálnak. Védence nem volt beszámítható állapot­ban se akkor, mikor a tettet kitervelték, se akkor, amikor a gyilkossá^ elkövetésénél Frankénak se­gédkezet nyújtott. Davit nem volt felbujtó, nem közvetlen résztvevő a bűncselekményben. Két­eégbevonta, lic anke csupán Davit áldozata, mert hiszen együtt beszélték meg a tervet és Da­vitot a tett kivitelében való részvételtől visszatar­totta a vértől való borzongás. . A gyilkosságot. Franké egyedül követte el, Davit befolyása nél­kül. Védence csupán társteUes: kérte az esküdte­ket, hogy ne foszszák meg életétől, mert Davitot elég bűnhődés éri, ha kizárják a lehetőségét an­nak, hogy visszatérjen a társadalomba. Az itclet kihirdetése. Az ügyész és a védők ujabb felszólalása után az esküdtek visszavonullak, hogy meghoz­zák a verdiktjüket. Másfél 'órai tanácskozás után Frankét az összes szavazatokkal, Davitot tizen­egy szavazattal egy ellenében bűnösnek mondták ki a rablógyilkosságban. A rablásra és csalásra vonatkozó vádpontokra az esküdtek szintén igennel feleltek. A bíróság Frankét tizenöt évi súlyos börtönre, Davit Emot pedig kötélhalálra itéüe. Franké Kurt egykedvűen hallgatta végig a súlyos ítéletet és csak többszöri nógatásra felelte az elnök kérdésére, hogy akar-e élni jogorvoslat­tal. Davit, aki ma délben a tárgyalás folyamán összerogyott, az ítélet kihirdetésénél nem volt je­len a teremben. A tárgyalás befejezése után az elnök, az ügyész, a védő és a jegyzőkönyvvezető a halálraítélt cellájába mentek és fölolvasták az ítéletet. Franké védője meggondolási időt kért, Davit védője pedig semmiségi panaszt jelen­tett be. — A Gerbeaud és az Országos Kaszinó. Weisz Márton papirkereskedönek a Bank-utca 5. számú házban volt üzlethelyisége, amelylyel kapcsolatos volt a nyomdavállalata is. A mozgó­sítási elején bevonult katonának, a felesége nem tudta fentartani a nyomdaüzemét. Kénytelen volt tehát a gépeket eladni és a Bank-utcai házban a tízéves bérleti szerződését, amelyből még hét év van hátra, a mult év elején felbontani. Hóna­pokon keresztül keresett "VYeisz Márton papir­kereskedése részére üzlethelyiséget, mig végül a Kossuth Lajos-utca 10. szám alatt egy olyan he­lyiségre bukkant, amely már mintegy két év óta zárva van. A budapesti lakáshivatalhoz fo­lyamodott. Kitűnt, hogy a zárva lévő helyiségét az Országos Kaszinó igazgatóságától Gerbaud Emil cukrász bérli. A lakáshivatal rekvirálta az üzlethelyiséget. A Gerbeaud-cég és az Országos Kaszinó igazgatósága előterjesztéssel élt,, ame­lyet ma tárgyalt a lakbérleti bizottság. A lakás­bizottság megváltoztatta a lakáshivatal döntését és elutasította "VYeisz Márton igényét, azonban, ha Gerbeaud szeptember elsejéig meg nem nyitja az Üzletet, rekvirálják Weisz részére. — A fordítás joga. Érdekes, elvi jelentőségű irodalmi per indult meg két budapesti kiadó cég között. Néhány héttel ezelőtt a „Kékkönyvek' 1 sorozatában Simó Ferenc fordításában „A szere­lem pokla" cimmel megjelent Barbusse „L'enfer" cimü regénye- Miután kormányrendelet tiltja el a magyar állampolgárokat attól, hogy idegen állampolgárokkal jogügyleteket kössenek, Herczka Árpád kiadó nem szerezhette meg a jogot magától Barbusse-tóí, a fordítás' jogát azonban bejegyeztette a szerzői jogi-ig-tató hiva­talban és a fordítás honoráriumának biztosítá­sára ezer koronát letétbe helyezett egy budfcpesti közjegyzőnél. Időközben a Kultura könyvkiadó vállalatig hirdette, hogy kiadni Szándékozik Barbusse L'enfer cimü munkáját. Herczka Árpád erre dr Bendii Jenő ügyvéd utján szerzőjogi bi­torlás miatt keresetet indított a Kultura könyv­kiadó vállalat ellen és kérte a Kultura birtoká­ban levő fordítás példányainak zár alá vételét. A zárlati tárgyaláson, amelyen a Ivulturát dr Schönfeld József ügyvéd képviselte, dr Benda Jenő kifejtette, hogy ha a bíróság érvényben állónak tekinti a Franciaországgal kötött szer­zői egyezményt, Herczka a fordítás bejegyzésé­nek tényével és a szerzői tiszteletdíj biztosításá­val megszerezte a kiadás jogát, lia pedig nem te­kinti érvényben állónak az ellenséges állampolgár könyve uratlan dolognak tekintendő, melynek . birtokára nézve az első foglalás ténye dönt. A bíróságnak mindenesetre kötelessége az, hogy a jó liiszemü könyvkiadó tisztes üzleti érdekeit a mai jogbizonytalanság közepette is megvédje. Dr Schönfeld József azt vitatta, hogy a francia mü­vek kiadása a mai viszonyok között teljesen sza­bad. Dr Földi Károly tanácselnök kihirdette a törvényszék végzését, mely szerint az érvényes jogszabályok nem adnak alapot a zárlat elrende­lésére. A szerzőjogi bitorlás ténye fölött a ren­des per fog dönteni. — Fegyházra itélt betörő. A mult év tava­szán Freund Ödön Király-utcai cukrász üzleté­ben betörök jártak. Csokoládé és cukrászsüte­ményhez való anyagon kivül 10.000 korona ér­tékű gépszijat is magukkal vittek. Néhány nap múlva a villamoson tettenérték Goldstein Ármin rovottmultu kereskedősegédet, aki beismerte, hogy egy társával együtt követte el a Király-uteai be­törést. A budapesti büntetőtörvényszék Goldstein Ármint betöréses lopásért egy évi és tizenegy hó­napi börtönre ítélte. Ezt az ítéletet a kir. ítélőtábla megváltoztatta és Goldstein büntetését két és fél­évi fegyházra emelte fel. Most) a kir, Guriá a semmiségi panaszokat elutasította­— Elsikkasztott ruhák. Turcsányi József szabómester ellen megrendelői feljelentést tettek, hogy a javítás végett átadott ruhákat nem tud­ják tőle visszakapni. Tizenhárom feljelentés ér­kezett ellene. Sikkasztás miatt indult meg ellene az eljárás. A budapesti büntetőtörvényszék egy évi fogházra ítélte. A királyi ítélőtábla ezt az ítéletet megsemmisítette és Turcsányit két éri és három hónapi börtönre itólte. A királyi Curia az ítéletet most helybenhagyiSt. 1532. sz. feladvány Carpenter Gr. E.-tői. Sötét: Kd4 (1). Világos: Kdti, Vf3, Bc2 (3). Matt két lépésben. * 1568. számú játszma. Játszották a Magyar Sakkvilág levelezési versenyén -1917/18. V i lá g o s : Walter Miksa (Pozsony). Sötét: Saska István (Szatmár). 1. f2—Í4, e7—e5 (a From csel sötét részére ki­elégítő). 2. f4Xe5, d7—d6. 3. e5x<16, Ff8Xd6. 4. Hgl—f3, Hg8-f6 (jobb g7-g5, vagy HgS— h6). 5. d2—d4, Hb8— c6. 6. Fel—g5, h7—h6. 7. Fg5Xí6, Vd8xf6. 8. e2—e4, Fc8-g4. 9. c2—c3, 0—0-0. 10. Ffl—d3, Fd6—e5! 11. Hbl— d2, Hc6 Xd4. 12. c3X<i4, Bd8xdi 13. Vdl—b3, Bh8—d8. 14. FdS—c2, Bd4Xd2! 15. 0-0, Fg4Xf3. Világos föladta. * Sakkhirek. A Budapesti Sakk-kör tréning­versenye dr Fluss György és Steiner Endre együttes, 6Mí egységgel elért győzelmével vég­ződött. A harmadik és negyedik helyet — egyen­lően ő'/-j egységgel — Balla Ferenc és Vajda Árpád.foglalták el. Sakkverseny Kassán. A kassai sakk-kör és sakkbarátok, Charousek Rezső emlékének meg­örökítése céljából, „Charousek emlékverseny" cimmel sakkversenyt rendeznek. A geniális, világörsmert nagymesternek ezt az emlékművét nem hozzá hasonló művész kezei alkották. Nem­zetközi mesterverseny volt az eszme s osztrák­magyar-német vegyes verseny kelt belőle életre. .Charousek emléke e verseny nélkül maradan­dóbb és ragyogóbb s a versenynyel kapcsolatban fölszinre kerülő szereplök nagy részére hamaro­san ráterül a feledés fátyola. A rendezőség gyen­gesége, tapasztalatlansága lehetett csak az oka, hogy az elmaradt mesterek helyét, közeped sak­kozókkal betöltötte, ennek következménye az ér­deklődés csekélysége, még sakkozóinkat is csak az a titkos vágy és remény tartja izgalomban, hogy a jó formában. levő fiatal magyar Breyer lépést tart-e a célba futó osztrák mesterekkel. A mai harmadik fordulóban még együtt vannak e ha Breyer végig kitart, ugy a jóakaratú, de ta­pasztalatlan rendező bűne is bocsánatot nyer. A harmadik forduló után a sorrend: Réti. Schlechter és Vidmár 2%; Breyer 2; Asztalos. Balla Z„ Grünfeld 1%: Mieses (1) (1 függő); Balogh 1; Havasi K. (1 függő), Földes V»; Brach 0. A Magyar Birodalmi Sakkszövetség megalakulása. Hírt adtunk már a magyal' sakkéletnek Kas­sán végbement, a versenynél kevésbbé Izgalmas, de messzibb kiható eseményéről: az uj országos szövet­ség megalakulásáról. Bár Kassa a színhelye e mozgalomnak ezúttal az Budapestről indul ki s megalakult szövetség székhelye is a főváros. Keserves tanulságok egész so­rozata érlelte sakk-köreink áltat is felismert igazság­gá, hogy sajátos viszonyaink mellott eredményes or­szágos szervezkedés csakis a fővárosból irányítottan képzelhető el. E tény következéseinek levonása tette lehető­vé a jelen alakulást, melynek igy is a lehető legna­gyobb nehézségekkel, a háborús idők minden akadá­lyával, fásultságával kell majd megküzdenie. Épen c háborús idők átmeneti feladataira irányul elsősorban a szövetség programmja, mely ilyformán aktuális cé­lokkal is bővült, mint aminő a sakkozásnak minél in­tenzivebb tievonása a lábbacozó katonák, hadikórházi betegek üdülési rendjébe. Hogy e téren mennyi köz­hasznú feladatot lehet végezni, mely egyben a leg­jobb sakkpropaganda is, azt tudják mindazok, kik is­merik játékunknak eddigi, minden szervezettség nél­küli szerepét ez irányban s azt az általában minden más játék felett álló páratlanul alkalmas jelleget, mely a sakkozást a szóbájához, ágyához kötött beteg­nél az üresség, vagy épen szenvedés végtelen óráiban az időt egyszerűen eltüntető specifikummá teszi. A szövetség programmjának egy másik jelleg­zetes része az irodalmi bizottság, melyben a napilapok rovatvezetői és a magyar sakklap rendszeresített munkatársai foglalnak helyet s melynek célja ott, ahol a közérdek kivánja_ a sakkozás kérdéseiben egy­séges álláspontot teremteni és a magyar saltkirás érdekeit védeni. Lényegében e bizottság salikirók szindikátusa. •K programm megállapítása után a közgyűlés megejtette a választásokat, melyek az újonnan belé­pő körök csatlakozása után rövidesen ki fognak egé­szülni. Betöltetlenül maradt egyelőre az elnöki tiszt­ség is. Dr Blanár Béla (Kassa), Havasi Artúr, dr Paul Leó (Budapest), dr Stencer Adolf (Temesvár) alelnökök lettek, mig Abonyi István, a mozgalom kez­deményezője, ügyvezető alelnök lett. Főtitkár Balla Zoltán lett, ki a közgyűlésen előadó volt, titkár: dr Vécsey Özséb (Kassa), jegyzők: dr Asztalos Lajos, Pártos Károly. (Újpest), pénztáros: Steiner Bernát (Újpest), ellenőr: Chakipetzky Ferenc (Győr), ügyész dr Gábor Géza (Kassa) Igazgató-tanácsosok lettek: Barász Zsigmond, Berkovics Arnold (Kecskemét), Breyer Gyula, dr Fluss Gyö.rgy, dr Halász Zoltán (Fiume), Havasi Kornél, Herrmann Dávid (Kassa), dr Janny-Géza (Arad), dr Kálniczky Géza (Kassa), Kiss Gábor (Trencsén), Konyovits Miklós, Lakos Mór, Mayer György (Temesvár), Regőci (Exner) Győ­ző (Győr), dr Szávay Zoltán (Temesvár), Szvoboda György (Győr). A közgyűlés rovatvezetőnket a Magyar Biro­dalmi Sakkszövetség disztagjává választotta. Sport. Atliletika. Debrecen sportélete. Debreceni tudósítónk jelenti: A háború kitörése óta úgyszólván minden sportélet szünetelt Debrecenben. Most egy­szerre azonban annál élénkebben s erőteljesebben in­dultak meg a sportmozgalmak. A Debreceni Torna­Egyesület vasárnap tartja országos athletikai verse­nyét amelynek nevezései igen nívósak. Hadházy De­zső, a DTE. kiváló athlétája, Magyarország ez évi rudugró bajnoka, bejelentette a Magyar Athletikai Szövetségnek, hogy meg akarja javítani a magyar rúdugró rekordot. Alagi nyári lóversenyek. — Harmadik nap. — A harmadik napon a Moloch gátversenyre ke­rül a sor. amelynek 15.000 koronás dijáért 12 négy éves és idősebb ló veheti fel a küzdelmet. A handicap jellegit és. 3200 méter távolságú futamban Cliristopli viszi az öregsulyt 71 kilónyi terhet, melylyel nincs kisulyozva. Kedvező teherrel indul Rima és Benyon. Tipjeink a csütörtöki versenyekre a követke­zők: I. Agram—Satyr II. II. Münzer-istálló—Csikós. III. Rima—Christoph. IV. Mysogyne—Füred. V. Galga—Lorigan de Coty VI. I.abora—Seliea. yil. Dicsfény—Podmelec, i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék