Pesti Hírlap, 1918. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-01 / 282. szám

ladapest, 1918. # XL. évfolyam, 2S2. (13,899). szám. Vasárnap, (íecemöer 1 1 ———— —— , " * — ELŐFIZETÉSI ARAK : Egóss évre 88 K — t Félévre 44 „ — „ Negyedévre 22 „ — „ Bgyhóra... 7 „ 80,, Egyes szám ára helybea, vidéken és p&lyaudvarokoa 30 fillér. Hirdetés na opr« hirdeti* Aijanbás a zéróit SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, V.,VUmoB császár-út 1t. TELEFON: 122—91 122—92 122—98 122—84 122—95. (Éjjel 122—91 122—93 hívandó.) FIÓKK1ADÓHIVATAL : Budapest, Erz»ébat-kürút S, Telefon : Józmt 02-60. A végleges m^segyeiés nyoie nap alatt várható. JugossSáv §s®!tíött$ég lön Budapestre. liltifáf megfosztották a trónjától. Üic&s&rec9é$ Németországban a Mscke^sen-sereg lefegyverzése miaH. Ü , Boldogulásunk egyik legfőbb problé­máját pénzünk értéke képezi. Valutánk a habom alatt teljesen lezüllött. Bankónk bi­tele nemcsak a semleges külföld előtt szállt alább, hanem még legfőbb szövetségesünk -ia nagyon lebecsülte, sőt szándékosan le­nyomta értékét. Ha tehát ma nincs a kül­földön hitelünk s papírpénzünk értéke itt­hon is devalválódott, ez a monarchia ötéves Q'ZflirOiníJaa^lűn liAUn-m-.^ —— legfolebb menteni lehet még valamit s itt abba a furcsa helyzetbe kerültünk, iiogv átmenetileg kénytelenek vagyunk to­vábbra is föntartani a széthullott monar­chiának azt az intézetei, melyet oly sokszor meg akartunk szüntetni, a közös bankot. iSŐt bizonyos megnyugvással veszszük tu­domásul, hogy a eseh állam is fönn akarja tartani 1919 végéig az osztrák-magyar ban­kot, csak azt kötötte ki, hogy az intéfcet Prá­gában éppen olyan fiókot allifson föl, ami­nőt Budapesten tart s hogy a Csehország­gal ellenséges egyik főtisztviselőjét moz­dítsa eiL Ezzel (Egyidejűleg teszik közzé Szende pénzügyminiszter nyilatkozatát, aki ugyancsak a közös bank föntartasát kivánja a volt monarchia összes államai' ^észéről. Szükséges ez először a közös bankáaósság­bíui való osztozás szempontjából, mert eb­ből nem hagyhatjuk ki a volt monarchiá­nak ama részeit som, melyek idegen államok­hoz csatlakoznak. Másodszor szükség 1 van reá azért ie, hogy most a monarchia szétsza­kadása még jobban tönkre ne tegye valután­kat Mert hiszen ha a monarchia régi részei nem fogadják el a régi közoe bankjegyeket s rögtön külön bankokat állitanak föl s nem­zeti bankókat nyomnak, akkor pénzünk ér­téke még lej jebb sülyed az európai piacon, tikkor a közös bankjegyek és a külön nem­zeti bankók között még külön devalváció támad. Ha a soviniszta nemzeti érzéstől duzzadó csehek pénzügyi és gazdasági ér­dekből elfogadják még a közös bankot to­vábbra is, akkor mi magyarok is elfogadhat­juk, akiknek már nem szabad soviniszták­nak és nemzetieknek lenni. Bizonyos keserűséggel kell megállapí­tanunk, hogy ma csak kényszer-politikát csinálhatunk 3 minden nemzeti célt háttérbe szorít a megélhetés mindennapi gondja. Ebjbez pedig hozzá tartozik, hogy a pénzünk­ért kapjunk valamit. Bele kell tehát törőd­nünk, hogy a külön magyar jegybankot most nem állithatjuk föl. Erre nincs érci'e­ijezetünk. S még azt se tudjuk, hogy mek­kora magyar föld nyújthat majd rá más fedezetet A békekötésig még az a legprakti­kusabb intézkedés, ha a volt monarchia min­den része a régi közös bank kiadványait fo­gadja el csereértékül A jövőt az dönti el, hogy miként készítik el az uj térképet. Ha sok kis állam leez, akkor ezek külön vám­területekkel s külön jegybankokkal tönkre mennek. Akiket szétválaszt a "politika, tán még' egyesülnek gazdasági téren á meglehet, hogy valami föderációs bankunk lesz s talán elérhetjük az egységes érme-rendszert iá. Helyeseljük tehát a kormány álláspont­ját, hegy nem csinál a valuta terén átme­neínéikuli radikális intézkedést; ezt a meg­gondolte^ot és átmenetet ajánljuk minden téren. & kormány 67 Járást aján­lott föl a c$efii-gzSováko8tnafe a A kormány ma tovább folytatta tanácsko­zásai* Hodzsa Milán cseh-szlovák követtel és a tűt nemzeti tanács kiküldötteivel. A tegnap esti minisztertanács egyhangúlag hozzájárult Jászt Oszkár miniszter előterjesztéseihez, aki ezen az alapon vezette tovább ma a megbeszéléseket. A ma délelőtti tárgyalások Jftszi Oszkár minitóter fogadótermében folytak le. A magyar kormány részéről jelen voltak Jászi miniszteren kivül Dwier-D&Mí József külügyi államtitkár és Braun Róbert, & nemzetiségi minisztérium képviselője. A caeh-szlovftkok meghízottjai: Hod­zsa Milán, Duia Máti, Rumaim János, Faylor Vladimír, Pavtíny Viknos ée. Batovszky Lajos. A dél előtti tanácskozásokban, amelyek tíz­től félháromig tartottak, végleges megálla­podás még mindig nem jölt léire, mert a te­rületi kérdésekben nem tudtál; megegyezni. Bár a tótok eddigi merev magatartásukból lényegesen engedtek, területi kérdésekben még mindig tul­nagy igényeket támasztanak. Minden más kér­désre nézve általánosságban kész az egyezség, a területi rendezés azonban még eiöbb a magyar kormány minisztertanácsa, elé kerül. Egyébként a tét kiküldöttek azt állítják, hogy megbízatásuk nem terjed ki arra, hogy az eredetileg kijelölt alaptól elférhessenek s ezért azt az uj megálla­podási alapot, amelyet a mai tárgyalások létesí­tettek, valamint a területi kérdéseket elő kell tsr­1 jeszteai megbízóiknak és csak azoknak hozzá­járulása után véglegesíthetik a megegyezést, föl­téve, hogy a területekre nézve a két állásponioi sikerül áthidalni. A tárgyalás voltaképen tizenöt megye im­pei'iumáról folyik, természetesen olyan módon, hogy o, megegyezés semmiképen sem prejudikál­hai a békekortferenciánalc. Az eltérés abban van, hogy a tótok mindazokat a vármegyéket teljesen maguknak követelik, ahol a tót lakosság száma az ötven százalékot meghaladja, míg a kormány csak a járásokra nézve akarja ezt az ötvenszá­zalékos arányt elismerni. A tizenöt megyébe/., amelyről tárgyalnak, 1,995.000 lakos van. Ebből magyar 237.0C0, német 133.000, tót 1,525.000, rutén 45.000. A tizenöt vármegye egész lakossá­gát véve tehát tót 76 5%, magyar 11.9^. A tótok nyolc vármegyét, és pedig Liptó, Árva, Turóe, l'rencsén, Zólyom, Nyitra, Pozsony és Sáron megyéket, követelik. Ezzol szemben Jászi csak Liptóf, Avvát, Turócot, Trenesént és Zólyomot hajlandó teljesen átengedni az ideiglenes rende­zés céljára, a többi megyékben csak járásonkint fogadja el a tót impériumot. A megegyezésre mégis kilátás van, mert a tótok tegnap még ki­lenc megyét követeitek, a kormány pedig csak az ebő hármat ajánlotta fel. Az érdemleges tárgyalásokat ma délután befejezték. Dula Máté és a tót nemzeti tanács több tagja már holnap el is utazik, csak a szak­referensek maradnak itt Hodzsa mellett. Jászi a mai tárgyalásokról referál a minisz­tesr tanácsnak, aiiol a szakminiszterek foglalkozni fognak azokkal az ellenvetésekkel, amelyeket prepozícióikra a tót kiküldőttok tettek. Ha a mi­nisztertanácson keresztül megy a tervezet, ak­kor az egyes miniszterek a szakreferensekkel tárgyalnak, ami egy-két napot fog igénytje vc-nni. Kedden vagy szerdán közlik a végleges határoza­tot Hodzsával, aki azt a tót nemzeti tanács elé terjeszti, ahol, mint remélik, a jövő hit vlgére szintén elkészülnek vele. A eséh'&tfovák követ megegyeiési remél. Junkiim a csehek kivonulása és az egyezmény között. Hodzsa MüAn cseh-szlovák követ a mai tárgyalásokról a következőket mon­dotta: — Miai megállapodásunk megegyeznek abban, hogy elfogadtatott elvben a tót junk­tim a tótiakta vidékeken és megállapittattak azok a formák, amelyek között azt gyakorla­tilag keresztül viszszük. Ellentétek vannak még a területi kérdésben, ami abból szár­mazik, hogy a népességi statisztika, amely­ről a közelmúltban Tisza István és Bizony Ákos is megállapítottak, hogy nem föltétle­nül megbízható, sok helyen revizióra szorul. — Ami a csehek kivonulását üleii, erre nézve a tervezett megegyezés határozott ren­delkezést. foglcl magában. Erről azonban ma még nehéz beszélni, mert ez voltakép a pont lesz a megállapodások után. Az egyez­mény és a csehek távozása íözött föltétlen junktim van. — Eddigi munkámmal mindenesetre meg vagyok elégedve ős ugv látom, hogy a kölcsönös ősSinteség és jóakarat hamarosan a kivánt megegyezésre fog vezetni. A Pesti Hírlap mai száma 16 oldal. A Pesti Hirlao következő száma kedden december 3-án a rendes időben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék