Pesti Hírlap, 1919. február (41. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-28 / 51. szám

6 PESTI HIRLAP 1919. foKmar 28., péntek". — (Katasztrófa a kávéháziban,) Csűtörtö­;k(Mi este hét órakor Földes Albert b&nkhivatal­Uiok a barátjával, Bányfaz András főhadnagy­jgyaL betért a Bodó-kávéházba. Mikor levetette a télikabátját. kivette onnan revolverét, hogy át­! tegye az alsó kabátjába. Közben a fegyver el­jsült, a golyó áthatolt Földes balkarján ós befu­iródott a Bányász főhadnagy mellébe, aki bele­jhajt sebébe. A rendőrség megindította a vizsga­! latot — (Halálos eterázotás.) Csütörtökön dél­bem a nyugati pályaudvar előtt egy villamos halálra gázolta Schivarz Ignác betűszedőt, aki évek óta a Lógrády Testvérek cég hűséges, de­rék szedője voh. Holttestéi beszállítotok a bonc­tani intézetbe. — (A bé<*i Vasvitéa niáglyahaiáta.) A jbécsi Wehrmann ím Eisen-t elégetik, mivel ellop­ják azokat az arany szögeket, amelyeket Német­• ország, Törökország ós Bulgária, beléveretett. A-. fszobor fölé emelt paviliont eladják. Házasság. : 1£), Zs i II a E d e (Darufalva) és o c a 11 e II i iMaca (Seben ico) f. hó 25-én házasságot kötöttek 'Darufalváa. Teszler Sándor Kőrösmezőről eljegyezte 'Herskovits Pánit, Máramarosszigetről. Nagy J u c ót Keménfáról, eljegyezte Pék ÍG y u 1 a salomvári földbirtokos. (Minden külön érte­ísités helyett.) Gerendás Géza, a budapesti SHamrendőr­'ségi karhatalom tagja, eljegyezte özv. Rőder Z o 1­jt á n n ét Budapestről. (Minden külön értesítés he­lyett.) Deutsch Miksa Győr, eljegyezte S i n g e r 'Rózsikéit. Demaszegröl (Győr m.) (Minden külön ! értesítés helyett.) Adlersteirt Frijinskát Halló, eljegyezte Guth Ernő KirM?he!mec. (Minden külön értesítés !Helyett.). . Halálozás. Rcehuitzer Zsigmond kereskedő, 32 [éves korában, a harctéren szerzett súlyos betegség­iből} hosszas szanvedés után meghalt. Temetése f. hó • 28-án, 11 órakor lesz az izr. temető halottasházából. Dr S p e 1 z e r J3 r n ő Homonnáról, t. hó 13-án Sá­toraljaújhelyen elhunyt. Medveczky A ládámé szül. Sántha Qi­zelta, Medveezky Aladár huszárörnagy neje, folyó hó 26-án. rövid, kínos saenvedés után elhunyt. Temetése i március elsején lesz a íarkaartéti temető halottas­házából d. u. 4 órakor. Barta Teofil, ócskavas nagykereskedő, a-. ! Benjámin G. cég beltagja, 56 éves korában elhunyt. ! Temetése folyó hó 28-án, délelőtt 11 órakor, lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Özvegy, Szöllősy Miliályné született Ma­cher Rozália, életének 79-ilt évében, hosszas s«enve­Idés után Budapesten meghalt. Sclileller.Ignác posta- éa távirdfleUeaöf e hónap 2ff-Sn. rövid szenvedés után meghalt. Teme­tése e hónap 28-án délután félnégy órakor lesz az uj központi ieraeUta temető halottasházából. KiBbaconi Sző cs Akos, a Lipót-rend lovag­ija, nyugalmazott kúriai Iviró, életének 71-ík, házassá­gának 42-ik évében, rövid szenved** után KoloJWá­irott meghalt. T x Veszek perzsaszőnyeget, Sternberg, Dobu 24. x Veszek használt férfiruhát. Braun. Tel. 108—49. x Villamos zseblámpák és 8 órás I-a elemek 'Bárdi, Rákócziért 12. x Veszek használt férfiruhát. Ledowszky, Dob­utca 10., I. em. 20. Telefon 147—66 x Zongora, kereszthuros, eladó. Visegrádi-u. 9., II. i. i x Ebédlő és iiriszobn bútor, komplett, direkt aszta­ílosnál eladó. Keczán. asítalosmühelyében, Szövetság­•tca 3. sz. LEGÚJABB. y- r Kiifelmann megiátogatta Vilmos császárt Amerun­genbsn. Bertítt, febr. 27. — (A Pesti Hirlap tudó­; sitójának távirata.) Nagy feltűnést kelt, hogy Kühtmann volt külügyi államtitkár Vilmos ex­1 császárt 'Amerungenben meglátogatta. Hggy mi volt a látogatás célja és eredménye, arról nin­csen hír. de ugy tudják beavatott körökben, hogy Vilmos császár kijelentette, hogy tájéko­zódni. óhajt Németország jeleniegi politikai helyzetéről és Kühlmannt kértek fel, hogy vál­lalkozzék erre a feladatra, amit Kühimann nem is utasított vissza. Érdekes, hogy Kühlmaivn annak idején kegyvesztetté lett a császárnál, aki nagyion rossz néven vette tőle, hogy egy Ízben a birodalmi gyűlésen nyíltan kijelentette, hogy nem lelhet fegyveres kézzel .győzői. Minthogy j azonban az események igazolták Kühimannt, a I volt osászáe* most öWaane bizik a legjobban ós i tar- titaKfet, -hwsSíStoie'Wrt a helyzetről jelentést. Or Breétot** Ert***k Baiomrszág jövendő alkotmánya. München, febr. 27. — A munkás-. k»toi*a­és i>araszttanácsok kongresszusának mai Illése a szabad bajor népállam jövendőbeli alkotmá­nyának kérdésével foglalkozott A központi to­náos a következő irányeávejc elfogadási ajánl­ja: Az országos munkás-, paraszt- ós katonata­nács a jövőben „Ideiglenes nemzeti tanácsnak" nevezi magát. A törvényhozó népképviselő testü­let egyibehi vá sáiig a tanácsok kongresszusa gya­korolja a nép legfőbb hatalmát. Az elnök jelenti, hogy a következő in#t­vány érkezett: A tanácsok kongresszusa elhatá­rozza. hogy a hivatalban maradt miniszterek be­vonásával saocjálwta minisztériumot alkot, ame­lyet a parasztszövetség köreiből alakút t földtni­velésügyi minisztériummal egészít ki. Mind­aAüír, mjg az alkot,mányozó népképviselő testü­let a minisztériumot fel nem menti, ez a minisz­térium kormányozza a köztársaságot. A taná­csok hivatali kötelességük teljesítésekor immú­nisak. Dr Lörefífelé, a többségi szocialisták ve­zérszónoka kijelenti, hogy híve a tanácsrend­szernek, de ellensége a tanáesdiktaturának. A döntés az egész országtól függ. Lehetet­len, hogy egy kisebbség kézigránátokkal csinálja »m« a szociális forradalmat. A szociális forra­dalomban a népesség minden rétegének részt keir vennie. Nem az a forradalmár, aki a lgradiká­iisabb iiidiiványokat teszi s aki a legtöbbet fe­nyegetődzik és lövöldöz, hanem az, aki mara­dandó értékeket termel. Ha egységesek vagyunk, összetörjük az orösaak minden tervét, jöjjön akár jobbról, akáfr balról. <Vüiaros teti*aó9 a többségi szocialistáknál.) Elnök az ülést fellüggesati. Berlin, febr. 27. — Az Achfcur Abendibiatt jelenti Münchenből: Radikális vezórfórfiak né­zete szerint biztosra vehető, hogy a kongresszus ma kikiáltja « tanácsköztársaságot. Ha ez csak­ugyan megtörténik, akkor a parasztok, akik el­lenségei mindent radikális áramlatnak, sztrájkba lépnek és lehetetlenné teszik Münchennek éhlmi­szerrel való ellátását. •.iSUii Közgazdaság. * -Az értéktőzsdén osütöTtökön Ijiaaáteágo­" sabb volt a hangulat. Ezeket' a jelenlegi teudeit­cia-válTOíjásoköt nem igen lehet komolyan naeg­ínáokolni. Tegnap nnoTKtottu'k. hogy az irányast lanyhább volt', mert a oontremin intenzivebbeD működött, m« meg pótoítáík az áTíolvwmok imén­ti vepzleségffikiet. valóaairriieii spekulációs feilezé­sek nyomián. A helyaet váH-ozatlírnul az, hogy » bankjegy értéke devalváüódott, a korona Zitiftíi­beo 21 fmat. A* ármozgalom kerete a köveíbezö volt: Osztrák hitel G61—606, Ma«yíw- hitéi 942—950, Aranyjáradék 152, i százalMcos koronajáradék 91—­91.25, Jelzálog 503—S07, Leszámioló 612—6Í0, Fabank 817—827. AgTiu" 718—719, Hazai bank Ma­gyar tiairk 709—711, Rima 936—94S, Közúti ÍJ!K), Vá­rosi 280. Déli vasat 161—153, Államvasút 1418—1038. Bosnyák agrár 377—37S, Forgalmi 433—431, Hermes 370—872, Ker. hitel 255„ 256, lngaüau 570, Menmr 287 —286, Ker. bank i'44f>—44RO. Lipótv. Ukp. 280, T«­r£zia 45«f, Alt. takp. G80, Központi 1108, Hazai takp. lfl.050—I8.T00, Coneordia 640, Gizella 598—5Í<2. Beo­ceini IStlC—1295, Kerámia 642—C45, Draache 1104—­1105, Köb. göztégla 685—64'5, Magnezit 450_451, Alt. kőszén 2095—21122, Salgó 1012—1014, Szászvári 843, Újlaki 730—800, Drlkányi 8890. CsSky 424, Gan* - —2930 korona. * Az uj gaadasáaok garxtasági gép- eb es^iwszüksógletének biiztositása tárgyában Buza Barna föMmtlvertéei miniszter elnöklete alatt szakértekezlet volt. Buza Barna beszédé­ben kijelentette, hogy nem fogadhatja el a mult politikai rendszer eljárási módját a nagytöké­sekkel szemben, amely vállalataikat állami áldo­zatokkal is nyereséghez juttatta. A gyárosok azt követelik, hogy az állam már most fix mennyi­ségű gépeket és eszközöket rendeljen meg. de az árak csak későbben, a nyersanyag és munkabé­rek alakulásához képest állapitassanak meg. Iiyen módon az egész kockázat az állani pénz­tárát terhelné. Az igazság pedig azt követeli, hogy ha a kapitalisztikus vállalatok beszedik a nyereségeket, viseljék tehát az esetleges veszte­ségekkel járó kockázatot is. A népkormány szinte karhatalmi eszközökkel kötelezi a mező­gazdaságot arra, hogy termeljen és semmiféle­képen sem biztosítja a gazdákat az ellen, hogy termelésük esetleg veszteséggel fog járni. Nem váHalhatná a, felősséget azért, hogy viszont az ipari kapitalisztikuK termelésnek esetleeges vesz­teségét az állam számlájára viselje. Az állam kész arra, hogy eszközeinek felhasználásával nyersanyaghoz ép szénhez juttassa az érdekelt ipari -vállalatokat a ha valameig JJyen ?áHai«t­nak nem volna elegendő üzemi tökéje, ebben a» irányban is támogatására legyen. Méhely Kálmán államtitkán kijelentette, hogy a kereskedelmi miniszter sem lenne abban s helyzetben, hogy a mezőgazdasági gép és eszköz szükséglet gyártásának egész kockázatát az állam terhére vegye át. Javasolja, hogy egy oly közpntti szervezet létesíttessék, amelyben képviselve legyen, minden érdekelt, minisztérium, a gyáripari érdekelt­ség* és a mezőgazdasági érdekeltség és ennek utján pontosan megállapittassék a gazdák szükséglete és szervezteseék mind a gyártás, mind az eladás. A gyár. iparosok képviselői általában ugy nyilatkoztak, hegy, a gyárosok csak fix megrendelés mellett foghatnak a mezőgazdasági gépek és eszközök gyártásához bizo­nyos minimális haszonnak előzetes biztosításává! és e mellett Is csak akkor, ha a kormány kellő mennyi-, ségü nyersanyagot ée szenet tud rendelkezésre adni* Varga Jenő a gyors megoldásnak csak két módját lát. ja. Vagy azt teszi a kormány, ami most Amerikában történt a háborús iparoknál, hogy a kormány egyes kijelölt gyáraknak egész üzemét a saját számlájára vesz! á,t és az illető gyáraknak a berendezések hasz­nálatáért mérsékelt kártérítést fizet. Vagy pedig ugy; oldja meg a kérdést, hogy a gyárakat fix megrendelé­sekkel bizza meg, de alkalmas szakközegek utján a( legpontosabban tájékozódik a gyártási költségek ala­kulásáról és a gyáraknak bizonyos minimális nyeresé-. get biztosit. Többek hozzászólása után a gyáriparosok képviselői hozzájárultak ahhoz a megoldási módhoz, hogy a legsürgősebb szükségletnek egyelőre csak há­rom hónap alatt előállítható része rendeltessék mog oly módon, hogy az esetleges veszteségnek háromne­gyed részét az állam, egynegyed részét pedig a vál­lalkozó gyárak viseljék- A kézműves kisiparosok azon­ban teljesen fix megrendeléseket fognak kapni és eseknek a kockázatot semmi részben sem fog kelleni viselni. * A Pesti Hazai Eteő Takarékpénztár Egyesület 1918. évi suámadása 12,379,092 K­45 f. nyereséggel zárul. Az igazgatóság a már­cius hó 22-én tartandó rendes közgyűlésnek ja­vasolni fogja, hogy az alapszabólyiaaerci jutalé­kok kihasitám tttáa fennmaradó ösaaegböi osz­talékul minden részvényre 600 K, vagyis össze­sen 9.000,000.— K fizettessék ki, 1.000,000.— K' az agio-tarteJékalapra, 250,000.— K a nyugdíj-^ alapra (tavaly 100/m. K), 50,000.— K köz- és jótékony célokra fordittaaeék. 250,000.— K adas­sák a tisztviselőik külön javadalmazására és 647,466 K 24 f. vitessék át az uj számlára. * A bor ára. Kecskemét váios, amely, uagy területen termel kitűnő fajbort, szokás* szierkrt árverésen adta el termését. A napokban lefolyt Jicitáeion dőlt el a város borainak ára, amikor is a legtöbbet ígérők az uj borért seprő­eea átvéve 6 korona 45, az óborért pedig 7 ko­rona 55 fillért voltak hajlandók literenként fizetni. Meg kell azonban jegyezni, hogy Kecs­kemét város bora a legjobb minőségűek közé tartozik ée össze sem hasonötható azokkal, ami­ket a homokon a kisgazdák szüretelnek. — Mint Gyöngyösről jelentik, a bor árában élénk emel­kedés észteMiötő. Hordóval, seprővel együtt 7—8 koronái fizetnek közönséges vegyes borért. A bor ára azért emelkedik, mivel számítanak a iStryj-Mé irányuló vonal gyoes megnyitására. * (Deviza árfolyamok.) A deviza központ a kö. vetkeaő árfolyamokat állapította meg: Amsterdam C90.50 691.50, Boriin 702.90 203-20, Bukarest 212.50 21S.50, Kiirteh 348.50 349 50, Ohristlania 466.50 467.50, Kopenbága 442.75 443.75, Stockholm 489.— 490—, Márka jegyek 202.55 208.05, Tjei jegyek 212— 218.—, Romwnov rubel-jegyek 285.—, svájci jegyek 348 350. Vásárok. * budapesti vágómarhavásár, t919. febr. 27. Fel­hajtatott: Magyar bika 104. ökör 620, tehén 1074, bi­valy 22, növendékmarha 38, összesen 1857 darab, ezenkívül elkelt 757 drb e hét folyamán- Árjegyzések (métermázsánként élősúlyban levonás nélkül): Ma­gyar hizott ökör, legjobb minőség 820—880, közép 700—800, silányabb 580—680, magy. paraszt marha 700 800, silányabb minőség 540—680, tarka hízott ökör, legjobb 850—920, közép 720—840, silányabb 580 700, bika jobb 800—1000, silányabb 600—780, bivaly 450—700, magyar tehén 540—820, tarka tehén 540— 850, kicsontozni való marha 800—500, növendékmarha 250—350. A mai felhajtás a mult hetihez képest 108 darabbal kisebb volt, a hét folyamán is 74 darabbal kevesebb került eladásra. Az ,'rányzat és árak nem váltoatak, sőt említésre méltó árváltozás nem is várható addig, míg a bevásárlásokat a központ esz­Budapesti gabonatőzsde. — febr. 27. A cukorrépa-termést az idén — hír sze­rint mái" átveszi a kormány, amely a termelők­nek megtéríti az összes produkciós költségeket, rendeHwzésre bocsátja nekik a répamagot és vé­gül minden katasztrális hold után bizonyos pmwiái juttat a gazdálkodóknak. A répát szin­tén az áilam fogja feldolgoztatni, meghatározott munkadíj ellenében és természetesen ugyancsak a kormány diszponál majd a gyártmány fölött, vagyis életbelóp a eukormonoi>ólium. Csütörtökön nem volt gabonatőzsdei for­galom. AusztaUia efcwtott Svédországnak 20CHOOGÍ BUB.IBJS!,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék