Pesti Hírlap, 1919. február (41. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-28 / 51. szám

PESTI HÍRLAP fé&rnár 25., pferatefc. Szinház és zene. * (Hangversenyek.) A bájos Hermán M i 1 i, Hubay mester széptehetségü növendéke, számolt be csütörtökön a Vigadó nagytermében ujabb tanulmányaiuíiii eicun.-iiyé.e . A ; on­nára még nem érett', do annál szebben játszotta Vieuxtemps a-moll versenyét és Wieniawsky taranteliájában igazi virtuozitást is produkált. A Zeneakadémiában ugyancsak ma es'e a P o r g e s-házaspár hangversenyezett. Porges Mór ezúttal is beigazolta, hogy komoly törek­vésű, művészi ambíciójú gordonkás, de azonfelül néhány kisebb kompozíciójának bemutatásával figyelemreméltó zeneszerzői sikert is aratott. Neje, K e n d e H i 1 d a, szubtilis finomsággal ki­sérte zongorán férjét; különösen Csajkovszky varródéinak és Saint-Saens a-moll versenyének egybevágó előadásával érdemelte ki a müvészpár a szépszámú hallgatóság zajos elismerését. * (Odry Árpádot megoperálták.) Odry A r p á d o t, aki komplikált vakbélgyulladásban betegedett meg, tegnap megoperálták. A nehéz műtét kitűnően sikerült és Odry rövid idő múlva egészségesen hagyhatja el a szanatóriumot. * (Szinház a kaszárnyában.) A' katonák szóra­koztatására a Mária Terézia kaszárnyában szinház létesült, amit most szombaton délután négy órakor nyitnak meg ünnepélyesen. A színháznak 12 tagq tár, sulata van, Dínes Jenő vezetésivel. * (Iifltr a jövő hétre) árusítják a jegyeket a Vígszínház pénztárai. A Liliom, kedden, csü­törtökön, szombaton é? a jövő hétfőn kerül szan­a Pygmalion hétfőn, a Férj és feleség szer­dán és vasárnap. — Ma, pénteken, a Szenvedélyt adjak- a jövő pénteken a Tolvajt játsszák. * (Biró Lajos uj vígjátéka.) A kiváló 5ró, akit publicisztikai és politikai működése most hosszabb ideig távol tartott a színpadtól, uj kétfelvonásos vígjátékot irt a Belvárosi Szín­ház számára. A Francia négyes bemutatója a jövő hét csütörtökjén lesz. Ugyanezen estén ke­rül színre a legkiválóbb francia vigjátékiróknak, Flers és Caillavetnek a Négyszög című egyfelvo­násosa Góth Sándor fordításában. A darabokat Bárdos Artúr igazgató rendezésében készíti elö a Belvárosi Szinház. * (Egy nagy operasiker) a Mignon elő­adása a Városi Szinházbau. Ma pénteken is a Mignont adják"Adletf1 A'delinával á" ciiükzefépben. A Mignon következő előadása kedden lesz. Az előadást Márkus Dezső vezényli. * (Porzsolt; Kálmán előadó estélye.) Aa Esti levelek kiválóan népszerű Zsoltja, március 7-én pénteken este a Zeneakadémiában előadást tart, melyen részben megismétli legutóbbi műso­rát, mellyel már kétszer zsúfolásig megtöltötte a nézőterei, részben pedig a közönség által meg­rendelt uj témákról s főként szerelmi problémák­ról konferál. Jegyek a Zeneakadémiában, Bárd­nál s a Napnál (Scala.) * (Uj Martos-Huszka-operett.) Nagy ese­ményre készül a Városi Színház. A jövő pénte­ken bemutatja a Bob herceg ós megannyi más nagyszerű zenés mü szerzőnek legújabb darab­ját, a Lili bárónőt. Lázas érdeklődéssel várják mindenfelé ezt az eseményt. Péchy Erzsi, Vigh Manci, Galleta Ferenc és Sarkady Aladár külö­nösen hatásos szerepeket fognak kreálni, Az első hét előadás jegyeit mái' árusítják. * (A Túl a tengeren bemutatója) Beré­nyi Henrik a Margit-színház igazgatóságá­nak kérésére szombaton este személyesen fogja dirigálni operettejét a Budapesti Színházban. — A lő férfiszerepben Ny árai A n-t a 1 lép iaá vendégként. V * (Március 5-ikén) nyílnak meg a Ma­dách szinház kapui. Már teljesen elkészül­tek Karinthy Holnap reggel cimü 8 felvonásos forradalmian újszerű tragikomédiájának bemu­tatójára. A szereposztás nem közönséges szí­nészi feladatok megoldására nyújt alkalma,t Gellért Lajos, a Belvárosi szinház kitűnő tagjá­nak, ki a főszerepet viszi ellenállhatatlan erővel biztos sikerre. A női főszerepet Bánhidy Ilona játsza. Nagy ós nem kevósbbó érdekes szerepe­ket játszanak Magas Béla, Gaál Béla és Leszki Irén. Kosztolányi Dezeö lendületes és finom fczinháaavató prológusát Kálmán Erzsi mondja el. A hirdetett öt premierbérletre még kevés szá­mú előjegyzést az igazgatóság vesz fel. A jegyek árusítását is megkezdette már a Zeneakadémia előcsarnokában levő jegypénztár. * (A Szókimondó asszonyság) folvtatását és egy csomó érdekes színházi intimitást közöl a Szanházi Élet, Incze Sándor lapja Emőd Tamás Ady-adalékok cimen irt megható visszaem­lékezést a nagy költőről. Karinthy Frigyes foly­tatja „Szerkesztő ur kérem" cimü ciklusát. A rendes watok Heiivers, Moakróaáka, Intim Pista teszik változatossá és vonzóvá ezt a szövegben ós ^pben egyaránt gazdag számot, melynek ára K 1.50. Előfizetési ár egy negyed évre K 16.—. Kiadóhivatal Erzsébet-körut 29. * (Lehár gyennekoperettje), a Gyurka ós Jánosi mulattatja szombat délután a Városi Szinház közönségét. * (A Szerető Rákosi Szidivel.) A Magyar Szín­házban szombaton délután fél 3 érakor mérsékelt hely&ru színielőadás lesz a Rákosi SzMl-iskola növen­dékeivel. Szinre Bródy Sándor nagyhatású szin­müve, A szerető kerül. A nagymama szerepét RákosiSzidi játsza, míg a címszerepet T h n r z 6 Margit, az iskola növendéke. * (Mi az a Ballet-Pantontím?) Táncos ko­médiák: ltí.6 tragédiák, vígjátékok, operették, amelyeket Chopin, Csajkovszky, Szirmai Al­bert, Saint Sa-ent, Losonczy Dezső zenéjére pompás, fényes színpadi keretben, fényes kosz­tümökben, a tánc leghivatottabb képviselői eitán* colnak. Az előadások március 9, 16, 23, 25, 30, április 6, 13, 20, 21, 27-én lesznek. Jegyek Bárdnál és a „Szinház ée Divaf-nál kaphatók. Az első két előadásra minden jeav elkelt már. * (Vasárnap két előadás) lesz a Nemzeti R o y a 1-K abaréban, délután fél 3 és este fél 7 órai kezdettel, teljesen uj műsorral. * (Hiteles fényképeket) mutat be a „Bu­kott rendszer bűneiről", a háború eltitkolt bor­zalmairól Tábori Kornél egy érdekfeszítő elő­adás keretében márc. 2-án délelőtt fél 11 érakor a Boyial-Apollóbau. Előadása kapcsán beszélni fog mindarról, amit eddig a cenzúra letiltott és a hallgatóságnak alkalma leszi bepillantani a nagy háború sötét kulisszái mögé. Jegyek már csak korlátolt számban kaphatók a Színházi Életnél. Bárdnál ós a Royal-Apollóban. • (A rubin szalamandra) fölötte érdekes sze­relmi regény, mely az Est Moziban (Irányi-utca 21.) vasárnapig bemutatásra kerül. Bruno Decar-I i megszokott művészettel játsza a főszerepet. A „Pecsét alatt" cimü izgalmas detektivdráma, melyben egy uj detektív talentum, Ar u t h W a r t a n játszik, méltó kiegészítése a szokottnál is jobb mű­sornak. Játékrend: Operaház: Hegyek alján. (t^6.) Nemzeti szinház: Faust. (5.)" Vígszínház: Szenvedély. (6.) Magyar szinház: Szókimondó asszonyság. (6) Belvárosi szinház: Az ötvenéves férfi (6) Klrály-szinház: Rlnaldó gróf. (6.) Városi szinház: Mignon. (6.) Medgyaszay-stinház: A császár partraszállt. A néma asszony. (Vi7.) Andráasy-uti szinház: Ugyanaz férfiban. (6.) Budapesti szinház: Műkedvelő előadás. (6) Apolló-Kabaré: II. Balog István. Éjjeli zene. (<) Muskátli-kabaré: Recept. Lakáshivatal. (6) Fővárosi Orfeum: Voo Doo (8 /í6.) Télikert: Variete-müsor (}Í6-j Royal-Orfeum: Beppó. (%6.) Kristálypalota: Nem akarok katonát látni (%6J Kiskomédia: Német és magyar bohózat (6) Újpesti Népszínház: Gró£ Rinaldó. IRODALOM. (Minden könyv, amelyről ebben a rovatban em­lítést teszünk, a Pesti Hírlap könyvkereskedése utján megrendelhető.) * (Gróf Máeli Zsigmond. Nagy Endre regé­nye.) Mác-h Zsigmond az öreg Wesselényi Mik­lós korában ólt, a mult század elejének abban a nagy nemzeti felrajongásában, mely Európa min­den államában másként jelentkezett Mi nálunk &z osztrák elnyomás elleni lázadozásban, az osztrák elleni gyűlöletben. Ez a természetes és létünk védelméből fakadó gyűlölet sokkal nagyobb és sokkal eresebb, mint az emberi jogok utáni tö­megvágv. A jakobinus-utánzó Martinovics vád­lott társainak túlnyomó többsége nacionalista ra­jongó ós ahol a magyar vidék martiniak tisztelte a kivégzett apátot, az osztrák zsarnokság vérta­nuját látta benne, anélkül, hogy Rousseau esz­méi hatottak, vagy hathattak volna. Mách Zsig­mondnak. a bö vérű, hatalmaskodó, zseniális bi­hari kis királynak is az a tragikuma hogy élete minden célját abban látja, hogy az osztrák impé­rium magyar főispánjai és egyéb lakájai orra alá borsot törjön, hogy a császári rendeleteknek lehe­tőleg fittyet hányjon, anélkül azonban, hogy számításba venné magának a maroknyi magyar nemességnek egyedülvalóságát. Testi, lelki Ösz­szeomláea után. villan fel lelkében az a gondolat, hagy a jobbágyi korlátok ledöntése után millió ós millió emberi erővel és értékkel gyarapodik a magyar nemzet. Aminthogy valóiában is, negy­vennyolcat messze megelőzve, erdélyi urak. élü­kön Wesselényivel, kezdték meg a jobbágyok fel­szabadítását. Ez volna maga a'regény váza, me­lyet betölt a szenvedélyes magyar urnák, Mách Zsigmondnak kalandos, vad szerelmi kitörések­kel, rajongó képzelödé&ekkel1 teli élete. A főala­kon kívül élettel jee alakiai szerepelnek aa aul­klaristák korának3 a jakobinus-kátét rejtegető, egykori Jénát látogató vidéki rektor, a szabad­gondolkozó megyei fizikus-szabadkőműves test­vér, a háttérben Kazíwczyék. Ezt az érdekes, moz­galmas kort erős kézzel ragadja meg Nagy, Éndre ós bál' a központban mindig látjuk Mách hatalmas alakját,, .szemünk előtt áil az egész; nemzeti láz hatalmas perspektívája. Nagy Endre tiszta, bihari magyarsága kitűnő eszköz ennek a világnak korfestéséhez, amelynek minden por­cikája magyar és ismét magyar. Rendkívüli mű­vészi gond, a kor- é3 jelifemfasUás markáiws ere,je„ a súlyos történelmi idők nagyszerű megórzóki­lése legbecsesebb xrrankáiijává avatják Nagy Endre minden eddigi regénye közül Mách Zsig­mondot, amely a Pelpti Hirlap folytatásos köz­léseiben és művészi értékéhez méltó feltűnést keltett A díszes kötet, »mely ma hagyta el a saj­tót, a Légrády Testvérek kiadásában jelent meg, megrendelhető kiadóhivatalunk utján, ára 22 ko­rona. (s. f.) * (Munkaügyi binuskodns.) Erael a ciinmeT. ismerteti a munkaadók és az alkalmazottak peres, ügyeinek elintézéséi® vonatkozó néptörvényt dr György Ernő, az Omke titkára, aki ezzel a kis munkával kétségtelenül jó szolgálatot tea* azoknak, akik az emfitett bíráskodásra rászo­rulnak. * (Gyöngyvirág.} Az ily címmel közreadott kis kötet Szegedi István költeményeit foglalja magában, azokat a csinos és kedves poémákat, amelyekben a szív szólal meg az érzések gazdag és változatos hangján. A kötetnek egy korong husz fillér az ára. * (Napoleon és a uőkT) Masaon ily ciV mü könyvének, amelyben Napoleon szerelmeit meséli eí, még pedig érdeket keliöen, magyar for­dítása most jelent meg. A fordítást Csetényi Erzsi ügyesen végezte. A kötetnek tizenegy ko­rona az ára. flfapi hirek. — (A rendőrök árvái.) A Népsüiuház-­utcai harcban elesett rendőrök hátramaradottal részére a következő adomárayok érkeztek:: Fleischmann Samu elnöklete alatt álló Vázsanyi asztaltársaság 112.— K, Sebestyén Adolf 100.— K, Zsajnoviczky Dániel 50.— K, dr Hegedfis Béla 10.— K. Eddigi gyűjtésünk eredménye. 3910.40 korona. j r~ (Ady Endre emiékest.) A Bel vá­rosi Polgári Kör a forradalom nagy köl­tőjének, Ady Endrének emlékére szomba­ton, március 1-én hat órakor könhelyiségeibebi (IV., Eskü-tér 8.) Ady Endre emlékestét rendez.. Az emlékestén Babits Mihály ós Móric*. Zsigmond fogják Ady Endre emlékét mél­tatni, Beregi Oszkár, a Nemzeti szinhás művésze pedig Ady-verseket ad elö. Belépő-díj nincs. — (Előléptetések az igaúcs%ügyrmnisiv teri számvevőségnél) A minisztertanács Ka-­rap Cyrill igazságügymíniszterí számvevő­ségi főigazgató nyugalomba helyezése folytán Kaáli Nagy Ödön számvevőségi igazgatót az; V-ik fizetési osztályba számvevőségi főigazgató­vá, továbbá Pilisi Pilissy István föszámtísná­csost a Vl-ik fizetési osztályba számvevőségi igazgatóvá nevezte ki. — (A szerbiai hadifoglyok hozzátartozói­nak értekezlete.) A Vörös-kereszt felkéri mind­azokat a tiszteket ós katonákat, akik szerb hadi­fogságból hazatértek, továbbá a szerb hadifog­ságban levők hozzátartozóit, hogy március 3-án, hétfőn délután 5 órakor jelenjenek meg a Ma­gyar Vöröskereszt központjában (Andrássy-ut 8„ I. em.. kormánybiztos) a még hadifogságban levők érdekében tartandó értekezleten. — (A megvalósuló halotthamvasztás.) A belügyminiszter a fővároshoz küldött leiratával a fakultatív halotthamvasztást ós a budapesti krematorium felállítása ügyében 1912-ben hozott közgyűlési határozatot jóváhagyta. A jóváha­gyást a tanács ülésén Bódy polgármester beje­lentette és indítványára a tanács utasította a közegészségügyi ügyosztályt, hogy a krema­torium építésére az intézkedéseket tegye meg. — (A fegyverviselési engedélyek.) A ken rábban kiadott fegyverviselési engedélyre vonat­kozó rendelet tárgyában a rendőrség figyelmeztet mindenkit, hogy engedély nélkül fegyvert viselni nem szabad. Még azoknak is kérelmezni kell a> fegyverviselési engedélyt, akik ilyennel rendel­keztek. A régi engedélyeket a kerületi kapitány­ságokról ujjal kiesei élik. Engedélyt kell kérni a vadászfegyverek tartásához ia. — (Az eltévedt golyó.) Stanca Béla kato­na, a Mária Terézia laktanya udvarán dolgo­zott Ott egyszer csak egy lövés érte, amely a ballábát súlyosain megsebesítette. A nyomozás nem derítette ki, hogy honnan és ki lőtte a go­lyót. Őtancz Bélát a, Bókua-kérházba szállították.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék