Pesti Hírlap, 1920. március (42. évfolyam, 53-78. szám)

1920-03-02 / 53. szám

Budapest, 1920. ELŐFIZETÉSI ARAK : Sgész évre 220 K — f Félévre 110 „ — „ Negyedévre 66 „ — „ Egy hóra 30 „ — „ Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron 60 f. Hirdetés és apróhirdeté* díj­szabás sxerlnt . évfolyam, 53. (14,166.) szám. Kedd, március 2. HÍRLAP •ZERKESZTÖSÉfl t$ KIADÓHIVATAL: Budapest. Vilmos császár-ut 78 TELEFON: 112—01 123—92 122—U 122—94 122—98. {Éjjel 122—91 122—92 hívandó.) FIÓK KI ADÓHIVATAL i Budapest, Erzsébet-körűt L Talafon ? Jázsaf SS—86. I hogjrMagyaror&zág exisztenciájáról, életér­"Jp€eíről van szó. A nemzetgyűlés erejét nem >zabad elgyöngitení, sem az idejét kicsinyes dolgokkal, személyi torzsalkodásokkal elfe­csérelni. Ideje, hogy megkezdjük a termelő munkát, amire égető szükségünk van. íme, a sürgős megoldásra váró feladatok egész lmlmaza:' a valuta megjavítása, a tavaszi vetések előkészítése, a birtokreform, a tiszt­viselői kérdés rendezése, a nemzeti szociális politika megjavítása, gazdasági szakértők­nek a parlamenti munkába való bevonása, munkásjóléti intézmények rendszeresítése, az ipari és közgazdasági kérdések egész komplexuma. Jó lenne, ha a nemzetgyűlés tagjai megszívlelnék a székesfehérvári püs­jrök intelmét: ,,A' nép csalódott Károlyiban es a szocialistákban; csalódott az őrült bol­sevikiekben; csalódott az ellenforrada­lomban is, mert az a gazdasági helyzet megjavítására semmit sem tett és most a nemzetgyűlésen a sor, hogy csalódni fog-e benne a nép!..." Ne adja isten, hogy a ke­kesery csalódások sorát egy uja*b rettenetes kiábrándulás kövesse! Ezekben a nehéz időkben fordulunk bizakodva, jóleső reménykedéssel a kor­mányzó személye felé. Bizunk az ő vas­energiájában, amelyly el a pártokat , össze­tartja és munkára serkenti; bizunk abban, hogy körültekintő gondossággal válogatja ki munkatársait, akik hivatva lesznek az uj Magyarországnak szebb és boldogabb jövő­jét kiépíteni. Sávbői fakadó örömmel üdvö­zöljük magas méltóságában. Éljen a kormányzó! Kormányzóváfasztás. A nemzetgyűlés Horthy Mikl^Tfővezért Magyarország kormányzójává választotta^/ Ünnepélyes eskütétel. A kalendárium márciusra fordul: ez m. a tavasz hónapja, a kilaaleté, » föitámadás^A. böjti szél ntóg rekonoá lanul tépázza a ilróíot a há^tertőkön, de az ég tiszta, sugarasVmht a nevető gyermek szeme i b a levegő iaraámoritó aa ébredós 'illatától. Bt dape*t szi/T ünnepedre dobog ma reggel; az i oa z-^z/lmszbe öltözik és a partement felé autc i, kopfin, gyalogszerrel feketeruMs férfiak, OTLD^O nők igyekeznek. Díszruhás rendőrök, sisakos katonáik kordonán belül, iengB tósalók alatt föi/lobog a szunnyadó magya® Wív; kormányzót választ ma Megyar­orseág. \ neve: Horthy Miklós . . . Ez a név hangzik ma mlniJeanüii:. kint az utcán és (bent a folyosókon, a&ol már tiz óra előtt megélénkül a® élet. Jönnek a miniszterek, képviselők. újságírók és a karzat kíváncsi Ke­rege. Civilek, katonák, asszonyok éa leányok, mind, mind ünneplőben. A zsaket éa a redíngot reneszánsza volt ez a délelőtt az ország házá­ban, a férflelegancia kom-tavaszi versenye. Sdflte Jól osctt látni ezt a feksíeoéget körös­körül a piros szőnyegen és a padok között is és a karzat béjoc hölgykor zoruja is kedvtelés­sel 1 átcsövezte az utóJérheteflenüI kecses And­rássy Gyulát és a Pallavteáni György náctezál­termetét, akin valóságos kfrltemény a csíkos rsaketnadrág. Kint a folyosóin tarka csoportok. Az egyik fűikében a mosolygó Sós tábornokot fotografát­ják, a másik oldalon GeléTt-száílóbeli tiszteik társalbgnak, köztük a két Görgey. Czottler Jenő e'lőrec&uszott pápaszemmel, szangvinikus tag­lejtésekkel magyaráz valamit, Szterényi egy kérvényre jegyez néhány sort. Tizenegy felé együtt van az egész ház, a folyosó egyre han­gosabb és a sétálók siirü rajokban hullám zanak. Érdekes megfigyelni a kezeket. Az egyik hátra­kulesolva pihen, a másik a nadrágzsebbe mé­lyed, a harmadik csípőre téve egészíti ki tulaj­donosát. Aszerint, amint kereszténypárti, kis­gazda, vagy demokrata az illető. Csak a párton­kívüli Andrássy akasztja a mellényébe a két hüvelykujját. A galéria szinte roskadozik a vendégek­től. A főrendek karzatán a missziók tisztjeinek uniformisa dominál, a második számú karzaton Horthy Miklós családja foglal helyet és ugyan­itt látjuk Horthy István és Lukachic-h Géza ge­nerálisokat, Tanos ezredest, Dobokai alezre­dest, Görgey őrnagyot. Az asszonyok és lányok serege mint eleven bokréta illatozik a terem fölött, köztük a miniszterek feleségei. Fél tizenegykor nyitotta meg az ülést Ra­kovszky elnök és a múlt ülést jegyzőkönyvének hitelesítése utón bejelenti a napirend első tár­gyát: Magyarország kormányzójának megvá­lasztás át — Éljen Horthy! — forsan föl a lelkes kiáltás és csakhamar kezdeté: veszi a titkos vá­lasztás, melyet névisor szerint urnába dobott papírlappal folytat le a Ház. Tiz perc alatt kész az aktus, azután összeszámlálják a szavazato­kat és Rakovszky Ishán elnök kihirdeti az eredményt. Leadtak 141 szavazatot; ebből 131 esett Horthy Miklósra, 7 Apponyi Albertre, egy szavazólap üres volt, két szavazat pedig — igy mondta az elnök — megoszlott. A választót eredménye alapján Rakovszky elnök Horthy Miklóst Magyarország megvá­lasztott kormányzójának jelentette ki, mire aa egész HÓK és a karzat spontán lelkesedéssel, főK áSva, tapsviharral tüntetett. Horthy mellett. Most küldöttség indult a megválasztott kor­mányzóért, hogy értesítse éa eskütételre elhozza a nemzetgyűlésbe. A küldöttség elnöke Prohász­ka Ottokár püspök volt, tagjai pedig Gyömörey György, Patacsy Dénefe, Szijj Bálint és Ugrón Gábor. Az autók átrobogtak Budára, a Gellért-szál­lóba, ahol kora reggel óta meglátsizott az ünnepi nap képe. Kint a téren lovasrendörök és széles félkörben várakozó kíváncsi tömeg, bent s irgés­forgás, parancskiadás, pattogó vezényszavak. A küldöttség féltizenkettőre érkezik oda éa nyom­ban a fővezér elé járul, akit Prohászka a követ­kező szavakkal üdvözöl: ^ Főméltdságu uram! A magyar szabad­ság hagyományos hónapjának első napján, március 1-én- eljöttünk ide főméltóságodhoz, hogy elhozzuk a magyar nemzetgyűlés éa ezzel az egész magyar nép nevében az ország bizalmát. Főméltóságodnak kormányzóvá való megválasztását. A királyi hatalom meg­szűnt & mig rendbe hozzuk az állam alkot­mányos szervezetét, ideiglenes kormányzót választunk. Ezt a választást megejtettük, Fő­méltóságod megválasztásával, hogy az anar­chiát megakadályozza. Mi jöttünk ide, hogy közöljük Főméltóságoddal megválasztását és hogy arra kérjük, mondja ki azt az igent, a magyar népet szerető jószavu igenjét, amely­lyel elvállalja a bizalmat. Tudjuk, hogy fel­adata és eképen elhatározása nem könnyű. Nehéz munka vár Főméltóságodra. De a ma­gyar nép megérdemli azt, hogy ezt a nehéx és kemény munkát vállalja. Ennek a szerény ünnepi keretnek a végén a nemzet hódolata és hálájáért jöjjön el a nemzetgyűlésbe éa mondja meg a nemzetnek, hogy elvállalja a bizalmat Horthy Miklós néháiny szóval megköszön­te a püspök beszédét és nyomban utána fölhang­zott a hallban az elnyújtott kommandó: — Fegyverbe! A megválasztott kormányzó elindult a kül­dötteéggel a parlamentbe. Horthy Pr oh ászkával ült egy autóba a soffőr mellett szárnysegéde* Magasházy kapitány helyezkedett el. Véges-végig a zászlódiszbe öltözött egész uton Pest-Buda örömszava köszöntötte az otrantói hőst. Dél volt, amikor a küldőt ség a kormány­zóval a Házba érkezett. Horthy Miklós az elnöki fogadóterembe ment, ahová az egész kormány bevonult. Mialatt itt hosszabb tanácskozás volt, A Pesti Hirl'i? mai száxaa 10 oldal.'— Ara 80 fillér. Élje?\ a kormányzó! Ugyanabban a fényes palotában, alio nemrégiben egy nemzetközi kalandor cim kus kárörömmel jelentette beJ hogy moi^te szik sirba Magyarország ez^reszten^ros al kotmányát: a nemzet ha^atatlajrakaratá nak képviselői összeültek, fao&r -kiemeljék abból a sirból az elevenen eWfeietett ősi al kotmányt. Ennek a közjogi aktusnak nagy jelentősége teljes egészében osak most dom loorodott ki, amikor a nemzetgyűlés Horthy Miklóst lélekemelő ünnepség keretében meg­választotta Magyarorszag kormányzójának. Korszakos esemény, mely emlékezetünkbe idézi azt a nevezetes országgyűlést, mely 1446-ban Hunyadi Jánost emelte a kor­mányzói polcra. Megismétlődnek a históriai események ... Akkoriban is veszélyben volt a haza. Tul az országhatárokon a török készülődött el­lenünk döntő csapásra, idebenn pedig örö­kös pártvillongás sorvasztotta a magyarsá­got, amelynek minden reménysége és bizal­ma Hnnyadi János személyéhez fűződött És amint Hunyadi összetoborozta az ő fé­lelmetes haderejét, mely diadalt diadalra halmozott, épp oly geniálisan szervezte meg Horthy a Nemzeti Hadsereget, hogy rendet teremtsen idehaza ós készen álljon minden külső veszedelem legyűrésére... Hnnyadi a Gilley-féle pártütőket tartotta féken, Horthy a belső rendet veszélyeztető destruk­tív elemekkel szállt szembe és már csirájá­ban elfojtott minden mozgalmat... Mind a kettő a tettek fáradhatatlan embere, a félel­met nem ismerő katonának őszinteségével, becsületességével és kötelesség-tudásával. Mind a kettőnek vezérlő csillaga a lángoló, fanatikus hazaszeretet És amint a rendek Hunyadit egyhangúlag választották meg kormányzónak, Horthy Miklóst is az ország közbizalma és a népakarat alkotmányos kép­viselete emelte abba a közjogi méltóságba, amelyben Magyarország teljes függetlensé­gének ós területi épségének eeanéje csúcso­sodik ki. Nem kételkedünk benne, hogy a kor­mányzó meg fogja teremteni a parlament zavartalan működésének előfeltételeit ^ és pártokon, pártvezéreken felüláilva, a legéle­sebb ellentéteket is el fogja simíthatni. Bí­zunk benne, hogy a közös veszedelem ellen való védekezés céljából egyetlenegy táborba tömöríti majd a jóérzésű, igaz hazafiakat mert csak így érheti el, hogy az üres szófe­csérlést, az egyéni versengést és hatalmi tü­lekedést fölváltja a megértés bölcs politi­kája. Ha valamikor, ugy most van szüksége az országnak tekintélyre, de jól vigyázzunk, liogy a kormányzó tekintélyén csorba ne es­sék. mert az eeyuttal az ország tekintélyét is aláássa. Ö áll a nemzeti hadsereg élén, ő képviseli a nemzetet kifelé; kell hogy súlya legyen minden szavának. Viszont 'Horthy nagyon jól tudja, hogy a kormányzói tiszt­ség nemcsak jogokkal ruházza föl, de fárad­hatatlan munkát és súlyos felelősséget ró rá. Ideje már, hogy végképpen helyreállít­suk a jogrendet, a vagyoni és személyi biz­tonságot és kérlelhetetlen szigorúsággal tör­vény elé állítsuk azokat a felelőtlen eleme­ket, akik egyéni- vállalkozásukkal hírnevün­ket a külföld előtt is érzékenyen kompromit­tálják. Országgyűlés soha felelősségtelje­sebb és nehezebb feladat előtt nem állott, mint most Magyarország nemzetgyűlése. De hogy megoldhassa feladatát félre kell dobnia a demagógiának minden fegyverét; le kell tennie arról, hogy a fórrmon gyűlöl­séget szítson testvér a testvér ellen és izig­vériar át kell hatva lennie attól a tudattól,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék