Pesti Hírlap, 1920. július (42. évfolyam, 155-181. szám)

1920-07-01 / 155. szám

Az ifjúság napja. / "A t?&riapi nap az ifjúság napja_ volt! a fővÍM^Han. A templomokban misék és háW adó istentiszteletek voltak a tanév sikeres be­fejezése alkalmából. A sporttereken pedig fölvonnitak a fiatal tornászok és atléták, hogy ezernyi tapsoló közönség szeme előtt bemu­tassák az iskolázott izmok vetélkedésének gyönyörű játékát. Az ügetöversenypályán a fővárosi középiskolák diáksága nemzetvédel­mi sportünnepet rendezett. A Dunán délután nagy regattaversenyben mérkőztek egymás­sal a különböző evezős klubok. Ezzel egyidejű­leg atlétikai verseny is volt a fővárosban, mely a tegnapi napot igy a fiatalság ünnep­lése mellett a testedzés és az izomkultura esz­méinek szentelte. -Már sokat beszéltek és sokat szónokol­tak arról, hogy a sport és a fiatalság egészsé­ges nevelése a nemzet jövője szempontjából mit jelent? Mindaz a buzditás és mindaz a méltánylás, ami ezen a téren elhangzott, igaz volt eddig is. Magyarország mai ezomoru hely­zetében azonban kétszeresen igaz lesz ezután. Emellett egészen uj igazságok járulnak hozzá az eddigiekhez a sportszellem fontosságának a bizonyítására. Az ügetöversenypályán tar­tott sportünnepélyen Horthy Miklós kor­mányzó utalt arra, hogy „a mai magyar fia­talságra különösen nehéz feladatok várnak", mert a becsületünkről le kell mosnunk a fol­tot. Horthy szavaiban már benne van egy ré­sze annak, hogy miért lett a sport, a fiatalság egészséges nevelése Magyarországon ma fon­tosabb, mint valaha. Magyarország mai szerencsétlen hely­zetében uj eszközöket és uj szervezeteket kell beállitani a nemzet fönmaradásának a szol­gálatába, Tanulnunk kell ellenségeinktől: a cseh, a horvát és a szerb szokolok voltak élő­futárjai Csehország és Jugoszlávia nagy si­kereinek. A hires tornaegyesületek, amelvek ugyanakkor, amikor a fiatalság testi kultú­ráját fejlesztették, a nagy szláv összetartás eszméit hirdették és állandóan ébren tartot­ták az irredenta szellemet. Amit a cseh és a zerb szokolok meg tudtak csinálni, azt meg­csinálhatják a magyar tornászegyletek is, ha küllőképpen megszervezik őket. A magyar tornászokra azonban még egy rí utóik feladat is várakozik. Az atlétika nem­zetközi értéke az emberiségnek. A magyar atk'ták eddig is élénk és sikeres szerepet ját­szottak a különböző nemzetközi versenyeken. V magyar faj nagy rátermettsége mellett bi­zcAnvára hasonlóan nagy szerepet fognak ját­eza ú a jövőben is. Már pedig ne felejtsük el: min. len magyar ember, aki a külföldön sikert aratott, becsületére válik a nemzetének is. És min en magyar ember, aki a külföldön bará­tokat! és összeköttetéseket szerzett, ezeket a baráfcpkat és összeköttetéseket egyben a nagyr nemzetnek is megszerezte. A j.övü számi fásaiban pedig nagyon sokat épi­tünk ama a reménységre, hogy ha _ a inagyjarság nagy életbevágó problémái újra napirendre kerülnek, ne álljunk majd a nagy­világban olyan elhagyatottan, barátok és részt­vevő', megértő társak nélkül, mint mostanában. Németországnak a helyzete nagyon ha­"i a mienkhez. Ott is a most szintérre lépő rtiónak kell helyrehoznia azt, amit a le­í'pőt gv ráció elrontott. És Németországban máif fölii>ii­r-rték azt, hogy a sport fejlesztése mit jelent az ország reménységeinek a szem­pontjából! Euyremásra akkuinak ott a kiilön­ÍK> •••o^t-cgy*sületek és legutóbb egy millió atléta követi i' 0 1 a kormánytól azt, hogy _ sta­díoinj, építsen i némí t atléta-képzés céljaira. M-gyarország pé:;.'-ügyi helyzete akármilyen rossz, a mim var koi^ány sem zárkózhatik el attól, hogy a magvar aí'étücát minden eszkö­zével támogassa Magvai atlétika ma azt je­lenti, hogy: magyar iiredéi? t a;,. Ismét Sz o" val: a magyar nemz ' jöver^^©­Tovább folynak a kihallgatások. _ A politikai helyzet változatlan. A kormányzó tegnap és ma Rubínek Gyula, tfuri Béla, gróf Andrássy Gyula, Szmrecsányi György, Meskó Zoltán, gróf Klebelsberg Kunú, nagyatádi Szabó István, Bleyer Jakab, Beniczky Ödön, Hegyeshalmy Lajos, sokorópátkai Szabó István nemzetgyűlési képviselőket és gróf Bethlen Istvánt fogadta kihallgatáson a politikai válság ügyében. A helyzet lényegében az ujabb audienciák után sem változott, a kihallgatott politikusok azt a parlamentáris megoldást ajánlották a kormányzó­nak, hogy a többségi pártokból alakult kormány peveztessék ki, lehetőleg olyan politikusokból és szakemberekből, akikben megvan a kellő erély és képesség az ország nehéz helyzetének megjavításá­ra, A tárgyalások, amelyek a kormányzás pro­grammjára vonatkoznak, tudomásunk szerint főleg a gazdasági és pénzügyi kérdéseket érintik. A gaz­dasági rekonstrukció lassúsága rendkívül érezteti hatását ftz állam pénzügyi helyzetére, amelyet a békeszerződésnek óriási terhei még fokoznak. Ezért a legkörültekintőbb takarékosság mellett szükség lesz a közel jövőben az állami kiadások revízió alá vételére. A pénzügyi kormányzat szerint csak ilyen módon remélhető a helyzet javulása s ezért a kiadások redukálását már most megkezdik minden vonalon, azokat az állami intézményeket, amelyeknek fentartására nincs feltétlenül szükség, azonnal megszüntetik. Kapcsolatos ezzel egyes mi­nisztériumok feloszlatása, a tisztviselői létszámnak az összes hivatali ágazatokban való csökkentése, ami fokozatosan a szolgálati idő figyelemmel tar­tásával fog végbe menni és egyidejűleg gondosko­dás történik a fölöslegessé vált tisztviselőknek más, produktív téren való elhelyezéséről. A már előké­szített reformokon kivül ezt a kérdést kell közmeg­nyugvásra rendeznie az uj kormánynak. Ezeknek a módozatairól folynak most tárgyalások; a párt­és személyi yi^rdések csak in ísodranguak. Az ujlíormány kinevezése a iövö hét elejére várható, mert a kormányzó még sok politikust meg fog hallgatni. A politikai élet régi szereplői közül Lovászy Márfrh és gfóf L&üknány Tivadar k> meg­hívást kaptákba többségi pártok állásfoglalása után azonban vált.£-^tlan az v helyzet, hogv csak a ke­resztényblokkból kiszemelt miniszterelnök számít­hat a nemzetgyűlés többségének bizalmára. A kisgazdapárt körében változatlanul Rubi­nek Gyula miniszterelnöki dezágnálását várják. Ru­binek, amennyiben megbízást kap a kormájiyalafci­tásra, még az uj minisztérium összeállítása előtt felhívást intéz a többi nemzetgyűlési pártotóhoz, el­sősorban a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjá­hoz és a disszidenaekhez és ideiglenes kormányzó­párt alakítása érdekében csatlakozásra szólítja fel őket. Azt hiszik, hogy ennek a felhívásnak meglesz az eredménye és többen be fognak lépni a kisgaz­dapártba. Neon tartják lehetetlennek, hogy ilyképen egy abszolút többségű kormányzópárt fog kialakul­ni. Állítólag ennek a mozgalomnak érdekében a kis­gazdapártban Gömbös Gyula, a Keresztény Egye­sülés pártjában pedig Vass József igyekszik hangu­latot teremteni. A nemzetiségi minisztérium megmarad. —Azzal a híreszteléssel szemben, hogy a mi­misztériumok létszámának csökkentésével a nem­zeti kisebbségek miniszteriuma megszűnik, a ke­resztény egyetértés pártjában az a fölfogás, hogy a minisztérium föntartása a jövőre nézve továbbra is megokolt és fontos államérdek. Megkérdeztük erre vonatkozólag Hencz Károlyt, a párt intéző biizott­sáígiának vezető tagját, aki a következőket mondotta: — Azok, akik az efajta híreszteléseket gyárt­ják ós mögöttük állanak, elfelejtik, hogy az or­szágot ők vesztették el és vitték a megsemmisülésbe. Nekünk, akik azt a helyzetet átvettük, tudatában kell lennünk, hogy az országot újra kell építeni. Hogy ez miképpen történjék, erre az irányt a tör­ténelem adja meg. Ehhezi a munkához pedig a nem­zetiségi minisztériumra szükségünk van. A tiszántúli választások. A kisgazdapárthoz érkezeit jelentések szerint Kun­hegyesen Paezck Géza kisgazdapártit választották mej gróf Ráday Gedeonnal szemben.. Mezőtúron Vértes Vilmos István kisgazdapárti 1416 szótöbbséggel lett képviselő Tóth János pártonkivillivel szemben. Berettyóújfaluban Szilágyi Lajos kisgazdapárti 8881 szavazattal gyözött. Biharnagy­bajomban Szabó József református telkészt (kisgazda), Szeghalmon Temesváry Imrét (kisgazda), Nádudvaron Ki33 Ferencet (kisgazda) választották meg. Hajdúböszörmény­ien Tasrwdy Kovács András Friedrich-pártit, Orosházán Csizmadia Sándor nemzeti munkáspártit, Hajdúszoboszlón Dániel Bélát (ker. egyesülés) választották mez képviselő­nek. Cséfán, Nagylétán és Biharkeresztesen julius 4-én nesz a vaiasztas, A^ UUOMNDA-N T^YEVIUU JKMJU a MÍHMUT párti Könyves Lajos. Nyírbátorból jelem tik, hogy otít BirUlA Sándor ref. esperest a kereseztemy nemzeti egyesülés prto­grammjávai megválasztották. A népjóléti minisztérium ügye. Ma este Dollinger Gyula vezetésével Kuznvik Pál, Ritoók Zsigmond, Kétly László és Bar la Szabó József kül­döttségként kérték a pártvezetőséget, hogy a né-pjólértii mi­nisztériumot megfelelő szakférfiú vezetésével továbbra i« hagyják meg önálló működési körében, a munkáíüjryti ke­zelését pedig utalják át a kereskedelemügyi minisztérium­ba. A párt nevében Korányi és Ferdinándy miniszterek ki­jelentették, hogy a kérdés ilyetén való megoldásához teljes egészében hozzájárulnak. A mezőtúri választás. K mezőtúri választási harcban a kisgaidapirt cttani jelöltjének, Vértea Vilmos Istvánnak támogatásira falragaszokat terjesztettek a kerületben, amelynek egyik passzusa igy hangzik: „Elárulja szeretett magyar hazánk legszentebb érdekeit az, aki a letűnt korszak tehetetlen csatlósait akarja életre kelteni, akiknek sem pártjuk, (pártonkivüliek) sem programmmjuk, sem meggyöíődé­sük." Ez a kitétel állítólag a kerület másik képviselő­jelöltjére, Tóth János volt belügyminiszterre vonatkozik, aki ott pártonkívüli programmal lépett fel. Hir szerint a kisgazdapárti falragasz ügyében Andrássy Gyula fi*. Apponyi Alisert felszólalnak a nemzetgyűlésen. A tícM'áros községi szervezkedése. w/ A Belvárosi Polgári Nemzeti Párt a IV. kerületben ma kiragasztott programmplakátja azt hirdeti, hogy a po­litikai jelszavak nem valók a községi választások keretébe. Akit ők Budapest törvényhatóságának termébe küldenek, az a hanyaitlás lejtőjén álló Budapest javán fog dolgozni. A munka, az újraépítés nemzeti és polgári feladat a a nél­külöző és küzködö város megnyugvást, jogtisztaletet, fele­kezeti békét akar. A szakszervezeti szövetség modositotta ítéletét a magyar helyzetről. Bécs, jun. 30. A Deutsohes VolksblMt esti lapja, a Telegraf, a bojkottról ezeket irja: AJ ed­digi megbeszélések a nemzetközi szakszervezeti fc*8*ateé;sf!iel lúciégitfleu folynak » a magyar rész­ről felállított keretek között maradtak. Eddig csu­pán felvilágosításokat adtak. Világosan lehet érex­ni. hogy a szakszervezeti szövetség a felvilágosítá­sok után a magyarországi helyzetre vonatkozó ítéletét, amely a bojkotibatározut alapjául szolgált, lényegesen módosította. Hir a/bojkott megszüntetéséről. *—-"Airályliidáról jelentik a Budapesti Tudósító­nak. Bécsi információ ezerint cz amsterdami szak­szervezeti iroda kiküldöttei és a bécsi bojkot&rende­zöseg tc'bb rtpi tárgyalás után elhatározták a boj­kott megszüntetését. Ezt a határozatot állítólag két nap múlva végrehajtják. Az ebben a kérdésben döntő tényezők éppen ugy, mint az osztrák kor­mánykörök nagyon tartózkodóan nyilatkoznak, de az információt nem cáfolják meg. A magyar kormány nem tárgyal a bojkott rendezőivel Félhivatalosan jelentik: Renner kancellár köz­vetítő szerepe különböző híresztelésekkel szemben illetékes helyről megállapítják, hogy a magyar kormány a szakszervezetek nemzetközi szövetségé, vei semmi néven nevezendő tárgyalásokat sem foly­tat, sem nem kezdeményezett. A bojkott által első­sorban sújtott Ausztria érdekében Renner kancel­lár felajánlotta közvetítését a magyar kormánynak. A magyar kormány Renner kancellárhoz intézett válaszában kijelentette, hogy a saakszervezetek nemzetközi szövetségével tárgyalni nem hajlandó, ellenben minden magyar külképviseleti hatóság készséggel ad ugy idegen állampolgárnak, mint társadalmi és egyéb szervezetek képviselőinek is információkat a magyaroraeági helyzetről. A mau gyár kormány egyben kijelentette azt is, hogy a magyar belügyekbe beavatkozást semmi szín alatt meg nem engedhet, egyébként azonban nincs észre­vétele az ellen, hogy a bojkott által elsősorban érin­tett Ausztria annak elhárítása érdekében Wímben a nemzetközi szakszervezetek képviselőivel megbe­széléseket folytasson. Eme elvi álláspontnak teljes figyelembe vételével Wienben Gratz Gusztáv rend­kívüli követ és meghatalmazott miniszter a szak­szervezetek nemzetközi szövetsége által Wienbe küldött meghatalmazottaknak megadta mindazokat a felvilágosításokat, amelyeket a magyar ügy he­lyes megismerése érdekében szükségesnek tartott. Ezzel magyar részről az ügyet befejezettnek ti* kintík. ELŐFIZETÉSI ARAK I Egész évre 280 K — t Félévre 140 „ — Negyedévre 70.. — 4 Egy hóra ... 25 „ — M Egyes gE&m Ara helyben, vidéken és pályaudvaron 1 korona. Hirdetés éa apróhirdetés dijezabáe szerintii sS Kiadótulajdonosok i LÉQRÁDY TESTVÉREK. SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ­HIVATAL ÉS NYOMDAI Budapest, V., Vilmos csész6r-út 7* FIÓKKIADÓHIVATAL: Budapest, VZL, Ermóbet-körót L XLÜ. évfolyam 155. (14,268.) szátok Csütörtök, jnllns 1 "Bndapest, 1920.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék