Pesti Hírlap, 1921. január (43. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

idapssf, 1921, i^'y.p-i Ura 2 korona. X1HI. évfolyam, 3, (14,421.) ssám ELŐFIZETÉSI ÁRAK : hónapra 40 K f^j yedévro .' 110 „ 9 ívre 22 0 " sz («3Wo ..... • .... 41(1 ^íi'-:ára^ícol'oMí' leté^s apróhirdetés díjszabás Szombat, fanná* i mix\ KiadótuJ^ jciotiosok : ­LÉ QR ADY TESTVÉRE K. OSERKCÍ-ZIŐSÉS, KIADÓ­HIVATAL ÉS NYOMDA: Buciapsst, V., Vilmos csiÍEzár-úfc 78. FIÓKKlADÓHiVATAL : BadappJt, Ví.f., Erzsébet-kürát 1. Hsáé?-: egy Istenben, hiszek egy haadbűb szel; egy. isteni örök igazságban, szék Magyarország feltámadásában Ámen" Á dunai hadihajók felosztása. Baszélgotásazantanibizottsór.elnökével. r* r J i / Szilveszterkor. m .most, év végén, meg- kellene cfemál­ak az emberiség nagy kórós javainak mér­fct, óiiáai hiánnyal kellene íezáfiiUük az száaiadásc-kat. Az anyagi óa lelki érté­iben egyaránt S kénytelenek letméuk istaiáliii, liogy az alatt a huszonhat hónap tt, mely a háború befejezése óta eltelt s lyeket a kiengesztelődés nemes munkájára :íett volna forditani: aa egye® amzetek g jobbait elkülönöaték magskuitj a kolcsö­5 egymásküaöttí érintkezést még nehezebbé a gazdasági elválasztó korlátokat meg­sitették s inkább elviselték és elviselik is az általános anyagi romlást, semhogy ^engedjék a javak szabad forgalmát, mely itene ugyan az ő bajukon ifi, de Begiitene tteg volt ellenségeikeai is. Soha a civilizáció fejlődésében akkora jzaesés nein állott elő, mint napjainkban, gpeaig nem a vére© háború alaitt, hanem iák befejeaÍBo után, egészen a mai dátu­A világ el van rongyolódva, le van umgú­dve, gazdasági életében fel vaü fordulva ópa egyik végétől a másikig. Anglia it maM aui-i '^t-^íy: n-vnk^ kéöyfeíftn gonodskodn:, ír alattvmw\al aben a fegyverre apellál, állami káadás:> réptelen a bevételekből fedezni s szupre­áá iának legfőbb fegyverét s egyszersmind laéti büszkeségét, hajóhadait, kepfcelen fej,­íeni FranoLaovtózág óriási adósságok ie ídatt nvög. pénze elveszítette fizetökc­5é*ének ti/bb -ment felét, ary.u-í ni anyait SeLsn exportái«i s kereskedelmi nieriege Ml (lókra menő hiányt mutat. Ilyen a «> államok állapota. Még amolyanabb a őijőttekév amely egyszersmint politikai­ig záraknáé. És" a lelki eltávolodás az rs nemzetek között még nagyobb, mint igi. Az a nagy és felemelő érzés, hogy az ár testvére az embernek, mintha telpeson szőtt vöísja a szivekből. A lövéfxarkok i-jru naítjaibaíi inegtönténl még néhol, • szent ünnepeik alatt összejöttek a semle­'/ónában az emberek s baráti jobbot nyuj­\i egyptísrütít, ma lebunkózni való díj­ak tékitttí a győző volt el leni el éu A. i k •""""intézmények is, melyeket a távolságok le­zésére fedezett fel az emberi ész, korlátok '.tt működhetnek' csupán. A vá&üt ml: a Írig visz. A popta és a távíró a tSenáuva nát viseli. Az áruk kicserélése fennakadt, idazo.k az intézmények, melyeket az embe­<r közös jövőjének előkésztésére nethle ­alapon V.zervezíek a különböző netfizriek Ssai: felmondták Íeíjeaett a sz >^. :!niot. É-t )1 eg I f i 'viibtvá-i. mely arvá íuiúíiüfrl 1 valaki, me^kMnvití az 1 Sotb éz munkáját a földi lét- rögös uljam. ' A mi szegény hazánknak állapota i* si­ncs. í)e ittró mondjuk, hogy siralmASfibb, t a többi nemzeteké. Mi rosszabb vistev V közölt kezdettük rae* a tnüit esztendőt, üt násí-k. Egy év előtt még j(,t volta'- az i csap-vi' .k v-z or-zá? fŐvárosáhftn. t'-vA 3 Irivouulásuí: után kezdhettük mey; az or­? kiépítését — és éímondnatjuk, !*ogy íftég­detink. Ezernvi bajjal kel' kfmTniink, küzdünk lo-ralább. N,->r, mondhatjuk Arurív lossai, hocv ..bent vr-uymik a íő-ouori^n", annyit elmondhatunk"inégis, bog* „bajónk :e megv.' < Legalább a reményüak •negma­Éa ennek a reménynek, nevébe kjvá­ik AZ olvasónak boldog uj esztendőt! , Jíéháuy héttel ezelőtt — mint i iaeretes — né­hány entenie-tiszt érkezeti Budapestre, akik, mi­után neon kaptak szobát egy budapesti ecáJlodában eesn, a ..Zsófia 1' göz&íön taártok. A tisztek a Naval Allied Commissioh £ir (he disposftl of es-Enom.v Vessels (a volt elleniégök h':.jói íöiött íeftádikcAö szöveísísltüzl bizoítsi^) adriai és dunai aibizot sá­gúiiak iaj+jtsi voltak, akik a veit oeatrák-ma^.MJ/ unonarchb dunai hajcpafklának fölosztását vegeik. AkliOl'ibart nóhány n?pi ittaHózkodáa után iovál)b utaltak Ujvidákre, alonúan a napokbán ér'us'xk vlraza. A bizottság, mcl ben Anglia két, Frmoiaor­szálg, Olaszország és Japán egy-egy taggal van Ikc'pv-is&bo, már beíejete munkáját & most Pesten időzik, hofáf anunkájdiak utolsó részét itt inüéz­Ze el. A bizotteág tanainak nórsora egyébként a 'kővetkező: Commander D. ÍL T. Bodíord R. N. Anglia, elnök, Lieuten iit ConuMHter A. Lais, Ola^sotózág, Lieutenant Coinm&ider S. Kasuya L J. N., Japán, Lieutenant J. Daulé, Franciaország, Paymaster Lieu.ten r;it Csiumander Ba^ly nea fí. N. Angilii, titkár. » Ckmmacder Bedfora az albikzotteég elnöke, ma dédutáo volt szíves fo.c;adii és szivélycs, közvetlen hatigu beszrlgetéstink fdljmián a többi vozí>tt a kö­vetkezőket mondotta: — Nóiiány béttei «elütt itt jártunk I'esi«n. Mi vbi^^ik c 'jíc, —-nKj-.öP- ceveh-e - . akikről BK^-öák, bvary nem k - . sj - ­k Z\jfia íjkiUük • •>••>' ^ szél' yaobt, Nxkí zeiii volt. I ga!?.Lbszei-t'.-i ztala­taánkaí lekintatbe véve, • -n cszscin- Egyet i^.-iok. IJraai .Íj ^cMi t csak ^ okvet­len szükséges, Saertóálái íw? ' ^rW-ídai im III I Wl fflrt Wl IHII M I MII—•• mi—II Kl " T.rt UWW* ' ­Baeiápeat fül Egész Budapewteí ingren tek;íine ÍÍUCHÍ. A mígáíii'akárwkat, a hiv. Ifikka^ az i-?ko! > ;ka és küz-­épületeiket beleértve. Cs.ic a bereudeats éí annuii karbantartása kerülte- pénzbe, d© a íúlöanyajot teJ­jtssen inxren Bz^igáitatná a természet. Pedig íj.! a fűtőanyag az, ami horribilis- pénz­ba karül. 8«ii ember fliziik, mert »iin-c»aa pénze a iá­ra és a szönre. Sokan lezárják egy-két szobájukat s össEe-znifolVa laknak, mert nem telik kellő ftltö­anyagrJ. S rn-^g a ragyOn pazdaeicl: sem ft^legedhet­ndc Uff.v, mint aliogy megszokta-l ia. rt íulfizeitett áron sem kapnak szenet. Ez az állapot pedig a jövö­beti rosszabbodbatik is. Fogytán Tan a magyar sztdiiiencneék anyaga. \ geclogusok világkon­gresszusának mfgbi.'.'s'úlxM érú íite-. tadösi>rtjt. Papp Károly egs-etemi tauái-, kiszésaitotta, iiogy Magyar­ország összes széntelepei csak az 1977-ik évig, te­hát mostantól Bzánxitvá csak 56 esztendeig fedezik az ország szükségl^.ét, S iü bele van számítva' sok értékes telei-eu kiviil a z.-.t..-:gvi medutuee készle­te is, rnaly pedig aa {feszesnek több, mint harmadát képezte s amely egyelőre e; veszett. Ugy, hogy 56 év múlva esetleg teljesen a külföldi szénre légiink utafv*. ííogr • z ." 'i i-- ,W«a ínpász­telatairJ: eik(h>zeil;(.'..ii!'k. > Kj^jz Budíipet'l iliti-s• ingyen éss kimeríthet le" ií, Jnjrt e-gvre megiijuló SM-j^et szolg&ltathahiá­ftak ü ífivnrös tertileíén ievö <.-- íeltárhaté hWorrá­su-k. • / ' i' ,i \ . f t Pamázíét kt idve j. £jkilértj«&gjr déli végéi,;. * hőforrásoknak egész sora /akad a föld mélyéből, melyek összesen nem ke ve- bb. mint -nM.OOO adkto* MUtf hétaR vizei Issolgálúi :al: riuikint. amely mennyiségnél!': es?,k eleny észő .v zét l^oszqálják ie'­a többi a Dunába folyik. Eas»kivül i líargüswset o-yerlen forrása 157,000 liefetoTítert ho'i a felsiinre, hogy ez a vfcs is a Dunába öiiöljék Öe EER&PEK a forrásodnak a vizs e-©kély hí'ek . s !e»»as:yobb­reBzben nem igen alkalma* íakások lütésíre. A mar­gitszigeti fúrás azonban 'bebázöuyHottü azt, amit boldogult Zsigmondy Vilmos tbririai a'anon azelőtt ií hirdetett, hogy a főváros alatt el erulö s Wvizit sZ'Q!"á,lt )ió rétegek kelet íelé lejta tk • - tehát a pes­ti oldal felé — hogy több ily r&eg fekszik -gymás foliÉt C3 hogy a legmélyebb lóteg V legtóWi, egv­szwsinincl pedig a legmelegebb rieei szolgátta'ja. A városljpeti artézi kut megurása axtán perdöntó H­zonys'' 1 got ezokáMíóött • tUtária helyeatóoB meUht vasúti Kortiimenyek oJy lehetetlenek, hogy el sem tudja képzelni. Pedig ön iró. Miután megnyugtattam a kapitány urat, liogy ha csak okvetlen nem szükságes, nem utazom Szer-. hiába, kedélyesen a tárgyi#iráaiyitottam a beszél­getést, mire igy foljiatta: — Nos igen. A hadlhajópark felcsziáfát be­íeiezlülc. Össsaesen iázeimyqic egység fölött rendel­keztünk, melyből Szerbia négy, Románia háróm monitort, Magyarország és Ausztria, négy—nigy őrnaszádot kapóit. A fennmaradt három hajót le­szereltük, helyesebben lebontottuk, s a Nemzetközi Dunabizotság rendelkezésére bocsájtoituk, amely a teliesen leszeiöLt, gépnélklili hajókat ponton, vagy / mint önöknél hívják: stég-nek fogja felhasználni. * Ez a három útban van már Pest felié ós amint meg­érkeznek, mi is továbbutazunk velük Bécsbe. — Az esnliteít tizennyolc lrnjó között vannak azok is, melyeket a szerbek 1918. novemberében la­foglaltalt? — kérdeztem — Igen. De a tizennyolc hajó az egész. Egyébként, ha parancsolja, ime az elosztás listája. — Azzal átnyújt ogy nagy ivet, melyet szószerin t lemásolva itt adok: 8. H. 8. Axtrteha Hcnsric Roiimania C. J. D. Moniteui-s Patrouill PatrouiiL M&aiteurs Bosna Fogas Csuka Bzava Leitha Bnn3 Bais We!s Tcmes Szamo» Bodrog Compo Viza Inn Maros Körös ;-!toer i 1-achs (^zeröia) (Ausztria) (Románia) (Dunabiiotta.) — És most itt vagj'ok i.'esten, uram, és élve­zem az önök gyönyörű és minden tekúitaii*v> . hi'.goi UY.W ittskiíu igtz...!. negs röMiUv,. i,i a ia-iynoffl. MeglátognlliiSÍ rmá-i\/. :.fk ; is. -o v­doium: admirális. Igazán 'jamulaIramé:'.ö, t; -y­iaüvCltséítU és lekötelezően kedvei. flSa, teníef.* *.\ — teszi hozzá hie'solyogva. A höviaet'isitalmazó 'rétege, nagy aaélyéépbe^ i-»::-­tálk meg « annak höfo. a nem ke\efceb^, a$ 7 t C fok. Ezáltal bizonyossá lett. hogy a ,pee.i o;-Ion bAhx' (urjunk ia kell5 mélységben: hővizrt puji. . Minél wí^lebb fúrunk a Dun^ 1^--- ""unái n- -w _ mélységbc-:r>-,^tjük el a vk^- de vatos:-.^ nál kisebb lesz- a -rVka. A nagykorút ter.^-• «• erzsébetvárosi t^lfijWául már egyetlen m te­sti aumi ineleg vizet kafifttúnk, hogy azt • •...-­sokba bevezetve, egész íuthoíu"... Igaz ugyaa, hogy az artéz. kutoeak & ter vizet szolgáltat 24 óra alatt-toez ^ van igr. mert eaz^'sági ok-^o ige, » - ^oye^ ke: v£>M a faráét « «. 2 be^itóga oii ez* Sy hOKV Wi At. több Vár . D o fúrunk, Slm, acár nagyobb is. G^k nóhánv ilm ^ kellene tehát fúrni » dnn^Partl oldalon if^' 0" J 1 7'^ k l, 1? hf l" ne ftveni egészBuda*^' 1 " kéÍ3z e L r \m<* mint a mskfc J^ítseget cíakató oiozhu. ami csekéhs;-/ kZüütu l ^ a I fék fel állítása a l 3«./ ok ; ^ e azok berozetíap. %l kiadást csak a ^rlJkutaí-iás efeozna, ugy, hagy*a tDflgáoemher i > ^ f > i V' m ta-rihataá a lakását me­lesren <« tisztán, egészségese®, mert se kii.-1.. SÍÍ ártfalmas szémdtoxidi-gázok nem ke­letkez.ü'JVMí. FWxf vízzel ínég fedett, nyilvános ker­tekel és eélányfeap » lehetne fentaruni, ekbt . t»^HÍ<»t xitVlná.ii. a betegesek és lábadozók s amor lyeknok keftvéép^ míg külföldről is idejárnának az idegenek. Vaai 1-özol rib'/y««i esztendeje, hogy felhívtam erre a kérdésre a ^^fisDEPlwk, Azóta nem történt semnü. Hogy liat<'segolí .icíu dcloggal, J aTA mos lehet köí6aT<si erteni, mórt Kléa. ^ . m / szívesen foglalkoznak uj vagy pláne oly kémeik­kel, melyek niifnlewiapi ügyeik elintézésén kiviil esnek. He fláután «g}.' ily vállalkozás a tőke részére is rendidvül lofcrativ lehetne, azon már igazáu opo­dálkozam. bogy a ma^ryar pénzvilág intézői között senki se mélt itta eet fifyeLmére. Pedig igazán nagy koncepcióra! Mró eníbtreink vannak ezon a tér. n. HoiíSy jpál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék