Pesti Hírlap, 1921. április (43. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-01 / 69. szám

ül Budapest, 192L ELŐFIZETÉSI ÁRAKt •í" " Bgéas érre i i U t . » 440 K Félévre . . . ,,IUI 230 Negyedévre , ii « « • 110 „ Egy bóra 40 Egye« sasám Ara helyben, vi­déken és pályaudvarokon 2 K Hirdetés i» apréhirdetéf dij­nabás ereiini. XLIIL évfolyam, 69. (14,489.) szám. PESTIH Kiadótulajdonosok t LÉGRÁDY TESTVÉ REK SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ­HIVATAL ÉS NYOMDA: Budapest, Vilmos császár-út 75. FIÓKKIADÓKIVATALL Budapest, Erzsébet-körűt 1. n. IV. Károly magyarországi tartózkodásának Megérkezése és elutazása Budapestről. A öm^ Tanácskozása a kormányzóval és a miniszterelnökkelTeleki, Mndrássy, Bethlen, Gratz JV. Károlynál Szombathelyen, Szombathely városa nyugodt. — Hz entente elhatározásai. Szombathely, márc. 31. A Vasvármegye mi reggeli száma közli: Károly király hazaérkezéséről az események egyik szemtanuja a kővetkező informá­ciókat adta: A szombathelyi püspök nagyszombat este kevés számú vendégei társaságában költötte el' böjti vacsoráját. Rokonai voltak nála és dr Vass Jó­zsef kultuszminiszter. a.ki a nagyhét alatt lelkigya­korlatokat tarlott Szombathelyen és a püspöki palo­tába volt szállva. Vacsora után Vass miniszter fá­radtan az egész napi gyóntatástól már tiz óra elölt pihenni tért ós lefekvése előtt a másnapra hirdetett ünnepi prédikációjára készült, a püspök pedig roko­naival beszélgetett, midőn a palota előtt egy autó állott meg és abból két ur szállott ki. Az egyik, gróf Erdödy Tamás, felküldötte névjegyét és kérte a püspököt, hogy jöjjön ki az előcsarnokba, mert ott szeretne vele beszélni. A püspöknek feltűnt, hogy miért jön Erdödy ilyen későn hozzá és miért nem jön a fo­gadószobába. Sietett tehát hozzá és meglepetve látta, hogy ott Erdödy grófon kívül még egy nyúlánk fia­talember áll, akit ő első tekintetre nem ismert meg. Az ismeret iem észrevette a püspök vizsgáló tekinte­tét és nevetve megszólalt: Nem ismer? A püspök el­hűlve ismerte meg a rég nem hallott hangról az ide­IV. Károly király állott előtte. A kósÖi vendégeknek rögtön vacsorát készít­tetett, A király lemosta magáról a hosszú ut porát és rövid idö múlva már vacsora mellett beszélte el utazásainak részleteit. Közben a püspök felment Vass miniszter szobájába ée közölte vele, hogy vá­ratlan vendége érkezett: Itt a király. Vass Józisef azt hitte, hogy a püspök tréfál és nem hitte, hogy a hir igaz. Bement a püspök dolgozószobájába, ahol gróf Mikes bemutatta őt őfelségének. Vass József már percekig beszélgetett vele és még mindig sttty­tyómban azt a gyanút táplálta, hogy vajon nem csi­nált-e tréfát vele a püspök azzal, hogy ogy idegen urat szerepeltet előtte IV. Károlyként. A beszélgetés a>zonban pár perc múlva meggyőzte róla, hogy nem tréfa, hanem valóság, hogy a királyival áll szemben. Egyidejűleg a püspök' elküldött báró Lehár Antal ezredes körletparancsnokért és Lingauer Al­bin nemzetgyűlési képviselőért aszal az üzenettel, hogy valami fontos történt, jöjjenek sürgősen a püs­pöki, palotába. Mindkettőjüket már ágyban érte a meghivás. Nem tudták elképzelni, hogy miről lehet szó. Mindketten a palotába siettek, ahol leírhatatlan meglepetésükre pár perc múlva Károly királlyal találták szembe magukat. A király az urakat szobá­jába kérette, felszólította őket, hogy informálják tel­jes fesztelenséggel véleményükről. Értesülvén arról, hogy gróf Teleki miniszterelnök az amerikai miszió vezetőjének társaságában családjával együtt gróf Sigray Antal ivánczi kastélyában tölti a húsvéti ünnepeket, a király ugy rendelkezett, hogy küldjenek azonnal automobilt Ivánéra Sigrayért és Telekiért, 'Ax a/utó el is ment azzal az üzenettel, hogy valami rendkívüli horderejű nagy dolog történt, amit levél­ben részletezni nem lehet; Vass miniszter kéreti Teleki és Sigray grófokat, hogy azonnal siessenek Szombathelyre. Éjfélkor ért az autó Ivánéra. Sigray ós Teleki PA! grófok az egésznapi lovaglástól és vadászattól kifáradva, már régen lefeküdtek. Amikor felkeltet­ték őket, nem tudták elképzelni, hogy mi történhe­tett. Gyorsan felöltöztek és reggel négy órakor meg­éricezték a szombathelyi püspöki palotába. Le nem irható az a meglepetés, ami az urak arcán tükröződött, amikor a palota lépcsőjén az elé­bük éeté gróf Mikes püspöktői és Lingauer kép­viselőtől meghallották, hogy itt a király. A király, aíki lefekvés nélkül, ébren várta be megérkezésüket, rögtön magához kérette őket. A megbeszélésnek, amelynek részleteit nem lehet tudni, eredménye az lett, hogy a miniszterelnök ó« Vass József miniszter reggel autóra ültek és Pestre siettek, hogy- jelentést tegyenek a kormányzónak a király megérkezéséről. ígv is történt. Ötnegyed órával ké­sőbb a király automobilra ült és gróf Sigray kíséretében Budapestre indult. Az autót A lm ássy LászTó yezette. A terv az volt, hogy a miniszterelnöknek egy órányi előnye marad, hogy azalatt a kormányzót a király fogadá­sára előkészíthesse. Azonban a miniszterelnök sof­förje nem ismerte a rövidc-bb utat, a hosszabbik vo­nalat választotta ós a király, akinek autója erösebb volt, a szokásos rövidebb utón ment. vagyis Vasvá­ron. Sümegen, Tapolcán, Veszprémen és Székesfe­hérváron át. így történi, hogy amikór n király automobilja befutott Budán a mi niszterelnökség udvarára, ott értesült róla, hogy a miniszterelnök még nem ér­kezeit meg. Erre a király, nem akarva a kormányzót meglepni, gróf Sigrai/t küldötte hozzá, hogy érkezé­sét jelentse be. Sigray rövid idő múlva a kormányzó egyik szárnysegédével tért vissza, aki álkalauzolta a kormányzóhoz. A király két és fél órán keresztül négy­szemközt tárgyalt a kormányzóval. A tanácskozás alatt a kormányzó fogadószobá­jának előcsarnokában összegyűltek a kormánynak Budapesten levő tagjai, de a király és a kormányzó megbeszélésénél egyikük sem vett részt. A tanácsko­zás befejeztével a király elhagyta a kormányzó szo­báját s anélkül, hogy bárki mással érintkezett volna, ismét autójába szállt és visszautazott Szombathelyre, ahova ózonban többszöri autódefektus miatt csak nagy késéesel, húsvét hétfőn hajnali öt óra tájban érkezett meg. Ugyancsak visszaindultak Szombat­helyre a kormányzó autóján gjróf Teleki Pál mi­niszterelnök és gróf Sigray Antal is. Kíséretként a kormányzóság Görgey József huszárkapitányt, a kormányzó egyik szárnysegédét osztotta be mellé­jük. A király délután fólkettökor érkezett Buda­pestre és félőt órakor indult vissza. Elindulásukkor a kormányzóság táviratozott Szombathelyre és fel­kérte azokat az urakat, akik szombaton éjjel a püs­pöki palotában, a király előtt megjelentek, tehát gróf Mikes püspököt, báró Lehár ezredest ée Lin­gauer Albin képviselőt, várják be a püspöki palotá­ban a király visszaérkezését. Midőn a király reggel öt órakor visszaérkezett, néhány falatot evett, ^zalatt röviden elmondta élmé­nyeit, azután a három átvirrasztott éjszaka és a hat­száz kilométeres automobilut fáradalmaitól kimerül­ve, pihenni tért. Tiz órakor délelőtt magához kéret­te Teleki és Sigray grófokat. Féltizenkét órakor a püspöki házi kápolnában széntmisét hallgatott. Dél­után két órakor lepihent, azután lemét a miniszter­elnökkel tárgyalt. Szombathely, márc. 31. A Vasvármegye ma reggeli száma közli: Kedden reggel a kormányzó megbízásából Szombathelyre érkezett gróf And­rássy Gyula, gróf Bethlen István és Hegedűs altá­bornagy, hogy informálják a királyt a helyzetről, délután pedig megérkezett Gratz Gusztáv külügy­miniszter, akiket azóta a király több izben kihall­gatáson fogadott, de másokat, kivéve atyjának két személyes barátját, tudtunkkal nam fogadott. Szom­bathelyein csak hétfőn terjedt el a hire annak, hogy a király a város falai között tartózkodik s ezután villámgyorsan futott szerteszét az egész vármegyé­ben. Szombathely városa egészen csendes. Sem­miféle katonai vagy egyéb intézkedés nem mu­tatja, hogy a város falai között egy nagy hord­erejű esemény jelenetei játszódnak le. A közönség fegyelmezetten ós tapintatosan respektálja a király inkognitóját, őfelsége ez idő ezerint teljesen mint magánember él vendéglátójánál, a szombathelyi püspöki palotában. Valószínű, hogy Andrássy, Teleki és Bethlen grófok még ma, csütörtökön, visszautaznak Buda­pestre és cs-ak Gratz Gusztáv marad egyelőre Szom­bathelyen. Károlyi Mihály mosakodása. Róma, március 31. (A Pesti Hírlap saját tudó­sítójától.) A Vita Italiana cimii revü Károlyi Mihály levelét közli, amelyikben Károlyi pontról.pontra visszautasítja az ellene elhangzott vádakat. Azt állítja, hogy politikai célokra pénzt nem adott, a kommunista mozgalmakról csak a hírlapokról ér. lesült, kommunistákkal sem ö sem a felesege nem állott soha sem összeköttetésben, véletlen volt az, hogy épen egy kommunistától bérelte azt a villát, amelyikben lakolt és a levelezést azért címeztette a szobalánya elmére, mert így akarta tévútra veze ni a magyar merénylőket. Hazay Mihály. Németországban a kommunisták nem tudtak általános sztrájkot csinálni. Bécs, márc. 31. A Neue Freie Pressenek jelen­lik Berlinből: A kommunistáknak az a terve, hogy Németországban általános sztrájkot idézzenek elő, teljesen kudarcot vallott. A rendörségnek sikerült Halle egyik villájában a vörös hadsereg főhadiszál­lását. fölfedezni. Az ott talált iratokból kitűnik, hogy régóta előkészítet!: és tervszerűen megállapított harci szervezet áll fenn. mely egész Közcpnémetországra kiterjeszkedett. A hallei fövezetöség szoros össze- | köttetésben állott a kommunisták párisi özervezőbi- : zottságával, melynek vezetőit szintén letartóztatták. Bitterfeld és Lipcse közt az országúton összelőtték j Habermann bányaigazgató automobilját. Haber­mann igazgató súlyosan megsebesült, leányai szin­tén megsebesültek. A zavargások alatt a kommunis­ták számos személyt tuszul fogtak el, kiknek egy részét súlyosan bántalmazták. Különösen papokra vetették magukat. A grossosterhauseni lelkészt, ki 60 éven felül van, kényszeritették a kommunisták, hogy papi köntösét az utcán vesse le; ezután maguk­kal vitték ós súlyosan bántalmazták. Az automobil­ra, melyben a kommunisták a lelkészszel ültek, a rendőrség többsaör rálőtt. Az egyik golyó a lelkész mellét találta. Súlyosan sebesülve Merseburgba hoz­ták, ahol meghalt. A Ruhrvidókröl jelentik: Hót kommunistát, kö­zöttük két oroszt, letartóztattak. Essenben teljes a nyugalom. A Krupp-gyárakban ismét általánosan dolgoznak. A remseheideni völgygát közelében teg­nap délelőtt nagy tömeg fölfegyverkezett kommunis­ta gyülekezett. Puskatüzelés után a rendőrség 400 foglyot ejtett. Berlinben rend van. Majdnem vala­mennyi gyárban dolgoznak. Berlin, március 31. (A Pesti Hírlap tudósitó­jdnak távirata.) Sylt ismert kommunista vezért Ber­linből való menekülése közben a rendőrség súlyosan megsebesítette. Syltet ugyanis tegnap több kommu­nistával együtt elfogták. Amikor a rendörfönökség­ről el akarták szállítani, az őt kisérö rendőrt mellbe vágta, azután futásnak eredt. A rendőr a revolveré­ből utána lőtt és a golyó mellen találta. Sylt össze* esett, Sérülése súlyos ugyan, de nem életveszélyes.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék