Pesti Hírlap, 1921. szeptember (43. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

lapest, 1921. ^IS/r-s l S2i SEP. A XLm. évfolyam, 193. / LÖF1ZETÉS1 ÁRAK: z évre . . é . . • . 440 K írre 220 „ redévre ......110 „ hóra •••..'•«» 40 „ 58 szám ára helyben, vi­li és pályaudvarokon 2 K letéa és apróhirdetés díj­szabás azerint. PESTI mber L KESZTÖSÉ HIVATAL ÉS NYOMD" Budapest, Vilmos császár-út 78. FIÓK KI ADÓHIVATAL: Budapest, Erzsébet-körút 1. A drágaságé Vagjf- bét évtizeddel ez0t6tt a főváros tiszt­Jói fizetésemelést k^xek. Előadták kérvé­kbe/, hogy a dráö^ag igen nagy, a fizetésük ig Ily kevés,,h0gy abból naponta egy darab ;ra lem tejic Egy szűkkeblű akkori város­a —Szigor Gyula takarékpénztári igazgató felszólalt a kérvény ellen a közgyűlésen, s mondta oda a hivatalnokoknak, hogy egye­. krumplit meg főzeléket, ha húsra nem telik, gy szörnyüköclés fogadta ezt a nyilatkozatot, y gondoltuk akkor, hogy az már teljes nyo­r és nélkülözés, ha a művelt ember naponta alább egy kis darab hust nem ehetik. S a :tviselők meg voltak botránkozva, hogy az ő nyeikről igy merészel beszélni valaki. Az >bbi években nagyon is megszoktuk azt az ipotot, hogy az intelligens középosztály tag­osak ritkán látnak hu&t az asztalukon. Nem tekintették már ujabban teljes nyomornak ezt állapotot — mert annyira megszokták. De >st az a veszedelem fenyegeti őket, hogy írva sem fogadhatják meg annak a zordszívü rosatyának a tanácsát. Mórt a krumpli és a dség is olyan drága., hogy arra sem elég a :etés. Egészen abnormis, sőt érthetetlen az, hogy mdapesti piacon micsoda magas árakat értek olyan zöldségfélék, amelyeknek alig van va­nelyes — igen-igen csekély — tápláló ereje, int például a zöldbab, a kel vagy a káposzta, nelyek több mint 90 százalék víztartalommal •nak, s más táplálóbb élelmiszerek hozzáadása Ikül nem képesek az emberi szervezetnek nyi erőt szolgáltatni, amennyi az egészség atartására szükségeltetik. Pedig az ily táp­kozás már az igazi nyomor, a nélkülözés, sőt éhezés. S ha nem segitenék a bajon, a társa­lomnak egy nagy és értékes rétege ilyen táp­írekkel sem fog tudni jóllakni. A főváros jelenlegi vezetői végre belátták aek a helyzetnek a tarthatatlanságát, s ma >ekezletet tartottak abban a kérdésben, hogy kép lehetne itt segiteni. Némelyek azt a gon­latot vetették fel, hogv kormánybiztost kél­e kinevezni teljes hatalommal, a meglevő ba­i megoldására. A kormánybiztosság bizony­öl nem a legszimpatikusabb intézmény — üt ahogy a gazdasági életbe való erőszakos ^avatkozás sohasem az. De már ott tartunk, >y Lem igen nézzük a módot, ahogy a bajon iteiek csak segítsenek. Ha találnak egész fit a kormánybiztosi teendők elvégzésére — r aminő a szénkérdésben a most elMu.yt i Gottlob volt — az bizonyosan meg tudja d orvosolni a bajokat, Mlert kétségtelen, y orvosolhatók. Oly országban, mint aminő iénk, melynek talaja kövér s melynek lakos­a nem tulsürü, sőt túlontúl gyér, nem kép­hetik ekkora drágaság, csakis mesterséges óhajtással. Ezt kell tehát letörni minden­n, minden eszközzel cs kíméletlenül. De ná­k eddig még a kormányhatalom is odaha­, hogy ezeknek az élelmiszeruzsorásoknak Imára hajtotta a vizet, Megengedte a legne­etesebb tápszerek kivitelét, amikor itthon á osi lakosság éhezett. A valuta javulását re­ték ettől a kiviteltől. Láttuk, hogy az nem etkezett he. Mert hisz luxustár,gyak behoza­i megemésztette azt, amit élelmiszerekért >hattunk. De ha még oly nagyot emelkedett na is ezen az uton a valutánk, még akkor i lenne azt szabad intelligenciánk éheztetésé­az árán megvalósitani. Mert hisz első sorban az intelligens kö­osztályról van itt szó. A közalkalmazottak­és még inkább a magánhivatalnokokról, akik csak az ellátatlanok kategóriájába sincse­belevéve és akiknek részére legalább ezt az ívt kell megadni haladéktalanul. Csak ne icskozzanak soká, az Isten szerelméért, ha­i cselekedjenek. A tél közeledik, a drágaság ig most már nem ís napról-napra, hanem •ól-órára emelkedik. Mz osztrák csendőrök visszavonultak, A kiürített terület lakossága a régi országhatár visszaállítását kéri. Senki országa lett Nyugatmagyarország ki­ürített része, — ezt jelenti Sopronból gróf Sigray, a magyar fökormánybiztos. A magyar nemzeti had­sereg kivonult, a magyar csendőrség a bevonuló osztrák csendőrségnek adta át a helyét ezen a terü­leten. Az osztrák csendőrséget azonban Nyugatma­gyarország legnagyobb részéből kiverte az ellenük föltámadó népharag. így az úgynevezett A. zóna teljesen gazdátlanul maradt, A nép maga gondosko­dik a rend fenntartásáról, egyébként azonban senki sem törődik azzal, hogy Senki országát az anar­chiától megóvja. Gróf Sigray most azzal a kérdéssel fordult az entente-bizottsághoz, hogy addig is, amig az osztrák csendőrök újra bemerészkednek, nem lehetne-e minden kiürített faluba legalább két-két csendőrt küldeni? Az entente-misszió a magyar ajánlatra még nem válaszolt, országhóditó Auszt­riának azonban igy is hallatlan kudarca az, ami ed­dig Nyugatmagyarországban történt. Kiderült, hogy a neki itélt terület lakossága tudni sem akar az osztrák uralomról. Kiderült, hogy Ausztria a maga erejéből képtelen a fölháborodásában fegyverhez nyúlt terület pacifikálására. A gráci munkás- és katonatanács határozatilag kimondotta, hogy „egyet­len embert sem tesz ki a Magyarországba való be­vonulás veszélyének." Ugyanez a kevéssé katonás hangulat uralkodik ugy a nemzetőrségben, — amelynek az alkalmazásától egyébként Ausztria az entente tanácsára egyelőre lemondott — valamint a csendörsógben, amelynek a szaporitását viszont az entente tanácsolta. Ilyen viszonyok között a szánalmasan tehe­tetlen Ausztria, — mialatt lapjai tovább szidják és piszkolják Magyarországot, — külső segítségben bizik. Azt várja, hogy az entente erélyes beavatko­zással kényszeriti Magyarországot arra, hogv ma­ga pacifikálja azt a területet, amelyik fegyvert fo­gott azért, hogy magyar maradhasson. Tudtunkkal eddig a magyar kormány ilyesfajta jegyzéket nem kapott, de ha" kapna is, nehéz elgondolni, milyen módon gyakorolhatnánk hatást a már kiürített te­rületek lakosságára? Azt józan észszel senki sem követelheti tőlünk, hogy tulajdon véreink ellen al­kalmazott erőszakkal mi magunk ültessük nyereg* be Ausztriát. A bécsi remények azután a kis-cn­tente felé fordulnak; ettől várják a föltámadt terület pacifikálását és a Magyarországgal szemben való erélyes ós kényszerítő föllépést. Cseh lapok megle­hetős hajlandóságot is árulnak el ebben az irány­ban, ami természetes is. hiszen bizonyára' esett egy­némely szó Nyugatmagyarország átadásáról a két elnök: Massaryk és Hainisch minapi találkozóján is. Jó szerencsére azonban ebben az esetben a végső szó nem Csehországé, nem is a kis-entente-é. A nagy-entente a helyzet végső birája, a legutóbbi na­pok eseményei után pedig remélni lehet, hogy a nyugati államok ma már egészen más szemmel né­zik a nyugatmagyarországi kérdést, mint még ke­véssel ezelőtt. Gróf Sigray Antal, Nyugatmagyarország kormánybiztosa, Sopronból jelenti, hogy értesülése szerint az osztrák csendőrség felettes hatóságának parancsára Gyanafdíváról kivonult. Ugyanígy eltávo. zott táviratilag kapott parancsra az osztrák csend' őrség Borostyánkőről is. A fökormánybiztos értesü­lése szerint az osztrák csendőrök Friedbergre vonul­tak vis$za. Az osztrák csendőrségnek a jelzett köz­ségekből való visszavonulása folytán Vasvármegye területén ezld.őszerini osztrák megszálló csapatok egyáltalán nincsenek. Az országnak es a része ma senkiországa. A Bécsbe menekült osztrák és magyar kommu­nistáktól való jogos félelmében az első zónában levő lakosság, melynek védelméről semmiféle katonai vagy polgári hatóság nem gondoskodik, kétségbe­esetten fordul a fökormánybiztoshoz és a különböző magyar csendőrparancsnokokhoz is, kérve a magyar csendőröknek régi állomáshelye ikre való mielőbbi visszatérését és a régi határnak mielőbbi megszálld* sát. E kérelmekről értesítették a szövetségesközi katonai misszióit figyelemmel arra, hogy emberi szempontból a jelen­tékeny terület lakosságának védtelen kiszolgáltatása minden anarchisztikus elem számára tartósan meg nem engedhető. A fökormánybiztos a további lépé­seket a misszió válaszától tette függővé. » /<9 - K Sigray fökormánybiztos csendőröket kiván a kiürített zónába kMdeM Gróf Sigray Antal fökormánybiztos a mai na­pon megkérdezte a szövetségesközi katonai misszió tábornokait, vajon az érdekelt lakosság kérelmére nem tartanák-e indokoltnak, hogy az első kiürítési zónába tartozó terület községeibe további zavargások elkerülése céljából újra kisebb magyar csendőrök küldessenek ki. A fökormánybiztos közlése szerint minden községbe két-két csendőr volna kiküldendő, akik az osztrák karhatalom odaérkezése esetén azon­nal visszavonulnának, időközben azonban a rend fentartásáról gondoskodnának. A tervbe vett intéz­kedés foganatosítása a szövetségesközi katonai bi­zottság válaszától tétetett függővé. Sopront megtisztították a felelőtlen elemektől. Gróf Sigray Antal, Nyugatmagyarország fő­kormánybiztosa, jelenti, hogy Sopron városának minden felelőtlen elemtől való megtisztítását ma reg­gelig befejezték és a második kiürítési zónának fe­lelőtlen elemektől való megtisztiátsa a vidéken is ma estig befejeződik. A csendőrök a vidéken ma néhány kisebb osztagot lefegyvereztek. A gráci katona* és mnnkásian&cs a tóvári elő­nyomulás ellen. Szombathely, aug. 31. A gráci katona- és mun­kástanács elhatározta, hogy a nyugatmagyarországi községekben történt eseményekre való tekintettel egyetlen embert sem tesznek ki a Magyarországba való nyomulás veszélyeinek. Kommunista harci ordiiás Magyarország ellen. Bécs, aug. 31. A Rote Fahne mai számában, ugy mint a tegnapiban, kiáltványt közöl, hogy a prole­tariátust fegyverezzék fel és hogy Magyarország ellen munkászászlóaljakut küldjenek. Davy tartományi főnök nem mondott le. Sopron, aug. 31. A dr Davy tartományi főnök lemondásáról szóló hirek, ujabb értesülések szerint, nem felelnek meg a valóságnak. Davy tartományi főnök a tartományi kormány hivatalos helyiségeit Nagymartonban egy kocsmaszobában ütötte feU Lajtaujfalu-Eberf urtba ma géppuskás-osztagok ér­keztek. Mz osztrák hadsereget — entente tanácsba nem használják föl Nyugatmagyarországom Bécs, aug. 31. A Politische Korrespondenz jelen­ti: A francia követ, a brit és az olasz ügyvivő ma megjelentek a kancellárnál és a haderő felhasználá­sának kérdésében azt a tanácsot adták, hogy Ausztria pontosan ragaszkodjék az átadási egyezmény határo­zataihoz és a tábornoki bizottság utasításaihoz. Bécs, aug. 31. Hivatalosan közlik: A soproni szö­vetségközi tábornoki bizottság határozata alapján, amelyet ma hoztak az osztrák kormány tudomására, az osztrák hadsereget egyelőre nem használják fél Nyugatmagyaroi szágon. A bécsújhelyi helyőrséget egy zászlóaljjal megerősítették. A hadseregnek azok a részei, amelyek a nyugatmagyarországi beavatko­zásnál tekintetbe jönnek, továbbra is szigorú készen­létben maradnak. Bécs, aug. 31. A Neues Wiener Tagblatt azt Ír­ja, hogy osztrák részről most már több mint hétezer ember áll 'Nyugatmagyarországon és a határon. A kormány mozgósította a védeni első ezredét, valamint a bécsújhelyi tüzérségi és gyalogsági alakulatokat, A bécsiek a párisi nagyköveti tanács elöntését várják. Bécs, aug. 31. A Neues Wiener Tagblatt arról értesül, hogy a párisi nagyköveti tanács itteni árv­tántképviselőjének közlése szerint holnap foi., hatá­rozni a nyugatmagyarországi kérdésben. A Magyar Távirati Iroda a Neues Wiener Tagblattnak ahoz a híréhez, hogy a nagykövetek tanácsa holnap összeül Párisban a nyugatmagyaror­szági kérdésben való döntés végett, megjegyzi, hogy élénk fényt vet e hir megbízhatóságára az a körül­mény, hogy az ántánttanácsban résztvevő nagyköve, tek többheti szabadságon vannak és igy a nagykö­vetek konventusának összeillése a holnapi nap folya­mán teljesen ki van zárva. Bécs, aug. 31. A Neues Wiener Journal beava­tott forrásból arról éltesül, hogy kizárt dolog, hogy az entente Magyarország erőszakos csinyját fait ac­compli gyanánt fogadja el Magyarországtól való­szinüleq az összes következményekkel való fenyeget tés mellett követelni fogják Nyugatmagyarország ha­ladéktalan átadását. Magyarország ezt az ultimátu­mot a trianoni békeszerződés értelmében fentartás nélkül teljesitoni lesz kénytelen, ami mellett módjá­ban fog állani, hogy Nyugatmagyarország teljes kU üritése után megegyezhessék Ausztriával.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék