Pesti Hírlap, 1922. június (44. évfolyam, 123-145. szám)

1922-06-01 / 123. szám

Bnflapes!, i$22. ELŐFIZETÉSI ÁRAK í ügy hóra ... 100 korona 1 Negyedévre . . 280 korona Félévre 560 korona Egész évre... 1100 korona Egyes szám ára helyben, vi­déken, pályaudvarokon 5 K. Hirdetések díjszabás szerint. ,123, (14,837.) ssám. Kiadótulajdonosok: LÉGRADY TESTVÉREK SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ­HIVATAL É3 NYOMDA: Bpest, Vilmos császár-ut 7$, FSŐXKíA&OHI VATALí Budapest, Erzsébst-kösűt Döntő mérkőzés. Csütörtök a döntő mérkőzés napja ugy Budapesten, mint a hátralevő vndékí kerüle­tekben. Az érdekelt pártok szorongva lesik az eredményt, mely előreláthatólag nagyobb meg­lepetéseket r, feltűnőbb arány-változásokat nem fog hozni. Azt. már látjuk, hogy a kormánynak meglesz ugyan a többsége, de igen erős ellen­zéket fog kapni. Minket elvi szempontból leg­inkább a budapesti választás érdekel, mert itt egy uj választási rendszert próbálnak ki, a lajstrom ok szavazást kötelező és titkos fórmá­ban. Midőn még a választójogi törvény elvi vftájáaiál tartottunk, ennek' a rendszernek be­hozatalát sürgettük, mert külföldi példákból azt a tapasztalatot merítettük, hogy ily módon lehet biztosítani a szavazatok arányosságát, a kisebbségek képviseletét s azt, hogy az egyes pártok a legkiválóbb embereiket behozhassák a parlamentbe. Többféle formája vau a lajstro­mps :s?ávazásnak s holnap fogjuk kitapasztalni, hogy a kormány által választott forma szeren­csés-e? Azt máris kifogásolják sok kerületben a választók, hogy nem lehet kijavítani a jelöl­tek listáját, nem lehet abból kevésbhé kedvelt aspiránsok nevét kihúzni s helyökbe mások nevét. írni az összes budapesti jelöltek közül. Kz a rendszer ugyanis, amit most kipróbálunk, csak ott indokolt, ahol régóta kijegeeesedett pártok vannak, '.pedig nálunk nemrég alakult ad hoc pártok is szerepala ek ísméretlen jelöl­tekkel, 'í részlet-hiba uleltett a Kínban ö-rven­diink. hogy végre legalább kísérleteznek irto­déra nyugati-rendszerekkél; De. legfőképen ör­vendünk a kötelező és titkos szavaaasnak, ami­nek' minden kerületben váló behozatalát sür­gettük. Ha a holnapi budapesti szavazás nem kedvez a kormánynak, — amint valószínű,— akkor az egész világ előtt nyilvánvalóvá les?, hogy a kormány a maga érdekéből tért vissza a vidék' kerületekben a nyílt szavazás­hoz. Ez az összehasonlítás a titkosan és nyíltan szavazó kerületek között semmiesetre sem fogja öregbíteni a kormány tekintélyét. Mert sokan azt fogják mondani, hogy a nemzeti akarat befolyásolása érdekében csinálta ezt a felemás szavazást. Számítsuk még eh ez hozzá, hogy igen sok kerületben igazán olyan kortesfogáso­kat is alkalmaztak, amik még a visszaélések­ben gazdag magyar választási krónikában sem fordultak soha elő. És.kétségtelen,llogy.a sok eredendő bűn és születési hiba ki fog törni ma­gán a, nemzetgyűlésen. Szeretnénk azonban, ha a sok keserű csalódásnak tanulságaitól legalább valamit levonjon a közvélemény. S mindenek­előtt azt, hogy a szavazásban való részvétel necsak a törvény parancsából legyen kötelező, hanem erkölcsi kötelezettségből is. A polgárság láthatja, hogy a szervezett -szocialista munkásság milyen mintaszerű fe­gyelmezettséggel gyakorolja politikai jogát még a vidéken is. Holnapf pedig látja majd föl­vonulni a munkástábort az urnákhoz. • Példát kellene vennie a munkásságtól. A polgárság szervezetlensége volt az oka a proletárdikta­-tnra szenvedéseinek. A polgárok közönye a köz­ügyek iránt, az egyetértés hiánya s a szerve­zetlenség okozták, hogy egy jól szervezett ki­sebbség markába kaparintotta a hatalmat s ez­Zeí aztán visszaélt. A polgárság még sem ta­nult; most sem szervezkedik. Sőt a polgári pár­tok, vagy ezek vezérei gyűlölködnek egymás között, Ennek szomorú következményeit láthat­fliik-, ma.i d esetten a iőmrosi választásokon is. MemdeSeí a tajstpomos titkos szavazás kijátszása etten,. Á kormány az arányos képviseleti rendszer szerint laistromosan választó kerületekben a sza­vazólapokkal űzhető esetleges visszaélések elkerü­lése és a hivatalos szavazólapok ebbeli jellegénak kidomboritása céljából rendeletet adott ki. amely a következőképen hangzik: A szavazólapokkal űzhető esetleges visszaélé­sek elkerülése és emellett a hivatalos szavazólapok e jellegének (választójogi rendelet 79. §.) feltünte­tése érdekében azonnal elrendeltetik, liogy a szava­zatszedő-küldöttségi elnökök (helyettes elnök) aa általuk a szavazóknak átnyújtott szavazólaookat és a hozzájuk tartozó borítékokat azoknak jobb sarká­ban aláírásukkal (kézjegyükkel) és ezenkívül az ABC betűrend egy-egy, álcár nagv. akár kis betűié­vel, de nem az ABC betűrend, sorrendiében előzete­sen lássák el. Arról, hogy a szavazólap és a hozzá­ja tartozó beriték eként elnöki (helyettes elnöki) névjegyzéssel és betűvel elláttatott, a küldöttség a szavazó részére való átadás előtt meggvöződni tar­tozik. az esetleg jelenlépő bizalmi egyének pedig meggyőződhetnek. A szavazólapok összeszámlálásánál. illetőleg az érvényes szavasatok megállapításánál azokat a szavazólapokat, amelyek ilyen elnöki névjegyzéssei (kézjeggyel) és betűvel ellátva nincsenek, vagy ha a szavazólap el van látva ilyen elnöki névjegyzés­sel (kézjeggyel) és betűvel, de a hozzátartozó borí­ték azzal ellátva nincsen vagy forditva, avagy végül, ha a szavazólapra vezetett elnöki néviegyzés (kéz­jegy) ós betű a hozzátartozó boritékon levő név­jegyzéssel (kézjeggyel) és betűvel nem eayezik, — az érvényes szavazatok számának megállapításánál figyelembevenvi nem lehet. A névjegyzést és betűt ugyanazon szinü trónnal kell imi. A szavazatszedö küldöttség jegyzőkönyvéhez mellékelni kell mind­azoknak aláírásával (kézjegyével), de betűjelzés nélkül ellátott egy-egy üres szavazólapot, akik a szavazás folyamán a néviegyzés és betűjelzés alkal­mazására jogosultak voltak és azrt tényleg alkal­mazták. Erről a rendelkezésről a-zonnal kell értesíteni a választási elnököket, a választási főbiztosokat és biztosokat, valamint a szavazat9zedö küldöttségi el­nökök utján a, küldöttségek tagjait és a mesfielenő bizalmi egyéneket. Jelen rendelet hatálya az arányos kérmiseleü rendszer szerint, (laistromosan) szavazó választó­kerületekre terjed ki.. S^áznégy kerület ¥álasst ma képviselőt, i&ormánypárti képwSseSők panaszai ellenzéki terrorról és visszaélésekről. — Gaaí CSaszton tanácskozása Bethlen miniszterelnökkel,, — Az egységes pártban hibáztatják a „csizmások" kibuktatását. Csütörtökön választják meg a nemzetgyűlési képviselik második, turnusai. Eznltel 104 mandá­tum keríti döntésre. Ebből <i .Kerületben nvilt sza­vazás lesz, négyben pedig.- scíaély 30' képviselőt .va­laszt lajsttormmál. titkosan szavaznak. A politikai élet ismertebb egyéniségei' közül választás alá ke­rülnek : Szombathelyen és , Györött Hegyeshalmii Lajos kereskedelmi miniszter, Vasváron Foss Jó­zsef vallás- és közoktatásügvi miniszter Haller Ist­vánnal szemben. Veszprémbon Bernolák Nándor népjóléti miniszter, Nagykanizsán Kállav Tibor pénzügyminiszter, akinek Ra.ssay Károly az ellen­fele, Huszár Károlynak, akit a mult választáson .egyhangúlag választottak meg Sárvárott. ellenjelölt­je akadt. Erdekés lesz a szécsenyi mérkőzés Hencz Károly és Rakovszky István között ós p, gvörszent­.mártopi sokorópátkai Szabó István és Ssmrecsángg György között. Kőszegen ée Körmenden a szélső legitimista Lingauer Albin és gróf Sigray Antal, 'Sopronlövőn pedig gróf Zichy János küzd a matt­dátumért. Az ellenzékiek közül Drózdu Győző Pa* ceán, Rupert Rezső Beveeseren szintén csütörtökön kerül döntőbe, A válaisztá?i. agitáció ho.-,-;-u szünete után szerdán este élénkült meg elörzö'r a kormányzópárt Esterházy-utcai klubhelyisége. Mintegy harminc A leves. Irta: Nyáry Andor. Kanász Györgynek az idén rosszul fizetett a kukoricája. A szeme is beszárad 1, meg aztán zsenge korában a jég is megverte a szárát s ez is gátolta a fejlődésben. Mikor Kanász szomszéd megfosztotta a kuko­Ticát és elterítette a padláson; hogy: hadd száraggyon, még egyszer szemügyre vette a mennyiségét: — Ippeii annyi lett, hogy a két malac meghízik vele. Eladásra fija se kerül. Éldi meg muszáj. Hát Kanász György akként segített a dolgon, jobban mondva, ugy határozta, hogy amit elveszített a kukóricán, megkeresi a malomban. Ugy is cselekedett. Még aznap beállt a malomba napszámosnak­A malmosnak igen kedvére volt a pocakos kis ember, mert a nagy nyolcvan kilós zsákokat senki sem birta olyan hetykén a kocsira vinni, mint 6. Még a háta se görnyedt meg alatta. Mondták is az emberek: — Mokány ember! Nemhiába Krampukkiva is ebánt a nyáron a cirkuszba. . Mert hát ő volt az, aki az emberevő Krampukki személyében leleplezte a nagybőgőst, a Pupákot, amikor meg akarta őt enni. Ugy vágta pofon, hogy menten leesett az álláról a vörös kender-szakáll. Ki né szeretne ilyen embert! Kanász György is szerette a malomi életet, el­tréfált a fuvarosokkal. Ha meg fázott, akkor meg elment a gépészhez s a gép mellett felmelegedett Ugy élt a malomban, mint az egér a tele kamrában. Egy baja azonban mégis akadt. • A malom a falu végén állt, a háza meg a falu másik szélén, a Dunaparton. Kanász György sehogyan se tudott kibékülni a gondolattal, hogy neki olyan nagy utat kell meg­tennie, hozzá napjában háromszor is, reggel is, meg délben is, meg este is. A reggeli, meg az estéli úttal még valahogyan megbarátkozott volna, de a^déli ut megkeserítette az életét. Mondta is a feleségének: — Ha délbe nem köllenc hazagviinni, minden jó vóna. . Az asszony megkötötte aila alatt a fejkendőt?­— Hiszen azon könnyen lehet segíteni — Hugyan? Az asszony a gyerekre mutatott: — Gyuri eviszi kenek az ebédet a malomba. Gyuri gyereknek jó napja volt, huszonöt gom­bot nyert pöckülésbe Kanizsai Janitól. Épen a gom­bokat fűzte egy hosszú cérnára, mikor az anyja feléje fordult: — Ugye eviszed Gyurikám? A gyerek az anyjára nézett: — Mit? — Az ebédet. Idesapádnak. A malomba. Gyuri gyerek szeme megcsillant: — Eviszem! — mondta örömmel, merthát a malomról eszébe jutott valami. Csak a minap mesélte neki Füstös Misa, hogy a mult télen, mikor édesapjának hordta az ebédet a malomba, két verebet is fogott a Domanyek Janiva. Mert hát a verebek déli pihenőbe beszállnak a szemre, oszt ha vigyáz az ember fia, meg lehet üket fogni. Gyuri gyerek alig várta a másnap delet. Erre a napra a báránybőr sapkát tette a fejére, mert az nehéz, oszt jobban rá lenet csapni a verébre. Egész délelőtt ott oldalgott a ház körül, még iskolába se ment, azt hazudta, hogy nincs iskola, mert a mester urnák binlluelzája támadt az éccaka. Tíz óra felé már nem állhatta tovább, azzal fenyegette édesanyját, hogy ha még most se pakolja be édesapjának az ebédet, ü nem viszi el! Emegy Domanyek Janival a Dunára, oszt egész estélig csusz­kái. Végre elérkezett az ebédvivés ideje. • Kanász Györgyné okos asszony volt, előrelátó, megismerte is a fiát, gondolta jó lélekkel, hogy a leves érdekében jó lesz holmi védelmi intézkedést eszkö­zölni, különben egy csöpp se jut el belőle a malomig. Gyuri gyerek még a hírmondóját is kilötyögt'eti a lábasból. Ezért hát a levest leszűrte, csak a tésztáját hagyta a lábosba, a leves^ pedig beleöntötte eey lite-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék