Pesti Hírlap, 1922. augusztus (44. évfolyam, 172-197. szám)

1922-08-22 / 189. szám

1922. augusztus 22., kedd. PEöVi lííáRiLA? 3 NAPI HÍREK­— (Az njságok terjedelmének korlátozása.) A kormány kultúraellenes rendelkezése a lapok terjedelmének kisebbítése tárgyában e számunk­kal lép hatályba. Mély szomorúsággal bocsátjuk útjára a 8 oldalra csonkított Pesti Hírlapot s ha az se gondolatainkat, se értesüléseinket, se szóra­koztató Írásainkat, nem tudja a maga tel­jességében közölni, s & közönséget szivünk és ké­pességeink szerint kiszolgálni, azért minden fe­lelősséget a kormányra kell hárítanunk. Mi a leg­nagyobb áldozatkészséggel adtunk .terjedelmesebb számokat a drága papir mellett is, csak hogy ol­vasóink elismerését kiérdemeljük s szolgáljuk az ^ország érdekét. Most a kormány megállítja ke­zünkben a tollat és csonka újság száguld szét Csonka-Magyarországon. E kényszerhelyzetben nem tehettünk mást, mint hogy olvasóink ked­•eért ujabb anyagi áldozatot hoztunk: apróhirde­téseink nagy részét s a nagy hirdetéseket (egyet­len gyászjelentés kivételével) egészen kihagytuk e számunkból. Tudjuk, hogy e gesztussal nem csak a saját anyagi érdekünknek ártottunk, ha­nem a kereskedelem és ipar érdekeinek is. De ajt hisszük, hogy méltányolni fogják ez áldozatkész­ségünket. Nem volt alkalmunk minden hirde­tőnktől külön-külön elnézést kérni a hirdetése ki­hagyásáért, tehát ezúton tesszük ezt meg. A jövöfe is — mig a rendeletet vissza nem vonják — igye­kezni fogunk a rendes ujságközlemények és hir­detések között helyes arányt tartani s apróhirde­téseink közül elsősorban azokat közöljük, melye­kot a nagyközönség ad föl s csak azután jönnek sorra a tömegesen föladott, igazán üzletszerű hir­detések. A kereskedelemnek és iparnak ép any­nyit' árt e rendelet, mint a sajtónak és irodalom­nak. De természetesen az összes társadalmi, jóté­konysági s egyesületi közlemények elé is korlátot állított, a kormány. Ezért minden csonka újság élő tiltakozás e kulturátlan intézkedés ellen. — (Szcitovszky Béla házelnök üdvözlése.) A nemzetgyűlés tisztviselői kara hétfőn délelőtt búcsú­zott el Gaal Gasztontól, a nemzetgyűlés volt elnö­kétől. Majd az uj elnöknél, Szcitovszky Bélánál tisz­telegtek, akit Palmer főtanácsos üdvözölt. Ezután a parlamenti újságírók küldöttsége tisztelgett a ház­e 1 nőknél. Mandovszky Richárd üdvözölte Szcitov­szkü't, aki többek között ezt mondta: A hatalmat két­féle irányban lehet érvényesíteni: romboló és teremtő irányban. A sajtó feladata elhárítani a, romokat és hozzáfogni az épitömunkához. En az építőmunká­ban önökkel együtt baladok és ha utunk cl is tér " fok kérdésben, az építőmunkában nézeteltérés nem Cehet. — (Vitézi beiktatások.) Vasárnap iktatták be Sarkadon gróf Tisza István volt ezredének, az egy­kori 2. honvédhuszárezrednek tizenegy altisztjét, a gróf Alinássy Dénes által felajánlott ötszáz hold te­rületen levő vitézi telkekbe. Az ünnepségei) megjelent báró vitéz Nagy Pál altábornagy, aki reggel meg­koszorúzta gróf Tisza István geszti sirját. Ugyancsak vasárnap iktatták be Nádudvaron a báró Ragályi Ba­lassa. Ferenc által adományozott vitézi telekbe Rá.tó István tizedest. A kormányzót itt is báró vitéz Nagy Pál tábornok képviselte. Pap Sándor földbirtokos tel­jes felszerelést ajándékozott a beiktatott vitéznek. — (Munkanélküliek tüntetése Bécsben.) A bé­csi munkanélküliek — mint a Pesti Hirlav tudósítója jelenti — hétfőn délelőtt ismét tüntetést rendeztek. Több ezren vonultak fel a városháza elé. aliol eryü­lést tartottak, majd a népjóléti minisztérium elé mentek, ahol küldöttségük átnyújtotta követelésüket, aZután zárt menetben a belváros felé igyekeztek. Erős rendőrkordon zárta el a parlament és a bel­város felé vezető utakat. Az operaház előtt a tünte­tők át akarták törni a rendőrkordont, minek követ­keztében a kézitueúban a tüntetők közül néhányan megsebesültek. A menet erre feloszlott. Egy töredék betört a körúton levő egyik vendéglőbe és a kertben ülő vendégeket elkergette. Másutt a rendőrség mog­hiusitotía az ilyen próbálkozásokát. A munkanél­küliek megpróbálták, hogy a dolgozó munkásokat a munka beszüntetésére és a tüntetéshez val5 csata­lakozásra bírják, de minden eredmény nélkül. A munkások mindenütt kijelentették, hogy a szakszer­vezet utasitása nélkül nem sztrájkolnak. A gyűlés szónokai kijelentették, hogy ha követeléseiket kedd estig nem teljesítik, a továbbiakért a felelősséget el­hárítják maguktól. A tüntetés következtében foszto­gatások hire terjedt el a városban, mire az üzletek nagy részét bezárták, a hir azonban tem bizonyult valónak. — (Német diákok Budapesten.) A iováros vasár­jiap este a Gellért-ezálló éttermében vehdégíil látta tizt Sa huss hamburgi főiskolai hallgatói, akik a középiskolát végzettek vae-utcai kereskedelmi tanfolyamának csere­akciója. revén négy, hétig tartózkodtak Magyarországon. r— (A kedvezményes áru élelmiszerellátás ujabb Tendezése.) Á minisztertanács legújabb határosaia alap­ján a közszolgálatbau álló tisztviselők és egyéb alkalma­zottak (nyugdíjasok, özvegyek és ezülőtlon árvák) a ked­vezményes árit élelmiszerellátást szeptember 1-től kezd­ve havookint és fejenkint a következő mennyiségben kapják: finom tósztaliszfcből ;1, főző-lisztb'51 3, kenyér­lisztből 6, zsírból 1, cukorból 1, sóból 1. burgonyából 10 kilogrammot. Azokat az élelmiszereket, amelyek az ör­vényben .4116 raudelkeztsek szerint hatósági élelmezési jegyekre Tannak kötve, továbbra is csak ezeknek az élel­mezési jegyeknek beszolgáltatása ellenében adják ki. >— (Levélbélyeggyflitök hete.) A levélbélyeggyüj­tők hetét ez évben a Nemzeti Szalonban tartják szeo­tomber 24-től október l-ig. A nagyszabású nemzet­közi j elkért! levélbélyeggyüjtő hetet gróf Dessewffy Miklós emlékünneppel öyitják meg. — (Szent István napja.) Díszes körmenet kere­tében ünnepelte meg ebben az esztendőben is a fő­város Szent Istvánnak, az első magyar királynak, ünnepét. A Mátyás-templom előtt reggel nyolc óra­kor kürtszó jelezle a kormányzó érkezését, akit a kormány tagjai és a megjelent előkelőségek a vár­tempjom kapujában fogadtak. Az ünnepi misét Cser­noch bíboros hercegprímás celebrálta, majd megin­dult a menet a Szent György-téren, a Disz-téren, a Tárnok-utcán át a koronázó templomba. A Szenthá­romság-téren, Uri-utcán és Szent György-téren ke­resztül visszavitték a Szent Jobbot a Vártemplomba s nyolc napon keresztül közszemlére teszik. A Szent István-bazilikában is vasárnap ünnepelték az István napi bucsut. — (A londoni nemzetközi sakkverseny.) A lon­doni nemzetközi mesterverseny végeredménye a kö­vetkező: I. Capablanca J. R. 13 (Havana) 250 font ster­ling. II. Aljechin A. 11 és fél (Oroszország) III. dr Vidmar M. 11 (Jugoszlávia). IV. Rubinstcin A. 10 (Lengyelország). V. Bogoljubov D. 9 (Oroszország). VI—VII. Réti R. és dr Tartakower 8 és fél (Bécs). VIII Maróczy G. 8 (Magyarország). Következtek még: Ya­tcs 7, Atkins 6. Euwe 5%, Vahltuch 5. Watson 4''=, Bcrowskyw i. Marotti 1 és fél. — A „Minor" versenyt dr Vajda Árpád (Budapest) 9 ponttal nyerte; II. Goo­dinn. III—IV. Barron és Miller. — A ..Major"-verse­nyen I. Michell 8. II. Blake és Seitz 7 és fél. III. Ber­neltsson 7. — (Az árufuvarozás tájékoztató dijai.) Az Árvizs­gáló Bizottság elnöke rendeletet adott ki, amellyel újra megállapítja Budapest székesfóváros területén és környé­kén az árufuvarozás, tájékoztató dijait.. Egész napi fuvar legalább nyolc- és legfeljebb tízórai valóságos fuvarozási idő mellett kétlovas kocsival 392t), egylovassal 2940 ko­rona- Félnapi fuvar ötórai egyhuzamban végzett fuvar mellett 2548, illetve 1690 korona. Egylovas kordé egész napi napszámdija 1260 korona. A tüzelőanyag fuvarozá­sának dija egy fél részére való fuvarozásnál nyilt. fuvar­ban öt métermázsa színnél 515, fánál 428 korona, tiz mé­termázsánál 731, illetve 644 korona, tizenöt métermázsá­uál 994. illetve 827 korona és husz métermázsa ná.l 1215, illetve 1010 korona. A kocsiról közvetlenül a pincébe le­hányva métermázsánkint széinért 10. fiiért 12 korona, ko­earakban vagy zsákokban a -pincébe lerakva métermázsán­kint szénért 20, fáért 15 korona fizetendő. Kosár- vagy zsákhasználati díj a pincébe való lehordásnál métermá­zsánkint. 2 korona. A fuvarozási vállalkozó köteles kivo­Knatos díjszabást felmutatni. — (Hindenburg' Münchenben.) Hindenburg Mün­chenbe érkezett és Kahr elnöknél szállt meg. Hétfőn nagv; hódolóünnepély, volt tiszteletére s erre sok ezren érkeztek a birodalom minden részéből. Hindenburg hét­főn reggel a királyi sírboltba ment és koszorút helyezett Lajos király sírjára. Innen a müvészháaba látogatott el, ahol a diákság üdvözlésére rövid beszéddel válaszolt, amelyben örömét fejezte ki afelett, hogv, olyan iiatal­embérek között tartózkodhatik, akik edzettek akarnak lenni, hogy, ha *zükséges, életükkel is síkra_ szálljanak a hazáért. — (A diákcsersnapot) augusztus 26-ára halasz tották. — (Elhunyt hos.) Makay Gyula huszárezre­des. 85 éves korában meghalt. Az elhunyt ezredes báró Fejérváry Géza oldaláa küzdött a solferinói csa­tában. Halálát özvegyén kivül fiai, Makay Béla ál­lamtitkár, Makay Gyula, huszárezredes, továbbá M. Makay Margit, a Vígszínház művésznője, gyászolja. — (Időjárás.) A Meteorológiai Intézet Magyar­ország időjárásáról « következőket jelenti: Hazánk­ban változóan felhős, száraz az idő. A hőmérséklet 1—2 fokkal alacsonyabb a rendesnél. Maximum 25, minimum 7 fok. Jóslás: Túlnyomóan derült, száraz meleg idő. — (Az átmeneti viszonyban levő tisztek) szom­baton délután a tiszti kaszinóban gyűlést tartottak, amelyen szóvátették sérelmeiket. Több felszólalás jptán elhatározták, hegy sérelmeiket memorandumba fogl alva eljuttatják a honvédelmi miniszterhez. LEGÚJABB. Poincaré Jlngttárót. Páris, augusztus ÜL A Maasmegye központi^ tanácsa előtt tartott bMzédóben Poincaré a követ­kezőket mondta: — Franciaország nem érti meg. hogy a szö­vetségesek égysége mindig csak Franciaország költ­ségére volt megóvható. A szövetségesek Franciaor­szágtól azt követelték, hogy a többség akaratának, tehát azoknak, akik a jóvátételben kevésbbé van­íiak érdekelve, alávesse magát. Ez nyilvánvaló igaz­ságtalanság. Az angol kormány, mely Franciaor­szággal szemben bizonyára csakis barátságos ér­zelmekkel viseltetik, nem képes tisztába jönni Fran­ciaország súlyos pénzügyi helyzetével és Francia­ország óriási érdekeivel abban az irányban, hogy Németországtól kárpótlást nyerjen. Franciaország minden javaslatát arra nézve, hogy együttesen ha­ladjanak az okvetlenül követendő utóra oly irány­ban, amely meghozza a toetést, Aagoiország mindig efltaaezte. Saypeí tárgyalásai. Prága, augusztus 21. Seype! kancellár tár­gyalásai az egész napon át, tartottak. A kancellár kö­szönetet mondott Benes miniszterelnöknek, hogy al­kalmat adott neki a közópeurópai fe azzel együtt az osztrák kérdés megvitatására és a követk&cő kérdést intézte hozzá: Nyujt-e az osztrák kérdésnek a nép­szövetség előtt való megvitatása kilátást arra, hogy utolsó órában mégis megadják pénzügyi téren azokat a biztosítékokat, amelyek a zavartalan fenmaradást lehetővé teszik, vagy pedig máT most más atra kell térni, amely abban áll, hogy valamelyik szomszédos államhoz vagy pedig valamelyik hatalmi csoporthoz csatlakozik, akár gazdasági, akár politikai irányban. A tanácskozás megmutatta, hogy Ausztria pénzügyi és gazdasági katasztrófájának elhárításé nemcsak magára Ausztriára^ hanem egész Európára reodkivü! nagyfontosságú, VIDMM mHSGK, Szegény osztrákok. —• Az osztrákok elhatározták, hogy a cseh ehhez csatlakoznak. i — No. akkor már igazán csehül áll­hatnak. Szenes ember. — (Tisztavatás a Ludovika Akadémián.) A Lu­dovika Akadémia végzett növendékeinek ünnepi föl­avatása vasárnap volt. Az ünnepségen résztvett Horthy Miklós koi'mányzó is. A tábori mise után Mayer Lajos lelkész mondott, szentbeszédet, majd Szabó József tábori evangclikus lelkész imádkozott. Az eskü letétele után Horthy Miklós kormányzó szép beszédet intézett az ifjakhoz. „Esküt tettetek ma, — mondotta, — hogy hű flai lesztek a hazának. A magunk, családjaink, szeretteink létét, fönmaradé­sat, jövőjét csakis ugy biztosithatjuk, ha elsősorban a köz fönmaradását, létét és jövőjét szolgáljuk. Eb­ben a kötelességteljesitésben a honvédség tisztikará­nak a legszebb példával kell előljárnia. Magyaror­szágnak és a maroknyi honvédségnek olyan fiukra van szüksége, akik a megpróbáltatás nehéz napjai­ban sem csüggednek, akik nemcsak esküdni, de az esküt megtartani is tudják. A magyarok istene ugy segéljen benneteket, ahogy megtartjátok az esküt, a fogadalmat, amit most tettetek. A kormányzó nagy lelkesedéssel fogadott szavai után a rangban leg­idősebb hadnagy köszönetet mondott a kormányzó­nak, az akadémia parancsnokának és tanári kará­nak. — (Egy éjszakai rablótámadás rejtelmei) Vak­merő rablótámadás történt a szombatról vasárnapra virradó éjszaka Budán, a Császárfürdő közelében. Az eset fantasztikus részleteit a rendőrség nem tisztázta véglegesen, a támadás legfőbb tettesét a katonai kör­letparancsnoksághoz vitette, ahol az eljárás megin­dult, hogy kiderítse a történteket. Szombaton este egy budai vendéglőben együtt borozott Szendner Ferenc újpesti igazgató és Láng József osztrák vasúti főel­lenőr, a folyamőrségnél szolgálatot teljesítő Allinger Sdndor gazdasági tisztehelyettessel és ennek egy ba­rátjával. Amikor a vendéglőből eltávoztak, Allinger a Császárfürdő kertje mögé vezette a társaságot. Itt azután, amint Szendner később elbeszélte a főkapi­tányságon, Allinger őt megtámadta és fejbeütötte. El­veszítette eszméletét s a továbbiakról már nem tud beszámolni. Amikor a támadás történt, a közeli vasúti síneken egy mozdony közeledett. Allinger megállít­tatta a mozdonyt s szolgálati fegyverével kényszert teni akarta a mozdonyvezetőt-, hogy a sínekre fekte­tett emberen, Szendner Ferencen, gázoljon át. Az esz­méletlen Szendnert ugyanis ráfektették a sinekre. A mozdonyvezető azonban a kezében levő lámpával hirtelen fejbeütötte Allingert, majd leteperte s a kiál­tozásokra a 91. számú őrszobáról rendőrök érkeztek. Allingert lefegyverezték, a társa azonban elmenekült. Láng József még az izgalmak első perceiben mene­kült eL A főkapitányságra kisért Allingert hétfőn dél­után az illetékes katonai körletparancsnoksághoz vit­ték, ahol a vizsgálat folyik. A megtámadott Szendner egyébként nem szenvedett súlyosabb sérülést. — (Pincérek a borravaló ellen.) A főváros pin­cérei már régen mozgalmat indítottak a borravaló­rendszer megszüntetése érdekében, kívánván a szá­zalékos rendszer megteremtését. Most döntés elé ke­rül a kérdés s a. főváros pincérei a keddről szerdára virradó éjjel félhárom órakor általános naggyülést­hivtak egybe, hogy véglegesen döntsenek s határo­zatukat a vendéglősök és kávésok fesütletei elé 1og-> ják terjeszteni. — (Halálozás.) özvegy Pollit J-a k a b u é szüJe­tett Hernhut Katalin, sok esztendei gyötrelmes szenvedés Után hatvan éves korában meghalt. A melegszívű-és sze­retetreméltó .úriasszony! széles körben tisztelték és becsül­ték. Pártos Bence, a Posti Hirlap segédszerkesztője, ég Pártos Dezső, a MagyarSzinház tagja,, édesanyjukat, gyá-» ézolják benne. Wein berger J a k a b élatének 48-ik évében f.' hó 19-én elhunyt. — (-A Hadröá 285 hadiárvát küldött nyaralni.) A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Árvák Nemzeti Szövetsége 285 budapesti hadiárvát küldött az idén nyaralni, A gyermekek tegnap indultak el Budapest­ről és legnagyobbrészüket Somogy-, Baranya-, Bihar-, Szolnokvármegyékben helyezték el. A lakosok, akik a budapesti hadiárvák gondozására vállalkoztak, a megérkező gyermekeket mindenütt nagy szivélyes­eéggel fogadták. — (Elnapolták a Jiéjjas—Eötvös-íakásper tár­gyalását.) Dr Eötvös Bálint ügyvédnek Héjjas Iván és Kőváry Ottó ellen beadott keresete tárgyéiban hét­főn tartották meg az első tárgyalást. Héjjas jogi kép­viselője kijelentette, hogy Héjjas Kőváryt bizía meg, hogy ebben az ügyben eljárjon. Eötvös ismételten kijelentette, hogy Héjjassal csináUa még a lakásbér­beadási egyezséget, amire nézve kérte Varga József főmérnök kihallgatását. A járásbíróság elrendelte a peres felek eskü alatt, való kihallgatását és felhivla őket-, hogy tanúikat jelentsék be, majd a tárgyalás folytatását szeptember 11-re tűzte ki. | — (Apró hirek.) Balatonkenesén Szem István nap­ján nagycserkészünuepség volt, amelyen Kúmetországból érkezett C*erk.észesapaiok fia résztvoítek. — Vasváron vasárnap reggel meggyilkolva találták Fürst Sándor ma­lúmtisztviselőt. A gyilkosok a hullát kifosztották és megszöktek. — Ward Eugénia jeles angol színésznő Lon­donban meghalt. — Rómábau a magyar kolónia élén a követségek tagjaival Szent István napján ünnepi í.sten tiszteletre gyűlt egybe a német-magyar kollégium kápol­nájában. — D'Annunzio álftpotában a javulás tart, esz­méletre tért, fájdalmai azonban nagyobbodtak. — Kómá­ban a szocialisták elhatározták, hogy a vasutasok bün­tetésének amnesztia utján való elengedését fogják köve­telni. - A lalvadovi partokon zátonyra futott a Raleigh eevtt könnyű cirkáló. A legénység tiz ember kivételével' megmenekült. p

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék