Pesti Hírlap, 1922. november (44. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-01 / 249. szám

gfffiKPEgr, ím ElOflZEIÉSI ÁRAK: "Egy hóra 300 korona iiegyedévra.. C6Ű korona éra bohóban, victéiea éa a ptüvandvaro­ffcon 10 korona Ausztriában 2000 oaztr. kor. dijezabás szerint. í '•'vO*' XLIV. ÉVFOLYAM, 249. (14,963.) SZÁM, j PEST •. n,/-. "v ", ^Kiadótulajdonosok; LÉGRÁDY TESTVÉREK SZERKESZTŐSÉG, KIABŐ­HIVATAL ÉS NYOMDA: Bpost, Vilmos császár-ut 78. FIÓKKIADŐHI VATALí Budapest, Erzsébet-körűt L Évfordulón. Ma négy éve, hogy a halál feltámadt Ma­gyarország ellen ós az Állam gyáván és riadtan adta át fegyverét a tébolyult tömegnek. Ma négy éve rémlő vörösen már felborzongott Po­gány József árnyéka és végig harsant az utcán a tragédia első' szava: katonatanács. Magyarország akkor kapta életveszélyes sebét, midőn ma négy éve elveszett az Állam hadserege és a. fegyver, amelynek viselése & használata a társadalmi összesség törvényes megtestesülését illeti csupán, — az ember ellen használható fegyver egyének összeverődött csoportjához került. A fegyver, mint politikai elvek és társadalmi követelések argumentuma, szül:,-;égképc-n a terrort jelenti, azt az egyéni akciót, amit nem gátol és nem mérsékel többé egy mégis valamennyire objektív felsőbb ha­talom tiltó kényszere és az egyéni akció szük­ségképen anarchiához és az anarchia a pusz­tuláshoz vezet. A fegyver mint politikai argumentum felelőtlen tulhatalmaí biztosit olyan tömegeknek, amelyek a dolog logikája szerint épen nem az ország legjobbjai és legfe- • gyeim ezottebbjei s a fegyveres tömeg akciójá­ban nem állhat be konzerváló szünet, a forra­dalom meder nélkül ömlik végső ki fejlése felé és ez a kifejlés, ez az ad absurdum megérkezés nem lehet másutt, mint a bolsevizmus orszá­gában. Ivíert tudni kell, hogy a bolsevizmus nem okvetlenül a kommunizmust jelenti, hanem ki­sebbségek fegyveres terrorját, ami ma esetleg marxi ürüggyel dolgozik, de dolgozliatik na­cionalif ia jelszavakkal is. A fasbizmus rna még szép nemzeti gondolatot hordozhat áradatán, ma "talián- még fehér őszirózsát virágoztat, de tudja-e Mussolini és tudja-e valaki a világon, hogy a felfegyverzett és felelőt­len akcióra szabadított, tömeget holnap mi­lyen demagógia nyergeli meg és ki tudja megakadályozni, hogy a bolsevista agitáció, amely ime készen kap egy fegyveres, felelőtlen tömeget, meg ne szerezze ezt magának, ahogy ma négy éve a magyar fehér őszirózsás forra­dalom nemzeti tartalma már az első pillanat­ban bolseviamussal volt inficiálva. Nézünk dél felé. ahol a kék ég alján ne­künk olyan rettenetesen ismeri'^ tűz visszfénye vereslik. Ú nézzük az itthoni temetőt, aliol a halottak ünnepének szelíd kis gyertyái néznek ránk vi-sza, mint régi, meghalt magyarok meg­annyi nyitott szeme, óvóan, aggódóan, figyel­meztetően. ük tudják, hogy a fegyver egy poli­tikai csoport kezében mindig a forradalmat, je­lenti és á'kár jobbról, akár balról indulnak a fegyveres tömegek, a végső állomás a. rendet­lenség, az összeomlás, uj nevén bolsevizmus. Hívjuk Kossuth éber lelkét, hogy ihlesse meg a magyar elméket: igenis, van elégedetlenség,, van szabadságvágy, van feszülő akarat a töme­gekben, amit hasznosítani lehet magyar célra, ha magyarok vezérkednek a törvény égő erejé­vel kardjuk hegyén, de ha a magyarok csak ha­talmat akarnak és a tömegek vezetése megint a Pogány Józsefek kezébe kallódik, akkor . . . •Vigyázzunk Olaszországra! Ott most egy nagy nemzeti cél szavaival felserkentették és az ál­lamtól elvett fegyverekkel felfegyverezték a tömegeket és készen adják őket minden szinü íagitációk prédájául és eszközéül. Kell, hogy >igjr legyen nálunk isi. Nem] --' \ M fascista tá&op leszerelt. fix uf ftoemány tetette az esitiit. — Mussolini kalanámentes külpolitikát fiiratei. Ti kamarát egyelőre nem oszlatja, fel. Mussolini ma Olaszország koronázatlan kirá­lya, ez a tényleges helyzet. És ha valaki kételkedne abban, hogy Mussolini a legfőbb hatalom birtoká­ban van, annak bizonvitékot lehet szolgáltatni az­zal, hogy a mai Mussolini már nem beszél ugy, mint a tegnapelőtti. Ha igaz a „Petit Párisién" je­lentése, hogy Mussolini elismeri a rapailói szerző­dést és a Jugoszláviával szemben vállalt kötelezett­ségek teljesítésének szükségét, akkor .senki sem ké­telkedhetik abban, hogy a legszélsőségesebb politi­kus is nyomban szordinot tesz a hangjára, mihelyt a felelősség súlya nehezedik szavaira. A rapallói szerződés a fascisták szemében körülbeiül az volt, ami a bikának a vörösposztó. A harmadik zóna ki­ürítésének kötelezettsége volt az egyik ok, amiért a fascisták siettették akciójukat, nyilván azzal a félre­magyarázhatatlan céllal, hogy hatalomhoz jutva, meghiúsítják ennek a kötelezettségnek teljesítését. Még két nap előtt ez volt a jelszó. Szinte hihetetlen, hogy Mussoliniék ily gyorsan megszelídültek volna. A „Petit Palrisien" jelentését épen ezért egyelőre fentartáásal közöljük. Hir szerint, ha Mussolini azt látja, hogy a parlamentben biztosítani tudja a többséget a maga számára, akkor neki a kamara feloszlatása sem olyan sürgős, ámbár hogy a faseistapán o=ak har­minc mandátummal rendelkezik. Szóval M*issollnl mint miniszterelnök gyorsan mérsékelte temperamentumát. Ismételjük azonban, hogy mindezek a hirek nem autentikusak és lehet, hogy Mussolini épen az el­lenkezőjét fogja cselekedni annak, amit most Rómá­ból aa izgHrimak elsQ perceibea világgá kürtölnek. Kómából és r,ahány vidéki városból érkezett' hírek szerint a fascistáíc több helyen meg lámadiák a szociáldemalcra-táka! és eközben harcok fejlődtek ki, amelyek áldozatokat is követeltek. Néhány szer­kesztőséget í.s leromboltuk, sőt — mint Milánóból je­lentik — megostromolták a Corriere della Serát is, amelynek iránya tudvalevőleg konzervatív. A Chi­cago Tribüné szerint letartóztattak néhány politi­kust, állítólag többek közt Kitti volt miniszterelnö­köt is. Ezt a hírt nem erősítették meg és nem is való­színű, hogy ilyen tekintélyes és tisztelt államférfit le mertek volna tartóztatni. Bár Mussolini annak­idején mint a Popolo d'Italia főszerkesztője, a fas­cizmns megalakulásának első idejében nagyon so­kat szenvedett a cenzúrától és ezért a legélesebb tá­madásokat intézte Kitti ellen. • Legújabb távirataink a következők: Páris, okt. 31. Az itteni lapok a Mussolini-kor­mány megalakulásával foglalkoznak ús kifejezik azt a meggyőződésüket, hogy a megoldás csak ideig­lenes jellegű és attól tartanak, hogy az olasz-jugo­szláv kérdésben és a földközi-tengeri politikában súrlódásokra kerül a sor. A Matm közli római tu­dósítójának Mussolinival való beszélgetését, amely­ben kijelenti, hogy a nemzet méltóságának megfelelő és minden kalandtól ment külpolitikát fog követni. Kijelentette, hogy a kamarát november 7-ére vagy 8-ára hívják egybe. Amennyiben kisebbségben ma­radnak, haladéktalanul intézkednék a kamara föl­osslatása iráni. Róma, okt. 31, Az uj kormány letette a hivatali esküt. Mussolini miniszterelnök valamennyi prefek­tushoz körrendeletet küldött, amely arról szól, hogy a király bizalmából átvette a kormány­hatalmat s valamennyi államhivatalnoktól elvárja, hogy köte­lességét példásan teljesítse azzal az önzetlenséggel, amelyet a haza érdeke megkíván. A rendelet igy vég­ződik: „Én fogok példát adni." Az egyik római lap Giolitti véleményét kérte az, olasz válság megoldá­sáról. Az ősz politikus e szavakba foglalta vélemé­nyét: ,,A király a legteljesebb alkotmányossággal járt el. Minthogy a válságot a fascista párt idézte föl, természetesen Mussolinit bizta meg az uj kor­mány megalakításával". Kóma, okt. 31. A városban a viszonyok teljesen normálisak. Az üzleteket déli 1 óráig zárva tartot­tak, mindaddig, amig a fascisták utolsó győzelmi felvonulásukat meg nem tartották. Az uj miniszte­rek többsége az elmúlt éjszaka 1 folyamán hivatalá­ban tartózkodott. A fascisták négyes tanácsa formá­lis parancsot'.bocsátott ki, amelyben elrendelik, hogy « diazielvonulás után a mozgósított tábor egész : :i«QZ-ereH)>ei. Mussolini minisztere}- 1 nök ma a kormány eskütételét megelőzően részlete­sen tájékoztatta a királyt az általános: helyzetről. Az eskütétel után a király minden miniszterrel kezet szorított és szerencsét kívánt nekik működésükhöz, utalva arra, hogy nehéz feladat vár rájuk. Kifejezte azt a bizalmát, hogy önfeláldozásuk előmozdítja a nemzet javát. > Róma. okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) DAnnunzio Gabrielle a Mussolinihez in­tézett választáviratában azt az óhájtását fejezi ki, hogy bár sikerülne Mussolininek az erők egyesítése annak a célnak érdekében, hogy Olaszország betölt­hesse rendeltetését. A lapok ezenkívül közlik D'An­nunziónak Mussolinihez intézett levelét, amelyben azt javasolja, hogy a kamarai választásokat Halassza el tavaszig, hogy igyazuj kormánynak módjában legyen az ország újjáépítésének alapelveit kidolgozni Ennek a munkának teremtő jellegűnek kell lenni. Páris, okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósiijának távirata.) A Chicago Tribüné egyik munkatársa el­kísérte Mussolinit Milánóból Rómába való utján. Mussolini ez alkalommal'kijelentette neki, hogy a fascista programúiban semmiféle soviniszta terc nincs és hogy Olaszországnak békére van szüksége, ugy befelé, mint kifelé is. Mussolini kormánya, nem viseltetik ellenséges szándékkal senki ellen és nem kell félni sem Jugoszláviával, sem bármely más ha tatommal való összetűzéstől. A fascisták mindössze arra törekednek, hogy az olasz népből erős és mun­kabíró nemzetet teremtsenek. — Rómából érkezett je­lentés szerint Olaszországban a kommunista, községi képviseletek mindenütt lemondtak. Béniin, okt. 31. (A Pesti Hírlap tudósilójának iávirata.) Az itteni politikai köröket a fascizmusnak Németországra való visszahatásának lehetősége fog­lalkoztatja, Stresemann. a német, néppárt elnöke, Braunsehweigben tartott beszédében utalt az eset­leges némáét fascizmus veszedelmére és óva intette attól híveit Ma pedig a centrum lapja, a Germania, ir erről a kérdésről és ez a cikk politikai körökben nagy feltűnést kelt. mert látszólag mértékadó helyről inspirálták. Ez a cikk ugyanazt az óvó figyelmeztetést tartalmazza, mint az előbb emiitett. beszéd. A lap utal a német nép felfogására és arra, hogy a németek terméssete nem alkalmas az olasz recept követésére. Emlékeztet to­vábbá a Kapp-puecsTa azzal, hogv annak tanulsá­gait remélhetőleg még nem felejtették el. Politikai körökben azt hiszik, hogy a centrum és a néppárt emez egyidejű figyelmeztetésének valami különös oka van és ezi a fascismus nemzetközi összefüggésének komoly felismerésével indokolják. Ruganó, okt. 31. [A Pesti Hirlap tudósítójának távirata.) Az elmúlt éjjel Rómából parancsot adtak ki a fascista Csapatok leszerelésére és ennek végre­hajtásától az országban általános megnyugvást vár­nak. A parancs a nyugodt leszerelést- követeli és fel­hívja a fascistákat megszokott munkájukhoz való visszatérésre. Hogy Mussolininek tényleg a szigorít áemobilizálás a szándéka ' és tisztán áll előtte mindaz a nehézség és veszedelem, ami felmerülhet, kitűnik a római rendőrfőnökséghez intézett szigorú utasitásából, amely szerint mindent el kell követni a íascistákkal való összetűzés elkerü­lésére. Róma, okt. 31. Mussolini és minisztertársai ma letették az esküt a király kezébe ós ezáltal hivatalo­san is átvették Olaszország kormányzását. Mussolini is, minisztertársai is hosszú szalon ­kabátban, fényes cilinderrel jelentek ínég. A király elolvasta az esküm intát, amely igy hangzik: — Esküszöm, hogy h leszek királyomhoz és törvényes ivadékaihoz. Esküszöm, hogy híven meg­tartom az alkotmányt és az állam alaptörvényeit, amelyek elválaszthatatlanok királyom és törvényes ivadékai érdekeitől, valamint hazám boldogságától. Mussolini, aki a miniszterekkel együtt a király körül állva hallgatta az esküminta elolvasását, erre előlépett és karjait fölemelve, érces hango'i .mondta; ' '— Felséges Uram, -mindezekre esküszöm! A kffály annyira meg volt hatva, hogy meg­ölelte. és> megcsókolta Mussolinit, Belgrád, okt. 31. (Ayala.) A kormányhoz teg­nap hirek érkeztek arról, hogy a fascisták Albá­niába, Montenegróba és Dalmáciába betörést készí­tenek elő. Jugoszlávia külügyi képviseletéihez azon­nal utasításokat küldtek, hogy a külföldi államok kormáayait erre « kéeaüLödéart j5jevekBe7i»asék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék