Pesti Hírlap, 1922. december (44. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-01 / 274. szám

mí* . „ v Wi?. Ot 9 BUDAPEST, 1922. előfizetési ARAK: Kgy hóm ... 300 koron* Negyedévre .. ööO korona ttgyes szám ára helyben, •idéknn ás a pályaudvaro­kon 10 korona Ausztriában 1000 osztr. kor, )tii<deM>«)?kdiiapMbás saowrfv IV. ÉVFOLYAM, 274. (14,988.) 8ZA M. ^-"Htirk^l JLy ) PÉNTEK./DECEMBER 1. aőttilajdonosofet LÉ(RADY TESTVÉREK SZERKE8ZTŐSÉG, KIADÓ­HIVATAL ÉS NYOMDAI j '.poöt, Vilmos császár-ut 78. FIÓK KI A D Ő*H I VATALt Budapest, Erzsébet-kőrút 1. Szerecsen mosdatás. Nem hisszük, liogy a szabadelvüség, leg­alább a meggondolt, a realitásokhoz mért kri­tikával fegyelmezett ét az örök ideálok eleven érzésével átlelkesitett igazi, termékeny szabad­elvüség sok hasznát látná annak a buzgalom­nak, amellyel most bizonyos körök a Károlyi Mihály ellen szegzett vádak élét tompitani igyekeznek. De nemcsak a vádakat próbálják tompitani, hanem e szerencsétlen és szívtelen dilletáns igazolását, sőt igazságát preparálják ki ebből a mostani pörből és nemcsak a pör érdekelt szereplői, hanem jelenleg kívülállók is valami martirium koszorúját, valami meg­nem értett nagyszerű akarat glóriáját fonogat­ják a távollevő búsképű forradalmár homlo­kára. Tragikus hős vajon Károlyi Mihály? És pláne, az emberi szabadság, haladás és jog gon­dolatának hőse-e, aki nagyot akart, olyat, ami ha sikerül, örökkévaló dicsőség és ami kudar­cában is nagy és tiszteletreméltó! Károlyi Mihály miniszter akart lenni és akkoriban ugy lehetett valaki miniszter, bu a tisztességes Kkét Ígérhette, ö tehát ezt ígérte. Hogy vajon maga is hitte azt, amit. állított, hogy az antant csak ővele áll szóba és hogy minden francia, angol, olasz és cseh és oláh és szerb illetékes eleve az 6 számára rezerválta a jó békét, hogy hitte-e ezt, illetőleg elhitte-e ezt Kéri Pálnak é«< Hatvány Lajosnak, vagy tudatosan hazudta ezt a hatalomrajutás kedvéért, — hát ez mind­egy a felelősség szempontjából. A tények be­szélnek: ívárolyi Mihály hazudott, ezzel a ha­yngstíg'ga!"elbódította az ország' eleven' figyel­mét 'és mikor lelepleződött ez a hazugság, már megvoltak azok a szörnyű demarkaeieualis vonalak. ­Bűnös cinizmus, vagy ostobaság volt-e azután, hogy hasrafektette az országot a győ­zők, sőt a győzők martalóc kísérete előtt, hogy kegyelemre kiszolgáltatta határainkat, hogy kiparancsolta a fegyvert a harcrakész sereg­maradékok kezéből, liogv részegen a Wilson és a .Tászi Oszkár doktriner maszlagától a maga tehetetlen gyávaságával, a maga külpolitikai masochizmusával fertőzte, a magyarságot, hogy nem létező erőktől halálra rémült és nem látta itthon a még nem tört és felhasználható erő­ket, — hogy a bűn, vagy az ostobaság a motí­vuma annak; hogy Magyarország háromnegyed­részét a védekezés kísérlete nélkül elveszítette, hogy Bédy Schwimmer Rózsával képviseltette érdekeinket a legkényesebb nyugaton, hogy mindent megtett, amit az antant fizetett kém­jétől kívánhatott volna, hogy ez bűn volt-e, vagy ostobaság, az mindegy. Bizonyos, hogy liberalizmus- nem volt, nagy emberi akarás nem volt és ezzel csak érzelmi közösséget, vagy e közösségnek csak látszatát is vállalni a sza­badelvűsééinek nem érdeke. Gyáva volt az antanttal szemben, perfid a magyar közvéleménnyel szemben és megint gyáva a bokseyizmussal szemben, -moly itt a szélső szocializmus maszkját levetve, pár hét muiva már nyíltan megmutatkozott. Á vezető és szervező erőnek nyomai nélkül, sőt még az egyéni és önálló ítélőképességnek is minden nyoma nélkül kezébe vette az ország legtragi­kusabb pillanatában mindünk sorsát: ezt tette, hogy aatán jóhiszemű korlátoltságból, cinikus gonoszságból, vagy féktelen hiúságból tette-e, — egésaen mindegy, s az Ítéletet, mely őt sújtja, csak árnyalatokban módosíthatja ezek­aek az okoknak mérlegelésé. -V lényeg az, hogy nem-tragikus hős, hanem elkrae>oIt fezőr, aki­nek, ha tisatáu kiviláglanók is a jóhiszeműsége, ntt ragyogna e helyett, homlokán a tudatlanság korlátoltság stigmája, ami épen ugy meg-* jelöii felelősegét, mint. a szándékos gonoszság! Á7 ő felelőssége ugyanis abban van, hogy me­:<észke.deít az ország élére állani minden kvali­tás nélkül és olyanbor. midőn minden hiba év­századokra sújtó katasztrófát jelentett. Ez a bűne kétségtelen, azért nagyon kis büntetés, ha akár el is kobozzák a vagyonát, viszont az ő vagyona nem kárpótlás az országnak azért, amit ő javainkból elfecsérelt. Mindegy tehát, hogy mi lesz a bírói ítélet., de fontos, hogy a közvélemény helyesen ítélje meg szánalmas és gyűlöletes alakját és fontos, hogy ne a sza­badelvüség nevében igyekezzenek ezt az ítéle­tet elhomályosítani. Akik most e végzetes Mn­hiályt mosogatják,' azok lehetnek elbódult könyvmolyok, vagy újraéledő radikálisok, de sermniesetre sem magyar szabadelvű férfiak. Ennek még a látszata ellen is tiltakozunk. Ujabb letartóztatások Görögországban. /ing H a isméi erélyes Jegyzéket küldött Jtthénöe. - Gyöngy király meg aha fia menteni a legyilkolt minisztereket. — Féltik Hndnás herceget. A görög forradalmi kormány, amely teljesen a szélsőséges katunai forradalmárok befolyása alatt áll. tovább folytatja a rím rezsim, híveinek üldözéséi, a nélkül hogy törődne a külföld felháborodásával Ujabban Papoulas Dusmanis és Valetta táboraokokat tartóztatták le és állítólag több neves politikusra vár ugyanez a SOK*. Anglia a Havas-ügynökség jelentése szerint. ujabb, sokká! erélyesebb hangú jegyzéket in­tézett Athénbe, amelynek azonban kétségkívül ugyan­az a hutása lesz. mint volt az első tiltakozásnak. Gö­rögországban ma felelőtlen kormány uralkodik, a mely, ugy látszik, csak a saját bosszú és megtorlási politikájának él és nem törődik azzal, hogy- felhábo­rító és undort keltő vérengzésüknek az ország adja meg árát.. Venizelosz ugyan még taktikázik La.usan­neban és néni tud elhatározásra jutni, de rövidesen szint kell neki vallani. Ha nem mond le és szolidáris u kivégzett politikusok gyilkosaival, akkor uligha tárgyalhat tovább a konferencián, mert elképzelhe­tetlen, hogy lord Curzon még szóba álljon az athéni terroristák delegátusaival, amiko:- kormánya meg­szakítja velük a diplomáciai érintkezést. De ha köz­vetett formában a tárgyalásokat a görögökkel mégis tovább folytatnák, bizonyos, hogy Görögország sokkal rosszabb békét kap, mint ahogy kavott volna, ha a politikusok legyilkolása elmarad. Eddig tudvalevőleg Anglia volt az. amely menteni akart Görögország részére, ami még megmenthető volt. Ez a hatalmas támogatás most kétségkívül megszűnt és a görög de* Ugdciú lehetetlen helyzetbe kerül. , Athéni jelentések szerint nemcsak az angol dtp litaácia, hanem maga György király is azon fárodo­zott, hogy a miniszterek kivégzését megakadályozza. A" király felkérte a jugoszláv és a román követet, •liogy tegyenek lépéseket az elitéltek érdekében. A ki­végzés megtörténte után a király azt a kívánságát 'fejezte ki, hogy elhagyja Görögországot, valójában azonban fogoly a -palotájában és nem érintkezhetik másokkal, mint a forradalmi bizottság híveivel. Angliában nagy megdöbbenéssel szemlélik a görög­országi eseményeket, mert a forradalmárok ujabb erőszakoskodásától tartanak. Különösen féltik András hercegei, György király nagybátyját, Konstantin ki­rály öcscsét, aki néhány nap múlva szintén forradal­min törvényszék elé kerül."András herceg Eskisehirnél a centrumot vezényelte és több elhibázott intézkedé­sének tulajdonítják, hogy a Sakaria folyónál meg­akadt a nagy offenzíva. A herceg felesége, Batten­beig Alice, angol hercegnő és így érthető London iz­galma. Az angol- Földközi tengeri flotta összeponto­Sitása Pireus előtt többek közt ezzel is összefüggésben van és nem lehetetlen, hogy a parancsnokoló tenger­nagyi szükség esetén a bombázástól sem fog vissza­riadni, ha a forradalmárok tovább folytatják véreng­zésüket. . Bonar Law az alsóház mai ülésén megokolta a kormánynak azt az intézkedését, amellyel az athéni követet visszahívta. Kijelentette, hogy Anglia nem akar beavatkozni Görögország belső ügyeibe, de a miniszterek kivégzése törvénytelen volt, mert nem rendes biróság ítélkezett fölöttük, hanem forradalmi törvényszék. Páris, nov. 30, (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) Venizelosnak igen éles összeszólalkozása vólt Lausanneban az athéni események miatt és az angol követ visszahívásáról. Venizelos nem helye• siUe a liMlálos Ítéleteket, de kijelentette, hogy Angiid* nak nincs joga Görögország belügye be avatkozni, miután az angol kormány előbb sokkal rosszabb tettekre bátorított. Csupán Anglia az oka annak, ha Görögország most szerencsétlen. Róma. nov. 30. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) Holnap összeül a minisztertanács, hogy ai athéni olasz követnek visszahívása, valamint Olasz­országnak a pireusi flottatüntetésben való részvétele kérdésében határozzon. A jóvátétel ügye a pártok és a nemzetgyűlés előtt. Sok panasz a földreform végrehajtása körül. — Az egységes párt külön értekezleten tárgyalja a sérelmeket. Ass egységaspári aia este éirtekezletet tartott, amelyen megvitatták a nemzetgyűlésen legközelebb napirendre kerülő törvényjavaslatokat. Politikai kérdésekről az értekezleten alig volt szó, mindössze báró Kaas Albert kérte a párt tagjait, hogy minél nagyobb számban legyenek jelen a nemzetgyűlés tanácskozásain, nehogy olyan esetek* fordulhassa­nak elö, mint a mai ülésen, amikor az ellenzék majdnem, olyan erővel volt képviselve, mint a több­ségi párt, s ily módon könnyen leszavazásnak te­hetik ld a kormányt. Szóbakelrült továbbá az is, hogy a föidbirtok­reíorm-blokkban, amelyei a földosztás erélyes sür­getésére terveztek, résztvesznek többen a párt tagjai közül. Mayer János pártelnök kifogásolta, hogy a párttagok különféle iveket irnak alá s a kornuiny ellen irányuló alcciókban vesznek részt. Szijj Bálint válaszolt a blokkal tárgyaló kép­viselők részéről. — Mozgalmunk nem irányult a körmány ellen •— mondotta — mert egy. olyan kérdés megoldását sürgetjük, amely a többség programmiában is első helyen szerepei. Azért irták alá az ivet, mert tudomásuk szerint nemrégiben is volt egy mozga­lom, egye3 képviselők iveket irtak alá a faivédelmi koncentráció érdekében és akik aláírták — jóllehet a párt nagy részéneir ellenzésével találkozott ez a mozgalom — -mégis bentmaradhattuk a vártban. Egyébként csak egy vacsorán vettek részt, a blokk­hoz nem csatlakoztak, eljárásuk teljesen összeegyez­tethető a párthűséggel. Mayer. János elnök és akik ebben a kérdésben még fölszólaltak, kijelentették, hogy a várt annak­idején sem helyeselte, hogy iveket irnak alá és ezzel csoportokra bontják a pártot, ebből a szempontból most sem helyeslik. Ha valakinek észrevétele vagy •kifogása van a kormányzati politika ellen, a párt az a fórum, ahová'ezeket a kifogásokat vinni lehet, de semmi esetre sem helyes, ha — ellenzékiekkel vagy azolc nélkül is — külön mozgalmakban tűz­nék riszt­Igen fontos kérdést, a jóvátétel ügyét letta szóvá Eekhardt Tibor. — Nem volna-e eék-zerü, — mondta — arra való tekintettel, hogy az antant most tárgyalja a jóvátételi, kérdést, ha a magyar parlament is állást foglalna ebben, a kérdésben. A párt elhatározta, hogy ez ügyben érintke­zésbe lép a többi párttal. Ezután a párt földmivelésügyi és közgazda­sági együttes bizottságának jelentését, terjeszteti*, elö Kaán Károly helyettes-államtitkáii', aki beszá­molt. arról, hogy az erdészeti igazgatásról és az er­dészeti alapról fczóló törvényjavaslatokat változta­tás nélkül elfogadták, az erdöbirtokok kezeléséről szóló javaslat ötödik paragrafusát módosították, a többi javaslatról pedig a bizottság pénteken délelőtt tartandó ülésén fog dönteni. Pintér László szóvátette a nemzetgyűlési kép­viselők lakáskéi'dését és atrra kérte a jelenvolt mi­nisztereket, hassanak oda, hogy a képviselők régre lakáshoz jussanak. Szijj Bálint, Csontos Imre és Temesvárit hnre a földbirtokreform gyorsabb végrehajtása ügyében intéztek kérelmet a földmivelésűgyi miniszterhez. Gömbös Gyula indítványára a párt elhatá­rozta, hogy a földbirtokreform kérdésével külön ér­tekezleten fog foglalkozni. Szabó Istvcur földmive­lésűgyi miniszter kijelentette, hogy megvan a lehe­tősége annak, hogy a panaszokat orvosolják és ö maga is helyesli, hogy a párt ezzel a kérdéssel kü­lön foglalkozzék. A földreform ellen fölmerült sok panaszt a párt december 5-én este hat órakor tar­tandó ülésén tárgyalja. ' A nemzetgyűlés külügyi bizottságának elnö­kéül Pékár Gyulát jelölték. A földreformblokk csatlakozik az ellenzéki pártszövetséghez. A Meskó Zoltán és Szakács Andor kezdemi uyezésére nemrég megalakult földreform-blokk?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék