Pesti Hírlap, 1924. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-01 / 1. szám

«p . : \ . , Aí J BUDAPES T, Wfrnrt ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy U6ra ... 10.000 korona Negyedév« . 80.000 korona lägye* -zám ftro twlyHen, vidéken és a r ályaudvaro­kon 500 kOfona, vasárna 600 korona. Kdiföldön két -zetee az ei fiaetósi ár. ara őűű korona. XLVI. ÉVFOLYAM, t. (15,"06.) SZAM. fy KEDD, JA^UÁ? 1, HÍRLAP íótuiajdünoaok • LÉSRÁDY TESTVÉREK SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ« HIVATAL ÉS NYOMDAI Bpest, Vilmoe caásiár-ut 78. FI ÓK Ki ADÓHIVATALI Budapest, Erzsébet-körút h A komliácsivílág alkonya. Ia MÍÍ be: más idők járnak, mint amilyen > •. jártak még nemrégiben is. Az a bizonyos k< tpont, amely annyiszor kergette arcijnirhn. a vi'rt és amelyik annyiszor növelte meg a nyugtalan és fölforgató elemek szemte­•^n '&b De m jutott szerephez az utolsó idők két legszembeötlőbb merényletében. A trat'cia követség kaptájába bombát helyező el­Y: ' fedett embereket ^gy-két hét leforgása alatt IUIÖI es;pfe a budapesti rendőrség. Ugyanez a nyomozás világosságot derített a régebbi bombömor&iyletekyígész sorozatára is. És nem volt JJOÍtpont Csongrádon sem, ahol rövid öt tf^alatUakfár alá kerültek azok az ijesztő lelkű vadaV? to'fb* akik Krisztus születésnapján vete­medtek arra, hogy bom'mt vessenek a gondtala­nul mulató báli özönség közé. A merénylők idegsckkos rémületben vallották be előre meg­fontolt. véres gaztettüket, amelyért kevés bün­tetés az akasztófa. Nem. Ne esdünk a túlzó szkepszis hibá­jába, ami legalább olyan ostobaság, mint a tul­eágos bizakodás és az oktalan optimizmus. Azóta, hogj' a legutolsó újévet ünnepeltük, megváltoztak az idők Magyarországon. Meg­erősödött a rend kívánása . -zolidáció akarata. És a közvélemény rr ;«s& alatt még-, növekedett a kormány < ndo .üó elszántsága. Kiderült az is, hogy a „felei n; n elemek" még sem egészen felelőtlenek, jó. adókkal ós ke­mény eréllyel ki lehet vonszolni őket abból az f. !íteft$ ködfo'Viőbi'l amelyik mögött, eddig eU L.- , aüidty • tí'ióg »I; e» : «un . me; te C et. Csali ép^n a h' .^óságok nem Mihelyst a rend sze . syoiyan 3 •izdult. közülök égyszei e ••> u< be­kéri • a du pest. s a szögeli v. • -g fog­házába és ott várja, hogy a se - - beteljesedjék. Mi lesz velők? Egyelőre z nem érdekei bennúaket. A törvény r ntofií -«bj.i, al­bünte,ttüknek és elvetemedett ^onoszságuk­- mi h • f ecöitelő ára? A biroságok dolga, * • • íoi-Yény megfelelő szakaszait ellenük nazzák és minden feielőtlen elemek szá­olyan példát statuáljanak, amelytől azok­?pen ugy az égre ágaskodik a hajukszála, »hogy eddig a becsületes, iószándébu em­Dfcrek haja meredezett a megtorlatlanul maradt balkáni gazságokról szóló hírek hallatára. A bűnösök személyére nézve tehát a bíró­ság doiga, hog : ;vonja a megfelelő konzekven­ciáí. Az utolsó hetek eseményeinek azonban egyéb közérdekű konzekvenciái is vannak, ame­- r wm a bíróságra, ! anem a kormányra, .jü i nényre és az ország i. j egyes polgárára tartoznak A sötétben • bujkáló fölforgató elem ?k és a tisztességes em­lere'k'köíött folyó sok esztendős harc nem dőlt ét .. ,a , :-.ogy neháay gazember hurokra k "lt Egy vagy két ga-.tett megtorlása még ne . egyertvlmü a teljes konszolidációval. Leg­te ;eb> fontos kezdő lej» j a konszolidáció felé A (élno érkezésig azoi »an még Csongrádon, i az országban is sok a eeudő. Csongrádon kinyon ózták, ki dobta a bom­ba , azt' is kinyomoz, ;k ki volt az egész gaz­éi £ értelmi szerzője. Ez azonban még mindig n m elég. Tessék vi' b haladni a megkezdett • tovább követei azt a szálat, amely a rend­ő ség kezébe kerüi.. Kik álltak még távolabbi eyrban a közvetlen gyilkosok mögött? Honnan szerezték ^zt a sok. ekrázitpatrónt, amelyből eddig csak ketté: haszniltak föl, harmincnyol­cat még ezután akartak hasonló módon értéke­síteni? ií ;féle brigadér <saza Sági János, hol van a brigádja? Es : a nincsen neki brigádja, amit hajlandó v g nk elhinni, hiszen nehéz elképzelni, hogy . magvar Alföldön, jó ma,gyár vá ifjan b ••.•dórámra akadjanak hozzája mé .<• gazfickók — az, aki őt brigadérosnak '-••úfvezte, r^iért, ki számára, milyen céllal to­ld adott neki erre engedélyt? Ha nem kapott rá engedélyt, a jó öreg büntetőtörvény­könyvnek erre is van paragrafusa; tessék al­kalmazni ellenei Azután: kik voltak azok a pesti urak, akik a merényletet megelőző időben lépten-nyomon lenn voltak Csongrádon és pon­tosan azokkal az emberekkel érintkeztek, akik később a merényletet elkövették? Ki az a pesti ismeretlen, akit az egyik merénylő telefonon informált a nyomozás állásáról és a nyomozó közegek szigorúságáról? Ki az, aki az állás, va­gyon és keresetnélkül való semmiháziakat olyan bőkezűen pénzelte, hogy azok százezerkoroná­sokkal dicsekedhettek és dőzsölő hereéletet él­hettek? Ennyi a teendő csak Csongrádon. Az országban még sokkal, nagyon sokkal több. Az országban el kell következnie a teljes leszámolásnak, a végleges nagy takarításnak. Megfelelő preventív intézkedésekkel meg kell akadályozni azt, hogy megismétlődhessék a ka­rácsonyi borzalom. Ki kell irtani az egész föld­alatti dzsungelt, amely ujabb ós ujabb feneva­dak kitörésével fenyeget. Meg kell szüntetni minden olyan szervezetet, amelynek nem a rend a célja, hanem a fölfordulás. Lehetetlenné kell tenni, hogy az ilyenfajta bűnösök feje fölé a jövőben véd^leg terjeszkedhessek ki egv látha­tatlan kéz. Ugy kell helyreállítani a jogrendet, hegy a jog soha töj?bé egy tapodtat se enged­jen a jogtalanságnak. És a tényleges bomba ve: tők mellett meg kell fékezni azokat a szellemi bombavetőket is, akik nyomtatott cikkekkel, piactéren fölállított hordókról elbarsogott kor­tesbeszédekkel, kis kocsmák füstös gőzében el­suttogott izgatásokkal készítik elő a talaját az ilyesfajta merényleteknek. Egyszóval: egyszersmindenkorra le keD szár ölni a balkáni komitácsik világával és olyan igaz jogrendes, kulturországot kell csi­nálni Magyarországból, hogy európai igényű ercberekkei szemben ne kelljen orcapirulással szégyenkeznünk miatta. JEfßy esÖm des map erdélyi J* árpátokban — Háborús naplómból. — Irta : József kiró ji herceg vezértábornagy Oyc ryószsntmiklóa, 1817. íabr. 10. Rettenetes a hideg. Helyenkint 30 fok nulla alatt. Józsi átutazóban meglátogatott, Budapestre Arany J ános ünnepére íelküld­tem, hogy családin•; képviselve legyen! Ki szen mint gyerek a Margitszigeten mindun­talan a „jó Arany si"-hoz szaladtam ós valamelyik gondosé ianulJfcgrr-jt e : .-)•»?• tam neki. Amibe c • nayÄÄ» ~ • hogy egyszer ölébe . •: tt ÍMBBM- >li! Maros vás;' ifl^ délutóia automobilon — Gy • i Pálffy László által ki .ír\, ^.'üjerg;,..»..' itmiklósra indulok. Ugy SZ8JR11Ofcl/U.ií, hogy 6 órakor dél­után ott leszünk u<i •.!<!> vhor a hőmérő 18 fok hideget mutatott Nagy bundát vettem magamra, hós:; ka ós csn i volt fejemen. Mindjárt az első falunál «Itörött a kap«.'3oló készülék, soká vár« ink itt, mig v%re másod k automobilom utóiért, ezt visszaküldtem egy másikért. A fölséges GöSgényi hegyek között haladva többs/-ör elakad ik a hóban, de az arra baladó. vonatlépeaők emberei kitoltak ben­nünket. A gyön; Őru vadon ozepette ért utói az éjjel és bosszú melegítés után sikerült nagy nehezen az egyil lámpái tt' SÍ^ . u . A már sodik autó Üresen lemaradt ós elhatároztuk, hogy podgyász nélkül folytatjuk utiMkai 7 órakor üláhtoplicán eg}' píUanat.ra megüllot­. tunk és telefonozta h m, hogy a kivonult csa­pat Gyergyóditrón »n, mert mi igen nagy késéssel érkezünk. A parancsnokság kér­dezte, hogy elég melegen vagyunk-e öltözve, mert most már 27 fok hideg van. Igen, teljesen jégbe fagyott bundáinkban tűrhető volt a helyzet. Csak arcunk fázott rettenetesen. Fálffy és Gyurits megdermedve ültek. Pálffy­nak két vastag jégcsapja volt bajszán, akár­csak a rozmárnak fogai. A ragyogó holdvilágos éjszakán tovább siettünk mind lassabbodó ütemben, mert a hürövia befagyott, végre egy kis emelkedésnél a motor hirtelen végleg fölmoadotta a szol­gálatát. A soffőr egy óránál lovább dolgozott. Hiába, a gép csak nem akart megindulni. Nemsokára a lámpa is kialudt, mert a karbid teljesen befagyott. Minden reményről lemond­tunk, hogy reggel előtt elindulhassunk. Gépé­szünk lábai alatt ordítva csikorgott a hó, mint azt még életemben sohasem hallottam, akár* csak disznókat ölnének. Vagy tíz percig hal­lottunk nagy csikorgással lépteket közeledni, ( egy egylovas szánkó jött szembe, rajta óriás báránybőrbundában egy altiszt, és meghagytam neki, hogy hadtestparancsnok küldjenek értem egyj végleg fölmondta j szánkó legjobb Toplicára! Háti Átszállították Szegedre a csongrádi bombamerémylőhet* M hétfőre virwatlö ifiét vaíaneenitvíen ßeismeriSen vallotta ft. — Siwnftö C-ytxfö a jöíu cs, V~ * J •*•' --.- llsrt «t éwtafmi xxemr.S, — Kilenc tetawtóxtf. rd*. — •.. ,Vafl-'ntcrtiiVl«Í0Ü robbanó «nrn-l talált a vizsgálat. Befejeződött az ügv rendönséai része. S eged, dcc. SL A cégy nap ótj. folyö nyomo-. zás a csongrádi i-jntbasn« rénylet ügyében eredmény­hez vezetett Dr. Dió zegü y János íjrfaiwteri í»»á­C308, H '"-fflü^v niri^Etór!!^'); NX.WU-ZÍ, <isr t!á^ xes»­ÓJ'.- " • - •• ' .»-• ' 'jL^ »••» MáfarM k<Äli»nsi . k iOT äh; -fSfvSraa líflöű tájin;: • y A or «Mi jomfo: n ügyÄben n j«nd­fci avflLpozás; ...étt'^-tük. mennyi tettest tóztattuk H ma reggel fél. tsjas f-?ak<n iiieg'íelelő csend­őrsi feder ttel beszálHtlö^Pi? a ezeg-edi királyi ügyészség foghfibé&L A töte'l't. aki a borri'H anbta, Simkó László husíonketéves gasdúUrodé. AJ. alcímI ^ jiJ Pinn.-.: __ _• ges főhadnagy, festőművész, akit a szegedi vegyesdanddrparuncsnoksdg hozidjdruldsd­val szintén letartóztattak. A bűncselekményben részesek: Fülijp Andor volt hadnagy, Zubek Mihály felfüggesztett tanitó, ... .. ' Sn .dor gépész, Ság. „i. .. foldmives, Piroska hyörgy kereskedő, • . .7?;^, . j., { lhl WIEOSÍÍ .« 1 . . vyiéÁ tiki ' Svnűti Lászlói » ok it!a lt Forg6 ' e gazdálkodó. As .k gj i: útottnak ma éjjel tett vallcHnása eiűpíi-!, ;ggei nagyojib mennyj^égü robbanó­anyü elt ps olt tídált a nyonoz*'' hatóság. A= ní-tfe os élfizako! vallatások. teleffxíjelentéxé.) A vasárnapról hétfőre virradó éjt­c-í.tuv.i vanuiMii jje u ff . miditottak ti hembamerény­letet. Sági János éj tsz: . már 'aludt, auiik'or a de­tektívek felkeltették és tl'tóri Sági tovább­ra Is tagadott, mire aL:-*.,&gyt'!. ad , . val­latást és aludni hagyté i'él óra mulv:t — é ; 1 tá; ban — újból vallatóra l jpórényl'-ket. Mind­egyikkel három-Jiárom detektív ,. u Sá^i ui-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék