Pesti Hírlap, 1924. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-31 / 26. szám

8 PESTI HÍRLAP « (Kabos Gyula a Vígszínházhoz szerződött.) A Pesti Hirlap elsőnek jelentette, hogy Kabos Gyula, az Unió-színházak kitűnő színésze, a Vígszínházzal tár­gyal szerződtetési célból. Mint értesülünk, Kabos Gyu­la aláirta szerződését, amely szeptembertől a Vígszín­házhoz köti. • (A versről és a tárcáról) tart feltűnő érde­kességü irodalmi előadást Kosztolányi üezsö február 2-án, szombaton este, a Zeneakadémián. Mérsékelt áru jsgyek Aczél Testvéreknél (Muzeum-körut 9.) és a portásnál. 4 (Drégely Gábor uj vígjátéka.) „A férj komé­diája" cimen Drégely Gábor hárory-föivonásos vigjá­tékotf fejezett be amely Budapesten egyik Unió-szín­házban, Bécsben pedig a VolkstheaUcrben fog szi:irá­kerülni 6 (Jubiláris előadás délután.) Legutóbb száz­lietvenötödször került szinre a Király-Színházban a bajadér. Ezt két szempontból jegyezzük föl. Ezt a szá­mot vasárnap délután érte el ós benne Honthy Hanna szerepét Síró Anna adta kitűnőm. * (A Somlay-üpy.) Az Unió és Somlay Ar­1 u r között keletkezett affér ügyében ítélő választott biróság dr. Simay Gyula táblai tanácselnök vezetésé­vel megalakult. Az Unió Tapolczai Dezső és Lenkey Zoltán igazgatókat, Somlay Artúr pedig Odry Árpá­dot és Góth Sándvrt kérte föl bíráskodásra. *' (Kosáryéfc érkezée.) Buttykay Akos, Kosáry Emma és Kir ly Ernő, ujabb értesítés szerint, a na­pokban fej ezik bc, épen nem dicsőséges, amerikai tu­lajukat és. február közpén érkeznek vissza. • (Budapesti szülészek a berlini színészekért.) A Budapesti Színészek-Szövetsége száz billió márkát, vagyis másfél millió magyar koronát küld á berlini színészeknek, akik a közelmúltban segítségért fordul­tak hozzája. " 4 (Jadlowker föllépti dija.) ötszáz dollárt ka­pott egy hangversenyéért Jadlowker egyik berlini hangversenyrendezőtől, aki további másfél hónapra is szerződtette. 4 (A Magyar Nemzeti Renaissance Társaság) sikerült hangversenyt rendezett Barabás Atala kép­kiállításával kapcsolatban az Országos Kaszinóban. Képviselve volt ez estén a főúri világ, a közélet szerep­lői és az író- és művész-világ. • (Krúdy Ilona) minden este nagy sikert arat a Pesti Kabaréban. Ady-verseket ad elő sok erővel. • (A Nyugat matinéja) február 17-én, délelőtt 11 órakor lesz a Fővárosi Operettszínházban. Jegyek a szinház pénztáránál kaphatók. A Nyugat előfizetői a Nyugat szerkesztőségében válthatják meg jegyeiket. Hatvannyolc színházi és mozi felvétel teszi páratlanul gazdaggá az Érdeke« Újság leg­frissebb számát. A Vígszínház, Andrássy-uti Szín­ház, Belvárosi Színház, Városi Szinház, Terézvárosi kabaré, azután a Kamara, Mozgókép Otthon. Cor­vin-fumgyár, Projektograpli, Rádius vannak képvi­selve igen szép felvételekkel. Külön érdekessége van annak az oldalnak, mely a gróf Széchenyi washing­toni követünk kezdeményezésére cs a budapesti Ame­rikai Magyar Társaság okos támogatásával, propaganua ce.bói Keszint ü!mleivéteu mutatja be. A riportrész nagy változatossággal foglalkozik az összes aktualitásokkal és a lcorcsolya-sport köréből hat szenzációs felvételt hoz. A szépirodalmi rész minden eddigi számnál gazdagabb. A regényfolytatá­son kivül nyolc novellát, három verset, három humo­reszket közöl, a legjobbaktól. Kapható mindenütt ós ára 1500 korona. •* (Két klasszikus repríz a Nemzeti Szinházban.) Jövő héten péi.teken klasszikus estje lesz a Nemzeti Színháznak, még pedig két klasszikus reprizzel. Hosszú pihentetés után ödipus kiráuj vezeti be az estét Kürti Józseffel a címszerepben, aki a Nemzeti Szinházban először lép fel ebben a feladatban. Jászay Mari természetesen régi híres szerepét, Jokastét, tartotta meg. a többi főszerepet Gál. Gyenes, Pcthes Imre, Bartos és Fehér Gyula játsszák. Ezzel egy es­tén teljesen újdonságként kerül szinre Motiére Misan­tropja, mely több mint husz esztendeje nem szere­pelt a műsoron. Most Hevesi Sándor uj fordításában Oclrij Árpáddal a címszerepben és F. Maradi Aranka, N. Tas nád g Ilona, Hettyey Aranka, Nagy Adorján, Uray, Pcthes Sándor, Garamszegliy és Sugár alakí­tásában a főszerepekben kerül színre. * (A kék Haway.) A Magvai'Szinház soron kö­vetkező újdonsága, a londoni, berlini és amerikai szín­padokon rendkívül sikert aratott ..Kék Haway" cimü négy felvonásos színmű lesz, szerzője TV. Parker, ma­gyarra Lakatos László fordította. Az újdonságban, mely idegrázóan érdekes cselekményével, a. legkivá­lóbb művészi alakításokra ad alkalmat, Csortos, Tar­nvy. Vágó, Stella, Pártos játsszák a férfi főszerepeket. A darab egyetlen női szerepét Tóth Bönke játssza. A rendezés Tarnay Ernő kezében van, a teljesen uj díszleteket Básthy István tervezte. * (A leláncolt ember.), A V i g s z i n h á z uj drá­májának, a Leláncolt embernek, második előadását is zajos tetszéssel, nyílt színen is sűrűn fölhangzó tapsviharokkal fogadta a közönség. Általános a véle­mény, hogy tíólhnc Kertész Ella. művészi pályája egyik legszebb sikerét aratta Iielén szerepében. Mé­száros Giza egyetlen jelenetben érvényesiti sokszor méltatott művészetét. Gazsi Mariska rendkívüli mű­vészettel teszi szimpatikussá szerepét. Lakács Pál. és Góth Sándor játsszák a férfi főszerepeket és i'őoáz­tályosai a Lelánoclt ember nagy sikerének. Minden felvonás után, de különösen a második felvonás után számtalanszor tapsolták ki a szereplőket. Csütörtö­kön is a Leláncolt ember kerül szinre a Vígszínház­ban. • (A Mézeskalács 50-ik előadása.) Emód Ta­más-Szirmai Albert „Mézeskalács" cimü dal­Játéka, mely az utóbbi évek legnagyobb operettsiUDre, jövő hétfőn, február 4-én, 50-edszer kerül szinre a Ki­rály-Szinházban, ahol minden este zsúfolt ház közön­sége ünnepli a kiváló szerzőket és a pompás szerep­lőket, akik a darabot ilyen nagy sikerre vitték. A ju­biláris előadáson a bemutató kiváló szereplői lépnek fel. * (Európa legnépszerűbb operettje), amelyet minden nagy városban és minden nyelven játszanak, a Pompadour, Fall Leo mesterműve. Szenzációs elő­adás a Fővárosi Operettszínházé, ahol Fedák Sári. Nádor Jenő, Halmag Tibor. Szokolay Olly, Kondor Ibolya, Ujvdry, Vendrey, Kompóthy és Pataky játsz­szák a főszerepeket. Az előadás díszletei és kosztüm­jei páratlanul szépek. * (Századszor játsszák a Hamburgi menyasz­szonyt) ma, csütörtökön este a Városi Szinhá z­b a n. melynek legnagyobb operettsikere a vidám, re­gényes, magyar levegőjű mű. Kolbay Ildikó, Tisza i Karola, Palló Imre, az Operaház kitűnő művésze, Sziklai és Iíorti méltán osztozkodik a nagy sikerben. 0 (Fennállása óta nem volt az Andrássy-uti Színháznak) még olyan sikere, mint a szombaton bemutatott uj műsorral. Operett, bohózat, vígjáték, tréfa: a vidámságok egész skálája kacagtatja három órán át a közönséget. Egy-egy kis darab után a taps olyan elementáris erővel tör ki, liogy a főszereplőket, T. Forrai Bózsit. Vaály Ilonát,Németh Juliskát, Kö­kény Ilonái. Bcrky Lilit, Vaszary Piroskát, Dajbukát Ilonát, Gombaszögi Irént., Kabost, Vágót, Gózont, Bá­nóczit, Mályt, Balót, Abonyit, Matányt és Fülöpöt,tiz, szer-huszszor hivja függöny elé a kis színházat zsú­folásig megtöltő, előkelő közönség. c (A HübeSe Balázs a Vígszínházban) e héten csütörtökön délután kerül szírire. Sarkndy Madár játssza a légí'ömbbárust. Rendkívül mérsékelt hely­árak. * (Forgács Rózsi Kamaraszínházában) február 3-án, vasárnap délután pontban 3 órakor Ibsen: Bosmcrsholm. Jegyek a Kis Komédia pénztáránál, Bárdnál és a Népszava könyvkereskedésében. * (A Teréz-köruti Szinpad) uj műsorának pél­dátlan sikere van minden este Medgyaszay Yihno, Nagy Endre és Salamon Béla felléptével. * (Az Apolló-Színház) szombat délután is tart előadást VA órakor, mérsékelt helyárakkal. Szinre kerül a teljes uj műsor, melynek óriási sikere közbe­széd tárgya. * (Szombaton, ünnep délutáíiján) gyermekolő­adást tart a Terézköruti Színpad, kiváló gyermekmű­vészek felléptével. Rendkívül mérsékelt helyárak mo­lett. * Bonéi Alesssndro), a jelenkor leghíresebb tenoristája. csak a Harmónia, meghívását fogadta el és egyetlen ária- és dalestúlyét február 14-én tartja meg. A világ őzen legnagyobb énekmüvesze esa~ ezt az egy hangversenyt adja és sem az Operában, tem pedig a Városi Színházban nem lép fel. Jegyek kizárólag a Har­móniánál. (v. vsí.) • (Vasárnap délután) fehér kabaré-előadást tart a Teréz-köruti'Színpad. Mérsékelt helyárakkal. Fellép­nek: Medgyaszay Vilma, Nagy Endre Salamon Béla. J nPFB» (71 I KCBZFT mj Vlfl_ry,8> _|_WAOY «F fK8' " rKarenin^TAnna| Romeo és jHiülOl^laneoTemberr Höidvilá­]_ M r'<f" |Ren8l»»anog '/s«)| FO VÁBOSi f'-«' | »AWW f7l la' I Mezeska'.íts i ffoaUsiász | Pompadour | Hamb, menvasz. Apcüo Szini'ás Pfefferné és társa • 1 Forrai Rózsival. Kezdete az Eskütéri helikonban !.„„. ... . a Arakat Telefon: 82-55 Vili. Albert Siőkf Szakállal s oraKo r | 8 LVA. 0SH' s81 | 5LAHA L. (Va8 j VÁRSZIHHA 7l JjJl ^TI_f ^8) Ba~)Mihályiné~Tjan-,a| A Tiäijrä's"/üz'~j'"Ké k postakocsi | A zsivány ROYAL ORFEUM ty 28 ükito. Uj Zerkovitz-operett HNQRAÍSY-UT! SZIHHAZ l.a9) Hattvu ESske stb TerézKöruli Színpad (Terét-körat 46). Telefon: 65—5». i Medgyaszay, Nagy Endre és Salamon fellépte az uj mü?orban. Kezdet: 8 órakor. • A- egesz I-et. EJ aházl műsort vasárnapi számunkban közöltük. •1) Hűbe o Balázs (':>). Corviaa­Sziziház r«. J. 69—SS. J. 83-84. A lehetetlen asszony, (Gloria Svartson). Az akarat ura. Kezdető V 45, 7 és íiiO órakor. Tel. József 118-64. ROYAL APOLLO A bűnös város. (5, 7, 9) C0RS0. Tol. tiő--9:i (4, 6, 8, 10) BŰMOS asszony, 10 felv. dráma. Órök^fiü^ágjtantasztiku^d^in^ »Iii I ol. 182—íl2 Két Paramounth-attrakeäö! Egy bűnös asszony. A győzedelmes Ifjúság.; Kezdete 4, 6, 8 ós 10 ór;kor Tel. 182—8 Telefon IB2—82. BOiGOKEP OTTHON Eg| bünüs asszony. — A gyózedel­mes ilju-ág. t4. 6. 8. IU 'lel Jczsef 140—27. KAílARA Ilárom árva. — Vilmos herceg utazása. 'WsS. Vi7. 3. 101 Egy dollár. Köznapi történet V felvonásban. : Jókai ,,Az egvhnsza»» leány" e. novetiáia utan. mozgókeppalota. Sßnös assxony. Paramount-eimdráma Józsct-körut 81. ! 1 0 felvonásban. líende-te: Ccoil B. de Miiles. Telefon: József 1—25. Kezdoto '.' 2S. 7 és V-'O órakor. T.J. 151.35. 'JRANIA. 5,%7,íi9,10.10 A velencei kalmár. 1 71-02 fiYUGAT {',«4. V>6, VsS, '.>10' Tengeri medve (Harold Lloyd). A talált boldogság iI'rank Mayo). leletot. ti—4 A tengeri medve (Harald Lloyd). A szerelmes sátán [l.uciano AlbartiniJ. Kezdete 5, 7 ós fi orafcor EL1T-H0ZG0 (Lipót-kör. 16.) (5, 7, 9) Árvák a viharban. F0HEKCS i Vakok mozija^ (5, 7, 9) Nanonk az eszkimó. Nábob lánya. 1924. .iaflnár "1.. osiitörtök. * D'Alfcert Eugen) romantikus estólye febr. 4-én lesz. Csal: néhány jog-v kapható. (V. Harmónia.). * (Jótékonycélu művészestét) rendez a Rudat Luther-Szövetség január 31-tfn este 7 6rai kezdettel, a bu­dai Vi"adöbeii. Közrcmiikiicfnek: Bakó László. Zs. Kabos /lom, *Kerpcly Jenő. Koncé János, K• Keömlcy Bianca-, Kása György. * (Ady-est: Léda-versek) február 10-én, vasárnap, este a Zeneakadémián. Papp Ján-o.* (-s Sárosvy Mihály Léda-dalokat énekelnek. Jegyek Aczél Testvéreknél és a Zeneakadémián. -:•• (Pünkösti Andor előadása a szinházról) és kriti­kú-rö! 0-én. szombaton, este szenzáeiös érdekességeket és meglepetéseket fo^ hozni- Jegyek a, Zeneakadémián és Aczél Testvéreknél (Muzeum-körut 9). Uira engedélíjszue a betiltott Vitt. ULBERT S> őhe Szakáit szenzációs tsksrt aratott vígjátéka Bí ; I az Színházban. MOZI. Két amerikai attrakció a Corvin­Színház mai (csütörtöki) premierjén. — A lehetetlen asszony, Gloria Svanson-fiim 7 felvo­násban. — Az akarat ura (A Kentucky Derby.) G fel­vonásban. —, Angoí Hiradó. A mozi a modern élet csodatevő mágusa: el­csapásra átvarázsol bennünket olyan környezetbe, amelyről csax gondolatban álmodozunk és szemmel­érzékelhető valósággá tesz előttünk olyan országokat, amelyeket különben soha seih volna alkalmunk meg­látni." A aiozi szédületes karrierjének és nagy nép­szerűségének ez a csodatevő hatalpm az egyik titka. A mi számunkra, lerongyolódott, nyomorult koldusok számára, ma Amerika a vágyak földje, a mesebeli Eldorádó, ahol bőséges jólrtben élnek nz emberek, ahol szédületes folyamban árad a pénz és az arany, ahol olyan luxust űzhetitek és olyan ragyogó életet élhet­nek a boldog kiváltságos halandók, amiről mi csak álmodozni tudunk. Amerika a világ pénzeszsákja, ott még most is, a világháború után is ragyog, pompázik, dúslakodik az élet. A Corvinszinház mai premierjé­nek két nagy képe ennek a mesebeli világnak két különböző rétegét vetíti elénk. Gloria Svanson asizony, okit .nálunk is ismernek, .és a&link is.sze­retnek, ragyogóan pompás" alakítást nyújt, az Ameri­kában The'Mpossible Missis Bellon címmel nagy si­kert aratott darabban, amely nálunk A lehetetlen asszony (Radlus-film) címmel kerül bemutatásra. A modem aiágus, a cso­datevő mozi, ezúttal a pénzét gondtalanul szóró elő­kelő amerikai társaságba röpít bennünket, ragyogó szalonok, pazar mulatóhelyek és az eleganciában tob­zódó divatos fürdőhelyek miliőjében játszódik le a darab érdekes és sok részletében megható cselekmé­nye. Asszonyi rosszindulat és ártó szándék, az ostoba előítéletek egész kálváriautat járat a hősnővel végig, addig, amig megtalálja a me'gérdcmelt boldogságot. A képen szereplő nagyszerű toilettek és a kiállításnak pazar gazdagsága külön látványossággá avatják ezt a képet. Hasonló érdeklődésre tarthat számot a műsoron szereplő másik attrakció, az amerikai filmgyártás­nak másik remeke, a Kentucky Derby, ámely nálunk Az akarat ura (Universal JeweMilm) cimen kerül bemutatóra. Ennek a félig társadalmi, félig kalandorfilmnek a főszerepet egy uj amerikai férfi star, Reginaid Denny játssza, aki rokonszenves megjelenésével és sokoldalú művészetével biztosítja a rendkívül érdekes kép hatá­sát, amelyben mindent együtt talál a néző, ami filmet vonzóvá tehet A két pompás amerikai kép mellett bemutatásra kerül a legújabb Angol Hiradó is. A mű­sor hosszúságára tekintettel a. Corvin Szinház két ós fél órás előadásokat tart és pedig %5, 7 és %10 óra­kor, szombaton (ünnep) és vasárnap pedig fél i, fél C. fél 8 és fél 10 órakor. A Három árva. (Vilmos herceg utja a kannibálok között. — Bemu­tatja kizárólag a Kamara.) A magyar filmgyártás egy idő óta újra Virágkorát éli. Egymásután kerülnek bemutatásra a szebbnél­szebb magyar filmek, melyeknek már teljesen sike­rült meghódítaniuk a budapesti moziközönség szivét. Ma uj magyar film kerül a. Kamarában a közönség elé. A Glória filmgyár uj műve ez a film. melynek cime a Három• arra és melynpk jeles rendezője Forr gács Antid. Erinek a filmnek nemcsak az az érdekes­sége, hogy magyar gyár műve és hogy népszerű ma­gyar művészek szerepelnek benne, hanem az is, hogy tárgya rendkívüli irodalmi ízlésről, egyúttal azonban nem mindennapi érdekeseégü cselekményről tesz ta­núságot. Három fiatal gyermekszinész, a már sok­H KAM AR ABAN ma csütörtököm premier! A Glória filmgyár Előadások fél 5, '/17, 8 és 10 érakor* Dtnzosfl oimü életképe a kannibálok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék