Pesti Hírlap, 1924. szeptember (46. évfolyam, 181-204. szám)

1924-09-02 / 181. szám

HJRIAF 1924. szeptember 2. , líe'dd. csak nen biztosítja lása. Az gyadtság emelkedr organizrr mészetü ország, század ti kében m: helyzete A hábon takarítót lott is M Bégé segi még nem san állhc Az ( amíg a t lesz. Elő scn fog tőke biz; (tőkeerős Ha sitani a hivatalos az orszái mondom: képes akkor m< Nemzetei az önök I sitani'foj tek Szöv nézve nei tani azt, azt a bél és ember den embe fajhoz. Pári me; kisér Iásait. Sí ü.ésén el nyi Frigi Oldali ko: betűnő m trópai érdekünk, még nem ímháztartás és a pénz szaná­i életnek le kell vetnie ba­i megcsappant termelésiek zetört, vérevesztett gazdasági állítani egészen' más tér­és más arányokban, Msgyar­eképzést egészen 1867-ig több ílziói akadályozták, mobil tő­olt, ha földje jó is, geográfiai >e értelmes és szorgalmas is. ínyei az öt évtizeden á< meg­elfogyasztották. Ha helyreál* tele, hála a Nemzetek Szövet­világ gazdasági viszonya ma i szükséges tőke olyan gyor­ésre, amint kívánatos lenne. e nem fogja tétlenül várni, áramlása ismét normális 'ra az időre s addig türelme­, hogy hitelképességét és a rdemességét bebizonyítsa a rt nemzet képes le=z megvaló­etsége tervét, pedig én, aki gva áttekintést szerezhettem yairól, teljes meggyőződéssel ;n előre számba nem vett g ellenére is: nüve dicsőségére fog válni a ölcseségének, igazodni fogja megvalósíthatóságát, tanu­kkel szemben, hogy a Nemze­iínossága a világ számára és nagvban elő fogja mozdi­?ész mai emberiség vágyódik: az igazsághoz, szabadsághoz való jog meg fog illetni min­: bármely nemzethez, bármely francia sajtó nagy figyelem­szövetségének genfi tárgya­szági főbiztosnak a Tanács 'ntését, valamint báró Korá­niszter beszédét ugy a bal­int a jobboldali sajtó szem­sözli. nyilatkozata. ->zept. 1. 1 ind, a köztársa 'ko de F mkatársa elől öl és Foch amentber 'ta fel, -(. ~>nsri > . sj 7 Olt vása csökkenti. A Nemzetek Szövetségének genfi tár­gyalásairól Millerand kijelentette, hogy ha a világ­béke biztosításának cimén 'Franciaországgal is ugy bánnak, mint Németországgal, akkor odajutnak, hogy amiként Németországot védtelenné akarták ten­ni, Franciaországot is védtelenné teszik. Amig füg­getlenségünknek nincs más kézzelfogható záloga, mint hadseregünk és flottánk, addig semmiféle kül­földi beavatkozásnak, még ha a legbarátságosabb is az, nem szabad befolyást gyakorolnia haderőnk ösz­szetételére. A nemzetek békeszeretetére, a német de­mokráciára és más demokráciákra appellálni helyén való, de soha sem szabad elfelejtenünk, hogy a béke nemcsak tőlünk függ. 7S volt U&zponíi fttzfatmzfé fegyvepfiezisénefz alíenö7>z&se. Genf, aug. 31. Macdonald és Herriot tanácskozá­sának egyik legfontosabb tárgya az- lesz, hogy a nem­zetek szövetsége mikép gyakorolja beavatkozási jo­gát Németország és a volt ellenséges országok fegy­verkezésével szemben. A francia kiküldöttek han­goztatják, hogy kormányuk e kérdésnek mielőbbi megoldását óhajtja. mottest választották a fe&zgySi'és stsiöfsévé Genf, szept. 1. A délutáni ülés Motta szövetségi tanácsost, a svájci delegáció vezetőjét, a közgyűlés elnökévé választotta. Motta egész Svájc nevében kö­szönetet mondott azért a megtiszteltetésért, amely az ő megválasztásával az egész országot érte. Nagy elég­tétellel állapította meg, hogy a jóvátételi kérdés tisz­tázódott és hogy ez a kérdés közeledik a megoldás­hoz. A Nemzetek Szövetségének munkája nagymér­tékben hozzájárult ahhoz, hogy a békére irányuló őszinte óhajtást megerősítse. Nagy megindultsággal ' köszönti azt a fellendülést, amely a londoni konferen­cia folytán a béke eszméjének osztályrészül jutott Ettől a gondolattól függ a világbéke sorsa. Abban a körülményben, hogy a Nemzetek Szövetségének ez évi közgyűlésén oly nagy számmal jelentek meg a kü­lönböző kormányok tagjai, a Nemzetek Szövetségének elismerését és e szövetség tekintélyének növekvését látja és megállapítja, hogy ez a tekintély vonzóerőt gyakorol azokra az országokra is, amelyek minded­dig a Nemzetek Szövetségének eszméjével szemben elutasító álláspontra helyezkedtek. Motta ezekkel a szavakkal végezte beszédét: A mi gyermekeink és unokáink fogják egy eljövendő napon a Nemzetek Szövetsége működésének áldásait érezni, amely, mint a nemzetközi együttműködés szervo, . abban a pillana'ban, amikor ez a működése .ivpi'zálissá vált, munkájának teljes fényében ra­,yoghat fel. Gróf Bethleni István miniszterelnök és Daruváry külügyminiszter id£ érkezett. ózkii\ Székesfehérvár, szept. '.ójának távirata.) Felemel plezte le Fehérvár-Csurgó rnap a világháborúban e Dbrát. Az ünnepségen me retében Álgya-Papp Sr ••'mű körül magyarru' ek sorakoztak. A Himnusz elén­zlő szavai után J 'önyörü beszédbe — • Messze szent határok sürü sörökbe Alattuk nyr radtak ott dogabb i őket, Do' ős renr ,k ; ' kő. t*!ire olyanok, tudó­etw ben ó'a va­. emlék­íerceg, ki­I. Az em­rinyi-cserké­/olyi József üd­iekbe markoló, p jelentőségét. main. az ezeréves József főherceg — aadó fakeresztecskék .véreink. Örségben ma­nogy egyezer majd, bol agyar szó tbressze fel sziklái között, Gácsország rosz mocsarakban, Tiroi ozött mindenütt ott dombo­.inak, az rá szeretett hős baj­t elfelejtett siriai. Ivlmtha csak > szavukat: ,,Legyetek egyek, aden pártoskodást, gyűlöletet, mint aminők mi voltunk, akik a a fejérmegyei hősökről. hazát helyezzük mindenek fölé, mindenünket, még életünket is földtdozva érette!'­— Napokig tartana, amig felsorolnám azt a számtalan hőstettet, amelyet Fejérmegye hős fiai szemem láttára hajtottak végre. Ezen a helyen, mint e hősök volt hadvezére, szeretettel üdvözöllek mindnyájatokat. Az ő neveik nocsak a kőemlékbe legyenek bevésve, hanem mindnyájunk szivébe. Az ő szellemük, az ő odaadó, minden áldozatra kész hazafiságuk ihlessen meg minden magyart és ak­kor fel fog támadni szegény, széjjeltépett, megalá­zott hazánk. Tegyünk e szent helyen fogadalmat, hogy mocskos forradalmak szennyes árja többet nem ér bennünket, mert mindnyájan Szent István koronájához halálig hú, igaz hazafiak maradunk. Ha ezt megtartjuk, akkor ezek a hősök nem hal­tak meg hiába és mi a nagy Széchenyivel elmond­hatjuk, hogy „Magyarország nem volt, hanem lesz.'" A beszédnek rendkívül nagy volt a hatása. Beszél­tek még Birke y Ferenc esperesplébános, Antal Géza református püspökhelyettes és Takács Elek evangéli­kus esperes, kik sorra megáldották az emlékművet, gróf Széchenyi Viktor, Havranqh József, alispán, ka­puvári Tóth Béla ezredes, Falussy Jenő főtanácsnok és Haidecker Győző őrnagy. yilatüozaia. b, szept. 1. (A Pesti Hirlap tudósítójának Sadics egy gyűlésen bejelentette, hogy a zövetségének ektesitése szerint kívánatos iz ö jelenléte Gtufben, de a meghívást •itotta magától, hopy Jugoszlávia hivata­löjével, Marinkovics. külügyminiszterrel, 'cözést elkerülje. A kisantant küliigymi­l'a'ljaehi konferenciája — mondotta — n gondolat volt. A résztvevők végül is yomással távoztak onnan, V)gy Jugoszlá­ia és Cseh-Szlovákia hogyan értenek zerelés megakadályozásában. Ezután a -zetéröl beszélt. Nagybritánnia^zt kiván­lgária kijusson az égei tengerhei, amint '.erzödésbon neki megígérték. Pasfcjs volt ők ezzel egyidejűleg Szalonikit .\kar- ria számára megszerezni. Obov és Kosta­bolgár miniszterek annak idején IV pénzüsszeget kaptak svájci frankban a »an levő mintegy kétezer bolgár emigráns iére. A felfegyverzés tényleg megtörtént. _ „mik szénbányáit kellett volna megszáll­ni én azulán a katonasággal cgyüít Szófiáig előnyo­mulni. Radics Moszkvában megtudta, hogy Szovjet­Oroszország ebben az esetbon el volt határozva a fegyveres beavatkozásra és ugy Szófiának, mint Bel­grádnak megszállására, Hz egyiptomi helyzet i*enzíny teters. London, szept. 1. A Daily Telegraph jelenti Kairóból: Az angol kormánynak Egyiptom utolsó jegyzékére adott válaszát nem hozták nyilvánosságra, de mint a nacionalisták hivatalos lapja mondja, az angol kormány magatartása egyáltalán nem egyeztethető össze az egyiptomi törekvésekkel. Az 1899-i angol-egyiptomi megegyezésre való hivatkozás azt mutatja, hogy az angol kormány nem változtatta meg felfogását. Miután Zaglul basa ismételten kije­lentette, hogy csak akkor kezd tárgyalásokba, l?a le­hetségesnek tartja Egyiptom és Szudán függetlensé­gének biztosítását, a konfliktus befejezésének kilá­tásai majdnem reménytelenek. Band.ahat>cok Epifwsúan. Athén, szept. 1. Az athéni távirati iroda jelen­ti, hogy Epirusban albán bandák tűntek fel. Az egyik bandát, amely Perussi hírhedt bandavezérnek pa­rancsnoksága alatt állott, megsemmisítették. Perussi maga elesett, mig Assim nevű alhadnagya fogságba került. A görög hatóságok szigorú intézkedéseket tet­tek, hogy a rendet fenntartsák és a bandák betöré­seit megakadályozzák. <­ör. Ripka Ferenc megkezdi működés Dr. Ripka Ferenc, a főviros uj kormánybízt< kedden délelőtt átveszi hivatalit. Munkatársunkr telefonon a következőket jelentöte ki: — Kedden délelőtt a városlázán beható értei letem lesz a tanácsnok urakkal, snvilatkozatukat gom kémi ügyosztályuk menetéra.' Különösen a főváros közélelmezési viszo­nyaiba s a munkanélküliségbe! óhajtok erős kézzel belenyúlni. Evégből a városházán le­folytatandó megbeszéléseink után az illeté­kes urakkal azonnal elmegyek űr. Vasa József helyettes miniszterelnök úrhoz, aki kedden délben tárgyal jelünk a szükséges kormány­intézkedések megtételéről. Először ezekkel a kérdésekkel végezünk s ci azután térünk át a politikára, ha a várost a válsás helyzetből kisegiteteük. Pénteken üi össze a nemzetgyűlés A szociáldmokraía képviselők küldöttsége i megjelent az országházban és átnyújtotta Zsiti Tibor alelnöknek a Ház összehívását kerő ivet, ar lyen szocialista, radikális demokrata és ellenzéki * gazda pártállásu képviselők a Ház egybehivását rik a vagyonváltság, a munkanélküliség és a forg miadó előleg kérdésének megvitatása végett. Zsit\ alelnök miután a kérést a házszabályok rendelke seinek megfelelőnek találta, kijelentette, hogy int kedni fog a nemzetgyűlés összehívása iránt. Az elnök érintkezésbe lépett Vass. József helyettes i niszterelnökkel és megállapodott vele abban, hogy nemzetgyűlést pénteken délelőtt tíz órára hivj össze. Nagyatádi Szabó a kisgazdapárt politikájáról. Együtt akarnak dolgozni az intelligenciával. — földsreíorj"-* \egsemmisiteni többé nem lehet. ZOil léké' ünm ben ván i lési kt tartott hosszabb — A tály politik tekintetbei tegét az 01 összefogjuk, tást. megdön ra vald eltOi eseményeket ket Bárhol t történik. — Itt van vidlátás győz e g. 31. Nagyatád nagyközség 1 tn elesett 90 hősi halottjának e t. A szobrot vasárnap leplezték között, előkelő közönség jelenlé a kerület képviselője, Szabó 1 ztvett, akit számos nemzetg> e. A lelplezési ünnepség utr Imivelésügyi miniszter 1 szolt: vádolni bennünket, hogy o: Mi mindent megtettünk 'ar társadalom minden -. tő munkára egyesítsük izok, akik ezt az összetí ani akarják, mert a jol etseges. Nézzék a vilá előlük a következménj , az rendszerint balft ..érdese. Ha ismét a 1 . eil, ha nem látják be, hos mi történik ezen a terén a szomszédállamokban világszerte, ha nem segítik elő, hogy gyorsan és ere menyesen végrehajthassuk a földreformot abban keretben, ahogy azt terveztük, ha nem segítik el hogy ezzel megnyugvást keltsünk, akkor ujjól fel ft vetődni ez a kérdés, azonban más formában fogja ezt megcsinálni Rettenetesen tévednek azok az ura akik azt hiszik, hogy « földreformot meg lehesse semmisíteni vagy vissza lehet csinálni. Mi becsületc törvénnyel ér- szándékkal jöttünk, senkit tönkretenn senkit vagyonából kiforgatni nem akartunk. A szí gény népet, a hősöket és azok fiait akarjuk hozzájut tatni ahhoz a röghöz, amiért küzdöttek. — A legostobább politikát folytatják azok, ak ennek ellentállnak. Iíérve-kérem a magyar társad lom minden rétegét, különösen e -t, akiknek végrehajtás a kezükben van, enek min előbb közmegelégedésre megold-- -dést. me még itt van az idő, amikor ez< • , v Ug vá sal tudjuk lezárni. Akikne'- - ki gazda-miniszter, megérheti ' munkás-miniszter lesz az or­Berky Gyula azt fejtegette, hogy gyűlölettől átita semmi mást nem irigyelnek, mint az t és erős tábort, amely gróf Bethlen István, atádi Szabó Istvánt követi. Schandl Károly arra mutatott rá, hogy szemrehányást tesznek azo akiknek eddig egyetlen jóslata sem vált be. Előszi azt jósolták, hogy nem tudja a kormány megszere ni a külföldi kölcsönt. A kölcsönt már megkaptuk, másik jóslat az volt, hogy a koronát nem siken stabilizálni. A koronát stabilizálták. A harmadik jó lás, amely ugy szól, hogy az országban a polgá jólétet nem sikerül majd" helyreállítani, szintén nei fog beválni. Néhány hónap múlva az ország egét gazdasági élete érezni fogja a megkönnyebbülést. Gróf Hoyos Miksa szükségesnek tartja, hogy Magyarországon a föli birtok helyesebben oszoljék meg. Meg van győződT arról, hogy Nagyatádi Szabó István azon lesz, hog azok az emberek, akik mint uj birtokosok földbe jutottak és még a jövőben is földhöz jutnak, az o szág termelésébe helyesen illeszkedjenek bele. Ige sok nagybirtokos van, aki neheztel reá ezért a felíi gásáért. Ezzel azonban nem törődik. t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék