Pesti Hírlap, 1924. október (46. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-01 / 205. szám

-SZERDA, OKTOBER 1. A bírói ítélet és a kormány, Mérges politikai üggyé dagadt a szolno­ki itélet. Fújják és mérgesitik minden oldal­ról. Magát az igazságot nem tudta kideríteni az egész igazságszolgáltatási eljárás, mert a bombamerénylőket még mindig kutatják; tio sikerült ugy összebonyolítani a dolgokat, hogy csak a higgadt boncolás oldhatja meg a gor­dmsi csomót. Megkíséreljük tehát az itéiet folytán keletkezett politikai és jogi konfliktus­ban megtalálni a tárgyilagos igazságot s e/t. ajánljuk a kormány és az összes politikus urak figyelmébe, akik párthevületükben és feleke­zeti gyűlölködésből már nem tudják meglátni a törvényesség határvonalát, melyet nem sza­bad túllépni a fajvédőknek sem, de a kor­mánypak isem. Kakovszky belügyminiszter nyilatkozata kiélezte, mert őszintén a világ elé tárta azt a konfliktust, mely a szolnoki Ítéletben, en­nek indokolásában s az egész eljárásban a bí­róság s a közigazgatás közegei között, támadt. 'Amit mi tapintatosan fejeztünk ki, azt a bel­ügyminiszter ur egy kissé nyersebben mon­dotta meg. S az indulatok gyors rohanásában oda jutottunk, hogy egy birói ítélettel s az egész birói eljárással ma este minisztertanács foglalkozott, annak egyes részleteit miniszte­rek kifogásolták és széltében híresztelik, hogy a kormány majd fog róla gondoskodni, hogy ha­sonló esetek ne forduljanak elő. Azzal is fe­nyegetőznek, hogy majd a bíróságoknál is be­hozzák a B-listát. Hivatásunkhoz képest egy kissé lehiggasztjuk a háborgó kedélyeket azzal, hogy ridegen fölsoroljuk, kinek mihez van joga s mi a kötelessége? A bombamerénylet ügyének elinfézetlen­sége és az elsőfokú itélet kétségkívül ártott az országnál- külföldön. Tehát mindenki repara. 'uráról beszél. Tisztelettel bátorkodunk azon­ban a háborgó politikusokat s a miniszterta­nácsot figyelmeztetni, hogy egy birói ítéletet vem. korrigálhat a minisztertrinác?, sót abba bele sem szólhat. S az igazságiigymi nisztern< jk úgynevezett felügyeleti joga és miniszteri fe. Irl őssége nem vonatkozik a birói •Ítéletekre. Ezeknek függetlenségét törvény védi s a birói függetlenséghez nem nyúlhat' hozzá se ,a kor­mány, se a nemzetgyűlés; mert az örök időkre való dLkotmánybiztositék. .Van azonban a bí­rói ítéletnek korrektivuma: a királyi tábla és a, Kúria korrigálhatja azt. Más senki a vi­lágon! Hova jutnánk, ha rendszer lenne abból, hogy minisztertanácsok foglalkozzanak egyes birói ítéletek fölülbirálásával s ily módon a befolyásolásával! Akkor minden kormány megszüntetné a neki nem kedvező Ítéleteket. Idáig talán még sem jutottunk. Miután a bel­ügyminiszter ur s a. kormányhoz közel álló politikus urak immár nyíltan hangoztatják, hogy a bíróságok egyik-másik'ítéletébe bevo­nult a politika s megingatta az igazságszol­gáltatás biztonságát is, hát mi is elismerjük, hogy valóban igazuk van. S ezen segíteni kell. De a segítésnek nem az a módja, hogy a minisztertanács kormányozza az Ítéleteket s be­folyásolja vagy megleckéztesse a. biróságokí^­Hanem az, hogy a kormány akadályozza^beg a bíróságok minden külső befolyásolják^ Eb­ben az összes kormányok bünösgb'-»« össze­omlás óta. Beszéljünk őszintének) a hibás abban, hogy az egész közigazgatást és a bíróságokat is'inficiálta, a politika? A kormány s elsősor­ban a belügvminiszíér ur. Mert hiszen ők en­gedték elhatalmasodni azt a sok „hazafias" testületet és különítményt, amelyek a. politi­kai merényletek szellemét szították és terjesz­tették. A kormány vette igénybe ezek támoga­tását a választások idején. A kormány elné­zése és támogatása növelte egyesekben és tes­tületekben azt a fölfogást, hogy őt mindent tehetnek, mert fölötte állnak a törvénynek. A kormánynak lett volna kötelessége arra ügyel­ni, hogy az állam alkalmazottai s főképen a bírák ne legyenek semmiféle cv-ilt vagy titkos szervezetnek se tagjai, se pártfogói, mely po­litikával foglalkozik. Mikor egy birói itélet kellemetlen a kormányra, akkor ezt észreveszi. .Mikor az egész világ előtt blamálía magát és az országot, hogy a bombamerénylőket nem tudja kézrekeriteni, ellenben fölmentett vád­lottakat vallatásnál kínoznak, akkor szálljon magába és lássa be, ho<ry azt a törvényt és tekintélyt nem tisztelő, önkénykedő és hetykél­kedő közszellemet a kormány tűrte, sőt rész­ben istápolta. Ha most fáj az okozat, a követ­kezmény, akkor menjen vissza odáig, hol meg­találja az igazi okot... Egyébként megnyug­tathatjuk az aggódó közvéleményt: az esti minisztertanácson elsimult az affér, minisz­ter.válság nincs! Csak az országban van vál­ság! ... Ferenc József sajátkezű bizalmas levelezése és titkos rendelkezésen. Bepillantás az uralkodás műhelyébe, n bécsi cs. és kit*, udvari és állami levéltár irataiból. Közlési jog fenntartva. — Copyright by Pesti Hírlap. LXL M perzsa sah Bécsben. Naszr-Edding sah ült 1873-ban Perzsia trón­ján. aki akkoriban körutat tett Európában: az exotikus fejfdelem látogatása mindenütt élénk ér­deklődéssel találkozott. Perzsiában akkor az oro­szok és az angolok versengtek a befolyásért. És a sah nemcsak mulatni, de országa érdekében Ressenhoffen. Kedves Albert! 1873 julius '13. Nasrr-Eddln perzsa sah. megfelelő öszeköttetések^t szerezni tett látogatást az európai udvaroknál. A sah látogatásán kívül a király Konstantin orosz nagyherceget, azonkí­vül Vilmos császárt is várta, aki akkoriban már állandóan Ga^teín .jótékony forrásait használta. Ferenc Józ£.e f ievele a politikai tekintetben is fontos látogatásokról isrv szól: Teanav kaptam mea 8-áról kelt kedves leve-i ledet és sietek, hoav kérdésedre válaszoljak. Min« denekelőit örömemet felezem ki. hoav Benneteket ilv hamarosan nálunk láthatunk. A Ti megérke­zésiek 3-ára var/u 4-ére nekem iaen megfelel, csak arra kérlek, hoav később táviratilaa tudasd a meai érkezés vontos naviát és óráját. A többi vendéaek. akik Veletek egyidejűleg esetleg itt, lesznek, nem foonak Benneteket zsenirozni. miután itt Schön­brunnban vaav Hetzendorfban foatok lakni, a perzsa sah. akit Ti valószínűen Bécsben foatok ta* lálni. a Buraban kav lakást. Konstantin nagy her-, cea. aki augusztusban három hetet foa Bécsben töt. teni. inkognitóban szállodában foa lakni. Vilmos császárról méa nem tudok semmit, uav vé­lem. hoav talán Gasteinből, való visszautazása alkalmából fogok vele valahol találkozni, ami azonban estik eav vaav két- navot foa részemről iaénvbe venni. Amennyiben azonban ő is Schön­brunnba. jönne motk-d legkevésbé sem zavartok Ti bennünket, nyírt hiszen marad méa helv elén. Végtelenül m.cjrloa örvendeztetni, ha eaész aur/usz* tusban itt .maradtok, ami, lehetőséget nyújtana, arra. h/tov a kiállítást, alavosan megnézzétek, 'ék ha Becsből elszabadulhatunk, még egy kicsit vaM dászhatunk is. Én most leányommal itt három nai vot töltöttem, hoav teanavi szüleíésnavját meaürt* neveljem és hoav eav kissé jobb levegőt sziviak.\ Most. néhány szabad namink volt. a württembergi. királyné elutazása és a király megérkezése között. Hogy utóbbit reagel. Bécsben fogadhassam., meg ma este el kell innen utaznom. 22-éig marad itt Azt hiszem, hoav a. verzsa sah. e hónán végén jön. miután 20-án utazik el Párisból és még Milánót és Velencét akarja meglátogatni. Remélem, hoav atyád állavota hamarosan meg fog javulni és hogu Ti ettől a. gondtól mentesülni fogtok. Tartok tőle. hoav az ő rosszulléte megfoszt bennünket attól az örömtől, amelyre annyira számítottunk, hoav őt magunknál láthatjuk. Amennyiben kérlek, hoav feleségednek legszívélyesebb üdvözletünket add át. a remélhetőleg mielőbbi viszontlátásig üdvözöl hü rokonod Ferenc József. LXil. János király halála. Költő a trónon: ez volt János szász király, aki különös szeretettel foglalkozott főleg az olasz irodalommal és a zenével. Amis: a német biroda­lom vaiudása tartott, hogv az egységes, hatalmas Németország végre megszülethessen: János király legszívesebben visszavonult dolgozószobájába, el­merült Dante Isteni színjátékának fenséges vilá­gába és lefordította nérnetre a halhatatlan olasz költő verseit. Nagy szeretettel do/gozott országa felvirágoztatásán, külső politikáját pedig Baust. miniszterére bizta. aki azt porosz<ülenes szellem­ben vezette, annak a\ barátságnak megfelelően, amely Szászországot, és uralh^Liát Ausztriához és annak uralkodójához fi^^Kimlitettük. hogy Szászország az osztrákok '^Hián küzdött az 1866-iki háborúban Cser^Híís; földién, majd a békekötés után a német ^Bletségbe lépett és hadserege Albert Frigyes iiPjörökös vezetésével dicsőségesen vett részt az 1870—71-iki francia háborúban. Nejétől, Amália Auguszta bajor her­cegnőtől három fia és hat leánya született. Ne­mes emléket hagyott maga után s költeményeit, fiának. Albertnek felesége. Carola, szász királyné adta ki Dichtungen des Königs Johann von Sacht sen eim, alatt. Ferenc József alábbi levelében János király nagy betegségéről szól. amikor a szász uralkodó állapota már reménytelen volt. Utána következő levelében pedig arról gondoskodik, hogy drago­nyos>ezrede. amely felállítása óta Szászország névéi viselte, jövőre is megtartsa ezt a nevét: Gödöllő, 1873 október 26. - Drága Albert! Fogadd legbensőbb köszönetemet 23-iki ked•* ves leveledért, amely kétszeresen értékes nekem, mert dráaa atyád állam tár ól ad. hírt. Állandóan, Reád és a Tieidre aondolok és Veled eavütt szerv* vedek a Reád nézve olv borzalmas nanokban. Adja. az Isten Nektek, különösen a Te sokat szenvedet»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék