Pesti Hírlap, 1926. szeptember (48. évfolyam, 198-222. szám)

1926-09-24 / 217. szám

Csütörtökön tíélelőtt leplezték le nagy ünnepség mellett Boda Dezső volt főkapitány és Pekáry Ferenc volt főkapitányhelyettes síremlékét. Baloldali kép: Boda Deiso síremléke. Középső kép: Marinovich Jenő főkapitány beszél. Jobboldai kép: Pekáry Ferenc síremléke. — Az eperét'király és a cigánykirály. A cigány­király, ugyan lehetne-e más, mint XXXVI. Rácz Laci, a népszerű budapesti primás? Az operettkirály pedig, habár itt már sokkal nagyobb a konkurren­cia, — szintén csak egy lehet: Lehár Ferenc. A ma­gyar operettkirályt és a magyar cigánykirályt régi jó barátság fűzi össze, mint az olyan fejedelmeket, akik nem féltékenyek az egymás népszerűségére és hatalmára Ezt pedig Lenárról és Rácz Laciról igazán el lehet mondani. Lehár ugyanis mindig feje­delmi bőkezűséggel gondoskodott róla, hogy Rácz Laci nyirettyüje alól sohase fogyjon ki az édes-bá­jos operettmuzsika, amely önkéntelen bőkezűséget a cigánykirály viszont azzal hálált meg hogy Lehár dallamainak alig van nála buzgóbb népszerűsítője. A két fejedelem között ilyen ügyekben, ugy látszik, barátságos levélváltás is folyik, mert Rácz Laci ma a következő levelet hozta fel, jogos büszkeséggel, szerkesztőségünkbe. A boriték címzésén a teljes feje­delmi titulus: Tekintetes XXXVI. Rácz Lacinak, a cigányok királyának, Budapest. A levél pedig igy szól: — Kedves Rarátom! Most Tschlben nyaralok. Ha visszajövök Récsbe. kikeresek jó dolgokat és el­küldöm Neked. Szeretettel Lehár Ferenc. íme: itt a bizonyság róla. hogy vannak kirá­lyok, akik megbecsülik egymást. Még a zenében is, ami még nagyobb ritkaság. Ezek után bizonyára mindenki türelmetlenül várja az eg'ik király által beigért és a másik által közkinccsé teendő „jó dol­gokat" . . — Egy kutya miatt. Londonból jelentik: Súlyos szerencsétlenség történt a Fauborg de Norwood-on. A mere­dek uton gyorsan robogott lefelé egy hatalmas kiránduló autő. A soffőr ki akart kerülni egy a gép elé került kutyát, mire a kocsi felszaladt a járdára, ledöntötte az utcai lám­pát és nekirohant egy kirakatnak. A soffőr, az autó utasa, azonkívül még kilenc személy súlyosan megsebesültek és a gép is eltört. — Hirtelen íialái. Jankó Józsefné született Tóth Juliánná háztartásbeli Rákóczi-ut 64. számú házban levő lakásán hirtelen rosszul lett, összeesett és mire a mentők megérkeztek, meghalt. Előzőleg egy kórházban gyomormosást végeztek rajta s utána hazament. A inlúl okát a boncolás fogja megállapítani. — A Lajos-utcai gyilkos nő etjy betörő-banda tagja volt Kollmann Mária háztartásbeli nő még május hónapban följelentést tett a főkapitányságon ismeretlen tettes ellen, aki az Izabella-utca 52. számú ház padlását feltörte és az ott levő holmiját ellopta. A megindult nyomozás mindezideig nem vezetett eredményre. Most a detektívek elfogtak egy Schön György nevü, rovottmultu napszámost, akiről meg­állapi.ották, hogy ő követte el az Izabella-utca 52. számú ház padlásán a lopást. A lopott holmit annak idején azonnal átadta az időközben a Lajos-utcai gyilkosság miatt letartóztatott «Papp Piroskának, akivel közös háztartásban élt. Papp Piroska azután a hozzávitt ruhanemüeket elzálogosította. A lopott ruhanemüek egy részét sikerült beszerezni. Schön Györgyöt a főkapitányságon letartóztatták, azonban ügyében a nyomozást folytatják, hogy megállapítsák, nem követett-e el más helyen is lopást — A La Fontaine Irodalmi Társaság szeptember hó 29-én délután 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében A. C. Wallis emlékezetére ülést tart, melynek műsora a következő: Vidor Maróéi: Ünnepi köl­temény. Dr. Szalay Károly: Emlékbeszéd A. S. C- Wallis felett. M edveczlcy Mária szavalata: Kozma Andor „A hol­landus sziv" C. költeménye. — A Józsefvárosi Központi Demokrata Kör he­lyiségavató vacsorája. A dr. Ilajdu Marcel vezetése alatt.álló Józsefvárosi Központi Demokrata Kör szep­tember 25-én, szombaton este 8 órákor tartja helyiség­avató vacsoráját, melyen az összes fővárosi demo­krata szervezetek vezetői megjelennek. A Józsefvárosi Demokrata Párt uj helyisége a Rákóczi-ut 72. szám alatti házban van. — Békéscsabán megrongálták a villanyvezetéket. Szerdán éjjel Békéscsabán hirtelen megszűnt az áramszolgáltatás és az egész város világítás nélkül maradt. Megállapították, hogy ismeretlen tettesek megrongálták a vezetéket és rövidzárlattal zavart okoztak az áramszolgáltatásban. A rendőrség meg­indította a nyomozást. - A Magyar Tudományos Tiszti Kaszinó nyelvisko­lájában, amely RánzayAgostonné, Adrienne de la M a r r e vezetése alatt már két éve nagy sikerrel működik, a beiratkozások megkezdődtek és október else­jéig tartanak. A francia, német, angol és olasz tanfolya­mok, kezdők és haladók részére, szeptember 15- én és ok­tóber 1-én kezdik meg munkájukat. A nyelviskolával kapcsolatosan az esti órákban gyorsirási tanfolyamot is rendeznek a kaszinó tagjai és hozzátartózói részére a most engedélyezett Eadnai^rendszer szerint. A nyelviskola ve­zetősége a torlódások elkerülésére minél korábbi jelent­kezéseket kér. Grói i ; . ,öv:ss dános, a vi'ág legfiatalabb futtatója, Csőd (Csat ) nevü háromévesét -»álverseny-győzelme után visz­szavezeti a mázsálóhoz. — Májusra elkészül a svábhegyi csillagvizsgáló­intézet „Budapest" kupolája. A főváros közgyűlése 1923-ban százezer aranykoronát szavazott meg a svábhegyi csillagvizsgáló-intézet számára egy uj, modern kupola felépítésének költségeire. Az ezer­hétszáz millió papirkoronának megfelelő összeg ki­utalását a közgyűlés tiz, félévenkint folyósítandó részletben irányozta elő. A tanács mai ülésén utalta ki a hatodik félépi részletet, százhetven millió koro­nát és ezzel a kupola építésére fordított összeg már túlhaladta az egy milliárd koronát. A csillagvizs­gáló intézet igaigatósága közölte a főváros tanácsá­val, hogy a még esedékes négy részletet egy pénzin­tézettől kölcsönképen felvette és az immár rendelke­zésére álló ezerhétszázmillió korona birtokában rö­videsen megkezdi a „Budapexf'-kupola felépítését. A jövő év május havában a kupola már meg is kezd­heti működését, mert időközben a német Heide-cég­nél már régebben megrendelt 62 centiméteres ref­lektor is elkészült. A svábhegyi obszervatórium uj "kupolája, amelynek berendezését a Pesti Hirlap az elmúlt hetekben á csillagvizsgáló intézetről irt ki­merítő közleményében már aprolékosan ismertette, Európa egyik legmodernebb és legtökéletesebben felszerelt csillagvizsgálója lesz — A mozdony elkapott egy szekeret. Sopronból jelentik. Sarródi állomásnál egy kocsis kocsijával, amelyen öten ültek, meg akarta előzni a közéledő vonatot és áthajtott a síneken. A mozdony az utolsó pillanatban elkapta a szekér hátsó részét és felfordította: A kocsi utasai mind megsérültek. — A jassyi szinház igazgatója lelőtt egy elbo­csátott színészt. Bukarestből jelentik: A jassyi ro­mán színházban nemrégiben igazgatóváltozás történt s az uj igazgatóság több tagot elbocsátott. Az egyik elbocsátott, Anghelescu színész, a szinház előtt talál­kozott Daus volt igazgatóval, akivel szóváltásba keve­redett, aminek az lett a vége, hogy Daus a színészt arculütötte. Anghelescu viszonozta az ütést, mire Daus revolvert rántott és rálőtt a színészre, akinek fejébe hatolt be a golyó. Anghelescut életveszélyes állapotban szállították be a kórházba, Daust pedig letartóztatták. — Gyakorlati Példatár a fogalmazás tanításához a népiskola valamennyi osztályában. Az uj tanterv alap­ján irta: Biró K. Lajos elemi isk. tanító. Ez a tisztán gya­korlati munka minden egyes kötetében évekremenő bősé­ges és változatos anyagot szolgáltat a fogalmazás tanításá­hoz- Minden tanításnál ott találjuk a szóbeli fogalmazást s az abból kiválogatott Írásbeli fogalmazást. Igen érdeke­sen mutatja be szerző, hogy miként lehet ugyanazon szóbeli fogalmazás anyagát többféle változatban Írásba foglaltatni. — Házasság. Balló Alfréd építészmérnök, Buda­pest székesfőváros köztisztasági hivatala igazgatójá­nak Irén leányát szeptember 25-én a krisztinavárosi plébániatemplomban oltárhoz vezeti Köhler János, a Magyar Nemzeti Bank felülvizsgálója. — A Fővárosi Községi Alkalmazottak Házépitö Szö­vetsége. Vasárnap alakult meg a Fővárosi Községi Alkal­mazottak Házépítő Szövetsége. A szövetség megteremtése Farkas Mihály ker- isk- c- igazgató érdeme. Az érdeklődés oly nagymérvű,, hogy az alakuló ülésen 425 jelentkező vett részt. A szövetség célja mindazoknak, akiknek telkük van akár Budapesten, akár a környéken és azoknak is, akik csak most szándékoznak telket venni, olcsó épitési kölcsönt szerezni- E cél megvalósítására ad hoc bizottságot jelöltek ki, melynek feladata lesz az illetékes helyeken eljárni. A bizottság minden hétfőn, szerdán és pénteken délután a Kertész-utcai kereskedelmi iskolában ad felvilágosítást a jelentkezőknek. — Az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács. A földmivelésügyi miniszter gróf Széchenyi Viktor nem­zetgyűlési képviselőt három év tartamára az Orszá­gos Gazdasági Szakoktatási Tanács alelnökévé, Bu­day Barna gazdasági főtanácsost ügyvezető alelnö­kévé nevezte ki, a tanács titkárává Suhayda .Tibor gazdasági, tanárt rendelte ki. A tanulmányi bizottság tagjait is kinevezte ezúttal. — Megjelent könyvek. Hidrotechnika. Hidrotechni­kai előismeretek első kötete: A hidrografia 52 ábrával. Irta: dr. Kendi Finály István főmérnök. (Kir. magy. egye­temi nyomda.) — Mathematikai és Physika! Lapok. Szer­kesztik: Fejér I.ipót és Pogány Béla. 1920 január—juniusi fiizet. (Eötvös Loránd Math, és Phys. társulat.) — A Műtrágyázás Gyakorlata. Irta: Gyárfás József, az orsz. m. kir. növénytermelési állomás igazgatója. (Győr. A Felső­dunántuli Mezőgazdasági Kamara kiadása.) — Vádbeszéd. Előterjesztetne dr. S'rache Gusztáv kir. főügyész, az 1926­junius 20-án a Windischgraetz Lajos és társai bűnügyében. (Bp. Hirlap nyomda.) — Székelyek és Oláhok. Irta: dr. Szádeczky K- Lajos. (Bpest, Pátria.) rmm-izzóüRipUk tiszta, fehér fénnyel égnek. tartósak, „ gazdaságosak. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék