Pesti Hírlap, 1926. október (48. évfolyam, 223-249. szám)

1926-10-06 / 227. szám

18 PESTI HIRLAP 1926 olitóber 6 szerda. A budapesti gabonaforgalom október 3—4-ig a következő volt: A) Vasúti forgalom budapesti rendel­tetéssel, űletve feladással: buza érkezett 10463, elszál­líttatott 8, rozs érkezett 3G77, árpa érkezett 8750, zab érkezett.1006, tengeri érkezett 1683, repce érkezett 310, liszt érkezett 3614, elszállíttatott 433, korpa elszállít­tatott 150. B) Hajóforgalom budapesti rendeltetéssel, illetve feladással: tengeri érkezett 5, liszt elszállítta­tott 213", korpa elszállíttatott 2. C) Ilajótranzitforga­IOED : liszt érkezett 7396 métermázsa. A terménypíac keddi árjegyzései Tényleges üzletkötések. Buza: 150 mm. 77 kilós seoo korona budapesti paritással Pestvidf'k, 150 mm. 77 kilós 3025 korona budapesti paritással Pestvidék. 150 mm. 77 kilós 3G00 korona budapesti paritással Pestvidék, 300 mm. 77 kilós 3625 korona budapesit, paritással Felső, tisza, 100 mm. 77 kilós 3800 korona budapesti paritás­sal Felsőt'sza, 150 mm. 77-5 kilós 3625 korona budapesti paritással Fejérmegye, 900 mm. 76 kilós 3600 korona bu­dapesti paritással Felsőtisza, 300 mm. 77 kilós 3625 ko­rona budapesti paritással Felsőtisza, 150 mm. 77 kilós 35G0 korona budapesti paritással Dunántul, 500 mm. 76 kiiós 3500 korona budapesti paritással Dunántul, 300 mm. 75 ki'ós 3450 korona budapesti paritással Dunántul, 150 mm. 77 kilós 3525 korona budapesti paritással Dunántul, 150 mm 77 kilós 3550 korona budapesti paritással Dunán­tul. 150 mm 77 kilós 3000 korona budapesti paritással Fejérmegye, 100 mm. 77 kilós 3575 korona budapesti paritással Pestvidék. Rozs : 450 mm. 2600 korona buda­pesti paritással Pestvidék, 150 mm- 2600 koron a budapesti paritással Pestvidék. Hivatalos búzaárfolyamok Uj buza ; tiszavidfki 75 kilós 3525—3575, 76 kilós 3550—3600, 77 kilós 3600— 3650, 78 kilós 3650—3675, felsőtiszai 75 kilós 3475—3525, 76 kilós 3525—3575, 77 kilós 3575—3625, 78 kilós 3625 3650, fejérmegyei és pestvidéki 75 kilós 3475—3500, 76 kilós 3500—3550, 77 kilós 3550—3600, 78 kilós 3600_ 3625, bácskai és dunántuü 75 kilós 347.5—3500, 76 kilós kilós 3500—3550, 77 kilós 3525—3575, 78 kilós 3550— 3600 ezer korona budapesti paritással. Egyéb hivatalos árfolyamok. Rozs pv. 2600—2625, rozs más 2600—2625, árpa la 2150—2300, árpa közép 2100—2200, árpa sör felv. 2900—3100, árpa sör egyéb 2800—3000. köles 1850—1950, zab la 2100—2150. zab kö­zép uj 1950—2000, tengeri 2475^2500, repce 5500—5800, korpa 1550—1575, lucerna 22 26, lóhere arankamentes 24—26, arankás 21—22 ezer korona budapesti paritással. Magpiac. Oszi borsó 410—430. kendermag 300—320, csillagfürt 180—200, szöszös bükköny 850—950, muhar­mag 350—380. lenmag 500—520, baltacím 700—800, bük­köny tav. 240—260. biborhere 850—950, coriander 250— 270, napraforgó fehér 300—320, mák uj 1400—1500, Vik­tória borsó 400—420, lencse prima 550—650, fehér bab 180—190, tarka bab 140—150, mustármag 750—850 ezer korona métermázsánként budapesti paritásban minőség szerint.. őrlemények. Budapesti malmok árai: Ogg 6580, Og 6580, l-es 6330, 2-es 6180, 3-as 6080, 4-es 5780, 5.ös 5280, 6-os 4330, 7-es 2850. 8_as 1950, rozsliszt 0-ás 6520. l-es 3280 korona. — Vidéki malmok árai: Ogg 5700—5800, Og 5500—5600, l-es —.—, 2-es 5300—5400. 3-as —, 4-es 5100—5200, 5-ös 4500—4600, 6.o s 3700—3800, 7-es —.—, 8-as 1700—1800, rozsliszt 0-ás 4600—4700, l-e3 2900— 3000 korona augusztus. Mü takarmány- Malátacsira 170, korpa 155, konkoly 150, 8-as • takarmányliszt 190, olajpogácsa 260, extrahált liszt 150, szárított moslok 260, maláta törköly 260, szárí­tott rípaszelet. 190, melasz 100, lótáp 130 ezer korona métermázsánként. Szálas takarmány. Rétiszéna la uj 110—115, IIa szé­na uj 100, lucernaszéna uj 120—130, sarjú széna 100— 105, muharszéna 100—110, alomszalma 50—60 ezer korona métermázsánként­Újvidéki terménytőzsde. Az irányzat nyugodt. Jegy­zések 100 kilónként egyéb megjelölés híján feladóállo­másról: buza bácskai 3 vágón 265, bácskai tiszai hajóról 1 vágón 270, árpa szerémségi 1 vágón 155, tengeri sze­rémségí uj termés 3 vágón 115, Szárított 7 vágón 140, bácskai szárított 40 vágón 143, liszt bácskai 0-ás 1 vágón 425, 5-ös 1 vágón 325, 6-os 4 vágón 262.50, 7.es 1 vágón 165, korpa bácskai jutazsákokban 1 vágón 105. szerém­ségi 1 vágón 107-50, bab fehér bácskai 1 vágón 135 dinár. Az árupiac keddi árjegyzései. Bécsi sertésfővásár. Felhajtás 8031 hus (217 magyar), 6728 zsirsertés (2735 magyar). Az irányzat élénk volt­Arak élősulykilónként: hússertés 2—2.50, kivételesen 2.60, zsirsertés la 1-90—1.95, kivételesen 2, parasztsertés 1.80—2 schilling- A zsirjegyzések nem változtak. Budapesti sertésvásár. Felhajtás 1124 darab sertés, melyből 267 maradt eladatlan. Arak: zsirsertés öreg la 15.8-16-2, IIa 15.3—15.5, fiatal nehéz 16-5—16 8, közepes 16.5—16.7, könnyű 15.5—16, szedett közepes 16.3—16.4, angol hússertés 16—20 ezer korona kilónként Vidékre élve elszállíttatott 90 darab. Vágóhídi zártvásár. Felhaj­tás 91 darab. Szalonnás félsertés 19—20, sózott szalonna 17-5—18 5, lehúzott hus 20—22-5, zsír 21.75 ezer korona kilónként.. Az irányzat barátságos volt. Budapesti szurómarha vásár. Felhajtás 374 darab borjú és 55 hizlalt ürü. Arak: la 19—20, kivételesen 21, Ha 18—18.5, hizlalt ürü 7 ezer korona kilónként Az irányzat élénk, az árak változatlanok. Bécsi marhafővásár. A piacon nyugodt irányzat mel­, lett a felhajtás 3912 darab volt, amelyből 735 Magyar, országból származott Az árak extrém és la minőségben kilónként 5, silányabb minőségben 10 osztrák garassal olcsóbbodtak. Bika ára változatlan. Árak élősúlyban ki­lónként ökör extrém 1.90—2, la 1.60—1.75, IIa 1-25— 140, Illa 1.10—1.20. bika exrém 1.30—1.45, la 1.20— 130, IIa 1.10—1.25, Illa 1—1.15, tehén extrém 145— 150. Ia 1 20—1 30, IIa 1—1-10, IIa 0.80—0.90 osztrák schilling. Komló. A saazi piacon az árak szilárdultak, az 1926. évi saazi komlóért a következő árakat fizetik: vá­logatott minőség 4200—4300. Ia 4100—4200, jó közepes 3900—4100, közepes 3800—3950, silányabb 3700—3800 cseh korona kilónként 2 százalékos forgalmi adón kivül. Altalános vélemény szerint az idei saazi termésnek 70 Ezázaléka már első kézből gazdát cserélt. • ÍJPOR I LABDARÚGÁS. Vasárnap ismét három játékos sérüit meg súlyosan a győzelmi prémiumért folyó küzdelmekben. Már a ligaklubbok szaklapja figyelmezteti a játékoso­kat, hogy tettük fogházzal, börLönnel, sőt fegyházzal büntethető. Amikor a ligafutball megkezdődött, már akkor fel­emelte szavát a sajtó, hogy a já'ékosok vad kíméletlen­séggel törnek egymásra az anyagi prémiumot jelentő győ­zelem érdekében. Akkor a sajtó felszólalását túlzásnak, merő akadékoskodásnak, sőt futballellenességnek vették, de az utolsö hetek eseményei után ma már arról az oldal­ról, amely eddig minden kritikái valósággal személyi meg­támadtatásnak minősített, olyan éles megrovásban részesi­tik a győzelmi prémium minden akadályon át törtető lo­vagjait, hogy ez már egyenesen megsértése a hivatásos labdarugóknak. A sajtó csak azt kifogásolja, hogy a prémiumtól el­vakítva, nem törődnek játékostársuk testi épségével, most pedig a vasárnapi három eset után, hogy Singer a III. ker.—Nemzeti, Emmcrhvg a Bástya—-Vasas és Oergits az Erzsébetváros—Turul-mérkőzé'en súlyosan megsérült, a ligaklubbok vezéreinek szaklapja szándékos­nak minősiti a lerugásokat. Szószerint azt irja: „A profimeccseken tapasztaltuk, hogy egyes játékosok a mérkőzés megnyerése vagy talán inkább a győzelemmel járó prémium érdekében többizben durva lerugással igyekeztek harcképtelenné tenni az ellen­fél játékosait." Ez a nyilt vallomás a legelső szakkörök részéről megdöbbentő képét festi a mai állapotoknak, r. elyeknek legjellemzőbb szignaturája a büntetőtörvény­könyv, a Btk. megfelelő paragrafusainak felsorolása, me­lyek a szándékos lerugásra egy évi fegyháztól három évi börtönig terjedhető büntetést, az esetre pedig, ha a játékna sérüléseibe belehal, a tettedre tiz évi fegyházat helyez ki­látásbas Most-, hogy a ligaklubbok vezetői drágán megfizetett játé­kosanyaguk testi épségét féltik, ezek a vezetők esnek túlzásba s oly esetekben, amelyeknél legfeljebb vétkes könnyelműséget lehet megállapítani, már előre megfontolt szándékot, meg börtönt és fegyházat em­legetnek. Vigyázzanak ezeknél a megállapításoknál s ve tün­tessék fel legalább önmaguk a saját sportjukat a legrosz­szabb színekben. A prágai Spárta Chicagóban 1:0 arányban győ­zött Polacek góljával. Bécsben a góllövők élén az Admira két csatárja áll: Klima tiz, Schall hat gólt lőtt. Magyar kupamérkőzés szerdán d. u. félnégykor az FTC és Kispest között a Sárkány-utcai pályán. Az első óvás már beérkezett. A Turul megóvta a Husos-meccsét, mert utóbbinak egyik játékosát még ama" tőrkorából szeptember végéig eltiltották a játéktól. ATLÉTIKA. A III. kegyeleti staféta Budapest főútvonalain. Háromezer futó szalad végig Pest utcáin. — Start d. u. négykor a Vérmező északi végén. — A MAC vagy az MTK győz? Bécsben nyolc esztendő óta évről-évre az atlétika nagy eseménye a Quer durch Wien, amely a Mariahilfer Strassén és a Ringen át a Práterbe vezet. Bécsben ennek a versenynek még soha sem volt ezer futója, nálunk har­madszor kerül ezúttal döntésre a Budapesten átfutás, mint október 6-iki kegyeleti staféta s harmadszori ren­dezésre háromezer futó várja a startot. A magyar atlétikának ez a staféta a legnagyobb pro­pagandaversenye. Peltzer világrekordfutása, a budapesti és az országos bajnokságok, az olaszok elleni viadal csak néhány ezer nézőt vonzott, már Budapest nagyszerű küz­delmének Berlin ellen húszezren voltak a szemtanúi. A kegyeleti staféta évenként Budapest százezreit mozgatja meg. Az ügyesen megválasztott útvonal több százezer érdeklődőt biztosit. Az első évben az MTK, mult évben a MAC nyerte meg a stafétafutást, az idén is kettőjük között dől el a verseny. A start pontban négy órakor lesz a Vérmező északi végén. Váltási helyek: Vérmező déli vége, Szent János­tér, Szebeny Antal-tér, Erzsébethid budai hidfö, Apponyi­tér, Astoria-szálló, Deák-tér, Vilmos császár-ut és a) And­rássy-ut, b) Bank-utca, c) Podmaniczky-utca keresztezés, Berlini-tér, Teréz-körut és Szondy-utca keresztezés, Okto­gon, Erzsébet-körut és Dob-utca keresztezés, Nemzeti Szinház, Rákóczi-tér, Mária Terézia-laktanya, Örökimádás­templom, Üllői-ut és Szvetenay-utca keresztezés. Felavatták Szegeden az egyetemi sporttelepet. A kormányzó jelenlétében ma avatták fel Szegeden az egyetem Gróf Klebelsberg Kuno-sporttelepét­A megnyitó-ünnepségek keretében rendezett atlétikai viadal főbb eredményei: 100 méter: 1. Fluck BBTE 10.8 mp., 2. Hajdú FTC 11 mp., 3. Ottovay (Szeged) 11.1 mp. Magasugrás: 1. Késmárky BBTE 1.84 m., 2. Orbán (Szeged) 1.82 m. Sulydobás: 1. Darányi MAC 14 04 m., 2. Nonn BBTE 12.60 m., 3. Donogán (Szeged) 12.32 m. Peltzer már közölte Béccsel, hogy vasárnap a Hohe Wartén világrekordot fut s kéri, hogy a salak­pálya legyen megfelelő és az előirt számban álljon hiva­talos időmérő rendelkezésre. ÜSZA& Arne Borg egy hét múlva újra hajóra száll és visszatér Amerikába, de egyelőre még nem lesz ame­rikai állampolgár. Stockholmban egyszer 59.4 mp.-es időt mértek neki száz méterre. T E tl N I S Z. Takáts Imre nyerte meg a Schmied ödön-emlék­verseny ma megtartott döntőjét Göncz Lajossal szemben, aki megelőzően 6:0, 6:0-ra végzett dr. Pctery Jenővel. Takáts első szetjét Göncczel szemben 6: l-re elvesztette, a másodikban azonban már ugyanilyen arányban győzött. A döntő Kzetben Göncz Csarada bíró egy ítélkezését kifogá­solva, feladta a versenyt és bejelentette visszalépését. AUTO ÉS MOTOR. A Jánoshegyi verseny október 17-én lesz. A MAC jánoshegyi versenyének időpontját október 17-ére halasztották el, mert az eredetileg október 10-re tervezett verseny időpontja ütközött volna a tiszántnlt verfeny terminusával. A jánoshegyi verseny prepozí­ciójában aí összes szőlő- és oldalkocsis motorkerékpár­kategóriák szerepelnek, sőt az 1.1 literes és 1.5 literes túrakocsi és spcrtkocsikategóriákba tartozó automobilok is indulhatnak. A verseny tréningjei október 15-ön és 16-án min­denkor délelőtt 8 és 10 óra között lezárt útvonalon. I"i iiihiuhiiihi mi,»iinniiiTiiiiiiniiiiil.nii'iiiMimiiiiillliniNililllllS^ Autótaxiengedélyesek részére 7 üléses modern 45 KP Morris Léon Soilée luxusautóink rendkivill erős, tarlós kivitelben gazdag felszereléssel és 5 Halion gummivat 150,000000 koron a kedvezd fizetési feltételek mellett. Az autók megtekinthetők a vezérképviseletnél Fehér Miklós Gépgyár RT. 12670 Budapest, V. ker., Váci-ut 80. szám. '^ I MI I III Ii ni lllll l ill l llI nl llll il ll llllilHl lliil ilTTmTTTTl Illil lllll lii illllllll llll llllT nfi^ A nemzetközi szövetsége az elismert automobil­kluboknak október 2,3 és 27 között tartja évi kongresz­szusát Párizsban. A kongresszus feladata a jövő évi versenynaptár összeállítása. A KMAC képviseletében ezúttal is dr. Szelnár Aladár vezértitkár vesz részt ezen a kongresszuson. RENAULT Európa legelterjedtebb 4-üléses, 4-ajtós, 4-kerékfékes kisautója, modern kivitelben, 5 ballonkerékkel raktáron. Ara 98 millió Kor. REIMAN, Budapest, V., Vörösm?rty.tér 3. A Tiszántúli Automobil Club vasárnapi versenyéra nemcsak Budapestről fognak mintegy harmincan fel­utazni, de Miskolcról az Északmagyarországi Automobil Club is erősen lesz képviselve. A verseny startja Deb­recenben lesz, a cél pedig 200 kilométeres tura után Nyíregyházán. A túrába 16 kilométeres gyorsasági sik­versenyt és 3 kilométeres homokversenyt iktattak be. Az első nevezési zárlatig 35 automobil és 23 motorke­rékpár nevezett, köztük Delmár Walter, bárő Wolfner András, dr. Szelnár Aladár, Dietl Hubert, Hild Károly, Delmár Walterné, Friese Kurt stb. A mázsálás szomba­ton délben lesz Debrecenben, a díjkiosztás pedig vasár­nap este Nyíregyházán. A verseny védnöke gróf And­rássy Sándor, a Királyi Magyar Automobil-Club elnöke. Tiszteletdijakat máris többen ajánlottak fel, köztük a védnök, a Királyi Magyar Automobü-Clu'D, a honvédelmi miniszter, Kállay Miklós főispán és mások. FORD a világhírű autógyáros három évtized alatt lett a világ leggazdagabb embere. Ennek a szédítő karriérnek p o n t o s t ö r t é n e t é t mondja el rono: Életem és működésem c. könyvében, mely most jelent meg a Légrády nyomda és könyvkiadó r.-i kiadásában. Minden olvasó megtanulhatja belőle, hogy mi a gazdagodás útja. ÁRA 10 PENGŐ. Megrendelhető könyvkiadóhivatalunkban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék