Pesti Hírlap, 1927. március (49. évfolyam, 48-73. szám)

1927-02-25 / 69. szám

8 PESTI HIRLAP 1927 március 25 péntek — Apponyi Albert mond beszédet a Loid New­ton-arckép leleplezési ünnepén. A Magyar Külügyi Társaság március 27-én, vasárnap délelőtt 11 órakor leplezi le tanácstermében (Országház, XI. kapu), a magyar nemzet kiváló angol barátjának. Lord New­tonnak az arcképét, amelyet Ilornyánszkv Miklós, jelenleg Brüsszelben élő magyar festőművész fes­tett és a külügyi társaságnak ajándékozott. Az ün­nepi beszédet gróf Apponyi Albert, a külügyi társa­ság elnöke mondja. — Ahrer vslt osztrák pénzügyminiszter vissza­tért Bécsbe Kuba szipetéröl. Bécsből jelentik: Dr. Ahrcr volt pénzügy miniszter csütörtökön reggel Bécs­be érkezett. Emlékezetes még, hogy a volt osztrák pénzügyminiszter — bár nem indítottak ellene eljá­rást — annakidején eltűnt Bécsből, mert az ő közre­működése révén a Bösel és az osztrák postatakarék­pénztár pénzügyi tranzakciója egybillió kárt okozott az osztrák államkincstárnak. Havannából. Kuba szi­getéről most hazatért — terveiről, visszatérésének céljáról egyelőre nem tudnak. — Bécsből jelentik: Dr. Ahrer volt. pénzügyminiszternek visszatérése po­litikai körökben nagy feltűnést keltett. A volt minisz­ter ellen a Zentral-bank ügyével kapcsolatban külön­böző szemrehányásokat tettek, amelyek közt a leg­súlyosabban az az állítás esett latba, hogy dr. Alirer ötszázezer dollárt kapott Bösel bankártól. Ahrer már Amerikából jelezte, hogy a parlamenti vizsgálóbizott­ságnak rendelkezésére áll. Bécsbe való megérkezése után a Korrespondenz Herzog szerkesztője beszélge­tést folytatott vele akinek Ahrer kijelentette, hogy kimcleiienül fog eljárni mindazok ellen, akik távol­léte alatt hamis híreket terjesztettek tavaly ősszel történt állítólagos menekülésével kapcsolatban ós azt állították, hogv Bösel bankár őt megvesztegette. Bécsből jelent) a Pesti Hirlap tudósítója: Dr. Ahrcr volt pénzügyminiszter feleségével együtt szer­dán este gyorsvonaton Bécsbe étkezett és a Meissl­Schaden-hotelben szállt meg. Dr. Ahrer többhónapos távollété alatt teljesen megváltozott. Bajuszát lebo­rotváttatta, arcban meghízott s megbarnult, csíptető helyett pedig nagy keretes pápaszemet visel. Dr. Ahrer csütörtökön egész napon át bizalmas barátai­val tanácskozott. A Pesti Hirlap munkatársának elmondatta, hogy Kubában teljesen tájékozatlan volt azokról a parlamenti ülésekről, amelyeken nevével kapcsolatban a Bozel-ügyet tárgyalták. Csak Mar­seillesben kerültek kezébe az osztrák lapok, amelye­ket továbbutazása közben végigolvasott. — A Balatoni Társaság közgyűlése. A Balatoni Társaság a Kisfaludy Sándor-emlékünnep keretében tartotta meg évi közgyűlését. Báró Wlassics Tibor elnöki megnyitójában visszapillantást vetett az el­múlt, évre és a balatoni fürdőügyi, szociális, irodal­mi és művészeti élet jelenségeire, örömmel konsta­tálván, hogy számos balatoni probléma közelebb ju­tott a megoldáshoz. Dr. Zelenka Frigyes főtitkár évi jelentésének és Tomka Gcza főpénztáros zárszámadá­sának beterjesztése után a főtitkár javaslatot tett a hetvenötéves báró Wlassics Gyula felsőházi elnök üdvözlésére. A társaság küldöttségileg teszi tiszte­letét báró Wlassics Gyulánál. Ezután báró Wlas­sics Tibor einök méltatta Kisfaludy Sándor emléke­zetét és megemlítette, hogy a gyűlés egyik előadója, Darnay Kálmán, a Balatoni Muzeum igazgatója, idén ünnepli régészeti működésének ötvenéves jubi­leumát. Egri Bónis Pál indítványára a közgyűlés kimondta, hogy Darnay Kálmán nagy érdemeiről és a balatoni kultusz körül kifejtett tevékenységéről jegyzőkönyvileg megemlékezik és Darnay Kálmánt átiratban üdvözli. Egri Bónis Pál ezután felolvasta Darnaynak „Emlékezés Kisfaludy Sándorra" cimü tanulmányát, amely a legújabb Kisfaludy-kutatások alapján igen sok érdekes nóvumot hozott felszínre Kisfaludy életéből. Végül dr. Orbán Gábor Kisfalu­dynak Csobánc cimü regéjét szavalta el. — Franciaország korlátozza a munkásbevándorlást. Párizsbői jelentik: A francia munkapiac jelenlegi hely­zetére való tekintettel a francia kormány kénytelen volt megszorítani mindazoknak az idegeneknek az el­lenőrzését, akik munkáért jönnek Franciaországba. A francia külképviseleti hatóságokat már régebben fel­hívták, hogy közöljék az egyes külföldi kormányokkal és hatóságokkal, hogy Franciaországba csupán azokat a munkásokat bocsátják be, akik a közmunkaügyi vagy földmivelésügyi minisztérium illetékes hatóságai által láttamozott alkalmaztatási okmányt tudnak felmutatni. A munkapiac helyzete most szükségessé teszi, hogy e régebben hozott rendszabály alkalmazását szigorúan megköveteljék. Épen ezért utasították a határhatósá­gokat, hogy tartóztassanak fel minden munkást, aki nem tud szabályszerű alkalmaztatási okmányt felmu­tatni. Szabályszerű alkalmaztatási okmánynak csupán azok tekinthetők, amelyeket a munkaügyi miniszté­rium, illetve a földmivelésügyi minisztérium illetékes központi osztálya láttamozott. (Service Central de la Máin d'Ouvre Etrangere, du Ministere du Travail, — Service Central de la Main — d'Ouvre Agricole du Mi­nistere de i'Agricuiture). Elfogadják azokat az alkal­maztatási okmányokat is, amelyeket kollektiv kérésre állítottak ki és amelyek hasonló láttamoztatást nyer-' t.ek. Azok a munkások, akik már foglalkoztatást talál­tak Franciaországban, ha újra Franciaországba jönnek, Jiogy alkalmaztatásukat ismét elfoglalják, csupán az uj szerződést kötelesek igazolni. A munkakeresőket egészségügyi szempontból is szigorúan megvizsgálják. — Makacs székrekedés, vastagbél kata­rus, vértorlódás, puffadás, aranyeres csomók, csipő­fájás eseteinél a természetes „Ferenc József" keserű­víz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc József viz még ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fiiszerüzletekben. 1 A Balkán-krizisről S'e Gáspár rajza. föivett pillanatkép. — Csalókat keresnek. A főváros tiszti fő­ügyés.v í.ek a megkeresésére az ügyészség a fő­város építkezési botrányaival kapcsolatban ..csa­lás bűntette és csalás bűntettének kísérlete" fi­mon megindítóit a ny mozást. Egyelőre nem tudhatjuk, lesz-e valaki, aki a nyomozás szálai­ra akt.d és ki lesz ez a valaki? Az illetékes ha­tóságoktól azonban a legszigorúbb erélyí és ha­tározót ságot követeljük. IIa van. akit a vagyon­jogi és a fegye'mi felelősség határain tul is hop­pon lehet fogni és biró elé lehet állítani, itt igazán nincs helye semmiféle könyörülcinek. Elérkezett az ideje, hogy végre olyan példaadással szolgál­janak, aminek elmegy a híre messzire. Mert ir­tóhadjáratoí kell inditan az ellen a fölfogás el­len, ami Magyarországon n közvagyonnal szem­bei. megnyilatkozik. Vannak nagyon korrekt, tisztességes, egyénileg teljesen megbizható urak, akik a világért nem lennének kaphatók senki llával szemben semmiféle görbe dologra. Ugyan­ezek a korrekt urak azonban, mihelyt közjavak­ról van szó, olyanok lesznek, mintha kicserél­ték volna őket. Magánembert semmiképen nem csapnának be és nem csalnának i..eg. Amikor csak „jogi személlyel" és nem „természeti sze­méllyel'' állanak szemközt, egyszerre szakítanák a lelkiismeretükkel és Csáky szalmájának te­kintik a közjavakat. Példát kell statuálni arra. hogy ebben a tekintetben nincsen különbség „jogszemély" és ,*,természetes személy" között, jiogy a közintézmények és közhatóságok vagyo­nával szemben, ha lehet, még inkább kötelező a tisztesség, mint a magánszemélyekkel szemben. Hogy az, ha valaki a közérdeket sérti, talán még súlyosabb beszámítás alá csik, mint a magánér­deknek okozott károsodás. A legnagyobb érdek­lődéssel, feszült figyelemmel fogjuk kisérni a most meginduló nyomozást. — Egy norvég parasztfiú lopott Készülékkel radio­előadásokat rendezett. Oslóból jelenti a Pesti Hírlapnak: Két hónappal ezelőtt norvégia egyik rádtóleadó állomásán Betö­rés történt, amelynek tetteseit nem sikerült kinyomozni. A betörés tuán a rádiót hallgató közönségnek időnként különös meglepetésben volt része, mert a rádióelöadásokat állandóan megzavarták. A közönség köréből siiriin érkeztek a, panaszok a leadó állomás igazgatóságához, amely följelentést tett, a rendőrség azonban csak egy hónapi munka után tudta meg­állapítani. hogy egy tizenhét éves parasztfiú, aki a leadóállo­más egyik készülékét ellopta, rendezi a meg nem rendelt elő­adásokat, A parasztfiú bevallotta, hogy a külföldről leadott operetteket met.eorologi.ai jelentésekkel és vásárcsarnoki ár­táblázatokkal fűszerezve adta tovább, többizben pedig maga is felolvasást tartott a rádióba. Newyorki devizazárlat. Newyork, márc. 24. Berlin . . . 2372.25 Stockholm . . . 2677.— London .... 4R5.68 Oslo 2609.— Amsterdam . . . 4002.— Kopenhága . . .2665.— Párizs .... 391.50 "Wien .... 14.07 Brüsszel .... 1391.— Budapest .... 17.45 Vfilano .... 458.25 Prága .... 296.25 Madrid . • . 1789.— Belgrád .... 176.— Zürich .... 1924.— Newyorki gabonatőzsdei zárlat. Newyork, márc. 24. 11 uza redw. . . 141.50 Takarmányárpa 83.25 Buza 2-es ha-rdw. 148.— Tengeri m. d. w. 80.50 Buza l-es n. mail. 164.— Búzaliszt f. spr. cl, 650..685 Kozs western II. 110.50 Chicagói gahonatözsdel zárlat. Chicago, márc. 24. 133.50 Zab májusra ... 42.625 128.375 „ juliusra . . . 43.25 126.50 ., szeptemberre . 42.375 71.125Kozs májusra . . 98.25 76.125 ,. juliusra . . 96.50 79.625 ,. szeptemberre . 94.— Buza májusra „ juliusra ,, szeptemberre Tengeri májusra . „ juliusra . . „ szeptemberre — Pillanatkép a newyorki világsakkmesterverseny utolsó fordulójáról. A newyorki világsakkmesterverseny utolsó napján rekordközönség gyűlt egybe a verseny szín­helyén, az előkelő Manhattan Square Hotel-ben. Jóval előbb a játék niegkezdése előtt zsúfolásig megtöltötte a nézőközönség a versenytermet, míg a mesterek az étte­remben gyülekeztek. Étkezés közben is többnyire önma­gukba, zsebsakkjuk tanulmányozásába mélyednek, végső órában valamely uj változatot vizsgálva. Ideges feszült­ség tölti be a termet, mely a játékidő végét jelző esem gettyűszóig mindjobban fokozódik. A gladiátorok bevo­nulnak. Hatalmas léptekkel rohan a nyurga yankeekül­sejii Marshall asztalához, nyomában aprózott lépésekkel, szerényen a tömzsi, kopaszodó Spielmann, mig a profes­szori külsejü, pápaszemes dr. Vidmar szokása szerint tréfás megjegyzéseket tesz, a karcsú, elegáns dr. Al­jechin világíias gesztussal perdül a kordonba. Feltűnik a szórakozott, marcona külsejü Nimzovics, a dánok büsz­kesége s dr. Vidmar-ral szemben helyet foglal. Udvarias fejbiccenés kíséretében üdvözlik egymást a régi-ellenfe­lek. A szenzációra áhítozó . akkbarátok Nimzovics és dr. Aljechin asztalához tódulnak. A játszmák megindulnak, azonban Capablanca, a „sztár", még nincs jelen, dr. Al­jechin tekintete idegesen mered a szemközti üres székre. „Xandi", a „nők kedvence", büszke mosollyal köszöni meg híveinek érdeklődéjét. A második helyére fogadó sakkbarátok jó jelnek tekintik a világbajnok távollétét. De im, mindinkább sűrűbb embergyürü közepette megér­kezik •• világbajnok. A kubai matador diadalmas mosoly­lyal köszönti partherét. Elsőségéhez már most gratulál­nak. A verseny vezetője, Maróezy nagymester, az órákat ' ét felülvizsgálja s a küzdelem'megindul. Az ellenfelek az egész játszma lefolyása alatt szótlanok. Capablanca szokása szerint gyors tempóban teszi meg húzásait s nyomban felkel s a ringben körülsétál. Táblájához visz­szatörVe, a hadállást futólag áttekintve, rögtön lmz. A játszma mindinkább remis színezetet ölt, „Businees re­mis" — suttogják a tömegben szorongó amerikai üzlet­emberek. De a szomszédasztalok körüli hangulat után Ítélve, vadul játszanak nyerésre. A mesterek verejtékes tu.saját szemlélő beavatottak megértőleg bólogatnak, ilfar­shull, az utolsó helyen álló amerikai bajnok és Spiel­maiin, a szintén ,.helyezetten" kilátással biró német nagy­mester élet-halál harcot vívnak, addig az időzavarral küzködő Nimzovics finishelő joekey módjára vadul csap­kodja versen yórá ját, mire dr. Vidmar tanár lázas izga­lommal igyekszik a zavarosban halászni, örökös sakk! - a célba futó dán gladiátor remist csikart. A párizsi nagymester hívei fellélekzenek. — Dr. Aljechin máso­dik! — halk moraj fut át a sorokon. A tömeg megmoz­dul. A világbajnok barátságos kézszorítással jelezte, hogy ellenfele remisajánlatát elfogadta. — Capablanca veretlenül első! — örvendezi a kubai bajnok győzelmé­ért hevülő közönség. Eldőlt a nagymesterek békés vias­kodása. Az utolsó pár küzdelme csupán a szenvedélyes kibicekét érdekli. Végül Marshall és Spielmann is bele­nyugodnak a meddő küzdelembe s remisre adják a játsz­májukat. Harsány hurrá-kiáltással üdvözlik a győztese­ket. Az utolsó aktus: a díjkiosztás következik: Maróezy Géza. a verseny érdemes vezetője, kihirdeti a végered­ményt: a 2000 dolláros első dijat Cdp'áblmca -Jose Tinóul" (Havanna) nyerte 14 nyert egységgel, második dr. Al-~ jechin Alexander (Párizs) 11 és fél ponttal, harmadik Mmzovics Áron 'Kopénhá ) 10 és fél ponttal, negye­dik 1,. VUlmar Milán (Euibaeh) 10 ponttal. A díjnyer­tes után következnek: Spielmann Rezső (München) 8 ponttal, végül Marshull Frank (Brooklyn) 6 ponttal. — Kifosztott kocsis. V u t ó S á n d r r kocsis beje­lentette a főkapitányságon, hogy kedden a Gizella-uti „Kisdebrecen"' kocsmában — ahova előzőleg bort szál­lított — megismerkedett Béki András szénhordó é.s Sclíwartz. Sápdor kocsisai, akikkel borozni kezdett. Az ivást egy Cserei-utcai kocsmában folytatták, ahol Futó berúgott. Béki a rérzej embertől elvette a pénzét, 71 pengőt, tárcáját pedi% Schwartz vette magához. A kocsmából való távozásuk után Béki ujabb két barátja csatlakozott hozzájuk, akik közül Holcs Venclel vitába keveredett Futó Sándorral és azt leütötte és magára hagyta. A társaság többi tagja azután a lopott pénzt elmulatta. Békít és Schwartzot előzetes letartóztatásba helyezték. á A KÖZÖNSÉG PANA &ZKÖWYVE — Utcaseprés és rongyrázás. Nagyon aktuálisak a lapunkhoz érkezett alábbi sorok: A tiidő­Hf! vész leküzdésére alakult Jó­zsef Szauatórium-Egvesület most küldi szét gyüjtőiveit. Én is kaptam azokból. Saj­nos, uz én „Nem, néni, soha!" valorizált hadikölcsönöm­höz és ,,n-egkiílörböztetett" nyugdíjas voltomhoz szabott r.d.jinányommal bizony nem nagyon mozdíthatom elő a ne­mes (élt. Pótlom ban azzal, hogy szóvá teszek két dolgot, anil az érdemes egyesület emberbaráti munkájá­val oly sivár ellentétben áll. Az egyik az. hogy szép Bu­dapestünk utcáit pl. az állítólag legjobb levegőjű Rózsa­dombon, de valószínűleg más tájakon is locsolás nélkül seprik — fényes nappal*. Épen a gyűjtőivel; kihordása ide­jén szólítottam meg két esetben is az ilyen munkát vég­zőket : a „vegyes" felelet az volt, hogy: nincs arra ren­delet, hogy locsoíjuúk; seperni máskép, mint hogy por verődik fel, nem lehet; a kut messze van stb. — Mégis csak furcsán hat, mikor a kapukon ott inti az embereket a vörös leereszt jele, a kapu előtt pedig hatósági munká­v felkavart por száll a munkások és járókelők tüde­jére. — A másik pedig, hogy jó volna már egyszer Bu­dapest népét a :,röiigyrázás"-ról leszoktatni ! Figyelje meg akárki, akit végzete reggel S—10 óra között az utcára hajt, mennyi szobai szemét hull a nyakába. Nem lehetne ezen egy-egy idevágó razziával s annak nyomában járó példás büntetésekkel segíteni?! Teljes tisztelettel (Név­aláírás). '571 Tlmero­csokotádé Rendeljen idejekorán os-atá.ysorsjegyekei Húzás már április 9-én. Sorsjegyárak : Egész 20 P. Fé! 10 P. Ne?yed S P. Fizetendő húzás ;lőtt ÉS 4172 TÁRSA Főárusitók. Budapest, VI., Vilmos esászár-ut 6. -Telefon : Teréz 87-43. Sürgönycím : ITTNYER.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék