Pesti Hírlap, 1927. április (49. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-09 / 81. szám

1927 április 9. srombat. HHHHn PESTI HIRLAP 21 B) Hajóforgalom budapesti rendeltetéssel, illefve fel­adással: buza érk. 2171. elsz. 3002, rozs elsz. 1000, liszt érk. 272, elsz. 274. C) Ilajótranzitforgalom: rozs elsz. 37)92. zab elsz. 3500, tengeri érk. 4700. cisz. 7304, korpa elsz. 246 métermázsa. Ausztria vetés jelentése: buza 2.4, rozs ?.G. árpa 2,5. A „2" osztályzat megfelel „közepesen felülinek" és a tizedes pont után következő szám jelzi, hogy a klasszifikáció hany tizeddel közeledik a következő „3" vagyis „közepes" osztályzathoz. Gabonaszállítási tarifa Newyorkból Angliába 2—2/6 shilling, a kontinensre 12—15 cent: Chicagóból jelentik pénteken reggel, hogy a buza a tegnapi szilárdsággal szemben gyengébben tendált. A nagyobb orosz elhajózások a kontinensre és az előreláthatóan megnövekedő argentínai heti export, baisse-momentum volt. A piacra került áru csak lényegesen alacsonyabb árfolyamon talált el­helyezkedést. A tőzsdéidé további folyamán a dél­nyugati termésterületekről beérkező kedvező vetés­áilásjelentések ugyancsak elősegítették a gyengeség kifejlődését s a tőzsde csendesen zárult.. Tengeribea a helyzet a búzapiacéval azonos volt, de itt nem ál­lottak be olyan hatalmas áresések. A délnyugati te­rületeken a javult időjárás és a megnövekedett ar­gentínai kinálat tartózkodásra késztette a speku­lációt. A termény piac árjegyzései. 25—26.—. zab la 22.20— 22.40. zab közép 22—22.20. tengeri 20.20—20.40. korpa 17 80—18 pengő budapesti paritással. őrlemények. Budapesti mal­mok árai: Ogg 54.50, Og 54. 1-CS 53.50, 2-es 53, 4-es 51.50, 5-ös 50. 6-os 46, 7-es 33.50. 8-as 23.50 pengő. Vidéki malmok árai: Ogg 50—82. Og 49—51. 2-es 46—48, '4-es 44 —46. 5-08 40—42, 6-os 37— 39, 8-a8 22—23, rozsliszt 0-án 45—47, l-es 32—34 pengő. MUtakariranypiao. Maláta­csira 16. korpa 17.50, konkoly 15.50, 8-as takarmányliszt 23. olajpogácsa 22. eztrahált liszt 11, szárított moslék 24. ma­láta törköly 21. szárított rt­paszelet 14. melasz 12 50, ló­táp 10. pengő métermázsán­ként. Szálas takarmány. Réti «zé­na la 8. Ma széna 7, lucerna széna 10.40, sarjú széna 7.20. muharszéna 10. alomszalma 4.30—4 80 penefi métermá­zsánként. Újvidéki tőzsde. Az irány­zat változatlan. Jegyzések 100 kilónként egyéb megjelö­lés hiján feladóállomásról: buza bácskai 76 kilós 1 va­gon 307.50. felsőbácskai 77— 78 kilós 6 vagon 312.50, bár náti 75—76 kilós 1 vágón 302.50, tengeri bácskai 11 va­gon 157.50—158, bánáti 3 0 vagon 154—1.55. máj.-Jun. 4 vágón 160. liszt bácskai 0-ás 4 vágón 450—457.50, bánáti kettősfogásu 2 Vi vagon 442.50 —445, bácskai 5-ös 1 vágón 380 dinár. Tényleges üzletkötések. Bu­za: 150 mm. 76.5 kilós 33.35 budapesti paritással Pestvi­dék. 150 mm. 75 kilós 32.80 budapesti paritással Pestvi­dék. Rozs; 100 mm. 26.60 bu­dapesti paritással. Tengeri: 400 mm. 20.10 pengő Buda­pest ex uszály. Hivatalos búzaárfolyamok. Tiszavidéki 75 kilós 33.10— 3350, 76 kilós 33.60—34. 77 kilós 34—34 40. 78 kilós 34.40 —34.60, felsőtiszai 75 kilós 32.90—33.20. 76 kilós 33.40— 33.80. 77 kilós 33.80—34.20, 78 kilós 34.20—34.40. fejér­• megyei 75 kilós 32.40—32.70, 76 kilós 32.90 33.30. 77 ki­lós 33 30—33.70. 78 kilós 33.90—34.10, egyéb dunántúli 75 kilós 32 10—32.50. 76 ki­lós 32.50—32.90, 77 kilós 32.90—33 30, 78 kilós 33.50— 33.70, pestvidéki 75 kilós 32.30—32.70. 76 kilós 32.70— 33.10. 77 kilós 33.30—33.70. 78 kilós 33.70—33.90 pengő budapesti paritással. Magpiac. Kendermag 26— 27. csillagfürt 17—18. mu­harmag 34—35, lenmag 45— 46, tökmag 38—39. coriander 27—29. napraforgó fehér 36 —38, mák 128—132. Viktória borsó 32—33. lencse prima 50—51. fehér bab 18—20, tarka bab 13—14, mustármag 86—96, dió 140—150 pengő métermázsánként. Esyéb hivnt.-iis árfolyamok. Rozs pv. 26.50—26.60, rozs más 26.40—26.50, árpa la 23—23.70, árpa közép 22.50—22.80, árpa sör felv. 26.50—27.60, sör árpa egyéb Az árup'ac árjegyzései. Budapesti sertésvásár. Fel­hajtás 1119 darab sertés, melyből 771 maradt eladat­lan. Arak: zsirsertés öreg la 1.70—1.76. IIa,. 1.48—1.52, fiatal nehéz 1.84'—1.88. köze­pes 1.76—1.80, könnyű 1.36 —1.44, szedett közepes 1.64— 1.86, angol hússertés 1.52— 1.76 pengő kilónként. Vidék­re élve elszállíttatott 43 da­rab. Az irányzat változat­lan. Vá.góhidi zártváRár 12 darab, melyből 1 maradt el­adatlan. Budapesti borjuvásár. Fel­hajtás 578 darab elö belföldi 8Zopósborju, 227 bárány, 2 darab gödölye. Arak: la 130 —1.36. kivételesen 1.40, IIa 1.10—1.24, bárány 1—1.12, gödölye 2 darab lábon 28.80 pengő. Az irányzat változat­lan árak mellett lanyha volt. Zsák. Uj gabonazsák kilón­ként 2.44. uj liszteszsák ki­lónként 2.40, uj hespzián szal­mazsák darabonként 33.6. uj tnrpaulinszalmazsák darabon­ként 4.96, uj gyapjuzsák da­rabonként 2.72. használt la juta gabonazsák á 1.44. hasz­nált malomképes 85 kilós ju­ta liszteszsák 1.10 használt malomképes korpászsák —.70. schmalaustralianzsák á 1.28. IIa schmalaUstralinzsák á 1.12, Illa schmalaustralian­zsák A —.80, textilit lisztes­zsák —.80. exportzsák bab. cukor részére 1.24, IIa ex­portzsák bab, cukor részére 1.04, uj ponyvák négyzetmé­tere 2.80—4.40. használt pony­vák négyzetmétere 2—3, juta zsákkötőzsineg per kg. 1.68. kender 2.56 pengő. Olaj. Nyers repceolaj 1.32. kétszer finomított 1.44, nap­raforgóolaj 0.96, Vénus ét­olaj 1.68. kendermagolaj 0.90, tökmagolaj 0.92, lenolaj 1.36, ribinusolaj első sajtolás 1.68 pengő. Zsiradék. Belföldi faggyú 1.36, külföldi marhafaggyu 1.32, külföldi juhfaggyu 1.30, kókuszolaj zsírsav 1.40, Cey­lon kókuszolaj 1.52, Cochine 1.60, pálmamagolaj 1.50, fran­cia gyanta WW 1, amerikai G 0.96. görög sötét gyanta 0.70 pengő. Szappangyártási nyert­anyag. Marónátron 0.43, ma­rókáli 1. ammoniákszóda 0.20, kristályszóda 0.12, viz­üveg 0.14 pengő kilónként. Budapesti lóvásár. Felhaj­tás 822. eladatott 319 darab. Fővárosi vágóra 48, vidékire 50 darabot vásároltak. A forgalom lanyha volt. Arak: csikó 76—220. igás kocsiló nehéz 280—720, könnyű 210 —440, alárendelt minőségű ló 12—320, vágóló 12—320 pengő darabonként. Pozsonyi-uton nagy területű telkünkön killöntéle szakmák részére üres telkek esetleg irodával és raktárhelyiségekkel azonnalra kiadók. Megkeresé­sek „Bérlet Pozsonyi-ut 94099" jeligére Schwarz József hirdetőirodájába, Andrássy-ut 7. 3016 SPORT. A szombat sporí;a. Box. Az ököl vi vó-szövétség amatőr-professzionista boxviadala este nyolckor a Beketov-cirkuszban. Labdarúgás. Pesterzsébet d. u. fél 5: SAND (Sza­badka)—Pesterzsébet, Húsos, Kossuth komb. (nközi). — MTK-p. d. u. fél 5: Hungária, Ferencv. komb.—Kispest (baráts.). Torna. VAC disztorn-ja este nyolckor a Nemzeti Torna-Csarnókban. VÍVÁS. A Nemzeti Vivő Club és Petschauer Attila Azckkal a hirekkel szemben, hogy a Nemzeti Vivó­C'lub és Petschauer Attila között szakitásra került volna sor, az NVC a következő nyilatkozat közlésére kért fel bennünket: „A klub elnöksége tárgyalta Petschauer Attila ügyét. Klsősorban elfogadta Petschauer igazolását, hogy a kard­c-npatbajnoksáíban betegsége miatt nem vehetett részt. Petschauer Attila kijelentette, hogy az általa a Nemzeti Vivó-Clubhoz küldött levél annak idején az egyik déli lapban téves beállításba - és összefüggéstelen, tehát félre­értésre alkalmat dó módon lett közölve. Petschauer a klubnak az elnökség előtt teljes elégtételt szolgáltatott és ezután kijelentette, hogy a téves közlésekkel ellentétben a klub ányában mindig hűséggel viseltetett, sohasem volt szándékában a klubból kilépni és annak a jövőben Is oda­adó tagjaként óhajt működni. Rendőrtiszti vivóverseny. Pénteken délikán tar­totta meg a Rendőrtiszti Atlétikai Klub szokásos házi 1 idicap vivóversenyét, melynek eredménye a következő: 1. dr. Bartha Antal 5 gy. (két előny), 2. Eckl Viktor 3 gy. (0 előny), 3. vitéz Solthy László 3 gy. (2 előny), 4. dr. Skellák Géza 2 gy. (3 előny), 5. dr. Burschitz Ist­ván 1 gy. (3 előny), 6. dr. Bartha, Béla 1 gy. (5 előny). A zsűri tisztjét Berthy László ezredes, vitéz Virta őrnagy, dr. Kovács Andor és Bucskó főhadnagy látták el. T E N N I S Z. Göncz Lajos, a mult évi Budapest-bajnok, 20 évi ver­senyzés után visszavonult U- aktiv versenyzéstől és ten­nisziskolát nyitott. Üde, fiatalos keblek©! követel a mai divat. A tökéletes alak megkívánja a sima vonalú kebleket, szilárd mellet. B^tJ&áSSB A külföldön már jól bevált JWarffilila segítségével megőrizhetjük a mellek fiatalos szilárdságát, mely manapság minden asszony vagy fiatal lány számára a szépség elengedhetetlen kelléke. A JOMEL világhirü ké­szítmény rövid használatával a puha mellek ismét vissza­nyerik frisseségüket. Minden nő saját érdekében jól teszi, ha keblei gondozására ugyanugy ügyel, mint az arc ápo­lására. A JOMEL ideális kozmetikum, még a legérzéke­nyebb bőrűek is ártalom nélkül használhatják. Kezelése igen egyszerű és kényelmes. Egy üveg Jomel ára 2 P 80 fillér, használati utasítással. Kapható minden gyógyszertárban és jobb drogériában. Vidékre naponta utánvételes szétküldés diszkrét csomagolásban. 4994 Főraktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII.. Erzsébet-körut 56. 4 havi részletfizetésre is készpértzáron Tavaszi kabátok a legváltozatosabb divatfazonokban Selyemkabátok valamint Délutáni ruhák crep de cbine sorzsett és más divatos anyagokból HHVAS ERISÉBE? Budapest, IV., Kecskeméti-utca 7. sz. Legújabb Legújabb tavaszi kalapujdonságok TtíLJES RAKTÁRÁVAL FELSZERELVE KÉRJÜK IO. T. VEVŐINKET SZÜKSÉGLETÉNEK BESZERZÉSÉRE. •i a Baraks? t% KALAPOSMESTEREK 4698 Főüziet:VI.,Hajós:uÍca 15. Fióküzlet: V-, Qipóí'höpuí 27. tA'iOAnucas. A szabadkai SAN 3 Pjsterzsébsten szerepel szomba­ton s a rabadkai körzetben vezető csapat első budapesti mérk :,.ése elé nagy érdeklődéssel tekintenek. A SÄND logutc'bb Kinizsitő' csupán 1:2 arányban szenvedett vere­séget. A pesterzsébeti Erzsébet-utcai pályán d. u. félötkor k' ,lődő nemzetközi mérkőzést Schissler vezeti. ?ombaton délután az első bécsi gyorssal utazik Bécsbo a vasárna, a Hohe Warten szereplő két magyar váljgatott csapat. Szegődre is szombaton, mégpedig délutár. kettőkor utaíL-ik a liga ,,B" válogatott budapesti játékosai, akik­hez csa lakoznak a délben Bécsről megérkező bécsi liga­válogatottak is. A prágai Cejnar vezeti Bécsben a magyar-osztrák válogatott mérkőzést, mig az amatőrválogatottnál B o­r o n k a y lesz a biró. A jugoszlávok elleni budapesti mérkőzést i bécsi Rets-hury fogja vezetni. Bukovl lemondott a bécsi szereplésről, mert, a meg­erőltető 'létköznapi tréning után megdagadt a sérült lába, teli't kiderült, hogy szerepeltetése még tulkorai lett volna. Lutz II. lesz a bécsi magyar válogatott csapat kö­zépfedezete. tartalékként Rebró szerepel, aki helyett pe­dig a jugoszlávok ellen Werner lesz a jobboldali fedezőt. Siktóssy nélkül is lejátssza vasárnap a miskolci At­tila az Erzsébetváros ellen kitűzött mérkőzését. A Szabária asárnap a bécsi Rapid ellen játszott voh.a, ha a szövetség-' kapit&ny ragaszkodott volna a Sza­hrria e- a Vasas játékosoknak a válogatott csapatba való bevonásához. ' Veréb nem megy a DFC-hez, hanem Budapestre jött és itt a Ferencvárossal folytat szerződtetési tárgyalásokat. rfirzar április végén hazaérkezik és itthon próbál el­helyezkedni s csak ha ez nem volna lehetséges, akkor kezd tárgyalásokat több érdeklődő prágai klubbal. Megérkezett a lengyelek rendőrségi válogatott csapata. Pénteken este érk-zett meg a nyugati pályaud­varra a lengyel rendőrség válogatott csapata, mely a ma­gyar rendőri válogatott csapattal fog mérkőzni vasárnap délután a magyar—jugoszláv válogatott mérkőzés előtt. A budapesti államrendőrség részéről dr. Török János rendőrfőparancsnok fogadta tiszti küldöttség élén a len­gyel csapatot. Üdvözlő szavai után dr. Borschitzky Sán­dor rendőkapitány köszöntötte lengyel nyelven a vendé­geket. PENGŐ 5 LEGf. DIVATOS TAVASZI FELÜLIÖ ÓRIÁSI VÁLASZTÉ § -vter JfÉ^ 1 BELVÁROS­i KÜLÖN M ÉRTEK 05Z.TALY. ANGOLKELNÉK , MEGLEPŐ 0LC5Ó ÁRAK! HIS MASTERS VOICE művész hanglemezek óriási választékban *H15 MASTER"« VOICE" TRADE MARK. Wágner haB9S I£í;*. y gramofon - osztályában, VIII., József-körut 18. sz. Kérien árjegyzéket ingyen. Egy évek óta fényesen, bevált vegyészeti-technikai cikk gyártási és efadási jósa Magyarország részére kedvező feltételek mellett átadó. Elsőrangú jövedelmezőség kimutatható, szük­séges tőke 10.000 svájci frank. Levelezés francia vagy német nyelven. Csak tőkeerős érdeklődök jelentkezzenek referenciákkal Deainfecta A. G. Zürich (Schweiz) címen. 5010 4 •••a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék