Pesti Hírlap, 1927. október (49. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-27 / 244. szám

1927. olcfőber 27., csnförtök. PESRI HÍRLAP 13 — Alexander Bernát temetése. Szerdán délelőtt nagy részvéttel temették el" a rákoskeresztúri izraelita temetőben Alexander Bernátot, az elhunyt kiváló filo­zófust és kritikust. A temetései! igen sokan gyűltek össze, a nagy- szer.tartáscsarnok szűknek bizonyult és a gyászoló gyülekezet nagyrésze kint várakozott a szabadbtin. A temetési gyászszertartás gyászdalait Linrezlü Ht'rnnl. .fokántor énekellek .V ravatal:- körűi a 297-es Dániel cserkészcsapat teljesített ravatalői'sé­get. A ravatalt teljesen elborították a -rokonok, bará­tok és tisztelők virágai és koszorúi; A gyá-szszértar­tás után dr Fißcher Gyula főrabbi mondott bucsijz­tató beszédet, melyben az elhunyt tudós munkában és eredményékben gazdag életét rs pályafutását mpl­t-t'a Utána a pesti izr. 'Iii(község Képviseletében Heilbenj Salamon királyi tanácsos buCsuztafta a hit­községnek évtizedeken át hűséges fiát. Vészi József, a Pester Lloyd főszerkesztője, a Pester Lloyd szer­kesztősége képviseletében búcsúztatta, majd Pünkösti Andor búcsúztató beszéde után a koporsót kivitték a díszsírhoz. Itt dr. Sebestyén Károly á .volt tanítvá­nyok nevében búcsúzott Alexander Bernáttól. A tanít­ványok színoka után a volt leánytaritványók bucsu­z'jának tolmácsolója dr. Nagy Emiiné, volt i"az­< jgiigyminiszfer neje volt. Végül ínég Kárpáthy Aurél az újságírók nevében búcsúztatta, r.zzal a fo­gadalommal. hogy mindazok az újságírók, akik Alexander Bernátnál tanultak, hívek fognak marad­ni az ő .tanításaiban reilő régi és nemes tradíciókhoz. A temetésen a Tudományos Akadémia részéről meg­jjlent Szász Károly v. b. t. t., a Kisfaludy-Társaság i észéről Kéky La jós', az Újságíró Egyesület képvisele­tében Márkus Miksa elnök. Kivülök a magyar iroda­lomnak, művészetnek és az elhunyt egykori tanítvá­nyainak igen sok élőkelő képviselője jelent meg a végtisztességen. — Hirek a sakkvilágból. Buenos-Ayrésből jelentik: A Cupahlanca (Havanna)—dr. Aljeclnii (Párizs) között folyó világbajnoki mérkőzés huszadik játszmája a 40. lé­pésben félbemaradt: I>r. Aljechin a félbeszakított állás­ban gy.alogelőnnyel bir, viszont Vapablanea állása kedve­zőbb. Állás: dr. Aljecliin 3 (1), Capablanca 2 (1), 14 dön­tetlen játszma. — A londoni nemzetközi mesterverseny tizenegyedik fordulóján dr. Tartukowcr győz Réti ellen, Jlarsliall Buerger ellen, Bogoljubow Fairhurst. ellen, Xim­zovics Collc ollen, Sir Thomas Yates ellen; Winter dr. Vidmar ellen. A verseny végeredménye szerint az első és második dijon osztozhat dr. Tarinkorcr Sdvictty (Pá­rizs) és Nitnzovics Áron (Kopenhága) 8—8 nyert pont­tal, harmadik dr. Vidmar Milán (Laibaeh) 7 nyert egy­séggel, negyedik Bogoljnbmc Ii. I>. (Triberg) CV1-. az ötö­dik és hatódik dijon osztozhat Réti 'ichúrd (Hamburg) és Ii. Winter (London) t)%—ő'/j ponttal. Következnek még Collc Edgar (Párizs) és Sir G. .1. Thomas (Lon­don) 4'/j—41/. ponttal. Ilucrger Viktor (I.ondon) és F. D. Yates (Leeds) 3[-'—S 1,^ ponttal, Jt'ifirbürú (London) 3 ponttal; — NySB. bajnoki versenyének döntőjében az első fordulón Fölkér—Berger remis, Grosz I. győzött Iletiuácz ellen, Máhrer győzött Füstéi- eilen, Várkonyi Zieger el­len, Bernwallner Végh ellen, inig Fried lláday távollé­tében jegyzett pontot. A Kuttner—Csiesery-játszma füg­gőben maradt. — Egy párizsi egyetemi tanár meghalt a gyors­vonaton. Berlinből jelenti aPestiHirlap tudósítója : A A'arsó—Berlin—párizsi D-vonaton a vestfáliat Hamm állomása előtt szerdán reggel nyolc ór-lkor nagy vértó­csában lialva találták Victor Constante párizsi egyetemi tanárt, aki a francia kormány megbízásából egy félévre Litvániába utazott. Constaute holttestét a takarítónő a niosdófülkében találta meg. Nincs'kizárva, hogy az egye­temi tanár tüdő- vagy »gyomorvérzést kapott. A vasúti kocsit leólmozták és Berlinbe szállították, ahol a pálya­udvaron a törvényszéki bizottság kezdte meg a vizsgá­latot. — Arany- és ezüstérre bukkantak a Felvidéken. Po­zsonyból jelenti a Pesti Hirlap tudósítója: A felvidéki Alsóklenovec közelében, ahol hosszabb ideje kutatnak aranyat tartalmazó kvarcrétegek után, kedden hat méter mélységben nagymennyiségű aranyat és ezüstöt tartal­mazó érre bukkantak.­— Halálozás. Lengyel -lenő MAV-főintéző október 2r»-én 46 éves korúban Budapesten meghalt. Csütörtök délután fél 4-kor temetik a rákoskeresztúri izr. temetőben. — Orvosi hir. Dr. Bucsányi Gyula természetes gyógy­mód-rendelőjét Krisztina-körut 9 (Szénatér mellett) meg­nyitotta. ^Telefon : Krisztina 502—88. — Torokgyuladástól, influenzától mentesül, ha rendszeresen szopogat Anacot.pasztillát. — Legszebb gyermeklapok Kossak tóda Komáromi­ná' C darab iO P. — Toch, Király-utca. kettő, mai hirdetésére felhív­juk az igen tisztelt olvasóközönség figyelmét. FŐVÁROS, Tiz százalékkal olcsóbb lesz a villamos áram. A főváros tanácsa csak hat százalékkal akar a leszá litani a tarifát, a közgyűlés azonban leszavazta a tanács javaslatát és tiz százalékos árcsökkenést ha'ározott el. A polgármester a főváros pénzügyi helyzetéről. A főváros közgyűlése szerdán délután ült-össze az 1928. cvi költségvetés tárgyalására. Ugy volt, hogy a költségvetés ma még nem kerül sorra, csak'a vilá­gítási művek zárszámadásaival és költségvetésével végeznek, de várakozas 'ellenére sor került a költség­vetésre is. Előbb azonban egy kis szenzáció robbant ki a közgyűlésen: a villamosmüvek költségvetésének tárgyalása során ugyanis leszavazták a tanácsot és a javasolt hatszázalékos tarifalcszállitás helyett a vil­lamosárum tarifájának tízszázalékos leszállítását ha­tározták el. Dr. lUpka Ferenc főpolgármester a közgyűlés megnyitása után bejelentette, hogy Lord Rothermere és gróf Apponyi Albert köszönő iratban válaszoltak a hozzájuk juttatott üdvözlésekre Hothcrmere lord azt irja többek közt. hogy „egész Európa békéje és boldogsága azon múlik. íiogy az igazságtalanságok jóvátétessenek és hogy Magyarországnak azok a nagy történelmi területei visszáadassanak. amelyeken a trianoni békeszerződés aláírása, idejében túlnyomóan magyarok laktak". A bejelentések sorén ismertették az ügyészség átiratát, hogy Zsombor Géza bizottsági tag ügyében a nyomozást megszüntette, mivel bizonyos cselek­mények elkövetését alátámasztó gy amiokok elegen­dők a nyomozás megindítására, de nein elegendők vád emelésére. Lázár Miklós napirend előtt összeférhetetlen­ségi bejelentést tett Farkas József ellen. Hivatko­zott az J920. évi IX. törvényre, amely inkompatibilis­nek mondja annak a törvényhatósági bizottsági tagnak a mandátumát, akinek működése erkölcs­rendészeti ellenőrzés alá esik. iílesen kikelt a „pinkamorál" és „pinkavirilizmus 1' ellen, amelynek nem lehet szava a törvényhatósági bizottságban. \ napirend során hozzájárult a bizottság a kötött la­kásgazdaság meghosszabbítását. célzó fölterjesztés­hez. valamint a banképitkezóshez szükséges Összeg felhasználásához. Kzután Borvendég Ferenc tanácsnok ismer­tette a világítási művek, Lamotte Károly tanácsnok pedig, a községi háztartás 1920. évi zárószám adását. A közry.Vié.- mind a kettőt tudomásul vette. Vita nélkül elfogadta a .gázművek 1928. évi költségvetését, majd áttért az elektromosulűvek költségvetésének tárgyalására. • Itt következett be az első szenzáció. A szociál­demokrata Blaskó Artúr kcvesc'tc a villamostarifa 'leszállításának mértéket, nem volt hajlandó belenyu­godni abba, amit a tanács javasolt, hogy 1929-ben kö­vetkezik egy ujabb leszállítás és indítványt, terjesztett l>e, hogy már most szállítsák le a tarifát, ugy. ahogy azt a pénzügyi bizotuág indítványozla. Dr. Gliicks­thal Samu (községi polgári párt) csatlakozott ebliez a javaslathoz. Kimutatta számszerű adutokkal, hogy a székesfővárosi elcktromösművek kibírja ezt a ta­rifalcszállitást is. Hiszen a tanács 1929-re maga akarja már a tarifa ilyen mértékű le záll'tását. A fő­város lakossága azonban türelmetlen, nincs tehát semmi alapja annak, hogy a mérsékelten leszállított ár életbeléptetését, kitoljuk. Magyar Miklós (demokrata) kifejtette, hogy a demokraták nem csak most. hanem már rég-ín köve­telték a villamostarifa leszállítását. A keresz féhy köz­ségi párt, részéről dr. Miklós Ferenc csatlakozott az, eddigi felszólalókhoz. Most következett a szavazás. A tanács javaslata mellen, mindössze a tanácsnak né­hány tagja állott fel, az egész közgyűlés pedig a ta­nács javaslata ellen szavazott és elfogadta a villamos árán tarifájának tíz szá­zalékos leszállítását. Igy jutott el a közgyűlés a költségvetéshez. Dr Lamotte Károly tanácsnok után nyomban dr. Sipöcz Jenő polgármester ismertette a pénzügyi expozét. FJmondta, hogy a pénzügyi bizottság a tanács által eléje terjesztett költségvetésben a kiadási tételeket emelte. Kérte a közgyűlést, tartson mértéket a kiadá­sokban és a főváros jövedelmeinek leszállításában se menjen tul azon a mértéken, amelyet a tanács az előterjesztésben megszabott. Budapest ma egy átme­neti korszakot él, közlekedés tekintetében: most tér Képek az Ernst-muzeum kiállításáról. Baloldali kép: Orsós Ferenc: Hortobágyi fák. Jobboldali kép: Frank Frigyes: Rue Trouche. át a lófogatu közlekedésről az autóforgalomra. Ez azt jelenti, hogy az utak rendezése elsőrangú feladat, amelyre a tanács is nagy figyelemmel volt a költ­ségvetés összeállitásánál. Ami a Tabán kérdését illeti, a fővárosnak jelenleg nincsenek meg az anya­gi eszközei a Tabánnak meg.elelö módon való fölépítéséhez A legnagyobb komolysággal foglalkozik tehát a tanács ezzel a kérdéssel, egyelőre azonban hagyjuk meg a tabáni lakosságot eddigi életében és ne há­borgassuk nyugalmát. Majd fokozatosan fogunk gondoskodni az elhelyezéséről. — Ami a tudományos városrész létesítését illeti, a tanács támogatni óhajtotta a kormánynak errevo­natkozó tervét. A pénzügyi bizottság a tanácsi előter­jesztést egyhangúlag elvetette, amely tervre a tanács sem talál fedezetet. Amennyiben a költségvetés tár­gyalása során erre fedezet jutna, kéri a közgyűlést, járuljon hozzá ennek a kulturális gondolatnak a megvalósításához. Bár a kórházi ápolási dijak dolgá­ban eddig még nem sikerült megállapodni a kor­mánnyal, de talán sikerülni fog. Kéri a tervezett is­kolaépületek költségeinek megszavazását, bejelenti, hogy a szociális kérdések közé sorozza a további la­kástermelést is, még akkor is, ha ez nem jövedelmező vállalkozás a fővárosnak. A vezető elv tekintetében a kormány és a fővá­ros között megvan a harmónia, mindketten a takaré­kosságot hangoztatják. Pénzügyi autonómiája a fő­városnak régebben sem volt. a háztartások ellenőrzé­séről szóló legújabb törvény értelmében a kormány jogköre e téren még szélesebb lett. ezért tehát fontos, hogy a kormány és a főváros között a pénzügyi gaz­dálkodás tekintetében összhang legyen. A kormány a liusfogyasztási adó leszállítását nem engedi meg, a, fővárosi háztartás költségeihez szükséges összegeket pedig a főváros vagyonának jobb gyümölcsöztctésélől várja. A költségvetés ilyen szempontok szerint is van összeállítva, úgyhogy a harmónia a kormány és a főváros között itt is megvan. — Ami a tanács és az autonómia közti harmó­niát illeti, különbség itt is csak a liusfogyasztási adó­nál. van. A tanács felelőssége teljes tudatában jái- el, amikor azt a javaslatot teszi, hogy a húsfogyasztást adót ne töröljük el. Antiszociális ez az adó. az igaz, de a községi pótadó sem épen ideális ndóneun tekintetbe kell ezenkívül venni, hogy az a mód, aliogy az igy kieső jövedelmet pótolni akarták, semmiképen sem nevezhető komoly­nak. Papirosegyensulyt csináltak, melyet a reális élet nem fog igazolni. S van ennek egy másik vesze­delme is: felemelték egy másik adó tételét s ez valósá­gos felhivás az adókivető bizottságokhoz és adóbehajtó közegekhsz, hogy hajtsák be kí­méletlenül az adót. Tehát egyfelől kímélni akarjuk a közönséget, másfei J1 vexaturáknak tesszük ki. — .4 tisztviselők már bejelentett fizetésrendezé­sére is kell majd fedezet, nem lehet tehát lemondani erről az adó jövedelemről. Könnyen megeshetik, hogy igy nemcsak pénzügyi, de szociális deficit is elő fog állni. Kérve-kéri a közgyűlést, ne dobjunk el köny­nyelmüen egy adót, kockára tesszük vele a főváros jövő életét is A polgármester ezzel be is fejezte beszédét, a jobboldal percekig lelkesen tapsolta, ünnepelte. Az interpellációk során Nagy Vince kifogásolta, hogy a Kossuth-szobor nem a bizakodó, reménykedő Kos­suth Lajost és 48-as kormányt ábrázolja, hanem megtört, csüggedő, szinte bánkódó alakokat. Kifogá­solta a szobor helyét is, amelynek háttere egy bér­ház, mellette villamos jár s legfőként az elfen tett kifogást, hogy az idő rövidsége miatt ez ünnepség nem lehet oly nagyszabású, hogy Kossuth Lajos emlékéhez méltó volna. Dr. Sipőcz Jcno polgármester elismerte, hogy ez nem a reménykedő Kossuth, hanem — igy mond­ja maga az alkotó művész is — a jövőbe néző mag­vető —, de az alakok már készen voltak, nem igen lehetett rajtuk változtatni, a helyei szakértők mond­ták a legmegfelelőbbnek, az ünnep igenis nagysza­bású lesz, amelyen Kossuth iránti hódolatban egybe­forr minden magyar. A közgyűlés 84 szóval TO ellenében tudomásul .vette -a polgármester válaszát. Kqllmaiin-Dezső 'a nemzeti ba.dsereg részvételét reklamálta az ünnepségen'. Bazáth. alpolgármester előadta, hogy amennyire a térbeli viszonyok meg­engedik, a hadsereg áz ünnepen részt fog venni. A választ a közgyűlés tudomásul vette. A köz­gyűlést csütörtökön folytatják. — A műszaki ügyosztályok reíotmja. A műszaki ügyosztályok reformja elkészült. A reform egyelőre csak rátermett vezetőket kiván az ügyosztályok" élére és — 1> uj állás szervezését, ebből azonban hetet ideiglenes állásból átminősítéssel töltenek be. A re­formtervezet, foglalkozik az uj önálló műszaki szám­vevőség és iparnyilvántartó felállításával. A középi­tési ügyosztályon kivül az ut- és csatornaépítési és városrendezési ügyosztályok személyzetének kiegészí­tése és a kerületi mérnöki hivatalok újjászervezése is megtörténik. f ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék