Pesti Hírlap, 1931. április (53. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-02 / 75. szám

16 pesti hírlap 1931. április 2., csütörtök. TENNISZ. Felhívás a tenniszezö ifjúsághoz. Valahány hívatott, vtagy fogadatlan kritikusa van a magyar tennisz-sportnak, abban mind meg­egyeznek, hogy a legnagyobb baj, hogy az ifjúság nem pártolja olyan hévvel és lelkesedéssel a ten- niszt, mint a többi sportágakat Hiányzik a sportra- tormett és a tenniszt valódi sportként művelő fiata­lok serege, évente alig néhány uj név kerül a nyil­vánosság elé. A tenniszezők hatalmas tömege meg­marad a társasjáléhr mellett, a tennisz sportszerű művelését már fárasztónak találja. Ha pedig nincs elegendő tartalék, honnan nőj jenek fel az uj Keim­ling Bélák? A MAC a maga hatáskörében már évek­kel ezelőtt megkezdte a reifdszores munkát, ifjúsági tan folyamot tartott, versenyeket rendezett a fiatal­ság számára s minden tőle telhető módon 'gyekezett megkönnyíteni a fiatalság tenniszezését. A Tennisz Szövetség is méltányolta ezt a munkát és az ifjúsági bajnokságok kiírásával igyekezett növelni a fiatal­ság vorsenvkedvét Idén még nagyobb felkészüli seggel kezdi a munkát a Tennisz szövetség és a középiskolai sport- fórum, a KISOK-ka) karöltve kétnapos ifjúsági ten­nisz tanfolyamot rendez tehetséges fiuk és leányok részére. A KISOK fennhatósága alá tartozó közép­fokú iskolák hallgatói f. é. április hó 15-ig a KISOK- nál. V. kér., Markó-u. 20. II.. a KISOK fennhatósága alá nem tartozó középfokú iskolák hallgatói a szö­vetség főtitkáránál (Kertész János. IV., Váci-u. 9.1 és BLKE (I., Horthy Miklós-ut 67), a BSE (Ujnépliget 9). MAC (Margitsziget) tennisz-szakoSztályainál je­lentkezhetnek. Április 15-től május 1. közötti időben a jelent­kezők közül kiválasztott tehetséges leányok és fiuk a lakóhely szerint legközelebb fekvő fenti három egyesület pályáira beosztva — május és június hó­ban, hetenként, háromszor, Göncz Lajos szövetségi tréner vezetése mellett rendszeres kiképzésben fognak részesülni. Ingyen labdáról, díjtalan labdaszedölcről a szö­vetség gondoskodik. A mintegy havi tiz pengőt ki­tevő részvételi dijat — a jelentkezők ar.vagi körül menyeinek mérlegelése mellett — a KISOK, illetvo a szövetség fogja megállapítani. A magyar Davis Cap-csapat. A mostoha időjárás na­gyon késlelteti a rendszeres szabadtéri munka megkezdését, de viszont veszedelmesen közeledik a magyar-olasz Davis Cup-mérkőzés ideje, május elseje. A magyar csapat jelölt­jei : Kehrling, Takács, Itánó, Krepuska és Gabroritz a fa­gyos időben is naponta szorgalmas tréninget folytatnak. Hazaérkezett már a Riviéráról Schmidt Fereno tréner Is és rövid eseti ő is megkezdi a munkát a Davis Cup-jelöltek­kel. Esélyekről beszélni természetesén még korai volna, de annyi bizonyos, hogy Kehr ling és Gabroťltz riviéra! szerep­lése reményt ad arra, bogy a legerősebb olasz csapat; Mor- tvirgq, Stéfanl és Gaslini ellen nem keli lemondaniok a si­ker kilátásairól. Tennisz-élei Nagykanizsán, N arak áriájáról jelenti a Pesti Jlirláp tudósítója: ( eV az NTE, mint a. ZTE eresen készül a ténntsz-szezonru, amelynek kimagasló eseményei lesznek a du- uántnli kerületi bajnoki versenyek. amelyeket 193l-ben a MOLTSe döntése alapján Nagykanizsán rendeznek meg. A két rendező egyesület, aj NTE és ZTE vezetőségé, már a, tél folya. mán megkezdette a versenyek előkészítését.. A versenyek jú­nius 37., 28. és 40. napjaiban lesznek és e három napos versenyen Ďunánt.ul (.ogjobb tennisszezói fognák találkozni, így Nagykanizsán oiy nagyszámú vidéki vendégre van kílát-aé, hogy a. Versenyek nemesak sport, hanem igen jelentős társadalmi eseménynek ígérkeznek. A helyi egyesületek a tehnisZ-sport foko­zottabb niegkedveltetése és szabályainak me.gisroerte.tese céljá­ból bemutató mérkőzéseket tartanák május és június hóna­pokban. MAGYAR LOVAREGYLET április hó 5., 6., 11., 12., 18., 19.. 25., 26-án versenyt tart. Kezdete délután 3.30 óra. Helyárak: t. úri 6 ľ, hölgy 4 P. II. 2.60 P. III. 80 fill. Páholyülés 8 P. Ring 10 P. TotiUisateur. vendéglő mindén helyen. Villamos I—II. helyhez a 29., III. helyhez 24, 38. kocsik. Hév-en I.. II.; III. helyhez. Autóbusz „A" .Vörösmarty-térről 2.10—3.05, „0“ Októgon-térről 2.15—3.10 óra között. Vissza V. futam Után. Ätszállójegy 1 P. 2 udvari szoba összes mellékhelyiségekkel, központi fűtés- és melegviz- szolgáltatással, kiadó május 1-ére. V., Rudolf-tér 1. szám, IV. 5. 5 utcai szoba, (részben Dunára), hall, összes mellékhelyiségekkel, 2 erkéllyel, kiadó május 1-ére. V., Katona József-utca 28. szám, III. 17. „ 5 utcai szoba, (részben Dunára), hall, erkély, összes mellékhelyisé­gekkel, kiadó május 1-ére. V., Újpesti-rakpart 4. V. 25. Örök­lakást Tátra-tttcai tAr?«a!»há*ban köztisztvise­lők (50 éven alul) lakbértôrieažfcésôel leköthetnek az építési irodában: Hol- látt-n. 9. PZ. IV. 2., délelőtt 10—*-1 és 4—*7»ig. — Napfényes szobák, délkeleti fekvésű 2—3—4 Pzobá, hallos és gar* con lakások teljes komforttal, legol­csóbb árban. Készpénzszükséglét 20—• 25%. Ügynökök dijaztatnak. 8970 Kályhái, tűzhelyet, óvári, szállít, javil |g;s mélyen leszállított árban T.U&ASZ kályhattzeme, Teréz-körnt 32. IeU 1Ü3-A7. ASZTALI TENNISZ. Magyarország asztali tenniszbajnokságai. Nagy ér­deklődés kiséri a húsvéti asztalitennisz versenyt, amely a világbajnokságok mellett a legnagyobb jelentőséggel bír. Ezen a viadalón állapítják meg a végleges erőlistát, mivel a versenyen a legjobb külföldi versenyzők is starthoz álla­nak, hogy megkíséreljék megállítani a magyar győzelem­sorozatot. A férfi egyes hatalmas konkurrenciát hoz. Biz­tos induló a világbajnoki versenyről tanulmányai miatt el­maradt legjobb osztrák versenyző, a bádenl Kohn és a ma­gyar-osztrák válogatott versenyen remeié formát kifutott Liebster, aki a világbajnok Szabados ellen csak a legna­gyobb balszerencsével vesztette el a döntő szetet. Az idei szezonban a legtöbbet Csehszlovákia asztalitennisz sportja fejlődött, színeit a Ketont legyőző fiatal krekk. Idei baj­nokuk, Lauterbach képviseli, aki világszerte a legnagyobb uj reménysége ennek a sportnak. Csehszlovákia Lauter­bach támogatására még egy kitűnő versenyzőjét is el­küldi, valószínűen a magyar versenyzőket már ismerő és Dávidot legyőző Kőtárt. Indul Németország legjobbja, a világbajnoki versenyen szenzációs játékkal Borost, Dávi­dot és Bellúkot legyőző Madjarouglu is. A világbajnok és angol bajnok Szabados nagyon ambicionálja, hogy idei győzelmei között Szerepeljen a magyar bajnokság is. Ez oly ritka széria lenne, ami eddig senkinek sem sikerűit. Barna mindenesetre azok között van, aki hivatott meg­akadályozni ezt a győzelmi sorozatot. A német és az oszt­rák bajnoki versenyek és az angol túra folyamán is több- izben reálisan győzött Barna az uj világbajnok ellen. Kétségtelen, hogy a Berlinből hazatérő Bellák, aki szintén legyőzte a világbajnokot és a Prágából direkt e versenyre jövő Kelen, továbbá Dávid, Glancz, Házi, Boros és a fel­törő uj gárda legjobbjai szintén teljes reménységgel Star­tolnak a bajnokságért, amelynek páratlan mezőnyül nyol­cas döntője elkeseredett küzdelem után végződhetik. A női egyes külföldi vendége a legjobb osztrák hölgyjátékos, Kolbe kisasszony, aki a világbajnoki versenyen nem vehe­tett részt és ezért most akar diadalt aratni a páratlan Mcdnyánszky kiválásával meggyengült magyar gárda fe­lett. Színes és érdekes küzdelem várható a páros mérkő­zésekben is, ahol a külföldiek esélyei talán még fokozot- tabbak. A magyar asztalitennisz sport nívójához méltó kere­tet talált a MOATSz azzal, hogy a versenyt vasárnap és hétfőn este félhét órai kezdettel a Vigadó nagytermében rendezi meg. A magyar szövetség könnyű és kényelmes módot akar nyújtani a közönségnek teljesen olcsó és 50 fillértől 2 pengőig terjedő helyárak' mellett, hogy mennél jobban megismerhesse ezt a sportot, amely a legtöbb vi­lágbajnokságot szerezte Magyarországunk. Jegyeket elő­vételben a Pesti Hírlap Vilmos császár-ut 78. és Erzsébet- körút 1. sz. alatti Jökiadólúvatalai szombat egész nap árusítanak. GYEPHOKI. Nevezések az 1931. évi gyephokibajnokségra. Az idei évben a bajnokság eddigi résztvevői mellett egész sereg uj alakulat óhajt résztvenni a bajnokságban. A szövetség tanácsa a Vacuum OH Sportköre ős a Hun­gária Hockey Club jelentkezését minden további nélkül elfogadta. A.Magyar Hockey Club egyenlő erejű két csapatának játéklehetősége, valamint a KISOK váloga­tott csapat Jelentkezése ügyében a tárgyalások megkez­dődtek. A bajnokság április 12-én kezdődik. A hokiszövetség bizottságai. A Hockey Szövetség tanácsa a következő bizottságok tagjait választotta meg: intéző, fegyelmi, biró és gazdasági bizottság. Az egyes bizottságok elnökei a fenti sorrendben; Ydrady Attila, Tatár István, Steiner György és gróf Apponyi Antal. A bizottságok összetételé biztosítéka a szövetség ezidei eredményes munkásságának. Magyar Légiforgalmi Rt. TAVASZI MENETREND Érvényes április 30-ig. 7.30 15.00 Ind. BUDAPEST érk. 9.45 17.30 9.10 16.40 érk. WIEN ind. 9.15 16.00 Naponta. vasárnap kivételévé!. ___________ Kö zvetlen csatlakozások Európa összes Állomásai föle. Az autóbusz Budapesten a Váci-u. 1. szám alól 45 perccel, Wien ben a Hotel Bristoltól 40 perccel a röpülögép indu­lása előtt indul, Fölvilágosltás és jegyváltás: Budapesten: a Magyar Légiforgalmi Rt. légiutazási iro­dájában, IV., Váci-Utca 1. Telefon: 808—88., a Központi Menetjegytrodában és annak összes fiókjaiban. Wien ben: Luftreisebüro der österr. Luftverkehrs A. G. I., Kaerntner- ring 5. Telephon: B, 28—1—96. fosta, čB csomagforgalom Európa valamennyi állomása felé. Fölvilágositások, tarifák és menetrendek a társaság ___________szállítási osztályánál. Telefon: 808—89. 2 utcai szoba hallal 3 utcai szoba hallal 5 utcai szoba hallal remek dunai kilátással, erkéllyel, etagetUtéssrl, öbrzm mellék­helyiségekkel kiadó májúéra. II., Margit-körut, 1. sk. D EČAtllfCC szakorvos vér-, bór-és R. ■ iSlivš B UV nemil:>el'egdknok rendel Rákóczl-ut 32,1. cinsiet 1 ajtó. (Rókussal szemben.) 55.s“üüres telek hosszabb Időre bérbeadó. ím Bővebbet a portásnál, V.» Vilmos éBásíáár-üt 78. ézfcm. BIRKÓZÁS. Az első testnevelési kerület blrkózóbajnokságai. Az első testnevelési kerület 1031. évi meghívásos birkózóvér­senyét Cegléden most rendezte. A záróünnepségen meg­jelent Agotha Árpád ny. altábornagy, az Országos Test­nevelés! Tanács társelnöke, vitéz Kaidndy Imre ny. tábor­nok, a testnevelési kerület felügyelője és dr. Alexander Imre, Szolnok vármegye alispánja is. A dijakat vitéz Ká- lándy Imre osztotta ki Telkes beszéd kíséretében, amelyre dr. Sárkány Gyula polgármester válaszolt, köszöntve a fő­városi vendégeket. A verseny eredményei a következők; I. osztály: Légsuly: bajnok Herz Tibor (Újpest). 2. Lozsán László (Rákospalota), 3. Ke­resztes Dezső (Budapest). Pe­helysúly: bajnok Balogh Re­zső (Budapest). 2. LédCczi Jó­zsef (Jászapáti), 3. Hegyi Lász- ló (Budapest). ■ Könnyüsuly: bajnok Ferebczy Károly (Bu­dapest), 2. Pro ka István (Uj. pest), 3. Vigh Endre (Buda­pest). Kisközépsuly: bajnok Szilágyi Imre (Budapest), 2. Vasváry Gyula (Újpest), 3. Ko­vács László (Budapest). Nagy- közepsuly: bajnok Kálmán Jó­zsef (Újpest), 2. Gibölya Tibor (Budapest), 3. Vogel Ferenc (Rákospalota). Nehézsúly: baj­nok Weiss Sándor (Újpest), 2. Göndöos István (Budapest), 3. Tarányi József (Budapest). II. osztály: Légsuly: 1. Dé- zsí József (Kispest). 2, Balogh Istváü (Budapest), 3. Bihari Schönwald László (Újpest), 2. Havancsák László (Szolnok), 3. Gáspár József (Budapest). Künnyü-uly: 1. Sveikowzk.v Ferenc (Újpest), 2. Lehrer Má­tyás (Budapest), 3. Sípos Fe­renc (Ssólnok). Kisbözéptuly: 1. Kertész László (Budapest). 2. Sipos István (Nagykáta), 3. Sü­veges Ferenc (Szolnok). Nagy. középBüly: 1 Nagy Károly (Cegléd), 2. Ábel Gyula (Ézo?- Dok), 3. Keatoo.hwijl Ferenc (Dorog). Nehézsúly: 1. Feren- czy Sándor (Kispest). 2. Hor- Váth Andráe (Szolnok). 3. Meh- tést Ferenc (Dorog). A felilgyelóségek közötti pontversenyt Pest vármegye nyerte 53 ponttal, második Budapest 38 p., harmadik Szol­nok vármegye 11 p„ negyedik Esztergom vármegye 3 ponttal. A Ludovika Akadémia birkózóvsrsenya. A Ludovika Akadémia házi birkózóversenyt rendezett, amelyben a he­lyezés a következő: A kötitiyüsulyhan 1. Móricz István IV. é. aks., 2. Papp László IV. é. aks., a nehézsúlyban 1. La­katos Dezső III. é. aks., 2. pedig Piroska Elemér I. é. ffks. ÖKÖLVÍVÁS. A magyar-olasz ökölvivómérkőzés. A tavalyi Európa- bajnokságok óta tietn volt olyan eseménye a magyar box- sportnak, mint az április tizenkettediki magyar-olasz mér­kőzés. Az olaszok a legnagyobb körültekintéssel készülnek a budapesti találkozóra s a válogatás körüli gondosságukra és óvatosságukra jellemző, liOgy eddig csupán három standard tagja van a csapatnak. Ez a három versenyző Hianchini Mario könnyűsúlyú Európabnjnok, továbbá Ce­ntire Desto és Longinotti Aldo (középeuly). Az olasz csapat többi résztvevőjét csak az április negyedikén és ötödikén tartandó próbaversenyek alapján Jelölik ki. A magyar ver­senyzők az olimpiai tréhingtermekben szövetségi felügyelet mellett készülnek a nagy küzdelemre. Lehetséges, hogy až osztrákok ellen szerepelt magyar csapatban egy-két posz­ton változás történik. Az olasz-magyar viadal nemcsak nagy sportbeii, hanem egyben nagy társadalmi eseménynek is Ígérkezik. A mérkőzést a Bek*tow-elrku*zlmn tartják meg. A Mlada I ra szóló jegyüket u-JPtstiHirlap Viimús ótdsgáit-Üt 78. sz. és Erzsébet-körut 1. sz. alatti fökiadóhivatalai már árusítják. ■ a 4 it OkSlyivóhirck. Gélb Miklós sérülése, amint. Párizsból je­lentik, »ein bizonyult törésnek és a kitűnő Európába) nők azt nagyjában mád) kiheverte és ezért április hó elsején már újból ringbe lép. — Lutz magyar boxoló Párizsban résztvett a Central S. Club vérsenyén és ellenfelével, a német Bautnanuüj. tizmenetes küzdelembeu döntetlennel végzett.. — Párizsban a. francia Angelroann pontozással győzött a kölni Metzner ellen. — Kopenhágában a 8*ik a dán-svéd Válogntótt verseny dön­tetlennel végződött, a kupát azonban méri- a dánok nyer­ték meg. — Chicagóban Tom LóUghry Volt amerikai kisnehéz- súlyú ökölvívó 10 menetes mérkőzésen pontozással legyőzte Tufty Griffith-ét. — Kopeühágában a nemet és dán rendőr- birkózók országok közötti mérkőzése & dán versenyzők 3:2 arányú győzelmével végződött. IILJíogelJesjvénsh Kiárusítás már csak rövid ideig, minden elfogadható árban- IV., Petőfi Sándor-u. 7. (Bejárát a PilvaX-közben). Húsvéti Nőikalap modellvásár a „Rózsika“ női kalapszaSonban IV., Voross%álné-u. 31. földsz. 2, I-eányintPZPttél szem ben Alakítások modellek után P 2-ért, Részvénytársaság feltétlenül rentábilis külföldi képviselet finanszírozásá­hoz P 20.000 társat keres. AJ&blatökAt „Komôly üílet 5997" Jilifréró a Vilmos éBászár-uti foki adóba. Vácbottyánban (Rákospalotától 40 pere villamossal) Strandfürdőnek kiválóan alkalmas telek, állandó forrásvízzel, vasúttól 5 perc, országút mellett, hosszabb időre bérbeadandó. Minden órában villanyosjárat. Nagy tisztvisolőtelep közepén. Italmérés megszerezhető. Építkezéshez sóder ingyen. Téglagyár helyben. Bővebbet Nemes Sándornál vaebottyán (Pest m.). Ho- mokfürdő. Árnyas Bétahely. 392S Gumi vulkanizáló iizenf teljesen berendezve, biztos megélhetés, 3500-ért eladóé' Lágymányos Ö—16. 3979 Dr. Kaidacsy s*akorvos W ✓ rendel: 10-i,ée 7-8-tg Vitt. </ósa«t-kSrut 2. stám. férfi- 0« nálbetegeknek. JÉOSZCKRÉNYEK ismét OZLITI SCREMPVZÉ8VK, CVOBSMÉktSCEK, VZN- DÉCtSi FEL8ZERELÉ8EK, SZÉKEK, ASZ­TALOK nagyon olotón R08ENFEL0NÍU VIIL kerület, Néltozir, :£z ut:a 3V. Wt ÁRVERÉSBŐL K A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék