Pesti Hírlap, 1931. július (53. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-02 / 147. szám

14 PESTI HÍRLAP 1931. jalius 2., csütörtök Magyarország-Csehszlovákin vizlpoló és magyar- osztrák hölgyuszóinérkőzósre jegyek kaphatók: Vil­mos császár-ut 78, Erzsébet körút 1, Rákóczi-ut 9. szám alatti kiadóhivatalainkban. TENNISZ. Amerik', i döntő Wimbledonban. Wimbledon, jul. 1. (A resti Hírlap tudósilójának tele fon jelenti se.) Kedden megtörtént Wimbledon második nagy szenzációja: az amerikai Shields négy kemény szet- beii legyőzte Borotrát, a franciáknak Cocliet veresége óta az egyetlen reménységét. Az amerikai már az első szet- ben rendkívül keményen, nagy' erővel feküdt bele a já­tékba és már akkor látszott, hogy Ilorotra csak nagy- nehezen tud megbirkózni a fantasztikus energiájú Üté­sekkel. Időnként ő is szenzációs produkciókkal fogott egy-egy labdát, de Shields kíméletlen erejű játéka szem- inelláthatúan idegessé teette. Borotra hallatlan erőfeszí­téssel dolgozta fel magát 5:6-ig, itt egymásután 12-szer volt előnye, de mindig elveszítette s végül az amerikai két bombaadogatása sikerült és 7:5-re nyeri az első szetet. A második szetben Borotra nagy volt. Minden sike­rült neki és hihetetlen gyors szetben ö:3-ra győzött. A harmadik szét az amerikai adogatásával kezdő­dik. Love gémet csinál! Alsó szervizei állandóan sikerül­nek — bár jó adag szerencse kell hozzá — ami látható­lag idegesíti Borotrát és kettős hibát is vét. Itt simán veszt Borotra 6:4-re. Mindketten a leggyorsabb és leg­keményebb tenniszt játszották, amit valaha is láttam A teljes erővel a vonalra ütött labdák villámgyors voi- ley-kel és lehúzásokkal váltakoztak. Jellemző, hogy a kí­méletlen tempó ellenére is alig volt néhány out vagy háló­labda. Borotra kitünően játszott és hogy mégis vesztett, rendkívül idegessé tette. A negyedik szetben Borotra kezd, idegességében láb­hibát rét. ami még jobban kihozza sodrából, egyik go­romba hibát a másik után követi el. Ez ráragad ellen­felére is, de Shields mégis vezet már 4:3-ra. Ekkor az amerikai hatalmásat esik, olyan szerencsétlenül, hogy a lába maga alá kerül és csak mások támogatásával tud felállni. Orvos rohan hozzá, de ő elutasítja, maga billenti helyre kiugrott térdét. Borotra lovagiasati szünetet ajánl fel. de Shields ezt is visszautasítja és rögtön folytatja a játékot és — meg is nyeri a gémet. 5:3. Most rajta a M>r az adogatásban. Borotra repül, a közönség álmélkodva tapsol, de minden lilába, 8 adogatás és Shields már -1:0-ra vezet. Lélekzetfojtott csend. Szét, labda! Shields adogat s a labda Borotra ütőjéről messze a magasba perdül. ü:?.-ra győz Shields és ezzel Amerika győzött, mert a má­sik elődöntőben Sidney Wood valósággal legázolta az angolok reménységét. Perryt. Wimbledonban tehát Ame­rika színei lesznek elől és már most izgatottak a tennisz. rajongói, ha arra gondolnak, mi lesz az idei Davis Cup döntőben, amikor Amerika és Franciaország emberei ta­lálkoznak egymással! A várakozásnak megfelelően Aussem Oilly, a svájci bajnoknő, Pay-ot felett aratott 2 :6. 6 :2, 6:1 arányú győ­zelmével bekerült a női egyes elődöntőjébe, ahol a fran­cia Mathieu asszonnyal találkozik. A férfi párosban a Oochet, Brugnon együttes 4:6, 6:2. 8:6 és 6:4 arányú győzelmet aratott a .japán Sato—Kavva pár felett és győ­zelmével bekerült az elődöntőbe. Dr. Göncz Lajos. A budapesti szerdai versenynap. A MOVE—OTE tenniszversenvének szerdai eredményei a következők: Dr. Kajdacsyj**igssj .’Ut, 2. »to. őrt- te aíflwtogštaMfc. LABDARÚGÁS. Mi történt az Attila-ügyben a kulisszák mögött? Aki az Aftila—Turul vesztegetési ügyet figyelemmel kisérte az eset kipattanásától egészen a tegnapi tanácsülés dön­téséig, annak számára teljesen érthetetlen az a súlyos és megbélyegző Ítélet, amellyel a szövetségi tanács, anv.-ly már összetételénél fogva inkább érzelmek alapján dönt, mint az ügyek legteljesebb ismerete alapján, a misko ci Attila csapatának egész bajnoki teljesítményét törölte. Az tény,- hogy a tanácsszervezet olyan természetű, amely nem ismer érdekeltséget és ennek alapján nyugodtan szavaz­hatott nz Attila törlése mellett a Somogy, a „Vác“, a Turul, sőt a kerésbbé érdekelt „Bak“ Is, de érthetetlen volt, hogy olyanok, akik az előző tanácsülésen még tün­tetőén az Attila mellett foglaltak állást és érdekében fel is szólaltak, most a legmerevebben elzárkóztak az Attila megmentése elől. Míg az előző tanácsülésen még az Attila pesti képviselőjének meglehetősen agresszív felszó­lalása sem rontott az Attila ügyén és a tanács igen nagy többséggel dr. Hodobay Sándor, Miskolc város polgármes­terének kérelmére a vizsgálat kiegészítését rendelte el, addig ezúttal jóformán meg sem akarták hallgatni az Attilát képviselő Gotthilf miskolci ügyvéd felszólalását, aki a beszéde elején elhangzott gúnyos közbeszólásokra majd hogy abba nem hagyta felszólalását s a továbbiak­ban a tanácstagok egy jó része tüntetőén elhagyta a ter­met, ezzel is jelezve, hogy egyáltalában nem kiváncsi a miskolciak delegátusának érveire. Ennek a feltűnő jelen­ségnek oka ismeretlen maradt s az ezt kissé eláruló fél­perces személyi vita el is kerülte az általános figyelmet. A fegyelmi bizottság egyik tagja ugyanis felemlítette, hogy volt már az Attilának egy ilyen ügye, amikor min­den pénzajánlat nélkül előre meg akart egyezni egy másik vidéki klubbal meccsük eredményében. Hiába válaszolt a másik vidéki klub képviselője, hogy az akkor ebben az ügyben lefolyt vizsgálat alapján felmentették az Attilát, most az akkor bizalmasan megtartott vizsgálat anyagával az Attilára kedvezőtlen légkört teremtettek a tanács tag­jainál s így alakult ki az Attila sportmüködését szkreccselő határozat 10—5 szavazataránya. EVEZÉS. A budapesti nagy regatta mérlege. Az idei nagy re­gatta igen kitűnő sportot nyújtott. Egyesben és kettősben ugyan volt rowover, de általában példátlanul nagy volt a részvétel. Első nap 14 egyes, 2 kettős, 28 négyes és 12 nyolcas állt starthoz, második nap 8 egyes, 8 kettős, 25 négyes és 12 nyolcas vett a versenyeken részt. Ha még figyelembe vesszük, hogy öt négyesben és két nyolcasban volt hatos döntő, ez eléggé igazolja a regatta pompás küz­delmeit. A kitűnő rendezés dr. Perger Ferenc elnök, dr. Ábray Zoltán alelnök, KaUiwoda Ferenc igazgató és agilis munkatársaik érdeme. A klubok szerepléséről már beszámoltunk, most ki- egészitéskép mérleget adunk az egyes egyesületek startjá­nak eredményességéről: össze» I. II. ni. indulás Hungária 5 Pannónia 5 Győri TTE 3 Neptun 3 Lia (Bécs) 2 Sirály 2 Szegedi Cs. 2 Rennruder 1 Szent István 1 FTC 1 :ec — Szegedi R. — Nemzeti ■—. Poseidon — Esztergom — Váci SE —• > 1 y e z é s ezáma 5 — 10 2 —. 12 1 2 7 1 —. 6 3 — 5 1 1 6 1 1 5 1 4 6 1 2 6 1 1 3 1-—. 5 1 — 4 — 1 4 — 1 4 — 1 2 —■ 1 2 Indult még Duna (2), MAC (4), Újpest (2) és Győri Hun- gária (3), nevezett, de egyszer sem állt starthoz a RÁC és a szegedi Tisza. ASZTALI TENNISZ. Kikapott a budapesti ifjúsági válogatott csapat. Nagy­maroson az ottani ifjúsági válogatott csapat (Kolin, Nagy. Farkas, Dinét.) 9:6 arányban legyőzte a budapesti ifjúsági válogatottat (Láng. Bauer, Burányi II., Rorich). A Balatoni Kupát Szombathely csapata nyerte. A Ta­polcai SC által rendezett asztalt tenniszversenyen, amely a Balatoni Kupáért folyt. Szombathely csapata győzött Tapolca, Kecskemét és Pécs csapata előtt. Az egyéni ver­senyt Hajós, ugyancsak szombathelyi nyerte. LÓVERSENY. Póló. A margitszigeti pólópályán szerdán délután összesen húsz chukker került lejátszásra négy különböző mérkőzés keretében. A meccsek váratlan góiözönt hoztak: összesen 45 gól esett! A programmot a „Pirates“ (1. báró Oppenheim Eberhard, 2. gróf Wenckheim József, 3. Bar- talis Kálmán 'szds., 4. Lenhard József őrnagy) és a „Pe­likans“ (1. vitéz Bibik Sándor ezr., 2. Sorg Jenő, 3. ifj. gróf Bethlen István, 4. Mecklenburgi herceg) küzdelme nyitotta meg a „Bábolna kupa“ első fordulójában. Az eleinte vezető „Pirates“ a végén nem fejtett ki megfelelő ellenállást és 5:4 arányban maradt alul. A herceg Fugger Károly néhai huszárezredes emlékére felajánlott diszüar- dokért a döntőben a budapesti „Jástkün“ - huszárok (í. Tóthvárady-Asbóth A. szds., 2, vitéz Ljpesey Márton ezr., 3. Depóid’Miklós őrnagy, ’4. Mihályi Iván thdgy.) és a nyíregyházai „Hadik“ huszárok (1. Fluek Béla őrnagy), 2. Kricsfalussy Ferenc fhdgy., 3. Perczel Dénes őrnagy, 4. Győry Mihály fhdgy.) mérkőztek. A küzdelem a buda­pestiek váratlan fölényének jegyében folyt le, akik 8:2 arányban szerezték meg a győzelmet. Jók voltak Depóid őrnagy és Lipcsey ezredes, különösen javuló formát mu­tatott Tótbvárady szds. a Jászkunoknál, mig a Hadik huszároknál Kricsfalussy fbdgy. vált ki. Végül a „Meck­lenburg kupa“ első fordulójában két hatchukkeres mér­kőzés következett. A „White eagles“ (1. Szentpály Imre fhdgy., 2. gróf Wenckheim József, 3. Fischer János szds., 4. Kovács Dezső fhdgy.) a „Blue boys“ csapatot (1. Aich Hubert, 2. Mr. M. N. Kearns, 3. Capt. J. Pearce, 4. gróf Károlyi Lajos), mely váratlanul gyengén és balsze­rencsével is játszott, verte meg könnyen 12:4-ro, mig a „Red lions“ (I. vitéz Lipcsey Márton ezr., 2. Capt. L. H. Harris, 3. hercég Hohenlone Ferenc, 4. báró Hatvány Endre) meglepetésszerűen biztosan 7 :3y< arányban végzett a félgól előnnyel induló „Canaries (1. báró Oppenheim Eberhard, 2. herceg Fugger György, 3. Mr. S. P. Tuck, 4. ifj. gróf Bethlen István) ellen. Pénteken a „Mecklenburg kupa“ döntője, a „Bá­bolna kupa“ második fordulója és egy gyakorló játék kerül eldöntésre délután Vjő órai kezdettel Budapesti ügetőversenyeit. Az -Erzsébet királyné-uti ütött-kopott pályán csütörtökön uj meeting kezdődik. Valóban emberfölötti küzdelemnek nevezhető az a tevé­kenység, mely az ügetősportot a mostoha körülmények ellenére felszínen tudja tartani. Az üzem viszontagságai, az olykor előforduló zökkenések nem tántorítják el a vezetőséget attól, hogy a magyar ügetősport életének válságait elhárítva, lassú, de biztos tempóban vezesse a kátyúkon keresztül a már nem messze lévő, feltámadást jelentő uj epoeheához... A szerény programra díjazásai, a prepozíciók, a benevezett lovuk, a változatos progrumm- számok azzal biztatják a kitartó közönséget, hogy a csü­törtöki kis események nem lesznek elrontői a délutáni szórakozásnak. Hírek a turfról. A Tátra-handicapre Iola II. a favo­rit 21/á jegyzéssel. -—• Rojik a Martinkovich-istállótöl a Scejskal cseh ownerliez szerződött. — A Milánói nagy dijat a francia négyéves Guernanville nyerte meg kony- nyen Ingobertu és Sánc Crainte ellen. — .1 Sir fíarclay- emlékverscnybcn a többek közt Creola. Nestor és Nord­wind Indítása vau tervbe véve. — Turcsyn főhadnagy Kecskemétre van vezényelve, ahol hét hónapig a lovagló- tanfolyamot végzi, igy valószínűleg a folyó versenyszezon­ban nem szállhat nyeregbe. — Selmeczy százados állapota annyira javult, hogy már elhagyhatta í; karlsbadi sza­natóriumot. — Oertcl hires német akadályjoekey Straus- bergben történt bukásából kifolyólag sérüléseibe belehalt. Káposztásmegyeri versenyek. Tikkasztó hőség, ma­gas színvonalú sport, izgalmas finishek és reális eredmé­nyek jellemzik az urlovas-meeting szerdal napját. A délután kimagasló eseménye a Kezdők gátversenye volt, melyben elkeseredett küzdelem után Bármikor győzött nz első helyen favorizált Platán Plien. A győzelem lovasa, Hauser Tilly javára Írandó, aki a difficilis kancát csak mesteri küzdelem árka tudta elsőnek beverni. Nyolc iá indult az 5000 pengős díjért. Az osztrák szilieket Krieg- lach, Orestes és Blesk képviselték. Vágjad, Bösnydk és ľ it y ke egészítették ki a mezőnyt. Start után rövid ideig Orestes vezetett, de csakhamar Platán ment előre. Az erdőnél Orestes megvált lovasától. A favorit az utolsó sövényig megőrizte pozícióját. Itt Bármikor szegődött melléje és ostor alatt izgalmas küzdelem után legyőzte. Harmadiknak Krieglach ért a célhoz. A mérkőzés után Hauser jockeyt a közönség lelkes ovációban részesítette. A. kiváló akadálylovas még kétszer szállt nyeregbe, elő­zőleg Margarétával második lett Szikra mögött, a Kreutz-, biuck Zdenko-emíékversenyben pedig Csokort vezette be elsőnek. A Németországból ez alkalomra szerződtetett jockey az /ssé/ririr-istállőt egy esajíásrii kirántotta a bal­szerencséből, mely az Idei szezonban üldözte. A Hadsereg! gátversenyben. Ehrenberger ./őimdnagy, szép lovaglása segítségéi él Luck strike váltotta valóra reális esélyét. A Tápíósági handicap ezerméteres versenyében a kitűnő sanszu Derítőt a finishben Talált kincs fejhosszal előzte meg a célban. A Hadsereg! sikverseny-handieapben Ge.de századossal Provízió aratott biztos győzelmet Bóbita ellen. A részletes eredmény: Második nap. Szerda, Julius 1. I. Hadseregi gátverseny. 2500 m. L. strike 77 Ehrnb. (5:10) I Debreceni vonatosztag Metropole 7014 Bern. (Ifi) 2 Csillám 60 Tartsay (6) 3 Biztosan félhosszai nyerve, másfélhosszal harmadik. — IdŐ: 3.13. (Kézzel mérve, —— Tot.: 10: 16. — Befutó foga­dás: Lucky strike és Metro­pole. 5:11 (123 nyerő ticket.) II. Aranybogár-akadályver­seny. 4300 m. Szikra 69 Csotó (5:10) 1 Szondy tüzérek Margaréta 76 Hauser (1%) 2 Horváth K. Th eresin a 56 % Mész. (2%) 3 Detektív 56% Frosch (lő) O C’ematis 65 Varsa (5) 0 Clematis elbukott. — Köny- nyen kéthoeszal nyerve, rossz harmadik. — Idő: 6.32. (Kézzel mérve.) — Tot.: 10:13; helyre: 10:13. 16. — Befutó fogadás: Szikra és Margaréta: 5:13. (160 nyerő ticket.) III. Kezdők gátversenye. 2500 m; Bármikor 67 Haiirer (4) 1 Pet a no v it s J. Platán 60 Csató (8:10) 2 Gerster K. Krieglach 67 Varga (10) 3 Mr. Knowles Fityke 60 Túrái (12) 4 Bosnyák 65 Blazsek (3) 0 Vágjad 65 Patzák (2) 0 Motalko 60 Fett.ing (10) 0 Orestes 65 Müller (12) 0 Bk« k 65 Rojik (12) O Orestes megvált lovasától. — Erős küzdelemmel három- negyedhosčzal nyerve, ötr hosszal harmadik. — Idő: 3.06. (Kézzel mérve.) — Tot.: 10:61; helyre: 10:17, 13, 37. IV. Kreutzbrucik Zdenko emlékverseny. 2800 m. Csokor 68% Hauser (3) 1 Issekutz Gy. Olcsó Jánosi 61 Szalay (6) 2 Cserneties B. R. nyár 62% Blazsek (1%) 3 Mélik A. Kom lfó 72% Patzák (10) 4 Pillangó 63% Muhr (8) 0 B. Geste 62% Ehrnb. (10) 0 Gondtalan 61 % Singer (6) 0 Mirakel 59 Frot-rh (10) 0 Szomsz. 58% Túr. (12) 0 Alhambra 60 Csató (4) 0 Szanálás ö6% VideiJ. (16) Q Szanálás elbukott. — Birto- sau másfélbe* szál nyerve, egyhosszal harmadik. — Idő: 5.17. (Kézzel mérve.) -— Tot.: 10:38; helyre: 10:14, 18. 13. V. Tápíósági handicap. 1000 m. Tál. kínos 57% Rózea (12) 1 Csernovits A. úrnő Derítő 50% Teltseh. (2) 2 Gr. Wenckheim D. Ritkaság 38% Woolb. (14) 3 Gaist Gy. Turka na 43% Weie-sb. (2) 4 Jagnjilo 56% Leder. (10) 0 Rege 53 Szentgy. (10) 0 N. Pomp. 52% Bran. (8) 0 Árboc 51 Tóth (10) 0 Mazurka 50% Szele (10) 0 Buborék 49% Kupái (12) 0 Sagitta 46 Pajor (12) 0 Paragon 45 Benyó (6) 0 Kirgiz 42 Vrábel (10) 0 Rudim 42% Dóczi (6) 0 Loncika- 37 Szeltner (20) 0 Nurna Pompilius állva ma­radt az indításnál. — Küzde­lemmel nyakhosszal nyerve, kéthorszal harmadik. — Tdő: O. 59. (Kézzel mérve. — Tot.: 10:98; helyre; 10:27, 15, 73. VT. Hadseregi sikverseny- handicap. 1600 m. Provízió 57% Gede. (p) 1 Kinizsi tüzérek Bóbita 56% Tomka (3) 2 Szondy tüzérek Hozomány 63% Muhr (1%) 3 Okos 57% Feltér (5) 4 Ouitt 64% Tartsay (6) Ö Biztosan háromnegyedhosz- szal nyerve, haromhossral harmadik. — Idő: 1.45. (Kéz­zel • mérve.) — Tot.: 10:23: helyre 10:15, 19. — Befutó fogadás: Provízió és Bóbita: 5:56.50. (28 nyerő ticket.) VIT. Eladó kétévesek handi- capja. 900 m. Levend. II. 50 Róz^a (3%) 1 Klasánszky Zs. Salad!n 51% Weissb. (6) 2 Mi sley K. Orpheus 56% Oeaplár (4) 3 Magj'ory-KoFsa B. Lobelia 54% Tulaj d. (2) 4 Algír 55% Fodor (2) O Mat-a Hari 53 Teltsch. (4) 0 Mogentiana 52 Huiber (10) 0 Biztosan félhosszal nyerve, nvakhoesznl harmadik. —* Tdő: 0.54. (Kézzel mérve.) —* Orpheus idomárja hamis sz;n rnintt. 10 P-vel megbirgá^ol- t-atott. — A győztesre alán- lat. nem történt. — Tot.: 1£:45; helyre: 10:16, 22. 24w férfi egyes T. és II. osztá­lyúak kizárásával: Vadász— Hegyj 4:6. 6:0. 6:2. Mautbner —Szombathelyi 7:5. 11:9. Janes—Ozarovszky 6:3, 6:1. Vargha-—Molnár 5:7, 6:3. 6:1. Kerner—Molitor 9:11. 6:1, 6:2. Jónás—Gyémánt 6:1. 1:6. 8:6. Női egyes T. és TI. osztá­lyúak kizárásával: Inándyné —Deutsch 6:3, 7:9. 6:1. férfi páros I. osztályúak ki­zárásával: Ferenczy, Friedrich —Bánó. Tömöry 6:0. 3:6. 6:3. Férfi páros I és II. osztá­lyúak kizárásával: Bikár. Heinrich—-Vadász, Molnár 6:2. 6:1. dr. Kaffan, dr. Hegyi- Germán. Bihari 3:6. 7:5, 8:6. Vegyes páros I. osztályúak kizárásával: Bikár. Batta— Berger, Pintér 8:6, 6:3. A BSE nemzetközi tenniszversenvének szerdai ered­ményei a következők: Férfi egyes nemzetközi (Schmidt Ödön emlékverseny): Gabrovitz—Steinmetz 6:0. 6:1. Rónái—GrünfeJd 6:4, 6:2, Ma- to'.csik-—Klassz w. o., dr. Mar- kovics — Kirchmayr w. o„ tVöltzl—Balázs tv. o.. Sze- methy—Csapiár 6:2, 3:6. 6:4. dr. Della Donna—Kövér tv. o., Arató—dr. Darvai 6:1. 6:2. Rácz—Makrai 0:6. 8:6. 6:2. dr. Hegyesi—dr. Jacoby 6:5, 9:7. dr. Stern—Krepuska tv. o,. Székely-—báró Dániel 6:0, 6:2, dr. Szentey—dr. Szilárd 6:3. 6:3. Adler-Rónai 6:1. 4:6, 6:4. Női egyes nemzetközi: Ha­lász-—Jankovich w. o.. Göncz- né—Lichtigné 6:2, 6:0, Demkó —Záborszky 6:3. 7:5. Mada- rászné-dr. Oberschall 6:2, 6:4, Kncelné—Schejbalné 6:1. 6:2. Vegyes páros magyar nem­zeti bajnokság: Aschner, Men- tovire—Makrai, Dénes 6:4, 6:3. Gabrovitz. Göriczné—Adler, Si­pos 6:1, 6:2. Férfi egyes I. és II. osztá­lyúak kizárásával: Lakatos— dr. Skerlák 6:2, 3:6, 6:4. Zun- ka—Klassz tv. o.. dr. Della Donna—Pintér 6:2, 7:6. dr. Nagy—Issekutz w. o., Fischer —Fekete w. o., Reich—Jlarko- vlcs 6:8. 6:1. 8:6. Németh—- Stojanovich 6:3. 6:3, Hidassy —Wild 6:3, 6:2. ÖKÖLVÍVÁS. Gelb Miklós győzelme Nswyorkban. Gelb Miklós, Ma­gyarország sokszoros pehely- és könnyűsúlyú bajnoka, aki esek néhány héttel ezelőtt utazott vissza Budapestről Amerikába, egy nagyszabású boxviadaion pontozással le­győzte a legelső klasszishoz tartozó olasz Domenico Ber- nasconit. A MöSz bojkott alá helyezte a lengyel ökölvívókat. .Mint ismeretes, a magyar ökölvivócsapat a helyi bírók jóvoltából igazságtalanul vereséget szenvedett Poznanban. A példátlanul részrehajlóan ítélkező btró miatt a magyar csapat levonult és csak nagy könyörgésre folytatta a via­dalt, amelyet azonban u lengyelek továbbra is hasonló pártoskodással vezettek. A MÜSz ezért felvilágosítást, majd pedig elégtételt kért a lengyel szövetségtől. A len­gyelek válaszoltak is, de a MöSz ezzel nem elégedhetett meg és ezért kimondta a bojkottot a lengyel ökölvívók ellen. Aliiig a két nemzet ökölvívó szövetsége között tehát helyre nem áll a béke, magyar boxolónak se Lengyel- országban, se Magyarországon nem szabad lengyel ököl­vívó ellen ringbe lépni. Schitielinget 5:4-re fogadják Amerikában. Newyork- ból jelentik a Pesti Hírlap-nak, hogy a pénteken eldön­tésre kerülő nehézsúlyú világbajnoki viadalnak a favoritja ttax SchmeUng, akit 5:4-re fogadnak Striblingge! szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék