Pesti Hírlap, 1931. november (53. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-29 / 272. szám

18 PESTI HÍRLAP 1931. november 29., vasárnap. BIRKÓZÁS. A teljes magyar első osztályú gárda indul a bajnoki versenyen. A legérdekesebb verseny, megrendezésére, a'baj­noki cím elnyerésére december 6-án kerül a sor, amikor a magyar bajnokságokat rendezi meg a szövetség. A verseny, a MBSz intencióinak megfelelően, ismét nemzet­közi jellegű lesz. A külföldi birkózók előreláthatólag, úgy mint tavaly, áz idén išNnegkisérlib a magyar bajnoki cím elliúditását, aminek meggátlásárá a teljes magyar gárda a szőnyegre lép. Eridig még csak a Kassai AC levele érkezettbe, amelyben három birkózóját, Nagy Lász­lót, Novajkay na rét és Löifler Bélát nevezte be. Legsuly- ban a kaposvári Szekfü, pehelysúlyban Fehér Jenő FTC, könnyüsulyban Kárpáti l'TE, kisközépsulyban Suŕányi MTK, nagyközépsulvban dr. Pnpp MAC, kisnehézsulyban Szalay MTE és nehézsúlyban Badó FTC szerezte meg ta­valy a bajnoki címet. A bajnoki versenyt erre a célra a jelenleg legalkalmasabb helyen, a Műegyetem aulájanan rendezik meg. A közönség kényelmére nagy gondot kivan íorditani a szövetség és ezért az aulában a más verse­nyeken is nagyszerűen bevált hordozható tribünöket állít­ják fel. így közel ezer néző kényelmesen nézheti végig majd a versenyt. A bajnokságra a szövetség rendkívül olcsó helyárakat állapított meg. Magyar-osztrák válogatott mérkőzés Bécsben. Az osztrák birkózóizö vétség levelet intézett a magyar Követséghez, a mely­ben meghívja december 13-ára Becsbe a magyar válogatotta­kat. A szövetség a meghívást már unnál is inkább elfogadja, mert. ezzel ismét megindul a két szövetség között a Sport­érintkezés. TESTNEVELÉS. Testnevelési kitüntetések. Az Országos Testnevelési tanács a nemzeti testnevelés előmozdítása terén szerzett érdemeik elismeréséül áz adonvi (Fejér vm.) járás terü­letén az alábbiakat tüntette ki: Elismerő oklevéllel és éremmel Pély József Hangya-tisztviselőt (Adony), Vá­mosi József tanítót (Ercsi), Gáspár Károly községi ve­zető jegyzőt (Dunapentele), Vancza Lajos tanítót (I)una- pentele) és Sárközi Józef tanítót (Perkáta). Dicsérő okle­véllel Kovács Károly uradalmi segédtisztet (Ercsi), Csefkó György tanítót (Pusztaszabolcs), vitéz Péter Imre taní­tót (Rácalmás) és Körbei Henrik cukorgyári igazgatót (Ercsi). A kitüntetéseket ünnepélyes keretek közt a közel­jövőben osztják ki. Újból megjelent Újhelyi—Hodászy „Játék-könyve." Másfél évtizede a gyermekek nevelői körében a legnép­szerűbb, változatos és kimerítő Útmutató játékgyüjtomény Hodászy Miklós székesfővárosi testnevelést igazgató és Újhelyi Sándor testnevelési tanár í,Játék-könyve“, amely Mühlbeck Károly népszerű rajzaival most jelent meg teljesen átdolgozott és kiegészített uj kiadásban. A Singer és Wolfner irodalmi intézet által kiadott könyv az 5—8 éves gyermekek részére közel félszáz, a !>—12 évesek részére közel száz játékot tartalmaz részletes leírássá 1 és játékvezetői Útmutatással. A mostani kiadáshoz Stan- kovits Szilárd ny. tanácsnok, az atlétikai szövetség el­nöke, Irt méltató előszót. (C.) ASZTALI TENNISZ. Barna és Szabados Svédországban. Barna A Szabados világbajnokok november Ző-ike é s n t h c r 6-i n r oUSyAl­ország négy^vároBbnn iiH^lkűz n^HpSmiíirn;i utazott....Berlinbe, ahonnan, Szgbatlö&säl együtt folytattálufjut; ÖKÖLVÍVÁS. □ sziMakégi 'ÁJtek érdeklödés^isériaFZuvet.Fégi du íiiériíozéseiľuuícnr ezen cTot. el. hogy melyik csapat kerül bő a ..nagyok'* közé. Most ugyani? az a. helyzet, hogy vasárnap, ha a HAC—XSC mér­kőzéseinek győztese a HAC é? ha a BSE is győz, akkor a sor­rend a következő: 1. B8E, 2. HAC). 3. N60. 4. MAVAG, 5. BSzKRT, 6. Törekvés. Viszont, lia az NSC és a.' MÁV grőz, akkor a jelenlegi sorrend teljesen megváltozik. Előreláthatólag nagyon elkeseredett mérkőzések lesznek és minden bizonnyal az egyesületek teljes számú drukker-bada is felvonul, hogy kedvenceiket buzdítsák á döntő győzelemre. Ugyanekkor váló* gat Forray szövetségi kapitány a magyar-bajor mérkőzésre is. 3férkőzések után külön villamosjáratok állnak a közönség rendelkezésére. A viadal a BSzKRT ezázadosuti csarnokában vasárnap délután 6 órakor kezdődik. DreacJnought-boxolók kiütéses mérkőzése. Amint megír­tuk, az amerikai Box-Unio a rendes nehézsúlyú kategóriánál túlságosan nehezebb bixolókat uj csoportba osztotta, amelyet Dreadnought-sulynak neveztek el. Az uj súlycsoport két leg­kiválóbb képviselője Primo Carnera és az argentínai* Vittorio Campolo. Ez a. két izomkolosszus mérkőzött a newyorKí Madi­son Square, Gardenbcn. A két óriás összecsapásának első me­netét. kis pontföiénnyel Campolo nyerte, a. második menet ele­jén azonban az olasz óriás olv óriási ütést mórt rá, hogy ki- le ncig földre került. Az argentínai felállt, ugyan, de egy másik ütésre újra végigvágódott a padozaton és kiszámolták. A tiz helyett csak kétrnenetes mérkőzést 12.000 ember nézte végig. ökölvivó-hirek. Párizsban Lutz és Mic Picsák égy este szerepeltek a ringben. Lutz a 10 kilóval súlyosabb olasz Grizzo ellen döntetlent ért el. MicsiCsák ellenben lizménetee küzdelemben pontozásos vereséget szenvedett Lenzi, ugyancsak olasz boxolótól. — Newyorkban Gelb Miklós döntetlenül mér­kőzött Rny Mayers volt könnyűsúlyú amerikai amatőrbajnok­kal. — Balázs.István többszörös magyar weltersulyu bajnok Párizsból végleges tartózkodásra Budapestre érkezett. Értesítés! I Sajnálattal hozom igen tisztelt vevőim és a n. é. közönség tudomására, hogy 36 év Óta fennálló üzletemet .. , . megszüntetem. Miért Ezt igazán nem kell ma indokolnom .. . Kérek azonban mindenkit, akinek öltönyre, télikabátra, bundára, sportöatönyre, gyermekruhára van szüksége, — saját érdekében — siessen hozzám, mert sehol nem létező hihetetlen olcsó árakon árusítok most! 14813 Elsőrendű szövetraktáramban is óriási a választék és mérték után szenzációs olcsón készítek minden rendeléstőuapalatt! PLATSCHEK VILMOS férfi-, fiú- és gyemekruha-lruháza. JQ IV., Károly-körul 28. Központi Városház épü?et. Karácsonyi vásár keretében felni ölest árak! Sportflanell, kitünően mosható ... P ■ 58 Juliette, mintás müselyem ............ P . 98 Ba rsonyflanell, szép minták ...••• P —■ 98 Crepe de Chine, tiszta és müselyem P 2.98 Tweed kelme, dumanie*........ p 1.25 Ästlvésu crepe de Chine .... p 3.48 1. 98 j Marocain és Tiflis, nehéz minőség P 5.80 Cord-bársony, diéka.f!.™).“t.f!.ľl!.rľ SELYEM 0^LAMaos SZÖVET IV. KÉR., BELVÁROS, FERENCI EK-TERE 4. SZÁM, IRÁN YHUTOA SAROK. LÓVERSENY. Budapesti ügeíöversenyek. A novemberi meeting utolsó napján, vasárnap, a kis díjazások ellenére, mind az öt futamban nagy mezőny várható a starthoz, sőt a Hárshegyi díjban annyi résztvevő került össze, hogy a vezetőség már eleve két részre osztotta a versenyt. Egyedül .a Kettesfogatu amateurhajtásban lesz mérsékelt számú starter, de. itt is öt fogatot jeleznek biztos indu­lónak. A versenyek délután 1 óra 45 perckor kezdődnek. Az ausztráliai Derby október 1-én került dűlőre a raridvicki pályán. A klasszikus dijat egy heréit, Ammon lia nyerte nieg nagy fölénnyel. A győztest If. Me. Carter jockey lovagolta. A maga nemében páratlan eset, hogy. a (Jerby-győztes heréit. A világon seholsem fordul elő, hogy klasszikus tenyészversenyt, kivált Derbyt. heréitek számára is klímának. Az Australian Jockey Club igaz­gatósága már észretért, amennyiben ezután a Derbyt estik mének és kancák számára fogja kreálni. Egyébként Ammon Ra eddig több mint 20.000 fontot nyert össze gazdájának. Mr. Sheathnek. A Manchester November Handicap, az angol sik- verseny-szezou utolsó nagy versenye szombaton került eldöntésre Manchesterben. A nagy elörefogadási verseny­ben erős küzdelem után a startfnvorit, North Dvlft győ­zött. A nyerőt még nyolc nap előtt 40:1-hez jegyezték a könyvesek. Az elörefogadási főkedvene, Mons.' Vittou'lc belga sportsman lova: hot Bún helyezeileuül futott. A részletes eredmény : Manchester November Handicap. 1500 font, távolság 2400 méter. Mr. Downing 4é m.-je, North Dvift 47 k. lov. C. Dowdall 1. Mr. Davis Signiter-je 41 k. lov. F. Sharpé 2. Mayor Sneyd Pard-ja 43:k. lov. Smith 3. Erős küzdelem után félhöiszal első, félhosszal harmadik. Kőnyvfogadások: 8:1 I.. 66:1 .F , 40:1 111. Negyvenkét ló futott. fűi óránként 6 fillérért bárhol fölállítható, szagtalan kösugárzókka! ARDó JÓZSEF petrólcumkészülékek szaküzlete, Budapest. VI., Vilmos cs.aszár-iit 43. Telefon: 21—6—34. 14310.J Ardó legmodernebb petrol kályhák kalj lia ferss C7* nrn S Nem kell iöbbet pénzét wlŰJÖ j MiX HJLv . kü If öld i s&i-uért kiad n i l ^ ¥ihn iI»nagyág patrSlfŠbfôzô. Ha í ÜólUnH és fűtőkészülékkel füt, főz. A ^ rendkívüli üzemanyag megtakarítás révén ;— ~ 1 óm cca 5~—6 tiller — a vételár rövid idő alatt megtérül. Teljes Jótállást vállalunk, hegy tökéletesített kószü’ékeinknól Jobb nines for- galomban. Gyári lerakat: BUDAPEST, VII., IZAB£LÍ.A-U. 11. (Magyar Színház mellett, 6-ös autóbusz megálló.) Kedvező részletfizetés ľ Kérjen képes árjegyzéket. Viszonteladóknak nagy árengedmény! Keresünk gyárat cca. 150 lóerős géppel, hozzávaló kazánnal, legalább 1500 nr beépített területtel, nagy udvarral, iparvágánnyal hosszú időre bérbe. Ajánlatokat „A. B. 1932“ jeligére Tenzer hirdetőjébe, Szervita-tér 8. kérünk. 11907 Keressük a következő gépeket megvételre; 10—15 darab pzövógep (nytlstö« is), 1 darab felvetôgép. i darab láneorsózó, 1 darab vetülékoraózó és orsózóállvány. Ajánlatokat ..Jőkarban levő 14888“ jeligére főkiadóba. Jól jövedelmező bérházat vennék kisebb lakásokkal, maximálisan P 150.000 készpénzzel. Értesítések ,,Uri lakok 14915“ alatt a lap főkiadó­hivatalába küldendők. Kovácsolt vascsövet veszek készpénzért, "-tói 2"-lg terjedő méretben. Telefon 33—8—22. 14923 GARZON ÖRÖKLAKÁSOK tol je« komforttal, legjobb tőkebefektetés, olcsón kaphatók, netto lQ</k hozammal. 14932 Bővebbet: Építési iroda, IV.. Váci-utca 36.. I. 3. Keresek két szoba hallos vagy háromszobás modem lakást terrasszal, Budán, lehetőleg kertes villában. Naphegy vidékét előnyben részesítem. Ajánlatokat ..Déli fekvés 14934“ jeligére a főkiadóhivatalba. Lakjon a Városligetben! 4 szobás, teljes komfortos lakás május 1-re, elegáns, kertes bérvillában, központi fűtéssel, autóbusz-, villamos-megálló­nál, líermina-ut Erzsébet királyné-ut sarok. 14910 Príma belterületi bérházra 40.000 P*t I. vagy II. helyre kihelyezek. Telefon 802—58, délelőtt. 14917 í TÖRVÉNYKEZÉS. — A Filtex vezérigazgatójának sajtórágalmazásl pőre a volt vezérigazgató ellen. Weiszbqrger Ferenc, a Filtex R.-T. volt vezérigazgatója, egy szaklapban Josue Hicliard, a Filtex jelenlegi vezérigazgatója ellen különböző vádakat hozott föl. Többek között azt állította, hogy Josua megakadályozta őt abban, hogy többezer dolláros követeléséhez hozzájusson és hamis tanukat gyűjtve ellene, mindent elkövetett, hogy tónkretegye. Josua Richard a cikk miatt sajtó­rágalmazás címén port indított VVeiszberger Ferenc ellen A huntető törvényszék Schadl-tanócsa szom­baton tárgyalta az ügyet, Dr. Kullman Sándor védő kérte a valóság bizonyításának megengedését, annál is inkább, mert a kir. Ügyészség újabban arra az elhatározásra jutott, hogy négyrendbeli hamis ta- nuzásra való rábírás büntette címén vádat emel Josuáék ellen. Dr. Sándor László a sértett vezérigaz­gató képviseletében bejelentette, hogy tudomása sze­rint ezt a határozatot hatályon kívül helyezték. A törvényszék elrendelte a valóság bizonyítását, az ügyre vonatkozó iratok beszerzését és a tárgyalást elnapolta. — Amikor az elgázolt ember verekszik. Singer Imre kereskedő autójával a Népszínház-utcában el­ütötte Sebők Béla magántisztviselőt. Singer a tör­vényszék előtt azzal védekezett, hogy szó sem lehet súlyosabb sérülésről, mert Sebők az autógázolás után fölugrott, botjával rátámadt és az autó abla­kát beverte. A törvényszék Singer Ernőt kéthónnpi fogházra Ítélte és egy évre eltiltotta az autóvezetés­től. Az Ítélőtábla dr. Lázár Ernő védőügyvéd indít­ványára a sértett újabb orvosi megvizsgálását ren­delte el. Dr. Miiiieh Károly törvényszéki orvosszak­értő megállapította, azután, hogy az a magánorvosi bizonyítvány, amely szerint Sebők agyrázkódást szenvedett, nem latszik valószínűnek, mert agyráz­kódás esetén nem verekedhetett volna botjával és nCni t melléifiU JfpIáa >ch 0 kórházba. \ tabla az u j ábn vélertiény árapjart fnegsemmisitetté a törvényszék ítéletét és Singer Imrét fölmentette a vüd alól. . . _ _ .... .... — Lopašéŕt'éíiťélťVéíšnŠkÍTÍester. Pick Áíbórt vésnök­mester ellen a Filtex rt. lopás miatt följele,tést tett A vésnökmestert néhány uappal ezelőtt le.adóztatták és ügyében már meg is tartották a főtárgyalást A tör­vényszék lopás vétségéért négy hónapi fogházra ítélte és bárom évre megfosztotta politikai jogaitól. Elrendelte azonban a törvényszék Pick szabadlábra helyezését. — Kétiiönapi fogház e miskolol vltrlolos merényletért. Horváth Janka budapesti varrónő kedden, november 24-én, Miskolcon vitriollal leöntötte régi udvarlóját, Kustos Jenő miskolci soffört. A miskolci törvényszék a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény érteimé en rövid utón szombatra mar főtárgyalást tűzött ki. Dr. Hansel Béla törvényszéki egyes biró a varrónőt súlyos testi sértés vétségéért két hónapi fogházra itclte. A vád­lott sirva nyugodott meg az ítéletben ' és kijelentette, hogy most is szereti Kustost és hajlandó felesége lenni. — TUzoltócsákányáva! gyilkolt egy verekedő tűzoltó. A nyíregyházai törvényszék három évi fegyházra Ítélte Móré Ferenc nyirmadai tűzoltót.” aki egy szüreti mulat­ságon dulakodás közben tüzel tócsákányával Molnár András, verekedő legényt agyonütötte. Az Ítélet jogerős. — Ankét a szükségrendeleíekről. Az Országos ügy- védszövetség hétfőn délután 7 órakor az Ügyvédi Kör­ben ankétet rendez a szükségrendeietekkel kapcsolatos igazságügyi és gazdasági problémák megvitatására, va­lamint a forgalom szabnddátétele érdekében. Az ankéten dr. Fittlcr Dezső elnöki megnyitója után dr. Szigeti László, dr. Sichermann Frigyes, dr. Kollár László és dr. Borsodi Miklós előadók ismertetik a devizajog, a ka­matpolitika ős a végrehajtási jog kérdéseit. Több ezer pár hó- és sárcipő rendkívül olcsó árusítása Fábián József cégnél I. kerület, Krisztina-körut 8—10. szám. NŐ! gabarden ^“Vľľľr Női lakk bársony gallérral ...... P Női lakk félcsizma zip zárral P zip-zár­Női lakk magascsizma ra-i P Cyermekhócipő, ľakk^.:1:. P Gyermek hócipő S?d“‘"p Női sárcipö ia.......... Fé rfi sárcipö la______ 9.­12.­19.­23.­9.80 9. 8. 8.80 • ~ p a.— Tre Tórn, Hungária, Wimpassing, Hanau gyártmányok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék