Pesti Hírlap, 1931. november (53. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-28 / 271. szám

1931. november 28., szombat, PESTI HÍRLAP 9 EVELYN Lengyel Menyhért uj színdarabja a Vígszínházban. Bemutató szombaton, december 5-én. Nagy eseménye lesz jövő hét szombatján, de­cember 5-én a Víg színháznak. Először kerül szinre Lengyel Menyhért uj szín­darabja, az Evelyn. Az újdonságot egész sereg előkelő külföldi szín­ház megszerezte előadásra. Berlinben a Deutsches Kiinstlártheáterbén kerül szinre Elisabeth Bergner­­rel a főszerepben, Londonban Maugham, a kiváló angol iró vállalkozott az uj Lengyel-darab átülte­tésére. Az , Evelyn első és harmadik felvonása Párizsban, egy orosz menekült arisztokrata hölgy bridge-sZalónjában, a, második felvonás Londonban játszódik, a darab fő­szereplőjének otthonában. Parádés szereposztásban kerül szinre az új­donság: Gombaszögi Frida, Góthné Kertész Ella, Törzs -Jenő, Rajnai Gábor játsszák a főszerepeket. A többi szerepben Ladomerszky Margit, Eóry Erzsi, Márkus Margit, Esterházy Ilona, Szalay Mária és Devay Erzsi jutottak hálás feladathoz. Rendező: Góth Sándor. A díszleteket Vörös Pál tervezte. Az első előadások jegyeit már árusítják. * A szegedi színház bemutatja a tragikus sorsú Fodor Lajos drámáját. Mint emlékezetes, a múlt hé­ten tragikus körülmények között lett öngyilkos Fo­dor Lajos knhftrélrő, aki búcsúlevelében megirta, hogy Utolsó munkáját, egy drámát átadott Cznbor Imrének, a szegedi színház rendezőjének elolvasásra. C.zobor cl is vitte magával a darabot és a tragédia napján fejezte be elolvasását. Megállapítottá, hogy érdekes és értékes alkotás Fodor Lajos drámája, mire a szegedi színház elhatározta, hogy december folyamán bemutatja a darabot. „Örök élet‘‘ a rime Fodor darabjának, amelynek bemutatójára a szegedi színház meghívja a budapesti szinhözi szakembere­két is. Elvesztette a jókedvét? A Becsületes megtaláló visszaadja Önnek a Magyar Színházban. * Lágymányosi rádiósok panasza. A Lágymá­­nyösóü lákó PôdióelôfizétÔkhek sok bosszúságot okoz a rendőrségi adó működése. Ennek roppantul erős hívó-jele néha öt-hat percig is tart egyfolvtá­­ban és ismétlődéseivel jő negyedórán át lehetetlenné teszi a budapesti vételt. Sok eredménytelen föiszó- Iftlás után az érdekeltek egy csoportja most á Pesti Hírlap nyilvánossága tiuáy l^vas orvoslást. Azt ké­rik, hogy a Rádió technikai wffffumgé tegyen meg mindén lehetőt e hiba kiküszöbölésére. ___________________________mi________: ______________ MAYA első jubileuma csütörtökön, december 3-án: 25 •ik előadás. Minden este - Fővárosi Operellszinház * A m. kir. Operaházban vasárnap délután mér­sékelt helyárakkal a Seherezade, Petruska és a Pesti Karnevál, esté a Gioconda kerül szhtfc. Keddre a tetralógia folytatásaként a Szigfrid, szerdára bérlet­­szi'methcn a Mosoly országa van kitűzve. MAYA első vasárnap délutáni előadása holnap, va­sárnap délután 3 órakor a teljes esti szereposztásban. FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ. * Vasárnap délután fél 4 órakor a Zöld bárány kerül szinre a Magyar Színházban. Mérsékelt hely­árak. Failoni—Guglíelmetti Ma, nov. 28. Zenekari ešte. 100 tagú zenekar. Beethoven VII. Strauss: Don Quixote, Mozart: II Re Pastore ária. Z. 1^8. * A Dalosszövetség díszhangversenye. Az Országos Magyar Dalosssövetség díszhangversenyén, amelyet dec. 5-én este 8 órakor a Pesti Vigadóban rendeznek, kiváló magyar férfikarok mellett a Győri Ének- és zeneegyesű­­let Vegyeskara is közre fog működni. -Laurlsin Miklós zongoraművész, Országli Tivadar hegedűművész és Ven­­czell Béla operaénekes magánszámai teszik változatossá až értékes műsort. Jegyek az Országos Magyar Dalosszö­vetségnél (Budapest, IV. Cukor-utca 6. I. emelet 7.), a Rózsavölgyi és Társa cégnél (Budapest, IV. Szervita-tér 5.) és a Zeneművészeti Főiskola .portásánál (Liszt Fe­­renc-té?) már kaphatók. Vasárnap a rádióban amerikai hangverseny a Newyorki Filharmóniai Társaság előadásában. Karnagy! Toscanini Artur. * Léner-kvartett holnap. Nagyszerű müsoru hangversenyükön párizsi hatalmas sikerük után zsúfolt ház fogja ünnepelni a világhírű kvartettet. Jegyek 3 pengőtől. (Koncert). * A Magyar női zongorakvintett (Ragyóczy, Szathmáry, Puky, Nagy, Kötsky), mely már tavaly is nagy sikerrel hangversenyezett úgy itt Budapes­ten, mint Olaszországban, dec. 11-én tartja kamara­estjét a Zeneakadémia nagytermében. JACK HYLTON M A, léi 8. (Vigadó.) MATINÉ HOLNAP 11-kor a Zeneakadémiában. Az esti előadásra még ki nem váltott jegyeket 12 órától árusítjuk. Matiné-jegyek még *6—9 pengőig kaphatók. Koncert, Váci-utca 23. Tel. 884—64, 833—09. MOZI. Putty Lia meghalt. (P élv ételünk a Képes Pesti Hírlapban.) Egy érdekes és Csillogó magyar karriérnek Vetett véget tragikus hirtelenséggel a halál. A gvors elmúlás pontot tett. egy magyar földről elindult és Amerikában befejeződött életregény végére: pén­tekre virradó éjszaka Hollywood egyik kórházában meghalt Putty Lia, a világhírű filmszinésznő. Ila valaki egyszer elhatározná, hogy megirta a mai élet regényét, keresve sem találhatna érde­kesebb és jellegzetesebb regényhősnőt Pulty Gyula volt kassai ezredes és egy Hugos grófnő Lia nevű leányánál. Ennél a szép, fiatal leánynál, akit tizen­nyolc éves korában négylovas hintón vitt ífjtl térié, egy fűsWflgühiPőr ftvfalusi kunáru,' ahol három évre rá már két gyermek kacagásától volt napsugaras az élet,,-A .szép főszolgabirónét azonban egy szen­­vedélj'es szóróiéin elsodorta férjé éä jtfluttifWS mel­lől, a forradalmakat követő időkben Budapesten tű­nik fel a bársonyosszemü, ójfekete hajú szépség, aki Rákosi Szidl sziné-ziskoláját elvégezvé, a régi Apollo Kabaréban kap párszavas szerepet, hogy azután filmen próbálkozzék. Eltkör figyelmessé lesz rá Ker­tész Mihály, Berlinbe Szerződteti. a Hindu, síremlék cimii filmben sikert arat, majd Emil Janntngssal a Variété cimti filmbeli jótszik főszerepet, szerencse­­csillaga emelkedőben van. Hatalmas fizetéssel szer­ződést kap Hollywoodba és itt az exotikus szépségű, fiatal magyar filmszinésznőből „csábitó démont“ csi­nálnak annak a közönségnek kedvéért, amely meg­követeli. hogy minden filmben legyen egy ilyen sze­rep. Később rájöttek, hogy inkább az érzelmes sze­repek illenek természetéhez, de ekkor már beköszön­tött o hangos-film, a most már világhírű Putty Lia Angliába jön, hogy teljesen megtanuljon angolul és Európa metropolisain, káprázatos ékszereivel, ru­háival úgy vonul végig, mint egy királynő. Három év után Londonból visszatér Holly­woodba, ahol újból elfoglalja helyét a felvevőgép előtt. Néhárly nappal ezelőtt érkezett az a híradás, hogy vacsora közben, valószínűleg a felvétel rövid vacsoraszünetének idegessége miatt, csírkecsontot nyelt a művésznő. Azonnal kórházba szállították, a csontot eltávolították torkából, ekkor azonban vér­­mérgezés állott be, mely átterjedt egész szerveze­tére. Hiába volt az orvosok minden ápolása. Hétfőn éjjel lázrohamában kiugrott az ágyból és pizsamá­ban végigszaladt a hideg folyosón. Ápolónője nem birta lefogni és csak akkor tudta erőszakkal vissza­vonszolni ágyába, amikor többen segítségére siettek. Ez az eset súlyosbította baját és siettette halálát. Es most bejárja az egész világsajtót a hir, hogy Putty Lia, a világ egyik, legnépszerűbb és legszebb film­színésznője, harmincegy éves korában, viharos, szenvedélyes és csillogó élet után örökre lehunvta szemeit. Putty Lia harmincórás haldoklása alatt állan­dóan mellette tartózkodott meghitt barátnője, A’t­­zsinszki Romola. Budapest egyik legstílusosabb rendezője a „Kis“ Szabolcs Ernő A Farao unokahuga cimii burleszk-operett rendezője. A STEINHARDT-szinpad decemberi újdonsága. HORTOBÁGY PROLONGÁLVA! Kizárólag: PALACE VÍGSZÍNHÁZ Ma, szombaton és holnap vasárnap: KÜLTELKI MUZSIKA NÁDAS SÁNDOR PESTI TÖRTÉNETE. Hyppolit, a lakáj. A Rádius 4» Fórum magyar filmje. Szinte hihetetlen: Magyarország fővárosában, a magyar közönség, magyarul beszélő filmet kap. Ha ez a film rossz volna, unalmas és érdektelen, akkor is örömmel kellene fogadnunk, annyi recsegő német racc80lás és érthetetlen angol nyámogás után. De nem- rossz, nem unalmas, nem érdektelen: ellenkező­leg, — a közönség szinte minden szavára harsány nevetéssel válaszol, valósággal érezni, mennyire há­lás, hogy végre a maga nyelvén szól hozzá a vetitő­­vászón. Zágon István vigjátékából készült a film, Hyppolit, a lakáj a cime, itt készült Budapestén a llunnia-gyárban, ismert és népszerű színészeink ját­szanak benne. Arról szól, hogy egy újgazdag család­hoz grófi inas szegődik el, aki mindenáron előkelő­ségre akarja nevelni a kispolgári famíliát. Ez ugyan nem sikerül neki, de az, hogy a ház fiatal leánya azzal jegyezze el magát, akihez a szivo huzza, annál jobban sikerül az előkelő inasnak. Es sikerül renge­teg kacagást váltania ki a közönségből, ami azonban nemcsak Csór fos Gyulának köszönhető, aki utolérhe­tetlen fölényességgel játssza az inast, hanem a na­gyon mulatságos Szenes Ernőnek, a kedvesen gro­teszk Gázon Gyulának és Habosnak. A fiatal leányt a csinoshangu és közvetlen Fenyvessy Éva játssza, a másik női főszerepben pedig Haraszti Mici pompás beszédét és mulatságosan jellegzetes játékát adja a film. Jávor Pál mellett, aki minden tekintetben ki­tűnőgfm.a}akitás,t produkál, Simon Marosa, Erdélyi Miéi, Guth Sándor, Makláry Zoltán, Gárdonyi Lajos, Bársony István játsszák a többi szerepeket. A ren­dező, Székely István, kissé több filmszerűséget adha­tott VólnÁ a Wčšónek, több fhóžgäšt, tempót, lükte­tést, — ez azonban az egyetlen, amit hiánynak ér­zünk a filmben. Eisemann Mihály angol keringője bizonyosan sláger lesz Budapesten, amint az egész film — sok jó tulajdonságával és kisebb hibáival — azt igazolja, hogy mozisláger most már csak magyar film lehet nálunk. Ideje volna már. És miért ne kö­vethetné a Kék bálványt és a Hyppolitot több ma­gyar film is? (—y) SOHKAPÁCQLÍS PRÁGAI MÓDON 3 sonka védjegyű sonkapáccal. Ára 70 (113. és 2 pengi. Kapható füszerüzletékben* gyógyszertárakban, drogériákban. Postai szétkül­dés Baross Illatszertár Győr. 14430 Árverési hirdetmény. Dr. Fóti J. Lajos budapesti (IV., Iránvi-utca 18.) cég ke.-ügyében adós bég árukészlete, berendezése és kinn­levősége az elrendelt likvidáció folytán 1831 december 4-én déli 12 órakor az Országos Hitelvédö Egylet (V., Alkotmány-utca 8. sz. a.) hivatalos helyiségében nyilvános árverésre kerülnek. Az árukészlet megtekinthető a helyszínen. Az árve* rési feltételek és a leltár megtekinthetők a heiyszinen és az OHE-nél, ahova az ajánlat 10% bánatpénzzel be­nyújtható. Kályhái, iiiziielyet nyári, szállít, javít i366u mélyen leszállított árban LUKASZ kályhaüzeme, Teréz-körut 22 Tel.: 103-47. BÚTOR ÉS LAKBERENDEZÉSEK "O BÚTOR Budapest ív.66ľlóczu u.13.Ki»o[»Kôiiurmm« BÚTORT LEGJOBBAN az évtizedek óta közismert QAf* Bill ti Bt.-nál. Vllmo. császár­át D \ß ■ IYI I Im ul 43. Níu;ymez6*utC;i ’’ «árok mollott (saját ház) uÁcÁrnlCialt Rendkívül leszállított árak! VctsdlUIIÍdS. L-r,koCvezíb!> Czatésl fcHátelek! Mln’aterrrofi: földszint. . fa II. emeleten. '4105 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék