Pesti Hirlap, 1932. február (54. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-13 / 35. szám

PESTI HÍRLAP o 1932. fel^ruár 13., szombat. —’a—MMm LEGÚJABB. Miss Magyarország; negyedik lett az európai szépségversenyen. Nizza, febr. 12. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) Az európai szépségverseny döntőbírósága pénteken délután fél öt órakor ült össze, bogy meg­válassza Európa uj szépségkirálynőjét. A választá­son nagyszámú közönség vett részt. A választás eredményét éjjel fél ügy órakor hirdették ki. Első lett Miss Dánia, polgári nevén Aase < lausen, második; Miss Franciaország, aki a leg­szebb mosolyu nő címet, harmadik Miss Oroszor­szág. aki a legkedvesebb tekintetű nő címet, negye­dik Miss Magyarország, aki a legelőkelőbb megjele­nésű nő címet kapta és ötödik Miss Anglia lett. A nyertesnek először a dán trónörökös gratulált. A tizenkilencéves Beck nyerte a síugró olimpiai versenyt. Lake-Placid, febr. 12. (A Pesti Hírlap tudósitó­jának távirata.) A téli olimpiász síugró versenyét dacára az általános olvadásnak, mégis megtartották pénteken az olimpiai sáncon. A versenyben har­mincöt ugró vett részt. A kedvezőtlen hóviszonyok ellenére az eredmények kitűnőek voltak, mert a győz­tes, a 19 éves norvég Hans Heck, 71 méteres ugrásá­val uj sáncrekordot állított fel. Beck győzelme meg­lepetést keltett, mert inkább honfitársának, Iiirger Rundnak a győzelmére számítottak, aki azonban kénytelen volt a második hellyel megelégedni. Nemzetközi egyezmény a rabszo’gakereskedés elnyomására. Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök a képviselő­házban benyújtotta a rabszolgaságról szóló genfi nemzetközi egyezményt becikkelyező törvényjavas­latot. A rabszolgakereskedés elnyomására hozott nemzetközi egyezményeit eddig nem bizonyultak elégségeseknek, mert az afrikai államok némelyike formailag ugyan megszüntette a rabszolgaságot, azonban a kényszermunkának olyan fajtáit honosí­totta meg, amelyek az emberi méltósággal ellenkez­tek. Ezeknek a visszaéléseknek a lehetőségét kívánja kizárni az egyezmény, amelyet Európa legtöbb ál­lama ratifikált és amelyben a szerződő felek arra kötelezik magukat, hogy területükön megelőzik az elnyomják a rabszolgakereskedést. Júniusban összeül a jóvátételt értekezlet. Párizs, febr. 12. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) A Havas-ügynökség jelentése szerint az angol kormány pénteken hivatalosan közölte, hogy a jóvátétel ügyében folytatott angol-francia tanács­kozások befejeződtek és a kormány'értekezlelrc előre­láthatóan júniusban kant sor. A megállapodáshoz még hozzá kell járulnia a jóvátétel ügyében érdekelt többi hatalomnak. Ebből a célból a francia-angol roególlapodást Sir John .Simon angol külügyminisz­ter az este folyamán közli Genfben az érdekelt álla­mokkal. Simon külügyminiszter és Biilow német államtitkár Grandival folytattak megbeszélést a jóvátétéli kérdésről. Meg kell még szerezni Japán és Belgium elvi hozzájárulását az angol-francia megállapodáshoz és erről is Genfben akarnak tár­gyalni. Felemelik a bankjegyforgalmat az Egyesült-Államokban. Boádon, febr. 12. Az Egyesült-Államok legújabb hitclkiterjesztési programmját a legnagyobb figye­lemmel kisérik Londonban, ahol Millst, az uj ame­rikai pénzügyminisztert a mérsékelt infláció hívének tartják. 3500 millió dollárra becsülik a bankjegyfor­galom várhaló emelkedését az aranytartalék egy ré­szének felszabadítása következtében, ami az angol lápok szerint már régóta esedékes rendszabály lett volna, amitől általános áremelkedést és esetleg a gaz­dasági élet megélénkülését várják. Churchill, aki je­lenleg Washingtonban tartózkodik, kijelentette, hogy e lépesnek nagyon üdvös hatása lehet, ha nem kelti Európában a könnyelmű infláció hamis benyomását. Ellenben bizonyosra veszi az angol sajtó, hogy az uj pénzpolitika még sietteti majd a francia arany- és -tőkekivonásokat Amerikából, sót a Times washing­toni levelezője szerint a terv éle Franciaország ellen is irányul, amelynek aranyhalmozási politikáját Amerika nyíltan rosszalja. — A jezsuita György szász királyi herceg a Missziós Hölgybizottság közgyűlésén. A Missziós Hölgybizottság pénteken tartotta közgyűlését előkelő közönség jelenlété­ben. A megjelenésben betegsége miatt akadályozott Anna klr. hercegasszony helyett Gamerra Alberta bárónő mon­dott megnyitó beszédet, amelyben beszámolt a bizottság múlt évi munkájáról és üdvözölte P. György volt szász trónörököst, a jezsuiták rendjébe lépett kir. herceget. Ez­után 1‘. Biró Ferenc 8. J. tartományfőnök mondott beszé­det, amelyben a missziós eszme felkarolását ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. A közgyűlés tárgysorozatának utolsó számaként P. György szász királyi herceg, jézus­társasági atya tartotta meg harmadik konferenciabeszé- dét, amelyért Kryieald Ottó prépost, érseki főbiztos mon­dott neki köszönetét az elnöki székből. Itt említjük meg. bogy I’. György jézustársasági atya vasárnap este fél 8 órakor a Jézus Szive-templomban német szentbeszédet mond, hétfőn este 6 órakor pedig a Középponti Katholikus Kör kulturestjének keretében tart előadást „Európa és a katholicizmus“ cimmel. — A norvég trónörökös feleségének leánya született. Ősiéből jelentik: A norvég trónörökös feleségének leány- gyermeke született. — Elfogadta a kormányzó a „Honsz“ legfőbb véd­nökségét. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének héttagú küldöttségét 12-én délbeu 1 órás kihallgatáson fogadta Horthy Mil.lős kormányzó. A küldöttség tagjai Göndör Sándor, Sárkány Ferenc, Szentcssy Sándor, Csák Boldizsár és Székely Ferenc, a „Honsz“ országos igazgatóságának tagjai vol­tak vitéz Arvátfalvi Nagy István országos elnök vezeté­sével. Az elnök mindenekelőtt a badirokkantak köszönetét tolmácsolta az adományozott rokkant jelvényért, majd felkérte a kormányzót a „Honsz“ legfőbb védnökségének elvállalására. A kormányzó meleg szeretettel fogadta a küldöttséget, kijelentette, hogy vérző sebe a nemzetnek a magyar hadigondozottak szomorú, meg nem érdemelt sorsa. Személyének is sok-sok keserű, fájó órát okoz e sokat szenvedett tábor rendezetlen ellátása és azon van, hogy ezen ügy még e súlyos helyzetben is a lehetőség szerint orvosoltassék, mert a hadigoudozottak nyomora a magyar nemzet szégyenfoltja. Készséggel elfogadta a „Honsz“ legmagasabb védnökségét azzal, hogy szives örömmel vállalja a tisztséget, mert tudja, hogy a „Honsz“ jelenlegi vezetőségének irányítása mellett a hadigondozot­tak tábora oly fegyelmezett nemzeti alapon áll, hogy minden támogatást megérdemel. — Az olasz király látogatása a magyar szépművé­szeti kiállításon. Rómából jelentik : III. Viktor Emánuel pénteken délelőtt megtekintette a Palazzo Esposizione- ban a magyar szépművészeti kiállítást. A király kísére­tében volt Ásinari di Berneszo altábornagy’, első főliad- segéd, Marinetti altábornagy, főhadsegéd és Catalano Gonzaga herceg, fregattkapitány, hadsegéd. Az uralko­dót a kiállítási csarnok főbejáratánál Hory András qulrinali magyar követ fogadta a követség tagjaival. A kiállítási termekben a római magyar akadémia részéről Gerevich Tibor elnök. Miskolczy Gyula igazgató, Várady Imre titkár üdvözölték az olasz királyt, aki Hory András és Gerevich Tibor kalauzolásával megszemlélte a kiállí­tott müveket. Szelvényt Ferenc, a kiállítás rendezője, diszkötéses s a Savoiai ház címerével ellátott katalógus',, nyújtott át az uralkodónak, aki különös érdeklődést tanúsított a magyar festők és szobrászok müvei iránt. A római magyar akadémia termében a magyar követ be­mutatta az uralkodónak Kuzmik IAvia és Végh Ilona. szobrászmüvésznőket. A király közel egy- óra hosszáig időzött a kiállítási termekben és távozásakor nagy tet­szésének adott kifejezést, különös elismerését nyilvánítva a római magyar akadémia végzett növendékeinek teljesít­ménye fölött. — Emlékéremmel kitüntetett pécsi orvostanárok. A pécsi Erzsébet tudományegyetem tudományos egyesületé­nek orvosi szakosztálya alapításának évfordulója alkal­mából — mint jelentettük — diszülést tartott, amelyen dr. Neuber Krnő egyetemi tanár, a szakosztály elnöke megnyitójában Tóth Lajos, a pécsi egyetem egyik meg­alapítója emlékének áldozott, majd dr. Ángyán János egyetemi tanár tartott szakelőadást. Ezután bét évre visz- sza menően kiosztották a Tóth Lajos-emlékérmet, amelyet megkaptak: Imre József egyetemi tanár, a pécsi egyetem volt rektora, az állami szemkórház igazgatója, dr, Mans­feld Géza, dr. Fenyvcssy Béla, dr. Kntz Béla, dr. Scipiades Fiamér és dr. Ángyán János egyetemi professzorok. A he­tedik emlékérmet néhai Heim Pál professzor családjának juttatta el a szakosztály. — A londoni nagymesterverseny. Londonból jelenti a Pesti Hírlap tudósítója, bogy a pénteki napon leját­szották már az utolsó fordulót is a nagymester verseny­ben és már csak két játszma kerül eldöntésre. A ver­senyt Aljechin nyerte, aki vereség nélkül végezte a tor­nát. A második helyet Flohr biztosította magának Mir Szultán Khan előtt, akit a második helytől csak Maróczy brilliáns játékával ütött el. Szultán Kivannak azonban még a harmadik hely sem biztos; mert erre az amerikai Kashdan pályázik, aki ha megnyeri szombaton függő játszmáját Winter ellen, akkor nemcsak megelőzi a szultánt, hanem holtversenybe kerülhet még Flohrral is. Itemis esetén Kashdan együtt végez Szultán Khannal. Az ötödik és hatodik helyre a magyar nagymester Maróczy és Tartakoicer küzdöttek fel magukat. A mes­tertorna veteránja pénteken kápráztató formában verte Sultant, Tartakoicer pedig Menchik ellen aratott győ­zelmet. Pénteken délelőtt először Sultan Khan megnyerte Buerger elleni függő mérkőzését. Az utolsó fordulóra csak délután került a sor. Ennek folyamán Aljechin döntetle­nül mérkőzött Thomassal, Flohr megverte Koltanovskyt, Maróczy Sultan Khant, Tartakoicer Menchik kisasszonyt. A Barry—Buerger játszma eldöntetlen. A díjkiosztás szempontjából a Winter—Kashdan játszma nem ért vé­get. Ezt és a függő Buerger—Winter játszmát szombaton délelőtt fejezik lie. A versenyzők pontszáma: Aljechin 9 (vereség nél- kül), Flohr s; Sultan Khan 7.5, Kashdan 7/(1), Maróczy, Tartakoicer (i, Kottanoicsky 5. Menchik j.5, Barry, Tho­mas 3.5, Buerger 2.5 (l), Winter 1.5 (2). V. Buerger J. Kaehdan í S d 1 2 Aljechin i Lg y 1 !­V. Meneti ik 1 (t dj-iuji _____ Í2HIIS Koltanovski I a I 1. V. Buer- ser ■ 0 0 a o y2 y2 0 0 y2 y2 2.5 2. J. Kash- dan 1 Vt 0 y2 y2 1 y2 1 i 7 3. dr. Tarta- Icower 1 Yi Vt 0 i |.° 0 1 1 0 i (» 4. Máróczy Géza Vt í Vt s 0 y2 1 V, y2 y2 y2 ti 5. dr. Aljechin 1 % 1 y2 y2 y2 1 i 1 i 9 6. Salo Flohr J4 M 0 i Vt a J4 1 i 1 i 8 7. Sir G. A. Thomas % 0 1 y2 a 0 0 0 y2 Vt 0 3.5 a. Mir Suit. Khan 1 y2 1 0 0 y2 i m 1 i y2 7.5 9. V. Men- chik l 0 0 Vt 0 0 i 0 i Vt y2 4.5 10.W.Winter 0 y2 0 0 */2 0| 0 Vt 0 1.5 i.V S M'loer B«rry Vt 0 1 y2 0 0 y2 0 Vt y2 0 3.5 12. G. Kolta- novski a 0 0 V» 0 0 i Vt Vt i 1 5 Baglyok. Baglyokat Athénbe vinnj, ez magyarul any* nyi, mint vizet önteni a Dunába. A baglyok cs a Duna kötött eddig mindössze ennyi volt az összefüggés. Mondom: eddig. Most azonban, ha igaz, amit hiresztelnrk, a Duna, és a. baglyok közt elmélyül az eddig oly távoli, mondhatnám: laza kapcsolat. A székesfőváros kertészeti hivatala ugyanis, amely — nem is ok nélkül — kétségbe­eséssel küzd a mindinkább elharapódzó veréb- veszedelem ellen, állítólag (hangsúly: állítólag!) elhatározta, hogy baglyokat telepit a pesti házak padlásaira, hogy ezek a maddrhussal élő mada­rak részint elpusztítsák, részint elűzzék, a szegény kis páriákat az egcsz környéken. Hát, kérem, ehhez nem kell. sokat hozzátenni: ha. igaz a do­log, akkor kissé fantasztikusnak, sőt kegyetlennek látszik a terv, ha nem iguz, akkor meg pláne nem érdemes beszélni róla. De mondjuk, hogy igaz. És ekkor jogosan kérdezheti az ember: verébvesze­delem helyett bagolyveszedclem? Melyik a jobb, helyesebben a kevésbé rossz? A verebek — szegé­nyek. — csak csipognak, bár ez az egyéni csipo­gás, tömegben, azaz százezerszeresére felnagyítva valóban meglehetősen ideggyötrő, hogy ne mond­jam: őrjítő. De a baglyok viszont huhognak és még gyermekkorunkból emlékezünk, hogy a ba­golyhuhogás már a mesékben is borzalommal töltötte cl kedélyünket. Hát még felnőtt korunk­ban és a valóságban! Sőt. mondják, van egy ku- vik nevű bagoly fajta is, amely egyenesen halál- jósként szerepel a babonás köztudatban. Myr most, mi kellemesebb, helyesebben, v kevésbé kellemetlen: verébzenekart hallgatni vagy bagoly- kórust? A verébzenekartól még nem halt meg senki, de ha ezer kuvik kezd el kiáltozni a pesti éjszakában, komolyan mondom, tömegpánik tör­het ki, — elvégre a. legkevesebb ember szereti, ha a saját háza padlásáról jósolják meg közeli halá­lát és a kuvik-kőrus, a babona szerint, csak tó- meghálált jelenthet. Van azonban a dolognak egy másik része is: a terv kegyetlensége. Erről azon­ban nem beszélünk. A jámbor verebek nyugodtan alkatnak a baglyoktól (nyugodlabban, mint mi, emberek): a pesti padlásokon akad annyi egér, hogy a baglyoknak ne kellessék strapáim magu­kat, hivatalos minőségükben, a verebekre való va­dászattal. No és még valami. Mondjuk: a baglyok mégis elűzik vagy kiirtják a verebeket. Akkor jövőre viszont saskeselyüket telepítenek a pesti házak padlásaira, hogy ezek meg a baglyokat irt­sák? Hova fejlődnék így a dolog, — egyenesen szé* ditő! . . . (—thy. — A finn-ugor kongresszus záróülése. A júniusban tartott finn-ugor kongresszus magyar bizottsága t ikár Béla elnöklésével záróülést tartott, amelyen dr. Bán Aladár ismertette a kongresszus és a vele kapcsolatos utazás lefolyását. Az elnök köszönetét mondott gróf Teleki Pálnak, Pékár Gyulának és Ssinnyei Józsefnek támogatásukért, továbbá a kormány képviselőjének, Szily Kálmán államtitkárnak, valamint a kultuszminisz­térium képviselőjének, vitéz llaász Aladár miniszteri tanácsosnak. Végül a bizottság kimondotta, hogy mandá­tumáról lemond s a jövendő kongresszus előkészítésén átadja az állandó finn-ugor kulturbízottságnák, amely­nek tagjai: Vikár Béla, Bán Aladár, llaász Aladár. Bor­ger Antal, Csekey István, Virányi Elemér és Faragó József. — Megalakult a Société de Geograüque Commerciale budapesti osztálya. Tegnap alakult meg a párisi Société de Geografique Commerciale budapesti osztálya gróf Te­leki Pál elnökletével, a közgazdasági egyetem tanácster­mében. A Külügyi Társaságot Köttcvényi Olivér, a Ma­gyar Földrajzi Társaságot Cholnoky Jenő képviselte. Részt vettek ezenkívül a mezőgazdasági kamarák, az O.MKE és más gazdasági érdekképviseletek vezetői. Az előkészítő ülés elhatározta a megalakulást és gazdasági, tudományos, diplomáciai és politikai köreink vezető sze­mélyiségeinek bevonását. — „Magyarország háborús felelőssége és felosztásá­nak százéves tervei.“ Ez alatt a cím alatt dr. ülay Fe­renc min. osztálytanácsos figyelemre méltó tanulmányt irt. amelyet a Magyar Nemzeti Szövetség pénteki ülésén Lipthay Béla titkár olvasott fel. Dr. Olay a Trianoni Szerződés VlII-ik részének löl-ik hírhedt cikkéből indult ki, amely a világháborúért való felelősséget Magyaror­szágra és egykori háborús szövetségeseire hárítja. Rész­letesen kimutatja e tétel alaptalanságát és. tarthatatlan­ságát, idézve az akkori ellenséges külföld kiválóságainak nyilatkozatait. Rámutat, hogy a nemzetiségeink elnyoma­tásáról szóló mesét a nemzetiségi tankönyvek és iskolák terjesztették legjobban és Így mételyezték meg nemzetisé­geink lelkét és igy vezették félre a világot. Zárótételül levonja, hogy könnyelműen, lelkiismeretlenül és gonoszul mondták ki a győztesek, mint a nyugati civilizáció állító­lagos megmentői Ítéletüket fölöttünk. A Magyar Nemzeti Szövetség következő előadását dr. Ajtay József tartja meg „Európa újjáépítése“ ebnen. — Eltemették Tcllyesniczky Kálmán egyetemi tanárt. A Kerepesi-temető halottasházából pénteken délután fél­négy órakor temették el nagy részvéttel dr. Tcllyesniczky Kálmánt, az egyetemi második számú bonctaui intézet tragikus körülmények között elhunyt volt vezetőjét. A temetésen résztvett az egyetemi ifjúság és az orvosi fa­kultás tanári kara. A sírnál a tanári kar nevében dr. Szabó József orvoskari dékán, a volt tanítványok nevében pedig űr. Barta adjunktus mondott búcsúztatót. Igen, igen ............ de..., a Ré thy pemeíeiii- cukorka mégsem pótolható köhögés­nél, rekedtségnél Haj gy nem drag a-e? Dehogy, már 40 fillérért eredetidobozzal kaphat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék