Pesti Hirlap, 1932. április (54. évfolyam, 73-95. szám)

1932-04-03 / 75. szám

1932. április 3., vasárnap. 17 msmm Budapest legnagyobb sikere Salamon Béla <. Rátkay Márton együttes fellépése a TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON Vasárnap és hétfőn délutáni előadás. Helyárak 60 fillértől 4.50 pengőig. Feáák: „Velem történt.. ,M c előadóestjén április 9-én a régi vándorlásainak világába vezeti a közönséget, melynek keretében ma- fiyar, német, francia, angol, olasz dalokat énekel, Revere Gyula zongora- és hárfakiséretével. Jegyek Rózsavölgyinél (Studio). * Stúdió Hangversenyiroda. Jegyárusítás Rózsa­völgyiéi. Feddk Sári előadóestje április 9. Matuska Miklós dalestje április 10. Kentner Lajos III. zongoraestje április 13. * A Protestáns Országos Arvaház hangversenye áp­rilis 4-én délután 6 órakor a Zeneakadémián (Liszt Fe- renc-tér). Közreműködnek: Basilides Mária, Koromzay Dénes, Heimlich Lajos, Cselényi József és az árvák ének­kara Men dől Ernő énektanár vezényletével. Jegyek 50 fil­lértől 6 pengőig, Szegényház-tér 1. (Telefon J. 315—42) és a pénztárnál kaphatók. * Ocskay brigadéros a MOVE-ban. A MOVE Nemzeti Ligájának műkedvelő gárdája szombaton este 8 órakor Podmaniczky-u. 45. számú székházé­nak fehértermében a magyar széthúzás drámai szemléltetésére Herczeg Ferenc „Ocskay brigadéros"' cimil négy felvonásos történelmi színmüvét adja elő. Belépőjegy nincs, a színiap megváltása személyen­ként egy pengő. Az előadásra a nemzeti társadalom minden egyes tagját szívesen látják. Érdeklődni tele­fon Aut. 282—08 számon lehet. Hétfőn a Rádióban színmű előadás a Stúdióból: „Kié az asszony“. Színmű 3 felvonásban. Irta: Cavalloni József. Rendező: ódry Árnád. SPORT. A vasárnap sportja. Labdarúgás. Első ligav Ferencváros—^Vasai*. előtte Hun­gária—III. kerület.. Újpest—Budai ..11“. Kispest—Sabária. Bocskay—Attila és Somogy—Nemzeti. — Második ^liga: So­roksár—Terézváros, előtte Mcgyer—Péc,3baranya. ,,Etc“ FC— „Vác“ FC, Újpestén fél 1-kor ..Bak“ TK—Turul, végül „Szé­ped“ FC—Maglód. — Amatőrbajnokság: BEAC—Beszkárt., „53“ FC—BSÉ. Postás—MTK, URAK—Elektromos, Újpesten fél 5-kor UTE—III. kér. TVE, FTC-pályán fél 1-kor FTC—Máv. Asztali tennisz. Mindkét napon Magyarország bajnok­ságai és osztrák—magyar válogatott mérkőzés a Llyod nagy­termében (Mária Va,leria-u. 12.), este fél 8 óra. Atlétika. Vasárnap: Főiskolai bajnokság (a Vérmező környékén), délelőtt fel 11 óra. Országos vasúti bajnoki mezei futóverseny (a Ferencvárosi Vasutas-pálya környékén), délelőtt fél 11 óra. Hétfőn: A MAC 10 kilométeres titkos idő­előny versenye a Margitszigeten, délutáu 5 óra. Autó. és motorsport. Vasárnap a BSE Buday Béla- emlékverseny második csoportjának startja Balatonkenesére a Fehérvári-uti régi vámnál reggel 5—7 között. Kecskemét. Mindkét napon a Kecskeméti SC motoros pálya.versenye. Birkózás. Vasárnap: A Testvériség országos ifjúsági versenye az Istvánteiki főműhely nagytermében, reggel 8 óra. Miskolc. A MÁK II. o. szenior birkózóversenye. Szeged. A déli kerület tisztújító közgyűlése. A déli kerület csapat­bajnokságainak utolsó fordulója a Ceglédi MOVE—Szegedi Vasutas és Kecskeméti TE—Nagykőrösi MOVE között. Cserkészet. A Magyar Cserkészszövetség közgyűlése aa Akadémia dísztermében, vasárnap délelőtt fel 11 órakor. Cyephoki. Ércmmérkőzések: Vasárnap MHO II—AHC IT, délelőtt 9 óra; BBTE—BHC, délelőtt fél 10 óra; MHC—AHC, 12 óra; BBTE II—BHC II, délután 4 óra. Hétfőn a győzte­sek és a vesztesek játszanak. Kerékpár. Vasárnap: Egyesületek házi versenyei a gö­döllői és üllői országúton, délelőtt 9 órakor. ökölvívás. Vasárnap: Magyarország—Csehszlovákia vá­logatott mérkőzés, Beketow-cirkusz, este 7 óra. Dombóvár. A Törekvés propagandamérkőzése a Dombóvári VOGE boxo* lóival. Hétfőn: A főváros és a vidék leventéinek kerületi baj noki versenye a Beketow-cirkuszban. délután 6 órakor. Tennisz, Hétfő: Nemzetközi verseny Capriban Kchrling Béla résztvételével. Torna. Vasárnap: A BTC disztomája a Radius film­színházban, délelőtt fél 11 órakor. Szeged. A déli kerület disztornája Szegeden a rókusi tornacsarnokban. Vívás. Vasárnap: Szombathely. A Szombathelyi VC or­szágos nyílt hölgy-tőrversenye Szombathelyen. Hétfő: A Ma­gyar Vivő Szövetség olimpiai válogató versenye a Műegye­temen, délelőtt 9 és délután 5 órakor. Szeged. A Hősök em­lékversenye. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik hőn szeretett, felejthetetlen fér­jem elhunyta alkalmával részvétnyilvánitásukkal fel­kerestek és a végtisztességén megjelentek, fogadják ezúton hálás köszönetemet. Özv. Kanídaky Jánosné. Olcsó 3 szobás Nagy körülüvegezett loggia, hall (beillik 4 szobásnak) teljes komfort, déli fekvés, Berlini-tértől 2 villamos- megállónyira, VI., Bulcsu-u.. 23/a (Lehel-tér, Fóti-ut sarok.) Telefon 90S—73. (Május 1-ig ingyen.) 2986- " - ................................ ..■ iinr^wtromniiMaigg«^^ TE NNISZ. A magyar tennisrsport negyedszázada, A Magyar Országos Lawn Tenniss Szövetség műkö­désének negyedszázados jubileumát ünnepli most a hazai tennisz-társadalom. Hazánkban azonban ezt jóval megelő­zően már 1881-ben teoniszeztek és pedig nemcsak Buda­pesten, hanem vidéken, különösen Kolozsvárott, Szegeden, Győrött, Pozsonyban. Az első tenniszezők az arisztokrata körökből kerültek ki: Zichy Rezső, Andrássy Tivadar, Eszterházy Mihály, Széchenyi Béla, Sztdray János, Ro- honczy tíida, Lázár Ferenc. Az első versenyeket a 90-es évek elején a Stefánia Yacht-Club rendezte és ezen kez­detben az uralkodóház föhercegi családtagjai is résztvet- tek. Érdekes, hogy akkor még nem volt különválasztva a férfi és női bajnokság, és a magyar tnniszsportnak neveze­tes adata, hogy első bajnoka. 1894-ben Páljfy Karolin grófnő volt. A tennisz legelső korszakában, a BBTE-ben Demény Károly, Stoffer Bertalan, Bély Mihály, Áry Pál, Holfeld Henrik, a Magyar Atlétikai Clubban pedig And­rássy Géza és Széchenyi Imre grófok voltak a legelső tenniszezők. Igen nevezetes szerepet játszanak a tennisz kezdőkorszakában az evezős egyesületek, amelyeknek jó­formán mindnek van pályája. Különösen a Nemzeti Hajós- egylet, Hunnia, Hungária, Neptun kultiválják a tenniszt. A Budapesti Lawn Tennisz Club Szent-Györgyi Imre, Má- rixssy Tibor vezetésével a Hermina-uti sporttelepén ját­szottak Schmidt Ödön, Seegner Pál, Wein Árpád, Ra- kovszky István. 190t-ben Horthy Miklós, Magyarország jelenlegi kormányzója, az Adria bajnokságban második helyezést nyert, és feltűnt a BLTC versenyen is. Demény Károly után báró Dániel Tibor, Yolland Artur, Schmied Ödön, Segncr Pál, Tóth Ede nyertek bajnokságokat. A szövetség 1907-ben Kertész János kezdeményezésére ala­kult meg. Jellemző az akkori hazai viszonyokra, hogy a 191 tennisszel foglalkozó meghívott egyesület kezűi, mind­össze 10 jelent meg az alakuló közgyűlésen. A tenniszt azonban hóditó útjában nem állíthatta meg semmi. Igen nagy lendületet adott Ritchie világbajnoknak 1903-ban és 1904-ben történt magyarországi látogatása és még ezt is felülmúlta Wilding-nék, minden idők egyik legnagyobb játékosának 1907-ben, a MAC által megren­dezett Budapest bajnokságában történt startja. Ez évben már nagy nemzetközi sikerre is hivatkozhatunk: Ma­darász Margit Hamburgban megnyerte Németország baj­nokságát és megvédte azt a következő évben is. Ekkor tűnt fel ifj. Zsigmondy Jenő, aki az első modern stílus­ban, amerikai adogatással és kiforrott hálójátékkal ren­delkező játékos, ö az 1910, 1911 évek bajnoka. Utána pe­dig már Kehrling Béla a világviszonylatban legelső klasz- szist jelentő bajnokunk következik, aki 1912 óta 1930 ki­vételével, mindmáig megvédte bajnoki cimté és 20 éves pályafutása alatt 6GQ dijat nyert, melyeknek több mint fele bajnokság. A hölgy tennisz kiemelkedő alakja -1/a- darász Margit, utána pedig Szerviczky Gabriella, Cséry Katica, Cséry Sári, Várady Ili, dr. Schröder Ldselóné, Baumgarten Magda neveivel találkozunk a nemzetközi és nemzeti bajnokságok során. A háború, mint annyi más magyar intézménynek, a tenniszsportnak is megakasztotta szerves fejlődését. Csak a legutóbbi években sikerült olyan reformokat meg­honosítani, amelyek a jövőre pionír munkát jelentenek. Ilyen vívmány az ifjúsági Oktatás, amely már kez­dettől fogva biztosítja Göncz Lajos szövetségi szakoktató irányítása mellett á helyes stilus elsajátítását. Ilyen a tenniszoktatás reformja, amely a Magyar Tennlszoktatók Országos Egyesületével karöltve kerül rövidesen tető alá. llyeu a csapatbajnokság, a Pénzintézeti Sportegyletek Li­gája, a Gömbös Gyula honvédelmi miniszter által meg­honosított hadsereg bajnokság intézménye és a magyar rendőrtisztek által rendezett és a Főiskolai bajnokságok. A MOLSZ kebelében működő 120 tagegyesületben 1200 igazolt játékos és 8000 sportodén feiül még körülbelül 30.000 a társadalmi sportolók száma, amint az a rakett és labdafogyasztásból egyéb adatok mellett megállapít­ható. A fejlődésnek egyik tényezője az utóbbi években fellendült tenniszsport-irodalom. Kelemen Aurél, Lupa György, Göncz Lajos Írtak szakmunkákat, a tenniszezők szaklapja pedig a Kehrling Béla szerkesztésében megje­lenő „Tennisz és Golf“. Dr. Váratíi Miklós. LABDARÚGÁS. Al Újpest és a Ferencváros három-három ligamees- cset küzd végig yasárnaptól-vasárnapig. Most vasárnap a Ferencvárosnak a Vasas, az Újpestnek a Budai „11“ az ellenfele, hétközben sor kerül szerdán az Újpest—Nemzeti, csütörtökön a Ferencváros—Sabária meccsre, yégül követ­kező vasárnap egymással találkozik a két nagycsapat. Horribilis árakat kér a futballszövetség a magyar­olasz válogatott mérkőzés belépőjegyeiért. A közeli ma­gyar-olasz válogatott mérkőzés jegyárait most publikálta a futballszövetség, amely 10 pengős ülőhely- és 2 pengős állóhelyárakat állapított meg. Az MLSz ugyan biztosra veszi, hogy a jegyek Így is mind elkelnek, de elfelejti, hogy ily helyárakkal kiszorítja a sportesemények régi törzsláto­gatóit, akiket a jő sport visszahódíthat a íutballnak. Ez pedig katasztrófában bosszulhatja meg magái a futbal- lon, amely iránt amugyis már végzetesen megcsappant az érdeklődés. I awar ftc üllöi-uti sporttelep -ma k 12 órakor FTC—MÁV. 2 órakor HUNGÁRIA-III. IKER. 4 órakor FERENCVÁROS-VASAS g * I. * * * * VI. VÍVÁS. A második olimpiai válogatóverseny. Hétfőn kerül le­bonyolításra a második válogató vivóverseny. A szövetség a nagy érdeklődésre való tekintettel intézkedett, hogy a nagy­számú közönség a Műegyetem aulájában kényelmesen el­helyezkedjék. A rendezőség azt az újítást is behozta, hogy a közönséggel előre közli, hogy ki mikor és hány órakor viv. úgyhogy mindenki akkor megyen el kedvenc vívójának asßzöit megtekinteni, amikor azokra sor kerül. így az első kör pontosan 9 órakor kezd vívni. Ebben négy csoport van. I. csoport: Hajós, Idrányi, Kabos, Kerekes, Szilassy. Xlhlya­rik. Zöld. II. csoport: Bingfeider, Feigl, Hajdú, Maszlay Pillér, Rajcsányi, Szeiényi. III. csoport: Bérezi, Erdélyi. Garai, Gönczy, Nagy M., Schréder, Toperczer. ív. csoport: Borovski, Eekl, Gombos, Hehe. Helier. Kosa, Ványa. A má­sodik körre fél II órakor kerül a sor. Ebben három csoport viv. V. csoport: Boros, Gözsy, llámory. Kiéli, Nagy E., Tóth. VI. csoport: Bay. Bunay B.. Gerevich, Hatz O., Kalmár, Maly, Eosztovich, Tabajdy. Rozgonyi. Az elődöntő 3 hetes csoportban 12 órakor kezdődik, a döntőkre pedig délután ő órakor kerül a sor. ASZTALI TENNISZ. A magyar-osztrák válogatott asztali tcnniszviadal. Hatni­más érdeklődés kiséri az idei szezon egyetlen nemzetközi ver­senyét, amely vasárnap és hétfőn a Pesti Lloyd Társulat V., Mária Valéria-u. 12. sz. alatti dísztermében, este fél 8 .rai kezdettel kerül lebonyolításra. A csehszlovák világbajnokokat le-gyzö remek osztrák csapat ezen alkalommal a magyarok el­lenfele. Reméljük, hogy a Flusmann. Liebster és Kohnból álló osztrák gárdán újra bebizonyíthatjuk a magyar sport nagyobb tudását. Vasárnap és hétfőn vannak a magyar bajnokság dön­tői is. A verseny fontosságára mi sem jellemzőbb, mint hogy a külföldön élő magyar versenyzők is eljöttek, hogy a leg­klasszikusabb versenytrofeát megszerezzék az osztrákok és a két legjobb cseh — Lauterbach és Kolár előtt, — akiktől a prágai versenyen nem nyert partit magyar versenyző. Barna. Szabado-3, Kelen, Dávid. Boros, Házi küzd a magyar színek­ben a külföldi versenyzők gárdája ellen; a magyarok közül Barna és Szabados a legesélyesebb két versenyző. A vegyes­párosban a Barna—Sipos világbajnok párnak Szabados—-Med- nyánszky a nagy ellenfele, teljesen bizonytalan a. döntő ered­ménye. A férfi párosban a világbajnok Barna—Szabados pár ellen a Boros—Lovászy és Dávid—Lova3 magyar párokon kívül a Kelen—Kolár, Flussmann—Liebster és Lauterbach—Kohn pá­rok indulnak a legtöbb eséllyel. ÖKÖLVÍVÁS. Budapest kerület ököJvivóbajnokságai. Budapest kerület, levente box bajnokságait hétfőn délután 6 órai kezdettel ren­dezik meg a Beketcw-cirkuszban. Az elsőfég Budapest székes- főváros csapatától nem vitatható el, de a vidéki versenyzők között is van néhány, aki igen szép helyezést fog elérni. A fővárosi csapatban olyan nevek, mint Énekes, Loyass, Körösi, Énekes II., Fritsch, Kőváry, Tatai, Gallovits, Kalikin, Vinczf*. B en ácsi stb. .indulnak. Az elő-mérkőzéseket a vidéki- kerületek már megrendezték ée a legjobb leventéiket indítják a bajnoki versenyen. A levente bajnoki hoxvérscnyt hétfőn délután 6 órakor a Beketow-cirkuszban rendezik meg propaganda-hely- árak mellett. LÓVERSENY. Budapesti üsstűversenyok. Enyhe, derűs tavaszi idő­ben, mély pályán zajlott le szombaton az áprilisi meeting első napja. Az irreális talajon a papírforma csak rész­ben vált be. Súlyos kivételt képezett Muscicapa veresége a Rácvárosi díjban. Olasz helye Kallinka lelkén szárad, aki a lovat gyámoltalanul hajtotta. Nagy plönzs sikerült a Nyeretlen háromévesek versenyében, ahol az előzőleg lielyerzetlenül, a sötét háttérben futott Nahát FityóvaJ, erőszakos startszalag szakítás segítségével könnyen győ­zött. Az igazgatóság azonnal alkalmazta uj rendszabá­lyát és a hajtót 50 pengő bírsággal sújtotta, ami az adott körülmények között elég enyhe volt: A részletes eredmény: Első nap, szombat, április 2. I. Nyeretlen háromévesek versenye. 400 P. Nahát Fityó (4) 1 Gevizionárius Kov. II. (114) 2 Blíbenyik Kallinka (2) 3 F. még: Rózsi (8), Ózon (114). Urbér (10), Béby (10). Fityót, a startszalagba való erőszakos behajtás miatt, 50 P büntetéssel sújtották. Tot.: 10:31; helyre: 10:12. 14, 14. Olasz: 10:33. Idő: 42.2. Biz­tosan. II. Szolnoki dij. 400 P. Jeles 0. S. Hantzmann (4) 1 Sólyom Maszár I. (Ili) 2 IJdine Bózsa (5) 3 F. még: Fényes (5). Flórikn (3). Iteccce (16). Tamerlan (8), Favorite (16), Ili (12), Mirha (12). Láva (20), Bufe- lejtő diszkv. III. Bózsát és Hantzmannt startszalagha való helehajtás miatt 50 —50 P büntetéssel sújtották. Tot.: 10:39; helyre: 10:18, 14, 29. Olasz: 10:74. Idő: 36.3. Könnyen. III. Handicap. 360 P. GJerdan Maszár F. (114) 1 Ibrány Bózsa (114) 2 F. még: Iwa (3). Ingehorg (5), Milike (6). Feri O. (3). Tot.: 10:26; helyre: 10:18. 12. Olasz: 10:35. Idő: 33.3. Erős küzdelem. IV. Királyteiki díj. 500 P. Opánka Feiser (8:10 reá) 1 Osztalék Marschall (4) 2 F. még: Guardian Brooke (114). Röpke (10). Tot.: 10:14. Olasz: 10:32. Idő: 36.1. Igen könnyen. V. Judgo Lee-diJ. 500 P. Delirium Kallinka (6:10 r.) 1 Ciíana II. Hoffman (3) 2 F. még: Bárda (114). Tot.: 10:14. Olasz: 10:31. Idő: 54.1. Könnyen. VI. Rácvárosi dij. 400 P. Cuardian Trust Feiser (1) 1 Muscicapa Kallinka (8:10r.) 2 Mogul Marschall (5) 3 F. még: Sony Boy II. (4), Esély (6). Ali-Baba (3), Láva (6). Eszter II. (6), Balaton (6), Hidalgo (50). Kallinkát erélytelen hajtás miatt 50 P büntetéssel sújtották. Hoff- mannt startszalagha való be- lehajtás miatt 50 P-re bün­tették. Tot.: 10:16; helyre: 10:12. 12, 17. Olasz: 10:29. Idő: 37.9. Biztosan. VII. Eladóverseny. 400 P. Dombóvár Benkö (4) 1 Egerlánderin Kolbensch. (2) 2 F. még: Kedves (114). Bante (5), Gézengúz diszkv. I. (114). A győztesre ajánlat nem tör­tént. Tot.: 10:61; helyre: 10:17, 11. Olasz: 10:28. Idő: 37.6. Elsőrangú, teljesen önálló, nagy fehérnemű sza­lonban már működött szabászra© felvétetik. Ajánlatokat „Tó ízlés" jeligére Balogh Sándor hirrletőiroriájáha. Bálvány-utca 12. kéretnek. Legmodernebb Benczuivistcai villalakás 7 szoba-, megfelelő mellékhelyiségekkel, központi fűtéssel május 1-ére kiadó. Ajánlatok ..Olcsó bér 3009“ jeligére a főkiadóba, vagy telefon 242—64. MuattitiiuuiiaMrji HUJ II lü ______j A legutolsó jtékjfisi petíyea mintájú kreációk és a Parisban apacs csili» mail elnevezett újdonságok ©íícö* eT$er«&cmhtr& €R£P£ MAROCAIN CREPE, GERMAINE PARISETTE minőségekben f. bó kikétől, bétíMSl kezdve kerülnek nálam — minden vételkényszer nélkül — bcmuiaíéra. A MAGYAR , GEAPJUKELMEK KÖZÜL: kabáíkelmékP 12.50 Me‘k*?" koszfÜmkelmék P 14.80 séíarwkakeSmékP 8.00 Mintákat vidékre szívesen küldünk NEUMAN LÁSZLÓ 84. RákóczLtii 84. savek Régebben a K llvan-léípei».

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék