Pesti Hirlap, 1934. január (46. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-31 / 24. szám

12 PESTI HÍRLAP 1934. január 31.,. szerda, SAKK. Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA. 1833. számú íeladvány. Balló Györgytől, Budapest. Eredeti. Sötét: KdG; Bf3; Faö és fS; Ha7 és h8; gy: ba; c7 és e3. (9.) Világos indul és a 2-ik lépésre inattftt ad-. A megfejtési versenyen kettő pontot számit. 'S? A közölt feladványok -megfejtési határideje mindenkor a következő hónap 15-ikc. A megfejtéseket icgoélezerübb egy hónapról egyszerre egy levelezőlapon beküldőni. Elegendő a íeladvány számának és az első lépésnek a közlése. Kérjük a cim melletti féloldalt üresen hagyni. A cimhez ..8akk“ jelzés Írandó. A megfejtési verseny íolytatólagós és bármikor meg­kezdhető. A versenyzők ICO pont elérésénél sak könyv-jutái mo­hát kapnak. A szorgalmas lejtőket —- az év végén — a. 100 pont elérése nélkül is jutalmazzák. Az, aki legelőbb őri el a száz pontot, külön jutalmat is kap. vé Sakküzeneteket nem közölhetünk, azoknak, akik. válasz- bélyeget küldenek be, levélben válakzolukilc. Amatőr sakkelmélet. 3. közlemény. A helyes játékvezetés a zárt védekezések ellen, 1. Szabálytalan védelmek: 1. e2—e4, b7—b6 (Vagy d7 —dö, vagy c7—g6): % d*2—dí, Fe6—bX; 3. Ffl—d3, d7-‘ dö; 4. Í'ct-^e3, gT—gff; 'S. TÍbl—d2:Ffé--g7j 6: c2— c3. Hg8—f6; 7. Hgl—tí2, e7—e6; 8. h2^h3, Hb8-rd7; f). 0 -0 stb. A fejlődési elv, a közép gyalogosok előnyomulása után a világos futók d3 keresztül fejlődjenek, a közepet erősítsük' meg c?> lépés­sel, ajánlatos még h3 gyalogoslépés Is, mielőtt f2—fi el támadni kezdünk. A lépések más sorrendben is következ­hetnek, de a fejlődés természete állandó. Eltérés: Miért nem jó. Í7—f5 a 3. lépésben? S. Vezérgyalogos a királygyalogos ellen: 1. e2—e4, (17—(lő; 2. e4 :d5! VdS :d5; 3. Hbl—c3, Vd5—a5!; 4. d2— d4! (cseljátékként megjátszható itt 4. b2—b4, Va5 :b4; 5. Bal—bl, Vb4—d6; 6. Hgl—f3 stb. is.) 4 ........... e7—eö; a) f i. Hgl—fS, Ff8—b4; 0. Fel—d2. Fc>8—g4: 7. Ffl—e2 eő:d4 : 8. Hf3:d4, Vaő—«5; 9. Hc3—bő, Fg4:e2T10. Vdl: e2, Fb4:d2f; 11. Kel:d2, Ve5:e2t; 12. Kd2 :e2, Hb8—a6; 33. Bhl—el és világos nyer; vagy a) 4.........Hg8—f6; 5. Hg l—f3, FcS—g4 ; 6. h2—h3, Fg4—hö; 7. g2—g4, Fh5— g6: 8.f Hf3—e5, c-7—c6; 0. h3—li4, Hb8—d7; 10. He5—c-4. Vaö— c7 ; 11. h4—hő, Fgff—e4; 12. Hc3:e4, Hf6:e4; 13. Vdl—f3 és azután Fel—f4 stb. kitűnő játékkal. Eltérések: Miért nem jó d4:eö az 5. lépésben? Keressük meg a helyes ellenjátékot a gyakori 5...........FcS—g4 ellen. Mi követ­kez ik a közelfekvő Hb8—cO-ra a 7. lépésben? Miként nyer világos a 13...........0—0—0 ellen? a) M int folytatjuk, ha sötét a huszárt lecseréli a ö. lépésben? Mi következik 8.'. . . . HbS—eO-ra? 3. Caro-Kann védelem: 1. e2—e4, c7—cö; 2. d2 -dl, d7—(15; 3. Hbl—c3! d5:e4; 4. Hc3 :e4, FcS—f5; 5. Hc4— g3 (erősen számításba jön a eselváltozat 5. Ffl—d3, Vd8: (14 ; 6. Hgl—f3, Vd4—d8!, 7. Vdl—e2 stb.) Ffö—gff; 6. Hgl—f3, HbS—d7; 7. Ffl—d3, Hg8—f6; 8. 0—0, VdS— c7; 9. Bfl—el, e7—e6; 10. c2—c4! Fgt5:d3; 11. Vdl:d3, Ff8—d6; 12. Fel—d2! 0—0; 13. Fd2— c3, BaS—dS; 14. Vd3—e2! stb. világosra kedvezőbb hadállás. Eltérések: Miért gyöngébb 5. Vdl—fS? Miért volt szükséges a bös- tyalépés a 9. lépésben? 10. c'4 helyett melyik lépés történ­hetik még? Ha sötét a 10. lépésben nem cserél, hanem 10. 0—0—0, miként folytatjuk? Miért gyöngébb 14. Vc2, mint Ve2? > (Folytatjuk.) Sakkhlrek. Előfizetőink sakkoktatása a pénteki ünnepnapon szü­netel. A legközelebbi oktató előadás február 9-én, pénte­ken délután 5 órakor lesz. A Magántisztviselők Sakköre ez évben is megrendezi Bu­dapest egyéni villámba,Inokságát. A verseny február 2-án. pén­teken fél 4 órakor kezdődik VI., Andráasy-ut 124. alatt. Arany­érem díjazás. Nevezni a helyszínen lehet. .Nevezési díj 80 főtér, ami egyben belépőül szolgál a február 10-iki estélyre, amikor is a díjkiosztás keiül sorra. A Fővárosi Tisztviselők Sakkörének bajnokságát dr. Mayor István székesfővárosi, fogalmazó negyedízben nyerte meg. Az e'ső díj a kör alapítójáról elnevezett ,,Wiirmb E.emér vándordíj'* egy szép ezüst kupa. A tizes döntő sorrendje: dr. ílayer 7. Krénosz Ferenc 6 és fél, Balcza János 4 és fél, Var­gha Gyula 3 és fél, Jakoby Antal 3 és fél. dr. Marralek Fe­renc 3. Dcndely Károly 3. Fűlt Ödön 3, Horváth Imre 2, Majbó Sándor visszalépett. A Debreceni Sakkor házi versenyen elBő Harcsa Gedeon 11 egységgel, játszmavesztés nélkül, második Dafmy Barna 8 és fél ponttal; harmadik Wessel Imre ugyancsak 8 és fél ponttal, játszottak még: Oás-űr Imre. dr. Barabás Béla Fe­jér György. Torma Sámuel. Kovács Gábor. Kónya Kálmán, Kiss T’"nő A"’hms Sándor Ko-si^ S-Ín lor és Tlocáá-t József. A ríc-i SaMc'r alakuld ülése a ktve'ke fí ti*"*ikert vá­lasztotta meg: elnök: dr. Krasznay Miklós; társelnökök: dr. Bállá Adolf és Dusbaba Vilmos; főtitkár; Kazár Aladár. Fehér hét Frisch Ignác,,. Rákóczi- Vászon- és damasztáruk, ágy- és asztalneműek, törülközők, női ut 50. és férfifehérneműek a nálunk megszokott jó minőségben. Saját érdekében tekintse meg cikkeinket vételkényszer nélkül. Meglepően olcsó áraink f még néhány napig érvényesek & A Magyar Sakkszövetség közgyűlése. Abonyi István lcormányfőtanácsos, ügyvezető elnök üd- i vözölte a megjelenteket és megnyitóbeszédében ismertette a \ szövetség múlt évi működését, örömmel állapította meg, az I előző évekhez viszonyítva, az örvendetes javulást. Annak a re­ményének adott kifejezést, hogy ez folytatódni fog a jövő­ben iá. Dános Iván pénztáros beszámolójában megemlékezett ! líóman Bálint kultuszminiszterről, tíipőcz Jenő poigármeeter- j ről, EleÍ3Sig Sándor, Fuchs Richard, Mende Artur. Bláthy Ottó Titusról és mindazokról, akik áldozatkészségükkel a szövetség működését a mái nehéz viszonyok között lehetővé tették. A I Sakkszövetség erőteljesebb működését gátolja az anyagi erők I hiánya, különösen a vidéki egyesületek késedelmesen vagy 1 egyáltalán nem fizetnek szövetségi járulékot. Muhi* Gyula főtitkár és .szövetségi kapitány jelentésében ismertette a szövetség már eddig megvalósított munkatervőt éö ) további feladatát a jövőre. Beszámolt úgy a hazai, mint a kül- I földi versenyekről, feladványszerzöink sikereiről. Elismeréssel emlékezett meg Maróczy Géza nagymesterről, feteiner Lajos es Lilienthal Andor mesterekről, valamint olimpiai válogatott. c*a putunkrol, akik nagysikerű külföldi szerepléseikkel a hazái sakkozásnak újabb dicsőséget szereztek. Korchmáros László tornavezető beszámolója után Baráth Géza alelnók köszönetét mondott a csapatbajnokságban részt­vevő mestereknek és' mesterjelölteknek, valamint azon egyesü leteknek, amelyek áldozatkészségükkel hozzájárulnak a ma­gyar sakkozás fejlesztéséhez. Az indítványok Borán az Újpesti Sakkor a szövetség tá­mogatását kérte az egyesület negyedszázados fennállásának alkalmával rendezendő nemzetközi mestervergenyhez. Szövérfty József sakkirodalmunk fejlesztésére és a szaksajtó fokozottabb pártolására hívta fel a közgyűlés figyelmét. Sajnálattal álla­pította meg, “hogy meg mindig vannak egyesületek, amelyek a 1 szövetség hivatalos lapjára, a Magyar Sakkvilágra, nem fizet- nek elő. Székely Jenő, Havasi Artur, Korchmáros László és | Kunetz István felszólalásai után a közgyűlés az indítványokat egyhangúlag magáévá tette. Az újonnan megválasztott tisztikar nevében Abonyi Ist­ván ügyvezető elnök mondott köszönetét a bizalomért óh a Szövetség munkájához az egyesületek fokozottabb támogatá­sát kérte. (r. i.) Alábbiakban közöljük a Magyar Sakkszövetség ujonnati megválasztott, tisztikarát: Tiszteiéiben elnökök: dr. Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter, dr. Si-pöcz Jenő, a székesfővá­ros polgármestere, Elnök: Eleissig Sándor kincstári főtanácsos. Társelnökök: dr. Alföldy Béla OTI alelnök, Fuchs Richard ve­zérigazgató, Havasi Artur. Maróczy Géza dr. Pálffy József Sze­ged város polgármestere. Ügyvezető elnök: Abonyi István kor­mány főtanácsos. Alelnökök: tíarnth Géza. Biernatzky Szilárd. I Chalupetzky Ferenc (Győr), Ozinczár Dezső (Gyula), Dragons j Gyula. Jánosi Péter, dr. Kende Artur, dr. Kiss Endre, Sipöcz j László, Steiner Bern át., Szegő Imre, Székely Jenő. dr. Várady I 1 Miklós, Villányi Ármin (Szeged). Főtitkár és szövetségi kapj- ! lány: Muhr Gyula- Vidéki főtitkár: Tóth .László (Kecskemét). | üliteárokcQidr-v-Maver* l?t\ár*; 'Vtcrtl Gyula. Jegyzők: Stoltz Géza. Zádor Lajos. Ügyész: dr..Braun Ferenc. Pénztáros: Dá­nos Iván,-Ellenőr: Bedő Ödön. Szertáros: Stéiner Lajos. • - • . Tanácstagok: Bakos József (Gyoma), .Balta Dezső,- Barta­lus Ferenc, Balek László. Bikfdlvy Ferenc. Biró, Imre, Bory Ottó, Buday Károly, Cseh István (Székesfehérvár), Daliny .Barna (Debrecen). Déri Vilmos, Diamant Jenő, Eördcgh Lász.o, dr. Erdey Aladár, Erős Andor, dr. Äbersz Kornél, Fekete Nán­dor, Forgó Mihály, Friedmann Miksa. Fürth Emil, Havasi Kor­nél. Holéczy Tibor. Jónás Gyula. Karinthy Frigyes, dr. Kellner Béla. Kiss Gábor (Szolnok). Korchmáros László, Kővári Jenő (Békéscsaba), Kunetz István.-dr. Ligeti Árpád. Messel Gáspár, dr. Négyessy György, Neukomm Gyula, Novak Pál, ifj. örvényt Béla, Pelle Béla (Szeged). Pereszlényi Füiöp, Pésy Nándor, vi­téz Pintér Pál, Pucher Sándor. Ráday Iván. Reis's.Ernő. Révay Imre, Rosenberg Zoltán (Csepel), Rózsa Lajos, Ruwald Sándor, Sáfrán Ferenc, Schmidt Béla, Schweiger József, dr. Sebők Ló- { ránd (Gyula), Soóky László (Szeged). Steifier Endre, Szabó Ká- j roly, Szopkó Árpád. Szövérffy József (Szolnok). Tan tossy Mik lós (Hatvan), dr. Vajda Árpád. Varga Gyula (Főváros), Vargha Gyula (Hangya). Weyler Kálmán (Tapolca). , A Felsögalla-Ujtelepi Sakkör bajnoka 1934. évre I?er- náth János-, aki most nyerte nyolcadszor a kör bajnokságát. Ponteredmények az I. osztályban: Bernáth J. 32, Reichbauer József 29, Szakács Lajos 28, Pásztor Sándor 24, Tóth Miklós és kőrisek József 19 és tél. Suba Mátyás 18 ós fél. Rátkai Károly 18, Halyma Mihály 17 es fél. Gyűrű István 17. A ver­senyen 22 en vettek részt. — A II. osztályban első Svagrik Ká­roly. a HL osztályban pedig első Sándor Márton. — A ver- ienyvezetői tisztet Bernáth, Jakobi, Gyűrű. Magyar:. Szakács es Rátkai látták el. A Szegedi Sakkor bajnokr-ági versenyén Soóky László győzött, második-harmadik: Kovács József és Sandborg György. ____ K s tréfák. 1. — Adj kölcsön nyolc pengőt, ki akarom váltani a frakkomat. — Olyan sürgős/ — Közeledik az Operabál. — Résztveszel az Operabálonf —■ Meghívtak! — Hogy-hogy* — Meghívtak az Operabál biifféjébc pincérnek a. Hollywoodi párbeszéd: — Hallom, megnősültél. Azt mondják, csodaszőlcc haja van a feleségednek — A feleségemnek haja koromfekete. — FestiT — Xern festi. — Hát az hogy lehet . . .f — Xem a feleségem haja lett más, hanem azóta más a feleségem. DYMI. — Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes .,rerenc József“ keserüviz használata könnyű és pontos bél- működést biztosit Klinikai vizsgálok iga zolják hogy a Ferenc József viz külö lösen agyvérzésre és gutaütésn ha lamos idősebb Tn^ereknek ki'ünő szo!gá'a‘ot tesz. A Ferenc József ;esa üviz g úgy e tálakban drogériákban és fűszer üzletekben kapható, j TÁRSASÁGI ÉLET. Közgazdász-tea. Vasárnap este ^ártották meg a Közgazdász-teát a Bristol-szálló összes termeiben. A teán a közgazdásztál'hi­dalom szine-java vett részt dr. Yonház István dékán, dr. bteinevker Ferenc tanárelnök, dr. Egyed István és Ihrig Károly tanárok vezetésével. A megjelent hölgyek közül az alábbiak nevét jegyez­tük fel: Asszonyok: Halász Miklóe- né, Laczkovits Dezsőné, gróf Teleki Istvánné, Gidai Mihály- ne, gróf Teleki Jánosné, Vi- nyovszky Lajosné, dr. Hege­dűs Károlyne, özv. Szcntivá- nyi Józéefné, Veszély Sándor- né, Langer Károlyné, Kiszely Istvánná, Szemere Béláné, Rohrmann Jánosné, dr. Gál Jenőné, dr. Molnár Gyuláné, Féreghy Gusztávné, dr. Stein- ecker Ferencné, dr. Kundt Er- nőné, dr. Kormos Yiktorné, Miklósey Antalné, Liptay Ist­vánné, Hollerung Gáborné, dr. Vonhass Istvánné, dr. Barna Baláziné, Beskó József né, Bes- kó J’álné, Virágh Istvánné. Ábrahám Károlyné. Lázár Ist­vánné, Farkas Márkné, dr. Pálné Balázs Mária. Leányok: Von ház Anny. Ha­lász Túli, Hollerung Piroska. Halász Piri. Laczkovits Vera, Fernbach Mária, Gidai Peszkö, Zbinyov&zky Evelin, Hegedűs Irén, Zadravitzky Adrien, He­gedűs Erzsébet, Oláh Ilona, Oláh Kató. dr. Szabó Katalin, Huffy Borbély Lotti, Áprili Zsici, Veszély Ili, Lendvay Márta, Kiszely Kató, Szemere Piroska, dr. Űjváry Julia, dr. Harsányi Margit, Englmeyer Erzsébet, Gál Magdolna, Rohr- mann Aliz. Molnár Bab>-, Fé­reghy Klári. Kóhmann Anna, Kormos Edith, Kormos Olga, Sarló Angella, Fodor Mária, Lőrincz Olga. Kempf Aranka és Icuka. Liptay Julianna, Bajtay Lia. Kovács Jolán. Sza- lny Valéria. Barna Magdi, Boskó Vera. Virágh Ilus. Ábra­hám Magda. Piszcr Magda, Buray Margit. Patícskay Klá­ri. kincses Éva. Kerekes Klá­ra, Hofmann Tbolya. Tar Már­ta. Ha néz Mária, Pál Anny ég Mici. Toperczer Magda és Ica, Szemere Ilona. Farkas Margit, Szita Baba, és Amália. Nagy Aranka, Kiss Éva és Márta, Horváth Anny, Kaz&iczky Zsu­zsanna. Operabál. Az Operabál műsora pontosan fél 11 órakor kezdő­dik. A torlódás elkerülésére az Opcrahdz kapui !) órakor nyílnak meg: mielőbbi érkezés ajánlatos. Katélyi ólfözék (frakk) kötelező. A bálba csak jegy felmutatása ellené­ben lehet belépni; a jegyek a belépésnél azonnal átadan­dó*, tehát előre kézben tartandók. Páholytulajdouwsok vendégeinek páholysrol-vényt vagy személyjegyet kel! fel­mutatni. Buffet íkár 9 órától rendelkezésre áll. . .Kocsifelbnjts5ß..(este.'9 és 10 óra között) ; a ViimOs császár-ut felöl érkező járművek a főbejáratnál és l>al- azlnház-utcai oldalbejáratnál (szfinx), míg az Oktogon-tér felől érkezők a Nagymező-utcán bekanyarodva, az ö-utcáu át a Hajós-utcai oldalbejáratnál (szfinx) állanak meg. A bérautóviteldlj vagy előre, vagy megszámolva az érkezéskor azonnal fleztendő. Úrvezetők kizárólag a Róvay-utca Operaház felőli részén állíthatják fel kocsijaikat. Egyéb magánautók a következő helyeken, de kizáró­lag este 11 órától állhatnak fel: Révay-utéa, ó-utca. l’au- lay Ede-utca. Kazár-utca, továbbá a Hajós, Dalszínház­éi l’aulay Ed •'-utcák Drechsier-palota körüli részein. Állami és külképviseleti méltóságok gépkocsijai a Dalszinliáz-utcában állnak fel. Az Andrássy-ulon a felál­lás tilos. Minden gépkocsi tulajdonosa és vezetője érkezéskor azonos, a felállás utcáját is feltüntető számot lap. Álarcos-bál Budán. A farsagi évad egyik legkellemc- Wesebb mulatságának ígérkezik a Budapesti (Budai) Torna Egylet február 3-i Jelmez-balja. Meghivóigény -sok d. u. 5—8 ura között a titkárságnál eszközölhetek. Vér- mozö-ut 1—3. Telefon 51—7—98. Emsricana bál. A katolikus társadalom hagyomá­nyos és l>ensősé*gcs báljának ígérkezik az Idén Is az Emerleana-bál, mely február 1-én a pesti Vigadóban lesz. A bálrendezőség, különösen dr. Kammermayer Oszkár elnök és Duday Kálmán ifj. elnök vezetésével már eddig is biztosította azt, hogy a bál a legfényesebben sikerüljön. Az estélyen a magas fővédnökökön. József, József Ferenc kir. hercegek its Hóman Bálint kultuszminiszteren kívül nz arisztokrácia sok tagja, az egyetemi tanács és tanárok számos kiválósága megjelenik. Természetesen a katolikus polgári élet és társadalom nagyrésze Is felvonul, hogy ezzel is tanúságát adja az Emericana iránti rokonsxen- vének. A hagyományos nyitáson és egyéb szertartásokon kívül Xeff Alice, a Pázmány Péter Tudományegyetem testnevelési tanárnője vezetésével szép magyar táncot leit 16 magyarruhás leány. Bizonnyal nagy örömére, lesz a megjelenő hölgyeknek a díszes ajándék. Mivel az Opera­bál Is azon a napon lesz, a fővédnökök arra is elmennek, így a kezdés pontosan %10 órakor lesz. A bálbizotrság hivatalos órái 10—12 és délután 4—7, a Hungária-szálló- ban. (Telefon : 87—8—30.) BBTE Jelmezbál. A farsangi évad egyik leghau- gulatosabb mulatságának Ígérkezik a Budapesti (Budai) Torna Egylet február 3-i álarcosbálja. Meghivóigéuj lé­sek és asztalfoglalások a titkárságnál délután 5—-8 óra között, Vérmezö-ut 1—3. sz. alatt. Telefon 51—7—98 A MEC Jelmezes álarcos estélyt a Hunarária-szál Ohan február 1-én pontosan este fél 10 órakor a Jelmezesek fel­vonulásával nyitják meg. A rendezőség tisztelettel kéri a meghívottakat., hogy. mivel jegyeket csak elővételben ad ki, azokat, a bálirodában megváltani szíveskedjenek. Az esté'yen osak háziasszonyok és azok családtagjai, valamint az álta­luk meghívott táncosok vehetnek részt. A jegyváltás és asz­talfoglalás január 31-én és február 1-én a bálirodáhan. Hun- gária-szálló 123. az. szoba, eszközölhető. — A Balatoni Yrzht- C'ub bálja február 1-én lesz a Britannia-száTlóben. A bál- iroda ugyar.-dt működik. —- A Vité-i bált február 3-án. fé* nves keretet; között rendíztk m^g a Vigadóban. Báliroda: TV., Váei-ntca 62. r/s. fsz. 7. (Uj Városháza. Telefon: 83—5—77.) A bál pontoeaa 10 órakor kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék