Pesti Hirlap, 1934. január (46. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-10 / 6. szám

1934. január 10., szerda* PESTI HÍRLAP 9 Télen is NIVEA a különféle sporthoz nélkülözhetetlen a Szél és hideg kiszárítja a bőrt, azért ilyenkor gon­dosabban kell ápolni és ha nem akarjuk, hogy ki­vörösödött és cserepes legyen, akkor esténként és reggel mielőtt a szabadba megyünk, dörzsö'jük bo kezünket és arcunkat NIVEA-ÜREME-el vagy ÓLAJ-jal. Az eredmény: puha és sima lesz a bőrünk és sportszerűen üde lesz a külsőnk. A NiVEA-CREME én OLAJ eucerit-tartalma miatt kiváló és nélkülözhetetlen bőrápoló szer. A NIVEA-CREME ára: dobosban: P -.50-2.20 tubusban: P 1.— ás 1.60 A N1VEA-0LAJ ára: P 1.-, 1.70 ás 3.50. — A Gyónj Géza Irodalmi Társaság a Deák-téri dísz­teremben kedden tartotta sikerült Irodalmi délutánját Balogh István elnöklésével. Az előadóteremben elhelyez­ték Gyóni képmását, amely Tibai-Takács János alkotása. Dr. Jabloncxay Pethes Béta főtitkári jelentése után vitéz Gabányi János tábornok, tiszteleti tag nagy érdeklődés mellett ismertette Gyóni Géza költészetét, majd vitéz Ga- bányi Jánosivá hatásosan adott elő Gyóni-költeményeket. Vitéz Garamszeghy Sándor megrázéan szavalta Gyóni verseit. Babay József „Az örök ideál“ cimü novelláját ol­vasta fel. Murgács Kálmán saját szerzeményű dalait adta elő. dr. Gajdács Gyula zongorukiséretével. Dr. Elek Béla alelnök „Hires magyar szerelmek“ cimti tanulmányát mu­tatta be. Dr. Kárpát Zoltán saját dalait játszotta zon­gorán. — Ifj. Hegedűs Sándor felolvasása Krakkóban. Dr. Dabrowszky Jean krakkói egyetemi dékán 'meghívására ifj. Hegedűs Sándor Krakkóba utazik és ott szombaton, január 13-án, este 7 órakor francia nyelvi! előadást tart „A halhatatlan Itálta“ elmen. — Hitler különös arcképe. Berlinből jelentik: Németországban az utóbbi időben nagy tömegben terjesztették Hitler kancellárnak egy uj arcképét. A hatóságok most megállapították, hogy a fénykép különleges fotográfiai eljárással készült és szemtöl- siembe ugyan Hitler Adolf arcvonásait mulatta, balról szemlélve azonban Lenin, jobbról szemlélve ■pedig Zetkin Klára arcképét. A politikai rendőrség most nagy eréllyel nyomozza azokat a fényképésze* két, akik ezt a képet gyártották. — Letartóztattak egy szélhámost. Hosszú évek óta minden év elején megjelenik a könyvpiacon egy rendőr­ségi útmutató, amelyet ismert rendőrtisztek szerkeszte­nek. A könyvet boritéklapján rendörsisak képe disziti és természetesén törvényes eszközökkel terjesztik. Ennek a hivatalos rendőrségi Útmutatónak sikere arra késztetett némelyeket, hogy hasonló kiadványokat hozzanak forga­lomba és ügynökeikkel a hivatalás eljárás látszatát keltve, igyekezzenek könyveiket elhelyezni. Az ügynökök hatósági közegeknek tüntették fel magukat, több helyen erőszakosan léptek fel, úgyhogy rendőri beavatkozás vált szükségessé. Egy ilyen zsehkönyv-kiadóvállalut két ügynö­két, Tftnuisy Tihamér Andort és Vdrady Gézát le is tar­tóztatta a rendőrség. Várády Géza magántisztviselőnek mondotta magát, Tamásy Tihamér Andor pedig újság­írónak, ami különös feltűnést keltett, annyira, hogy a rendőrség utána nézett viselt dolgainak és kiderült róla, hogy semmi köze nincs az újságíráshoz, ellenben a pécsi törvényszék csalás miatt körözi. Mindkettőt letartóztat­ták és átkisérbék a törvényszék fogházába. — A kiotói tömegszerencsétlenség. Tokióból je­lentik: A kiotói pályaudvari katasztrófa halálos ál­dozatainak száma hetvenhatra emelkedett. Újabb hírek szerint a szerencsétlenség úgy történt, hogy többezer főnyi közönség ment át a vágányok felett átvezető egyik keskeny hídon. Valaki a lépcsőkön megbotlott, rnite egész tömeg ember lezuhanj. Eköz­ben az emberáradat többeket halálra taposott ás megfojtott. ' ' — Az osztrák' mükorosolyAíó bajnokság. JSéosből jelen­tik: A Bécsi Korcsolyázó Egylet jégpályáján kedden a késő esti órákban fejezték be az osztrák műkorcsolya só-bajnoki versenyt, amely meglepetéssel végződött, mert a hölgyek kö­zött a legesélyesebb jolőlt, Fritzi Burger csak harmadik tu- dótt lenni. A férfi bajnokságét nágy fölénnyé! a világbajnok beháfer, mig a párösbajnókeágot a l’anetíp—Zwaok-pár nyerte. •— Halálozás. Bnjoni Pataky Imre ny. honvédszáza- ídos, a Ferenc József-rend lóvágkeresztje a kardokkal és más kitüntetések tulajdonosa, 62 éves korában január 6-án Budapesten meghalt. Beöthy Vladimir áll. polgári iskolai igazgató, Best vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, a II. osztályú polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, 61 éves korában január 7-én Kispesten meghalt, Szerdán délután 3 érakor temetik a X. kerületi rákoskeresztúri köztemetőben a gö­rögkatolikus egyház szertartása szerint, a főváros által iadomáuyozott díszsírhelyre. Kémenesmihályfai Deutsch Ahtatné, született Böhm Vilma, néhai Deutsch Antalnak, a Pester Lloyd volt szer­kesztőjének özvegye 73 éves korábun Budapesten meghalt. Elnöknője volt a Festi Izraelita Nőegyletnek, számos jó­tékonysági egyletnek és elnökségi tagja az Apponyi Boli- klinika-Egyesiiletnek. Több mint félszázadon át fáradha­tatlanul vett részt a szegények gyúmolitásában. Gyerme­kéi és kiterjedt rokonság gyászolja. Szerdán délelőtt fél 12 órakor temetik a kerepesi izr. temetőben. Nagy részvét mellett temették el kedden Győrben Farkas Mátyás nyugalmazott győri polgármestert. A vá­rosháza gyászlepellel bevont előcsarnokában állították fel a ravatalt, amelynél Raguts János prépost-kanonok, belvá­rosi plébános beszentelte a holttestet, majd a város tör­vényhatósági bizottsága névében Jordán János gyárigaz- gató, a város tisztviselői kara nevében Stcith Gyula fő­jegyző mondott búcsúbeszédet. Dr. Gálos Refső egyetemi magántanár mint a Kisfaludy irodalmi kör tiszteletbeli tagjától és alapítójától, vitéz Szabó Béla pedig a hadi- rokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, valamint leventék nevében búcsúzott el a halottól. Farkas Mátyást a város által adományozott díszsírhelyen temették el az uj köz­temetőben. özvegy Deutsch Samuné, született Szarnék Katalin 81 éves korában kedden Budapesten meghalt. Csütörtö­kön délben fél 1 órakor temetik a rákoskeresztúri izraelita temetőben. Dr. Szántó Zsigmond nyugalmazott főgimnáziumi ta­nár, ismért irodalomtörténeti iró, Szántó György erdélyi író édesapja, 72 éves korúban rövid szenvedés után Buda­pesten meghalt. Temetése Szerdán lesz szülővárosában, Esztergomban. Kristó Sándor, a VedrésbáZai tanyavilág legrégibb birtokosa 65 éves korában Vedresházán meghalt. Nagy részvét mellett temették el a térvárl temetőben. Altorjai Miké Árpád ny. vármegyéi irodatiszt 58 éves korában Erdőteleken meghalt. öev. Jöő Jajósné f. hó 0-én elhunyt. Temetésé 11-én d. n. 3 órakor a farkasréti temető halöttasházából. Székely Jenő ny. főjegyző életének 52-ik évében f. hő 5-éa Budapesten elhunyt — Mit hoz az 1934. esztendő? Közönséges halandó erre a kérdésre természetesen nem mer válaszolni. Do a francia Fraya asszony nem tartja magát ilyen közönséges teremtménynek és igy „fellebbenti a fátyolt“, amely a jö­vendőt takarja. És minthogy Fraya asszony kis palotája előtt igen sok előkelő gépkocsi szokott megállani, amelyek­ből kiváló közéleti férfiak, komoly tudósok, miniszterek, ismert nevű művészek és művésznők szoktak kíszállani, akik mind kíváncsink szavaira, egészen jogosult, ha a jósnő bizonyos önérzettel beszél az ő „adottságáról“. A modern Pythia nem háromlábú széken és nem tógában fogadja látogatóit, hanem igen választékosán bobutoro- zott szobában és a Rue de la Faix divatszalónjainak leg­utolsó alkotásaiba öltözve. Ami kétségtelen jele annak, hogy neki nem fehér galambokat adnak jóslataiért. Fraya asszonynak az egész emberiség nagy hálával tartozik, mert egészen kellemes dolgokat helyez kilátásba. Meg­nyugtatja az aggódókat, hogy sem 1934-beti, de még a rá­következő néhány esztendőben sem lesz háború. Az a kis sötét felhőzet, amely a Skoda-gyárak és a többi ágyugyá- rak nagy örömére néha-néha feltűnik a láthatáron, a ta­vaszra teljesen eloszlik. Az egyes nemzetek között a biza­lom és a megértés erősödik és éppen ennek köszönhető majd a háború elkerülése. Hogy mély államférfiak fognak különösen fontos, vezető szerephez jutni, azt Fraya asz- szony nem árulja el. örömünk azonban nem lehet zavar­talan, mert a jósnő nagy', pusztitő járványokat lát. A tu­dományok hatalmas léptekkel fognak előretörni, uj ta­lálmányok gazdagítják az emberiséget és az 1934-ik évet illeti majd a rák gyógyításának dicsősége, A beteg köz­gazdasággal sem lesz baj. Mint Fraya asszony biztosítja a társadalmat, az egész vonalon á javulás jelei láthatók,' —• legalább is Ő látja — és ebben különösen a falunak és a vidéknek lesz nagy része. Onnan, áramlik majd a -friss, az éltető levegő, — fejezi ki magát költői képbén a JósüŐ. Mlödézt örömmel vesszük tudomásul, a fő az, hogy majd 1935-ben is higyjüuk Fraya asszonynak, amikór majd Is­mét jósolni fog. — A decemberi gy őrsi róva rseny eredménye. A Ma­gyar Gyorsírók Országos Szövetségé deoombéri gyorsíró- versenyének eredményét és jutalmait most állapította meg a birálóbizottsáa. Nap. Furcsa dolgokat állapit meg a Napról egy angol csillagász. Hogy nem tudom hány billió vagy trillió vágy kvadrillió métermázsa a sú­lya, hogy nem tudom- milyen rettenetes nagy­ságú és erejű lángoszlopokat lövell magából és hasonló dolgokat, amelyeket úgysem ér fel ésszel a közönséges földi halandó. Mindebből mi, akik az utóbbiakhoz tartozunk, mit észlelünk? Azt, hogy mindnyájan szerelmesei vagyunk ennek a rengeteg súlyú és veszedelmes lángolása égi­testnek, minden tudományos elméletre való te­kintet nélkül, sőt mondhatnám ellenére. Mi csak azt tudjuk, hogy minden reggel úgy várjuk jöt­tét, ahogy csak szerelmesek tudnak kedvesükre várni; mi csak azt tudjuk, hogy amikor feltű­nik fényes arca az ég pitvarában, boldogok va­gyunk; ha nem jő, mert felhők állják Útját, csaló­dott és bánatos az arcunk s szivünk; mi csak azt tudjuk, hogy nélküle nem élhetünk és hogy az egyetlen igazi szerelem a földön az Ember szerel­me a Nap iránt. És a Nap szerelme az Ember iránt. Mert ha durcás is néha s szeszélyes, ha nem is jő néha, amikor várjuk (és mikor nem vár­juk?!), ha úgy is tesz néha hetekig, hónapokig, mintha örökre szakított volna velünk, mind­nyájan tudjuk, hogy végre mégis eljő és meg­simogat, végigcsókol, átölel bennünket. Lám most is, e rideg és sötét léiben, amikor oly ke­vés részünk van áldott szerelméből, érezzük és sejtjük öt a fellegek mögött, a ködök és fagy­hullámok mögött és csak annál nagyobb, mé­lyebb, sóvárgóbb a vágyakozásunk utána. Mind­egy, egészen mindegy, milyennek ismert a tudo­mány a Napot, a világegyetem lángoló poklának, mérhetetlen súlyú,, kUétiedésü és hőfokú-vul­kánjának, mi cSák az édes, fényes, melengető és simogató szerelmest látjuk benne, aki mint messze útról érkező kedves, elhozza nekünk az étet legszebb ajándékát: a tavaszt... (—thy.) A francia kamarában pénteken nagy külpolitikai vita tesz. Párizs, jan. 9. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) A kamarában a korelnök megemlékezett a lagnyi vasúti szerencsétlenség áldozatairól, akik között két képviselő is volt. Ezután 332 szóval le­mé Bouissont választották elnökké. Pénteken nagy külpolitikai vita lesz amelyét esetleg kedden is folytatnak. Érdekesebb nyilatkozatok azonban a kormány részéröl nem várhatók. (Sz.) A francia-amerikai kereskedelmi tárgyalások eredménnyel végződtek. Párizs, jan. 9. (Havas.) A franeift-amerikai tárgya­lások a behozatali korlátozásokról eredménnyel jártak. A külügyminisztérium még tegnap közölte az amerikai nagykövetséggel, hogy az amerikai behozatali kontingenst visszaállították érintetlenül arra a színvonalra, amelyen állott, mielőtt érvénybe lépett a kormánynak az az elha­tározása, hogy az összes kontingenseket 75%-kal csök­kentik, hogy enöek ellenértékéül előnyökét tudjanak ki­alkudni a francia kivitel számúra. A jogszerűen járó 25% és a tárgyalás alá eső 75%-os megjelölést az ame­rikai lapok tévesén úgy értelmezték ma reggel, mintha a francia kormány 300%-kal emelte volna az amerikai kontingenseket. Titülescumegismétéltekivánságait Sínajában. Sinaja, jan. 9. (A Pesti Hírlap tudósilóiának távirata.) Tilulescu kedden délután Öt órakor Sina- jába érkezett és kihallgatásra ment a királyhoz. Félnyolckor tért Vissza Bukarestbe. Titulescu három nappal ezelőtt legutóbbi kihallgatása alkalmával tájékoztatta Károly királyt a belső helyzetről és több intézkedést javasolt. Közben Tatarcscu miniszter- elnök kétszer járt Sínajában és elmondottá a maga véleményét a TituUseu által ajánlott intézkedések végrehajtásáról. Sínajában már azt hittél* kedden, hogy Títuítscu mint külügyminiszter esküt tesz, de úgy látsíikk hogy egyelőre csal: kívánságait Ismé­telte meg. a, Rád na! gyorsíró szakiskola 90 sikeres versenyzővel, máso­dik a budapesti református gimnázium 83 sikeres verseny­zővel, harmadik á budapesti Dobó Katalin női felsőkereske­delmi iskola 100 sikeres ver­senyzővel. A Radnai Béla csa­patverseny-vándordijat a bu« dapeBti református gimnázium nyerte, második a Dobó Katar lin női ffelsőkereskedelmi, har­madik a pcstszentefzsébeti Kal­már gyorslrószákiiskola. Az is­kolák közül oklevéljutalmat nyert még a III. kerületi Ár­pád-reálgimnázium. a VIII. kerületi Szent Denedek-redh gimnázium, a VI. kerületi lí­ráéi ita .leánygimnázium, a IX. kerületi Fäy:realgimnazium. az I. kerületi Szent Gellért, a kecskeméti és , az V. kerületi kereskedelmi akadémia női és a VII« kerületi KákóCízi fiú felsőkereskedelmi, a budapesti Egy térni Gyorsíró Egyes illet, tanfolyama, a Szegedi Gyors­író Egyesület tanfolyama és a Szlabey gyorEirószakiekóila.. Az egyéni eredmények jutal­mazására ezeken kívül sok könyv-, oklevél- éé emléklap- dijat osztanak ki. A versenyen, amelyen 40 kö* < zéfcfoku iskola, gyorsirószakis- 1 kola és tanfolyam Vett részt, • a legmagasabb fokon, a 350 és 300 síó tagos versenyen, el- : ső dijat nyert a főiskolások csoportjában Pintár Sándor i kisgazdaság! egyetemi hallgar : tó, a 300 éa a 250 ezótagoe fo­kon a hölgyversenyzők közül i Paulihyi Pirogka. a középis­kolások csoportjában Nagy ' Xázmér, a szakiskolások cso­portjában Szántó Ernő, a 260 és 200 szótagos fokon működő szakiskolai okleveles gyorsírás- : tanítónők csoportjában Máthé Iloöa, a tanfolyamok csoport­jában Prusek Jó2eef, a 200 és 150 ezótagos fokon a kereske­delmi iskolai tanulók csoport- ; iában Szöllösy Márta, a 150 és 100 ezótagos fokon az alsó­osztályos középiskolai tanulók csoportjában Lévay Zoltán. El­ső dijat nyert továbbá a 250 ; szótagos fokon Mikes Ferenc, a ; 200 szótőgoB fokon Valatin Já- noé, a 150 ezótagos páros ver­senyen Nagy Kázmér és Mé- rey-Kádár Miklós, a 120 és 100 szötagós német versenyen Ka­chel mann Márta. Az intézetek között első helyre keirült legtöbb ponttal — vnumero raoiooanaa garazaaiKouiK nomama ban. Bukarestből jelentik: Az éjszaka vakmerő rabló­banda garázdálkodott Botosain megyében. A hét tagból álló banda kifosztott egy tanyát. Menekülés közben az országúton egy csendőr járőrrel talál­koztak s harcba keveredtek velük. Az egyik csendőr a lövöldözés során meghalt, egy másik halálosan, a járőrvezető pedig könnyebben megsérült. Az egyik rabló szintén meghalt. A rablók ezután to­vább menekülték s egy szekérrel találkoztak, amely­nek utasait kifosztották. A nyomozás folyik.-— Életuntak. Fejes Mária 37 éVee iparmű Vésznő az egyik, Bákóczi-nton lévő penzióban hcPcsóvai megmérgezte mágát. Na.pökkát cZöl-őt-t érkezett a penzióba., «ahol föltűnt, hogy kedden néni hagyta el, a szobáját. Amikór estefelé hör* gésl hallottak a ézóbábói. behátölták. b az ípa.rniűvésznőt eszméletlenül találtak. Aá éjjeli sZékrénypn büosiiJévélét ta­lálták, amelyet á réndŐréégheZ cimeaett. Á ihéntdk életveszé­lyes[Sérülésekkel a Jkókus-kórházba vitték. Kédden délután az fid tVöé-Utca 46. számú ház harmadik emeletéről az Uteá.rá Ugrott fióth Margit 22 éVés mindeneéíeáöy. A méntok a Ró- tus-kórházba vitték, ahol eérüléséibé belehalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék