Pesti Hírlap, 1934. február (56. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-16 / 37. szám

­\ \ 18 PESTI HÍRLAP GARBO és GILBERT együtt Európai premier ma, pénteken este 9 órakor! Estélyi ruha kötelező. — A film előadása előtt a BUDAPESTI HANG­VERSENYZENEKAR Zsolt Nándor vezényletével svéd—amerikai hangversenyt ad. Egyed Zoltán konferál. (METRO—gold WYN—MA yer-FILM) Rouben Mamoulian * Zongoraest. Szalmán Tibor csütörtöki, zon­goraestjének műsora híven jellemezte előadójának muzsikus egyéniséget.- Sokoldalú, fogékony fantá­ziára vallott ez a műsorösszeállftás, mely Bachtó', az uj magyar zeneszerzőkig átfogta kicsiben a zene- történetnek úgyszólván valamennyi stllusváltozásái Be a különböző .stílusok mégis olyan művekkel je lentek meg, melyek a legteljesebben engedték ér­vényre jutni Szatmári Tibor előadóművészetének előnyös oldalait. Az az előkelő könnyedség, behízelgő közvetlenség, finom árnyaioművészet, mely játékát oly vonzóvá, sőt hóditóvá teszi, gazdagon virulha­tott ki valamennyi műsorsz.áma során. A Zeneaka­démia nagy termét megtöltő közönség egész este melegen tapsolta Szatmári Tibori. (mja.) * A nótás kapitány — gyerekekkel vasárnap délelőtt 11 órakor a Fővárosi Operettszinházban. Farkas Imre gyönyörű operettjének összes szereplői a legnépszerűbb gyei mekszinészek. Teljes zenekar, pazar kiállítás, ragyogó ruhák. Filléres jegyek ak­ciónkban. * I.akner bácsi gyerrnekszinháza vasárnap dél­előtt 14II órakor parádés előadást és jelmezversenyt rendez a Vígszínházban. Kedvezményes jegyek a Pesti Hírlap főkiadóhivatalábán. MOZI. Mégis szép az élet A Fórum bemutatója, Rendületlenül járja a maga útját a filmrende­zés területén Fejős Pál. Eredeti, értékes tehetségének Uj bizonyítékát adja ebben a szép nagyvárosi mesé­ben. A finom Annabella, és a kamaszosan kedves Fröhlich Gusztáv ténferegnek liennc az állástalanság kálváriáján. A nyomor Rohinzon jui ők, bukdácsolta is váltig bizakodók, mert fiatalok és szeretik egy­mást. Mindig akad, ami megmenti őket az éhenha- láatól, vagy öngyilkosságtól s amikor már-már min­den kötél szakad, közbelép mint „deus ex machina“. a derék, kedélyes bécsi nép szivjósága. Mily kegyet­len irónia, hogy a gyönyörű és hatásos végjelenet egy bécsi városi bérházban játszódik, egyikében azoknak, amelyeket épp a napokban roncsolt össze a polgárháború. De azért higyjük el a filmnek, hogv „mégis szép az élet“ és örüljünk Fejős számtalan finom és filmszerű ötletének, .«melyek végtelen ügyességgel kerülik meg azt a nehézséget, hogy a németül beszélő film hősnője: francia színésznő. Álta­lában a legszükségesebbre szorítkozik a beszéd. A filmet majdnem végig kiséri a zene, amely hol a valóságos cselekménybe kapcsolódik, hol eszményit, hol meg álomszerű hatást szolgál. Ez a tehetséges, kitünően megcsinált muzsika Farkas Ferenc mun­kája. Egy hangulatos keringő-betétet Szlatinai Sán­dor jegyez. (—V—) SPORT. A február 23-án, március 2-án és 9 én, mindenkor este a érakor a Városi Színházban kezdődő magyar ökölvivóbajnoki viadalra, valamint a február 18-án, délután 3 órakor a KAC sporttelepen (Kispest, Szent Imre lierceg-ut) eldöntésre kerütó Ilispcst—Hungária I. o. hgabajneki és az ezt megelőző és dél­után 1 órakor kezdődő KAC—KAOE amatőr-bajnoki labila- rugómérközésre jegyek elővételben kaphatók a Pesti Hírlap Vilmos császárit 78. és Erzsébel-körut 1. sz. alatti fokiadó­hivatalaiban. LABDARÚGÁS. Az osztrák válogatott csapat odisszeája. Becsből je­lentik a Pesti Hírlapnak: A vasárnap Torjáéban győztes osztrák válogatott csapatnak igen kalandos útja volt haza­felé a közben kitört zavargások következtében. A labda­rugók vonata Ausztriába érkezve már VUlaehndl meg­akadt, mert Klagenfurttól északra a főbb stájer ipari gócpontok pályaudvarai megszállás alatt álltak, mire a vonatot Mallnitzon át az Wnns völgyén keresztül — Linz megkerülésével,— irányították Pécs felé s ez a kerülő ut azt jelentette, hogy a válogatott csapat kedd reggel nyolc óra helyett csak este hat óra tájban érte cl Pécset. Itt azután az utt társaság legtöbbjei újabb kellemetlen meg­lepetés érte. Meist Hugó szövetségi kapitány a heiligen- stadti Marx-hofbau lévő lakása a zendülők ellen felhasz­nált ütegek ágyutüzében elpusztult, épugy dr. Gerö lab- dat-ugőszövetségi elnök szomszédos lakása is. Meisl és Gerő távol állt ugyan a szocialista mozgalomtól, azonban a várost uraló párt sporttelepek ellen irányuló akciói folytán, amely akciók folyamán több nagy polgári sport­egyesület sporttelepét sajátították ki a nagy községi ház­tömbök építésére, megalkudni voltak kénytelen a munkás- sportszövetség csoportjaival és igy kerültek kapcsolatba az osztrák főváros most megjmkott uraival, akik azután lakást biztosítottak a futballozó vétség vezetőinek. A leg­több játékost különben egyesülete a pályaudvarról. biztos helyre vitte és nem engedte őket a tűzharc központjában álló külvárosokba. Egyedül Sm'istik nem engedte meg, hogy a Rapid vezetői őt ki vigyék a kispolgári csendes lliitleldorfbu, hanem hazafelé tartott Florldsdorfba, azon­ban nem jutott túl a Duna-hictotí és a Brigit lenauban re­kedt ottani sportbarátoknúl. TÉLI SPORT. A hadsereg siversenye. A hadsereg-síveiseny máso­dik napján a lesikló-versenyt bonyolították le a Kékesen. A nagyszabású versenyben több mint kétszáz versenyző indult. Egész nap pompás időjárás uralkodott, a hóviszo­nyok megfelelőek voltak és az elért eredmények főképp a nagytömegű versenyzők tudása és teljesítménye tekin­tetében a honvédségnek a síelésben elért nagy fejlődésé­ről tettek bizonyságot. A versenyt előkelő közönség nézte végig. Ott volt vitéz Kárpátiig Kamilló gyalogsági tábor­nok, a honvédség főparancsnoka, vitéz Rapaieh Richárd altábornagy, a Magyar Sí-Szövetség elnöke, dr. Kelemen Kornél, az OTT elnöke, Zogler esendőrtábornok, vitéz Hadnagy Domokos tábornok, Hakovszky István, a szövet­ség társelnöke, Astrup norvég ezredes, Dekleva Zoltán és Knausz ezredes, Kammermayer Oszkár, az OTT titkára és sokan mások. Kék Duna keringő. Bemutatja a Corvin. A jókedély ti, derék öreg zeneakadémiai altiszt­nek két lánya van. Az egyik koloratur-énekesnönek készül, a másik szubrettnék. Az egyiknek egy akadé­miai karmester udvarol, a másiknak egy sportfiu. Fiatalok, szerelmesek, boldogok mindannyian. Hogy, lrogy nem, a boldogság napsugaras egén mégis felhő jelentkezik. A filmen kövér cseppek ben esik az eső, dörög és villámlik, .miközben a vendéglőbe szorult társaság körében, fatális véletlen folytán, egymás­hoz nem illő párokat boronáinak össze. A mesében a komor viharfelhőről csakhamar kiderül, hogy csak egy kis ártatlan bárányfelhőcske volt. Ahogy jött, szépen el is úszik, A félreértések tisztázódnak, a szerelmesek egymásra találnak. Ennyi az egész. Fejős Pál rendezte a filmet, mely, valljuk be, eléggé limonádé-ízű. De ehliez a limonádéhoz a cukrot Adele Kern. Oscar Karlweiss, Ursula Grabley fiata­los, kedves közvétlensége, a csípősséget Szőke Szakáll jóizü humora, a nemesebb zamatot pedig Strauss János muzsikája szolgáltatta, mely még ma is fia­talabb és üdébb, mint az egész újkeletű német film­romantika. Érdekes híradók és utiképek egészítik ki a műsort. (inja.) * * Ida regénye filmen. Gárdonyi Gézának gyö­nyörű regényét, Feleségem, a kisasszony címen filmre irta át Stella Adorján és Mihály István. A film —: Gál Ernő produkciójaképpen — Fényes Szabolcs ze­néjével. Székrhf István rendezésében már elkészült. A szereplők elsőrangúnk. A lesikló-versenyt két fu- fambtin bonyolították le. Az első futamban a lepj óbb időt Kadvány Péter utász katona érte el: a BBTE ifjúsági baj­noka 1 ]). • 51 mp.-es kitűnő idővel győzött. Utána követ­kezett a tisztek csoportjában Matuskovics Lóránd hadnagy és Hadnagy domokos ny. fő­hadnagy 2 perces idővel. Szc- pes Gyula százados 2 p. 6 mp. idővel ötödik lett. Délután fél két órakor bo­nyolították le a második fu­tamot, amely slalom verseny volt. Ebben a futamban is Kadyány Péter érte el a leg­jobb időt/ 1 I». 43.8 mp.-el, Matuskovics (X p. 52 mp.) és Szepes előtt (1 p. 55.6 mp.). Az összesített idő alapján a lesikJó versenyben Kadvány Péter győzött 3 p. 34.8 mp.-es idővel Matuskovics (3 p. 52 mp.) és tfzepcs (4 p. 1.6 mp.) előtt. Részletes eredmények: Tisztek csoportjában: 1. Matuskovics Lóránd főhad­nagy 3 p. 52 mp. 2. Szepes Gyula százados 4 p. 1.6 mp. 3 Hadnagy Domokos ny. főhad­nagy 4 p. 8.2 mp. 4. Tóth Miklós főhadnagy 4 p. 22 mp. 5. Vitéz Stádler István nyug. áll. százados 4 p. 22.4 mp. Karpaszományosok cso­portjában: J. Gerő Zoltán fő. tüzér 4 p. 26.4 mp. 2. Sándor Mihály őrvezető G p. 6 mp. 3. Mellinger János gyalogos 5 p. 21.8 mp. A legénységi csoportban: 1. Kadvány Péter utász 3 p. 34.8 mp. 2. Zombory Gyula szakaszvezető (birkózó) 4 p. 19.6 mp. (2 p. 15.8 rnp.—2 }» 3.8 mp.). 3. Abelmaim G3rula őrmester 4 p. 27.6 mp.. Pénteken a verseny harma­dik részét, a 18 km.-es futó­versenyt. bonyolítják le a Ké­kesen, azon a pályán, ame­lyen a. jái őrverseny volt. A versenyben 200 indulóra szá­mítanak. Kinevezték a Tenniszoktató és Sícktató Vizsgálóbizottsá­gok tisztikarát. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a in. kir. állami Teriniszoktóló Vizsgáló Bizottság tagjaivá 1936 decem­ber 15-ig terjedő időre Arató Gézát, a szövetség tiszteletbeli fő­titkárát. Kelemen Aurélt, a szövetség elnökségi tagját, dr, Pétery Jenőt, a szövetség kapitányát, Bődé Józsefet, Schmidt, Ferenc és Göncz Lajos tennis toldatot, kinevezte. A bizottság­nak hivatalból tagjai: a vallá: - és közoktatásügyi miniszter, a belügyminiszter, a Testnevelési Főiskola, a Toidy Miklós honvéd .«porttal ár- és YÍvómesterképzÖ intézet és az Országos • Testnevelési Tanács egy-egy képviselője. — Kinevezte a kul- | tiiszminiszter a. m. kir. állami Síoktató Vizsgáló Bizottság tisztikarát is Előadó 1936 december 15-ig terjedő időre Hoff- J mann Rudolf. a szövetség álelnöké. Tagok lették: Tatár 1st- j ván. Dclmár Walter, a szövetség társelhöke, Szepes Gyula fő- | hadnagy, Dusóczky Andor sportorvos. } 1934. február 16., péntek. ökölvívás. A magyar válogatott csapat nagy győzelme Dá­niában. A magyar válogatott okolvivócsapaL szerdán éjjel a dániai' Roskildében mérkőzött egy dóri kombinált csa­pattal, amelyben öt kopenhágat versenyző is szerepelt. A viadalt a magyar csapat 10:4 arányban nyerte. A rész­letes eredmények a következők: Legsulyban: lienúcsi ponto­zásai győzött Kosinussen el­len. Bantamsulybam: Lovas pontozással vesztett Kops ellen. Pehelysúlyban: Szabó Kmtozással győzött Jura él­én. Könnytlsulyban: ITa­rangliy pontozással győzött Ilougaarvie ellen. Középsuly- bnn: Vargha pontozással győ­zött A. Kasnniesen ellen. Kis- nehézsúlyban: Szigethy pon­tozással győzött Stencer el­len. Nehézsúlyban: Jákob Hiehaelson volt Európobaj- nok az első menetben kiütés­sel győzött Kecskés ellen. Teher a weltersulyban szcnisérülése miatt szerdán sem indult. . A mérkőzés után ünnepi vacsora volt, amelyen a város előkelőségei közül többen resztvettek. A rendező egyesület szép dijakat adott a 'magyar ökölvívóknak, akik meleg ünneplésben részesül­tek. A magyar válogatott csapat pénteken este Helsin- borgban és T.anskronabau áll ringbe. Helsinborgban Szi­geti. Teher, Harangi és lte- nácsi mérkőzik. Lanskroná- ban iuxlig Lovas, Szabó. Var­ga és Kecskés állnak a szőri- tóba. Az europaLaJnoki viadalt a Városi Színházban rendezik. Sok ideig teljesen bizonytalan volt. hogy az idei budapesti ökölvívó Európabajnokságokat hol rendezzék meg. A sokféle terv közül most végre megtörtént a döntés. A választás a ki­szemelt városligeti cirkusz, Tattersal és Városi Szinház közül az utóbbira esett és igy az 19o4. évi ökölvívó Európa-bajnok- ságok színhelye a Városi Színház lesz. Ez a határozat annak a-nagyszabású berendezkedési lehetőségnek a következménye, amelyet a. Városi Színházban az Eurőpabajnoksággal kapcso­latban végrehajtanak. A tervek, amelyeket a városi hatóságok is jóváhagytak, olyanok, hogy még a legolcsóbb hely nézői ts egészen közel lesznek a ringhez Á Városi Szinház színpadját ugyanis átalakítják. A zenekar helyét befödik és igy a szín­pad rivaldája meghosszabbodik. Erre a befödött részre kerül a ring. Azzal, hogy a ringet a rivalda elé teszik, felszabadul a. színpad egy része is, amelyre többszáz szentély részér© tribünt építenek. OLIMPIA. Vitaestély a Nemzett Stadionról. A közérdeklődés előterébe került Nemzeti Stadion helyének kérdését a Mérnök- és Építész-Egylet február 26-án tartandó vita­estély napirendjére tűzte. Hajós Alfréd építészmérnök, a sportépltkezések legalaposabb szakértője előadást tart „A sport, szerepe u városrendezés problémájában“ címmel, amelyben ismertetni fogja azokat a városrendezési igé­nyeket, amelyek játszóterek, sportpályák és stadionok létesítésével járnak. A vetítővásznon sorra megjelennek az utolsó két évtized külföldi nagy sportalkotásai, az euró­pai, amerikai stadionok és sportvárosok képei. Majd a Budapesten tervezett stadionnal kapcsolatban Hajós Alfréd az előadás keretében ismertetni fog minden eddig kombinációba került helyet. A nagy érdeklődéssel várt elő­adást előreláthatólag szakszeri! vita követi, amelynek so­rán remélhetőleg kialakul annak megállapítása, hogy a Nemzeti Stadion hol épüljön fel. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a közérdekű előadásra meghívja Gömbös Gyula miniszterelnököt, Hómon Bálint vallás- és közok­tatásügyi, Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi minisztert, Huszár Aladár főpolgármestert, dr. Sipöcz Jenő polgár­mestert, Raketeszky Iránt, a fővárosi Közmunkák Tuná- csn elnökét, dr. Kelemen Kornélt, az OTT elnökét, az ér­dekelt mijnisztéhiuumok és a főváros testnevelési és útépí­tési osztályainak vezetőit s az összes sportszövetségeket. MOTOR. A nemzetközi amerikai motorcsónakversenyre a KMAC Lukavecz Ferenc többszörös motorkerékpár- és mo­torcsónakversenyzőt nevezte be. Az egyes országok veze­tőit meghívás utján delegálják. Ez az első alkalom, ami­dőn az amerikaiak magyar versenyzőt hívtak meg a leg­nagyobb ímotorcsónakversenyben való részvételre. Luka­vecz Ferenc ma délben el is indult Amerikába. A KMAC kisérő gyanánt Harsányt István ismert motorost küldi ki, aki holnap követi Lukaveczet és Párizsban találkozik a két versenyző. Tizenhetedikén indulnak Le Havre-ból és huszonötödikén érkeznek New Yorkba. Lukavecznek több nap áll rendelkezésére, hogy az ottani viz-, motor- és liajó- víszonyokat megismerje, amire szükség vám miután ame­rikai hajótcsttel és motorral Indulnak az egyes verseny­zők. A verseny kategóriák szerint kerül megrendezésre március ö. és 17. között. Reméljük, hogy az első alka­lommal amerikai vizeken szereplő magyar „gineket siker fogja koronázni TORNA. Eddig már tizenhét nemzet nevezett a világbajnoki viadalra. A Budapesten május 31-ike és június 3-ika kö­zött rendezendő tornászéi lágbajcoki versenyre eddig a következő nemzetek nevezései érkeztek: Férfi csapat és egyéni verseny: Magyarország, Bulgária, Románia, Ju­goszlávia, Csehország, Lengyelország, Finnország, Anglia, Franciaország, .Belgium, Luxemburg, Hollandia, Svájc. Olaszország, Mexikó, Palesztina és Japán. Minden nemzet nyolctagú csapattal képviselteti magát és ez a nyolc ver­senyző egyben résztvesz az egyéni világbajnoki versenyen is. Németország részvétele attól függ, hogy mikor lép be a Nemzetközi Tornászszövetségbe. Ezt a belépést már­cius folyamán várják. A világbajnoki verseny nevezést zárlata április lő. Or. Singer Cusziav gyermekorvos fájdalomtól meg­tört szívvel jelenti, hogy szivből imádott felesége, dr Singer Gusztávné szül. Frank Malvin február 13-ún párórai szenvedés után hirtelen elhunyt. Tízévi legboldogabb házasélet után elvitte a Min­denható. Gyászunkban és bánatunkban nem találunk e föl­dön vigasztalást. Temetése a rákoskeresztúri izr. temetőben február 16-án-, pénteken U3 órakor lesz. Frank Jakab és neje. Singer Mór és neje szülők. Braun Imre, Braun László gyermekei. Dr. Frank Céza, Szántó Zstgmcndné szül. Frank Pi­roska testvérei, valamint sógorai, eógornöi és kiterjedt rokonsága-. ' Lukas: V.. Szemere-u. 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék