Pesti Hírlap, 1934. április (56. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-19 / 87. szám

PESTI HÍRLAP 9 1934. április 19., csütörtök. — A Maróczy Géza jubiláris mester-verseny. A nem­zeti sakkmester-versenyen mindjobban kezd kialakulni a mesterek helyezése. 4 fordulókban napról-napr'a élesebb a küzdelem és az eredmény: néhány kitünően vezetett játszma. A szaporodó látogató közönség a verseny fordu­latait élénk érdeklődéssel kiséri. A szerdai tizedik fordulón a Boros—Pikier vezérgyalogjátszmában Boros a megnyi­tásban hibázott és gyalogot vesztett. A játszmát rövid küzdelem után Pikier megnyerte. Lilienthal Sterk ellen vezércselben a sokáig eldöntetlen színezetű játszmából, nagyszerűen vezetett középjátékban, amelyben gyalogáldo­zat ellenében tisztjeit kitünően fejlesztette, matt-támadás­sal hozta ki győzelmét. A Szigeti—Lovas vezércseljátszmá- ban Lovas kihasználta Szigeti hibás játékvezetését; erős támadást Indított és ellenfele állása csakhamar összeom­lott. A Koródy—Rohacsek vezércsel-játszma döntetlen lett. Függőben maradt a Havasi—G. Réthy vezércsel-játszma, amelyben G. Réthy a királyszárnyon támadott, mig Ha­vasi a vezérszárnyon került gyalogáldozatok árán előnybe. A Grünfeld—Steiner E. vezérgyalog-játszma, amelyben mindkét fél kockázatos vállalkozásba kezdett, Grünfeld részére előnyösebb állásban maradt a függő napra, az Erdélyi—dr. Balogh vezércsel-játszmával együtt. — A mesterképző főtorna negyedik fordulójának eredményei: Soóky 1—Cigoj 0, BCly 1—Szedlacsek 0, Frey 1—Füstér 0, Honfi 0—Szabó 1. A többi játszma függőben maradt. — A mesterek állása a tizedik forduló után: Lilienthal 7, Eliskases 01/. (1), Steiner E. 6 (1), Erdélyi, G. Réthy 5% (1)> Havasi, Steiner L. 5 (1), rikler 5, dr. Balogh 4x/j (1), Boros, Koródy 4%, Sterk 4, Grünfeld 3]/j (1), Rohacsek 3%, Lovas 3, Szigeti 21/>, dr. Vócsey % (1). A csütörtöki tizenegyedik forduló sorsolása: Dr. Balogh— Grünfeld, Pikier—Erdélyi, Lovas—Boros, Sterk—Szigeti, Rohacsek—Lilienthal, Eliskases—Koródy, G. Réthy—dr. Vócsey, Steiner L.—Havasi. A játszmákat naponkint dél­után 4 órakor kezdik a Lipótvárosi Kaszinóban (Zrinyi- ntca 5). Alább közöljük a mesterverseny egyik játszmáját. Világos: Lilienthal Andor. Sötét: Sterk Károly: X. Hi’S IIf6, 2. d4 e6, 3. c4 dö, 4. Hcö e5, ö. c:d, Hd5, 6. c4 H:c3, 7. b:e c:d. 8. c:d Fb4f 9. Fd2 F:d2t 10. V:d2 0—0. XI. Fe2! Hd7, 12 0—0 1)6, 13. Fb5 14)7, 14. I':d7 V:d7. 15. Ve3 Va4. 16. h4 Bar8, 17. h6 1>6, 18. He5 Vc2, 19. Btel Vc3. 20. VÍ41 V:d4, 21. Budi Vc3. 22. Be3 Vb2, 23. Bg3 Bc7, 24. YÍ6 és sötét feladta. Az All As nem tartható.-X­Dr. Lasker Emánuel, a volt sakkvilágbajnok kedden este a Budapesti Sakkörben szimultán előadást tartott. Az erős mezőnyben 36 játszmából 28 nyert, 7 döntetlen és 1 vesztett játszma eredménnyel végzett. Tanácskozási sakkjátszmát vezetnek ma, csütörtökön délután 6 órakor a Magyar Sakkszövetségben (Ráday-u.' 61) dr. Lasker Emánuel részvételével. Nagy érdeklődés előzi meg ezt a tanácskozási játszmát, amelynek többi résztvevői a magyar mestergárda erősségei: Abonyi Ist­ván, dr. NégyesSy György, G. Réthy Pál, Steiner Endre és dr. Vajda Árpád. — Hetijelentés a magyar tengeri gőzösökről. A magyar tengerhajózási vállalatok gőzöseiről illetékes helyekről az alábbi helyzetjelentéseket kaptuk: Magyar Keleti Tengerhajo- zásir.-t.: ,,Honvéd", parancsnoka Szelke Árpád. A gőzös Rot­terdamban kirak. Angol-Magyar Tengerhajózási r.-t.: * .Csárda", parancsnoka Holop Adolf, kirak az angliai Hull- ban és ,,Puszta", parancsnoka Teleki Gusztáv. A gőzös antr;e cittal megrakva Rhode-Island közelében Block Island mellett zátonyon van. Transoccania Tengerhajózási r.-t.: „Tátra", Rotterdamban üzemen kívül vesztegel. Neptun Tengerhajó­zási, r.-t.: „Kelet", parancsnoka Vái-y Nagy Lajos, útban van Balnyból (Dairen) szójababbal valamelyik északeurópai ki­kötő felé. A gőzös április 6-án áthaladt a Szuez-osatornán, következő szenelö állomása Algier és ..Nyugat", parancsnoka Biró György, kirak Hullban. Címe: London Coal Co. London for S. S. „Nyugat", A Magyar Keleti Tengerhajózási r.-e.: tulajdonát képező és a Sociéta di Navigazione Fiumane olasz bejegyzett cég nevén nyilvántartott Levante (ex Erdély) 7500 tonnás gőzös Amszterdamban, az Orvieto (ex Orsóvá) 6150 tonnás gőzös Istanbulban vesztegel. A fuvardijtételek estek* Argentína—U. K. 15. UK—Genua és Alexandria 6/0. Alduna U. K. 10/0—10/6 angol shillinget fizet tonnánként. — Világbajnoki bridzsverseny Bécsben. Becsből jelen- a Pesti Hírlap tudósítója: A Nemzetközi Bridzs Szövetség Bécsben rendezi ;<931t-es világtornáját és ugyancsak Bécs­ben kezdődnek meg a Culbertson-házasptr által megszer­vezett és az amerikai Schwaab-serlegért történő nemzetek közötti bridzsversenyek. E két bridzseseménynek annyiban van csak köze egymáshoz, hogy Culbertson azért rendézi a Schivaab-serlcgért folyó „európai megnyitó versenyt“ éppen Bécsben, mert a Nemzetközi Bridzs Szövetség — mellyel Culbertson még ma is hadilábon áll — az osztrák fővárost szemelte ki második világtornája színhelyéül. A múlt évben Londonban a csapatversenyben az angolok, hol­landok, dánok, belgák, norvégek, osztrákok közül az oszt­rák csapat lett a győztes, a páros versenyt is az osztrák Pollack—Fleischmann pár nyerte meg, miután az osztrák pár mutatta a legjobb összjátékot, sőt e nagy összecsapás „legtudományosabban játszó résztvevője“ is egy osztrák versenyző, a bécsi dr. Kaldenegger volt. A Nemzetközi Bridzs Szövetség azonban még a döntő mérkőzések leját­szása előtt liatározatilag mondotta ki, hogy az 19 31/-es világtornát Bécsben, az 1935-ös világtornát pedig a belga világkiállítás alkalmából Brüsszelben rendezi meg. A szö­vetség elnöke, a magyarok előtt is jól ismert „magyar­barát“ A. J. L. Lucardie holland ezredes már letárgyalta a bécsi bridzs világtorna legfontosabb pontjait az Osztrák Bridzs Szövetség elnökségével. A bécsi világtornát a nem­zetközi szövetség hivatalos játékszabályai szerint bonyolít­ják le. A csapatversenyben a győztesek sorrendjét, elté- rőleg a londoni világtornától, Valószínűleg az elért játék­pontok alapján állítják össze. Az Osztrák Szövetség a legközelebbi napokban fogja szétküldeni a bécsi nagy bridzstorna technikai szabályait. A világversenyben az angolok és a hollandok biztos indulóknak tekintendők. A hollandokat a Goudsmith-fivérek és a van Bemmel Suuyk—• Einhorn pár, a londoni világtorna páros versenyének má­sodik helyezettje képviseli. Bécsben számítanak a dánok, norvégek, belgák, elsősorban pedig a magyarok részvéte­lére is. A csapatversenyen páros- és egyéni dijakon kivül valószínűleg egy nemzetközi hölgyversenyt is rendeznek. A világtornától teljesen különálló serlegmérkőzésre, melyet a világ negyvenmillió bridzsezője között a newyorki Whist Club megbízásából a Culbertson-házaspár rendez, a Whist Club elnöke, Charles M. Schwaab értékes platinaserleget ajánlott fel, hogy a Davis-serleg mintájára évenként országok közti bridzsversenyt rendezzenek. A Sohwaab- serlegért folyó versenyeken az eddigi nevezések szerint Európában hét nemzet vesz részt és a csapatok egy része Bécsben, másik része Berlinben, majd pedig valamelyik i nyugateurópai tengeri fürdőben mérkőzik egymással — „Ragaszkodásom katonáóknál“. (Válasz Nagy Emil cikkére,) Az én kedves jóbarátom és volt önkénte­sem, Nagy Emil, a Pesti" Hiflap-bkú igen kedves cikket irt, amelynek végén tanuságtételre hiv fel engem: igaz-e, hogy úgy történt az eset csepei Zoltán Elek lovassági fel­ügyelő előtt, amint ő leírja? Elöljáróban sietek megnyug­tatni kedves barátomat: szórói-szóra úgy volt. . . . Vagy negyven esztendővel ezelőtt hárman „ke­zeltük“ a honvédhuszár önkénteseket az Üllői-ut végén a központi lovas iskolában: Pászthy Kálmán százados, aki, mint tábornok halt meg és aki bizony a lovardában za­matos, de sohasem sértő kiszólásaiban nem igen volt vá­logatós: Hegedűs Pál főhadnagy, majd százados, jelen­leg köztiszteletnek örvendő nyugalmazott altábornagy, na meg jó magam. „Kezünk alól“ kiváló emberek kerül­tek ki: az eset hősén. Nagy Emilen kívül Börcsök Andor, az OFB kiváló másodelnöke, Holtán Sándor államtitkár, aki a vörösök áldozata lett, Blaha Sándor, az aranyos államtitkár, Kertész Jancsi, Beöthy László, Remenyik Pista főispán és még sokan. Csak úgy kapásból említet­tem néhány nevet. Ki tudná valamennyiüket felsorolni? Nagy Emilt már azért is szerettem, mert Aladár bátyjával, Eszterházy herceg jogtanácsosával, négy évig együtt nyomkodtuk a Ludovlka Akadémia kemény pad­jait. Nagy Aladár különben arról volt nevezetes, hogy amikor a Ludovikába bekerült, egyike volt a legkisebb termetüeknek. Azután minden héten eggyel feljebb került a sorban, mert úgy nőtt, mint eső után a gomba és talán a legmagasabb volt, amikor elhagyta a Ludovikát. Nagy Emil jó tanuló volt, a tanteremben az első sorban ült, ellentétben a megboldogult Beöthy Lászlóval, ki igen eszes fiatalember létére a B. H.-nál dolgozott éjjeleken át, az elmulasztott éjszakai pihenést pedig szegény jó Tarcsay Pali fedezete mellett a tanteremben akarta pó­tolni. Ilyenkor mindig felszólítottam, csak, hogy fel kell­jen állania. Azóta sokszor tettem ezért magamnak szemrehányást, mert szegény jó barátom, mint az Unió színházak kiváló elnöke később de sok potya páholyhoz juttatott! Az én volt önkéntesem — mint Írja — nem érti, miért jelenti a huszár elöljárójának, ha a szobába be­lép, amikor ez úgy is látja. Megmagyarázom. Két eset lehetséges: vagy elő­írás szerint jelentkezik a huszár vagy jelentés nélkül lép be a szobába. Az első esetben mi vár ráf A századparancsnok a gyakorlótérről hazaérve, a századirodában ül az Íróasztala mellett, háttal az ajtó­nak, mellette a manipuláns az aláirnivalókkal. Egy­szerre az ajtón hatalmas koppanás. — Bújj be! — kiáltja a százados, meg sem fordulva. Az ajtó nyílik. Erélyes sarkantyú összecsapás. Űvöltésszerü jelentkezés: — Százados ur, alázatosan jelentem, bejöttem a szobába. A százados megfordul: — Mit orditasz? Nem vagyok süket! Mi kell?! — A főhadnagy urat keresem! — feleli a huszár. — Vak vagyf Nem látod, hogy nincs itt? A huszár erre mit tehet: kioldalog. A másik esetben, ha. jelentkezés nélkül merészke­dik be a huszár a századpaíáncsnok irodájába, mi tör- tépik? A százados véletlenül megfordul és meglátja. Felugrik: — Mi az, kocsmában vagyunk? Még azt sem tu­dod, hogy jelentkezni kell? Mars ki, Te . . . És erre kirepül . . . Hát, hogy is ne választaná a huszár inkább az első esetet, az enyhébb kimenetelűt!? Sajnálom, hogy negyven évvel ezelőtt igy meg nem magyarázhattam a dolgot Nagy Emil — önkéntesnek... Fráter Jenő. — Véres zavargások Amerikában. Londonból táviratozzák: Az Egyesült Államok különböző részei­ből véres zavargásokat jelentenek. Leedsben (Ala­bama) szénbányasztrájkkal kapcsolatban sztrájko­lok véres harcokat vivtak sztrájktörőkkel. Egy sztrájktörőt megöltek. A rendőrség huszonegy za­vargót letartóztatott. — Edgcwatcrben (Alabama) 1200 sztrájkoló bányász fel akarta szedni a város vízvezetéki csöveit. A hatóságok a nemzetőrséget mozgósították. — Pittsburgban 400 tüntető meg akarta akadályozni egy család kilakoltatását. Száz rendőrnek csak hosszú dulakodás után sikerült a zavargókat szétverni. Egy zavargó és egy rendőr megsebesült. — Detroitban óriási néger tömeg tün­tetett az úgynevezett Izlam-egyetemek bezárása el­len, miközben hat rendőrt súlyosan bántalmaztak. .—7 Közlekedési baleset. Szerdán délután a Retek-utcá és Pillér-utca sarkán Jerzsabek Dezső házfelügyelő feleségét egy gépkocsi elütötte. A súlyosan séi'ült asszonyt a mentők az Uj Szent János-kórházba szállították. LEGÚJABB. A telefonösszeköttetés helyreállt Athénnel. Belgrád, ápr. 18. (A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.) Késő este Athénnel helyreállt a távbeszélő- összeköttetés, de az ottani eseményekről közelebbi rész­leteket nem sikerült megtudni. (Sz.) Az. osztrák alkotmányreform. Bécs, ápr. 18. A minisztertanács ma befejezte az alkotmányreferm újabb áttanulmányozását. A szö­vetségi elnököt Ausztria polgármesterei utján fogják megválasztani. Az egyes tartományokban a rendi ta- gozódásu tartc mánygyülések hármas javaslatot ter­jesztenek elő a tartományi főnök személyére vonat­kozóan s a szövetségi elnök a szövetségi kancellár elő­terjesztése alapján e bárom jelölt egyikét nevezi ki tartományi főnökké. A kerületi főnököt a tartományi főnök nevezi ki s a szövetségi kancellár megerősíti kinevezését. A kerületi főnököt nem lehet lemondatni. A községi képviselet neve: Községi gyűlés (Gemeinde­tag). Összetétele a rendi tagozódásnak megfelelő. A községgyülés választja a polgármestert. Az átmeneti intézkedésekről szóló törvénnyel és az alkotmány élet- beléptetésének kérdésével újabb minisztertanács fog foglalkozni. t / wum/kKL t: i », ^ . „ n o Orgonavirág. Ki érti ezt? Még alig, hogy elmúlt a tél, alig hogy hozzászoktak szemeink a tar ágak, kopasz bokrok friss zöld színéhez és ime, már virágzik az orgona, — ki érti ezt? Napról-napra megújuló ámulás ez a tavasz, különös, édes rej­telem, amellyel betelni nem tud az ember. Nincs ezen a csodálatos világon ennél csodálatosabb, lehet, hogy gyerekes, lehet, hogy nevetséges, lehet, hogy elcsépelt dolog ezt kimondani, de lehetetlen viszont, hogy ne érezze ugyanezt min­den ember, aki tegnap még sóhajtozva vonszolta a tél bilincseit és ma már nyitó orgonabokrok illata verődik arcába. De hiszen mindig is azt az embert nevették ki a többiek, aki bátran ki merte mondani, amit mindenki érez, úgy vélvén, hogy amit mindenki érez, anélkül, hogy valaki is kimondaná, az már eleve csak banális dolog lehet. De vájjon banális dolog-e a tavasz? Ba­nális dolog-e az a gyönyörűség, hogy tegnapról mára kivirágzóit az orgona? Bizonyára akad­nak olyanok, akik fölényes fintorral azt mond­ják erre: hát persze, hogy banális, mert termé­szetes és megszokott dolog és a világ teremtése óta mindig igy volt, világ végeiglen mindig igy lesz. ó, mennyire szeretném ezeknek azt mon­dani: a titok nem a csillagokban vorn, mert a fű­szál is ugyanazt a titkot őrzi; a szépség nem abban van, ami ritka és elérhetetlen, mert a millió virágszirom, melyet megérintesz a kezed­del, a világ szépségének épp oly hatalmas része, mint távol tájak, emberek és művészetek szép­sége; a csoda nem abban van, ami rendkívüli., hanem abban, amit mindennap látsz, anélkül, hogy valaha is gondolkodtál volna rajta és ami­nek megfejtését épp oly hasztalan kutatod, mint rendkívüli tüneményekét ... — Titok, szépség és csoda a tavasz, az orgonavirágzás, amint ti­tok, szépség és csoda minden, ami bennünk és kívülünk vagyon , . . (—thy.) — Életuntak. Weber Gabriella 20 éves nevelőnő. a Csend-utca X8. számú házban levő lakásán; Ferenc Berta 3X éves kezápolónő pedig a Bajnok-utca 6. számú házban levő lakásán megmérgezte magát. A mentők az életuntakat a Bó- lcus-kórházba vitték. — Levegőbe röpült egy kínai lőporraktár. Pekingi jelentés szerint a Csingfu város közelében levő egyik katonai állomáshelyen eddig ismeretlen okból légberöpült egy lcinai lőporraktár. A robbanásnak hatvannyolc halá­los áldozata van. —• Mellbeszurta magát égy szabómester. Békáéi Imre budapesti szabómester kiment Pestszentlőrinore. bogy haza­térésre bírja tőle kiilönváltan élő feleségét. Oly zavartan és gyanúsan viselkedett a házban, hogy a lakók rosszat sejtve, kituszkolták az utcára. Ez annyira elkeserítette, hogy fele­sége szobájának ablaka alatt zsebkésével kétezer mellbeszurta magát. A mentők súlyos sérülésével a Bókua-kórházba vitték.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék