Pesti Hírlap, 1935. március (57. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-14 / 61. szám

10 »»ESTI HÍRLAP 1935. március 14., csütörtök'. A LISTÁK KORÁBAN — Papa, a Jóska hencegett, hogy az ő papája listavezető .,. Vgy-e, te is voltál már ilyen? — Igen, de a B é-l i s t á n. 03 — Przemysl védelmének huszadik év­fordulója. Przemysl hősies védelmének hu­szadik évfordulója alkalmából március 22-én este 7 órakor nagyszabású emlék­ünnepet rendeznek az Országos Tiszti Ka­szinó dísztermében (Váci-utca 38). Délben tizenkét órakor a Przemysl-emlékmüvet, amely a Margithid budai hídfőjénél van, ünnepélyesen megkoszorúzzák. Az esti ün­nepélyen vitéz Révy Kálmán ny. altábor­nagy mond ünnepi beszédet, majd vitéz Marschalkó Jenő ny. ezredes tart előadást „Magyar dicsőség Przemysl-ben“ címmel, utána Gyóni Géza przemysli verseiből ad elő vitéz Garamszeghy tíéczy Sándor, a Nemzeti Színház örökös tagja, majd dr. Molnár Kálmán egyetemi tanár ad elő „Magyar élet a körülzárt Przemysl-ben“ cimmel. A záróbeszédet fogarasi Tamássy Árpád ny. táborszernagy mondja. Az ün­nepély után bajtársi vacsorán vesznek részt, amelyen a seirlegavató beszédet dr. vitéz Bielek István kormányfőtanácsos mondja. — Az ínségesekért. Sugár István, az Északmagyarországi Kőszénbánya r.-t. igazgatója, a sajószentpéteri és alacskal ínségesek tüzelőanyaggal való megsegíté­sére húsz vagon szenet ajánlott fel. Az adományt most osztják szét — Az újpesti tűzoltóparancsnok jubi­leuma. Az újpesti önkéntes tűzoltóegyesü­let közgyűlésén meleg ünneplésben részesí­tették Jónák Gyulát, a városi tűzoltóság Í parancsnokát, negyvenéves tűzoltói jubi- eurna alkalmából. A közgyűlés örökös tisz­teletbeli parancsnoknak választotta meg. — Kitüntetett tanitó. A kormányzó megengedte, hogy vitéz Móra Mihály szé­kesfővárosi tanítónak a Vitézi Rend érde­kében önzetlenül kifejtett hazafias műkö­déséért elismerését tudtul adják. — Sasad fejlesztése. A Sasadi Ingat­lantulajdonosok Egyesületének ülésén dr. Szalag Sándor kormányfőtanácsos ismer­tette az egyesület működését: küldöttsé- ■gileg üdvözölték Szendy Károly polgár- mestest, aki kijelentette, hogy Sasad hegy­vidékének továbbfejlesztése elengedhetet­lenül fontos. Dr. Papp Géza államtitkár javaslatára kérték az autobusz-körjárat bevezetését a Sasadi-uton. továbbá elha­tározták, hogy beadványban kérik a belügyminisztertől: vegye fel a főváros fürdőhelyei sorába Sasadot. — A volt kassai honvédtüzérek emlékünnepe. A volt kassai m. kir. 39. honvéd tüzérdandár tiszti­kara és legénysége kegyeletes ünnepély keretében emlékezett meg azokról a hősi harcokról, amelyek­kel, .1917 rpárciusában az erdélyi hadszíntéren, Csík­szereda közelében, visszaszorították a túlnyomó el­lenséges haderőket és ezzel az egész környéket fel­szabadították az ellenség nyomása alól. Az ünnepsé­gen jelén volt Riedl Lajos altábornagy, a volt tüzér­dandár egykori parancsnoka, a Mária Terézia Rend lovagja, vitéz Csanády Frigyes gyalogsági tábornok, Bánlaky József, Sándor Dénes és vitéz Kozma Ferenc altábornagyok, Ehrlich János, vitéz Fabényi Ede és lsépy Aladár tábornokok, dr. Tabajdy Béla tábornok- orvos, valamint a volt dandár sok tisztje és legény­sége. A volt parancsnok emlékezett vissza a dicső­ségteljes napokra, majd megkoszorúzták a Hősök emlékművét s elhatározták, hogy a dandár emlék­napját, március nyolcadikat, minden évben meg- ünneplik. — Pilótanélküli repülőjáratok Párizs és Calais között? Párizsból táviratozzak: Korszakalkotó újí­tásra készülnek a francia aviatikában. Egyelőre Pá rizs és Calais között olyan postarepülőjáratot akar­nak bevezetni, amelyen a gépek pilóta nélkül közle­kednek. Nagy előnyt jelentene ez, mert a gépek any­ujával több postacsomagot vihetnének magukkal, mint amennyit a pilóta súlyán megtakarítanak. A pilótát kis térfogatú és könnyű, de rendkívül szelle­mes rádió-indukciós készülék pótolja, amely lehetővé teszi, hogy Párizsból irányítsák a gép egész útját. lAz uj automata repülőjárat valószínűleg már a kö­zeli jövőben megindul. (Inf. 1 — Hamis ujjlenyomatok. Dijonban nemrég meggyil­kolva találták a városszélen lakó pénzügyi tisztet. A la­kásban a szekrények feltörve és nagyobb összeg hiány­zott, amelyet az áldozat egy nappal azelőtt vett fel az adóhivatalban. A nyomozás során a gyilkosság gyanúja miatt elfogtak egy csavargót, aki a kérdéses időben a tett színhelyétől nem messze bujkált és nagyobb pénzkiadások­kal vonta magára a figyelmet. A hurok egyre jobban szo­rult körülötte, csak egy nem (Stimmelt seliágy se a kala­pács nyelén, mely az áldozat fejét bezúzta, véres ujjlenyo­matokat találtak, amelyek azonban sem a csavargótól, Sem a meggyilkolttól nem származtak. A véletlen derítette, ki aztán a titkot. Egy' kutya az erdőben csonka kezet ta­lált. A gyilkos ezzel a kézzel, — melyet egy kórházi betö­rés alkalmával lopott el a műtőteremből — mázolt egy kevés vért a kalapács nyelére, amelyet szándékosan ha­gyott hátra. ____________________________ — Aranyérnél és az ezzel járó béldu^u- lás, végbélberekedés, kelés, terhes vizelési inger, máiduzzadtság derékfájás, mellszorulás, szív­dobogás és szédiilési rohamok esetén a termé szetes „Ferenc József“ keserüviz használata csakhamar kellemes megkönnyebbülést ered­ményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet gyakran minden­napi használatra, reggel és este egy egy fél- pohárnyi janrielik Sziámi híreit. Sziámról mindig beszél a világ: Világhíres a sziámi iker. Az exkirály hotelt vett. És a szálló Jól megy. Ez az uj sziámi siker! . . . (—kas.) — A magyarországi Országzászló-mozgalom a külföldi sajtóban. Legutóbb több külföldi lapban jelentek meg érdekes cikkek az Országzászlóról és a magyar irredenta munkájáról. így a dán Frederiksborg Ámts Avis-ban Niels H. Eriksen egyoldalas cikkben Írja le a kiskunfél- egyházai avató ünnepséget és beszámol a nagy alföldi város néprajzi sajátosságairól, kulturális teljesítményei­ről. Megjegyzi azonban, hogy miként a város középpontjá­ban a félárbocos Országzászló figyelmeztet a magyar élet mai legfőbb kérdésére, Trianon revíziójára, úgy a magyar fájdalom az élet minden vonatkozásában megnyilatkozik — Charles R. Joe, az amerikai unitárius egyház alelpöke. akinek legutóbb a Christian Registerben közölt nagy ma­gyarbarát cikkéről megemlékeztünk, melyben az Ország­zászló gondolatából kiindulva ismerteti a magyarság jogos küzdelmét, mióta ittjárt, huszonhat rádióelőadást is tartott Amerika különböző leadóállomásain Magyaror szágról. Charles R. .Toet az elmúlt évben a csehek hívták meg Európába; csak Prágában tartott előadásai után utazott Magyarországra, hogy tájékozódjék az ott hallott vádakról. Itt alapos tanulmányok alapján ismerte meg a magyar igazság ügyét és annak lelkes apostolává lett. Az Országzászló jelvényét is állandóan kabátján hordja. — Az elmúlt esztendőben ittjárt francia képviselők buda­pesti útjáról, valamint az Országzászlónál tett látogatá­sukról és az ott elhangzott fogadó beszédről, melyben az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága nevében vitéz dr. Horváth Béla túrta fel őszintén a magyar álláspontot, a Rennes-ben megjelenő L'Quest Eclair három decemberi száma hoz hosszabb közleményt. Egyben közli az Ország­zászlónál lefolyt jelenet képeit is. — Egy örült fakir nagy vérengzéseket rendez Északnyugat-Indiában. Bombayből jelentik, hogy az indiai birodalom északnyugati határvidékén, Af­ganisztán szomszédságában, véres harcok folynak. Az afganisztáni határvidéken már hónapok óta vad izgatás folyik a bennszülött törzsek körében s egy fanatizált fakir, akit a bennszülöttek az Örült Fakir névvel tiszteltek meg, harcra tüzelt a törzseket az angol uralom ellen. Egyes helyeken a fellázított benn­szülöttek megtámadták az angol őrállomásokat és súlyos veszteségeket okoztak az angol csapatoknak. A támadások rendszerint rajtaütésszerűen történnek az éjszakai órákban s a támadók üldözése majdnem lehetetlen, mert a bennszülöttek rejtett ösvényeken- közlekednek, amelyeket csak a járhatatlan hegyvidék* lakói ismernek. (ínf.) ÉLELMISZERÁRAK. — Egyházi kitüntetések. A pápa dr. Schleiminger Lászlót, a tiszafüredi római katolikus egyházközség világi elnökét a „Pro Ecclesia et Pontifice“, Hvizdos Fló- riánnét, a tiszafüredi Margit Leányegyei- sület elnöknőjét a „Croce di bene merenti“ érdemkereszttel tüntette ki. — Medgyasszay Vince püspököt a pápai református egyházközség hívja meg lelkészül. Pópáról jelentik: Az uj dunán­túli református püspököt, Medgyasszay Vincét a bizalom újabb megnyilvánulása érte. Antal Géza püspök halálával meg­üresedett a pápai református egyházköz­ség egyik lelkészi állása s most az egyház presbitériuma óle Sándor lelkész és dr. Csehszombaty László főgondnok elnöklésé­vel tartott gyűlésen egyhangúlag úgy ha­tározott, hogy az uj püspököt, aki jelenleg Lepsényben működik lelkipásztorként, meghívja Antal Géza paróchusi örökébe is. Az egyházi törvények értelmében a gyü­lekezet közgyűlése elé kerül a presbitérium határozata — Filléres hajó Pozsonyba és Bécsbe. MFTR filléres hajó indul március 21-én 5 órakor Budapestről és 25-én 11 órakor érkezik vissza Budapestre. Menetdij oda- vissza személyenként 12.80 P. Részvételi jegyek teljes ellátással 43 pengőtől 50 pen­gőig. Bécsbe utazáshoz útlevél nem kell, hanem két rendőrhatóságilag láttamozott fénykép is elegendő. Felvilágosítás és je­gyek kaphatók a Pesti Hírlap utazási iro­dájában, Vilmos császár-ut 78. és Erzsé- bet-körut 1. (A Nemzeti Bank 133. számú engedélye alapján.) — Tanitóözvegyek segélyezése. A fő­város királyi tanfelügyelője a fővárosi elemiiskolai igazgatók özvegj-ei és árvái számára a „Frey József-féle alapítvány“ kamataiból májusban kiosztandó segély- adományra pályázatot hirdet április hú- szonhatodiki lejárattal. A részletes pályá­zati feltételeket a Fővárosi Közlöny már­cius tizenötödiki száma közli. — Zalamegyei községek mozgalma ál­landó iskolákért. Zalaegerszegről jelentik: Zala megye, népművelési bizottsága a tél folyamán háromhónapos tanfolyamot ren­dezett tizenhét iskolátlan községben a mindennapi tankötelesek részére és ezzel tizenhét állástalan tanítónak biztosított három hónapig elhelyezkedést. A községek most mozgalmat indítottak, hogy állandó iskolát kapjanak. Egyik község már fel is építtette iskoláját, s a többi iskola felállítására is sor kerül két éven belül. — Csoportkiállitás a Műteremben. A Kossuth Lajos-utcai Műterem uj kiállítása ismét örvendetes bizonyítéka annak, hogy Budapestnek ez a legújabb kiállitóhelj'isége egyre nagyobb súlyt és tekintélyt szerez képzőművészeti életünkben. Ma, amikor körül­belül minden kiállítási helyiségünknek megvan a maga „couleur locale“-ja, saját művészi egyénisége, a Műterem a haladó művészetnek otyan skáláját szó­laltatja meg, amely a jobb- és balszárnj-on belül a műpártoló közönség Ízlését nevelni, vásárlókedvét fo­kozni hivatott. Tehát: a műkereskedelemnek azt az eszményi színvonalát mutatja, ameljmek ugyanannyi köze van a művészethez, mint a művészek és közön­ség anyagi érdekeihez. A kiállításnak közel száz képe és szobra között egész sorát látjuk a jó mun­káknak, de van néhány különösen kiemelkedő név és mű is. Ezek közül való Förstner Dénes finom szin- hatásu dunai képe. Lehel Mária hamvas üdeségü, szinte illatos viragcsondélete, Bene Géza komorerejü kompozíciója. Körmendi Frim Ervin derűs szent­endrei tája, Nagy István két zamatos paszteilje, Jándi Dávid érdekes, erőteljes figurálisa, valamint Patkó Károly, Schossberger Klára, Lugosi Szabó Vladimír, Ilosvai Varga István, Novotny Emil Róbert, vitéz Darvassy István, Cserepes István, M. Munkás Béla, Czumpf Imre, Jánosa Lajos, Belányi Viktor és Schönberger Armand egy-egy szép munkája. A szob­rok között, Donner Gertrud néhány kis plasztikája mellett, örömmel látjuk a nagytehetségii Mészáros Lászlónak három komoly, erős tanulmányát. (f- j.) — A Pesti Hirlap bridzsversenye. Általános érdeklő­dést keltett a Pesti-Hírlap március 16—17-re jelzett páros bridzsversenyének kiírása. Igen nagy számmal jelentkez­nek a versenyzők, de a rendezőség olyan rendszert dol­gozott ki, amely biztosítja a versenynek az előirt időre való lebonyolítását. A verseny március 16-án, szombaton délután 6 órakor kezdődik a Berlini-tér 5. szám alatt lévő Culbertson,-stúdió helyiségeiben. Jelentkezni ugyanott lehet a verseny megkezdéséig dr. Farkas Mihdlynál, a verseny­bíróság elnökénél. Részvételi dij személyenkint 1-20 pengő. A versenyen bárki résztvehet. Akik egyénileg neveznek, azokat a verseny megkezdése előtt sorsolás utján osztja be párokba a versenybíróság. A versenyzőket a részvételi dijon felül semmiféle más költség nem terheli. Azok szá­mára, akik az első napi selejtező mérkőzéseken kiestek, külön vigaszverseny lesz, szintén értékes díjazással. — A MONORI MAG uj tavaszi képes, tartalmas löárjeeyzéke megjelent és azt bárki kívánságára in­gyen és bérmentve megküldi a Magyar Magtenyész­tési H. T. Monori Magkereskedése, Budapest, VIII.» RAkóczi-ut 7. , — Tücskök mint házö'rzök. Az elet minden jmechanizálása dacára a japán házakban még min­dig nagyon primitiv módon tartják távol a tolvajo­kat és betörőket. A japán házikók mindegyikében egy kis asztalkán kalitka áll s abba egy tücsök van bezárva. Ezek a bogarak szakadatlanul cirpelnek. Ha azonban éjszaka valami idegen ember hatol be a házba és a padló megreccsen, vagy bármely más zörej támad, a cirpelés rögtön elnémul. És ez a hir­telen csend felébreszti a tücsök cirpeléséhez szokott japán háznépet, A 4 Felsál 120—200. leveshus 90 —140, borjucomb 220—260, vésés 140—200, juh hátulja 120—160, eleje 80—120. ser­téskaraj 130—180, comb 100 —128. oldalas 84—120, zsir- szalonna 108—126, háj 120—• 138, zsír 120—132, csirke drb. 150—280, lúd és ruca 250— 800. tisztított csirke kp. 220— 320, lúd és ruca 130—180. teatojás drb. 5.5—6. főző 4 5 —5. ponty 110—150. j epeit 80 —120, tej lit. 32. tejföl 120 —150, teavaá tomb k&. 300— 340, tehéntúró 32—80, fehér kenyér 36—42, félbarna 32— 34, barna 20—22, bab 20— 40, borsó 40—72. lencse 48—■ 90. fokhagyma 100—150. vö­röshagyma 14—16. fejeská­poszta 20—36. kelkáposzta 16 —28. karfiol 120—160. burgo­nya: rózsa 10—16. Ella 8—• 10. tisztított paraj 24—48. sa­vanyúké poszta 20—32. vegyes zö'dség 20—30. kalarábó drb. 12—22. narancs kg. 56—140, gesztenye 70— 100, mák 64— Sü íiiléx.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék