Pesti Hírlap, 1935. március (57. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-17 / 63. szám

1933. március 17., vasárnap. — Az elzálogosított arany bejelentési kötelezett­sége. A postatakarékpénztár az aranykészletek beje­lentéséről és az aranyra vonatkozó jogügyletek kor­látozásáról szóló 2360/1935. számú kormányrendelet­tel kapcsolatban a zálogkölcsön (zálogházi) üzlet­ágát igénybevevő ügyfeleinek a következőket hozza tudomására: A hivatkozott rendelet alapján a szin- aranyat, feldolgozatlan aranyötvözeteket, törött ara­nyat, aranyvegyületeket a Magyar Nemzeti Banknak ez év március 20-ig be kell jelenteni. Azok az elzá­logosítok (zálogjegybirtokosok), akik a postataka­rékpénztár zálogkölcsön-üzletágában ilyen aranyat a jelen közlemény megjelenéséig elzálogosítottak, a bejelentést az említett határidőül maguk kötelesek eszközölni, éppen úgy, mintha az birtokukban volna. Az a körülmény tehát, hogy a fent megjelölt arany a postatakarékpénztárnál van elzálogosítva, az elzá- lögositókat (zálogjegybirtokosokat) a bejelentési kö­telezettség alól nem mentesíti. A bejelentési kötele­zettség áld eső aranyat a kiváltás alkalmával a postatakarékpénztár csak abban az esetben fogja ki­szolgáltatni, ha a zálogjegy bemutatója igazolja, hogy a bejelentés megtörtént. A postatakarékpénztár ez utón hozza üzletfelei tudomására, hogy csakis a felsorolt tárgyak esnek bejelentési -kötelezettség, illetve zálogbavétell tilalom alá. — Bridzsmegfejtők jutalmazása. A Pesti Hírlap Vasár­napja március 10. számában közölt 10- «zámu fejtörő helyes megoldása: ..Dél treffel indul. Észak üt, pikket hív. Dél üt és treff 9-est hív, utána a 7-est. Kelet beüti és csak kárót hívhat, mire Nyugat kényszerdobási helyzetbe kerül. Ha Kelet a treff hetest nem ütné (mert előbb eldobta a 8-ast), akkor Dél káró dámát hív és az előbbi helyzet áll elő.“ Ezen a héten a nagy­számú megfejtő közül jutalmat kapnak: Bartoä Margit (II., Margit-k. 64/b) és Skripesa Dezső folyamőr törzskapitány (II., l’ő-U. 49.), kiknek a jutalomtárgyakat postán küldjük el. — Kommunista szervezkedést lepleztek le Sze­geden. Szegedről jelentik: A szegedi rendőrség szer­dán letartóztatta Halmi István fiatal vegyészmérnö­köt, aki a szegedi kommunista sejt szervezője volt. Halmi István, aki tanulmányait Párizsban végezte, Párizsból rengeteg kommunista könyvet és röpiralot hozott magával, amelyeket azután átadott elvbarátai­nak terjesztés végett. A rendőrség elvbarátai közül őrizetbe vette ZocsUár András negyvennégy éves ci­pészmestert, Simgnovils István huszonkét éves kercs- kedősegédet, Dobó Miklós negyvenöt éves cipészmes­tert és E. Kovács Kálmán huszonkét éves magántiszt­viselőt. A letartóztatott kommunistáknak az volt a céljuk, hogy a proletárdiktatúra kikiáltásának tizen­ötödik évfordulóján, március 21-én röpcédulák szórá­sával vonják magukra a figyelmet és hogy zavart keltsenek. „Vörös Segély' -bélyegeket készítettek és a bélyegek eladásából pénzeltek magukat. Kovács Kál­mán, akit az állam és társadalmi rend felforgatása elleni bűntett miatt Budapestről öt évre kitiltottak, a Debrecenben betiltott „Mi utunk“ című szélsőséges lap helyébe hasonló célú lap megindítására tett Szege­den előkészületeket. A kihallgatás során Halmi azt a vallomást tette, hogy úgy látszik Szegedeh nincs ta­laja a kommunizmusnak, mert hónapokon át végzett propaganda tevékenységével nem tudott semmi ered­ményt sem elérni. A letartóztatott öt kommunistát ezután az iratokkal és a lefoglalt bűnjMekkéí együtt az ügyészségre vittek át. A nyomozás-során kiderült egyébként., hogy a Szegeden őrizetbe vett komfrturiiib ták kapcsolatokat tartottak fenn a budapesti kpmrhü- nista sejttel. A budapesti kommunista sejt tagjainak kézrekeritésére a szegedi rendőrség már érintkezésbe lépett a budapesti rendőrséggel. A nyomozás tovább folyik és még több letartóztatás várható. — Elgázolt a vonat egy ismeretlen nőt. Rákospalota kö­zelében két nap előtt a vasúti síneken egy 24 év körüli hőt találtak, akinek a vonat kerekei kezét-lábát levágták. Kór­házba szállították, ahol pénteken meghalt. Az ismeretlen nő kézitáskájában csak egy H. A. kezdőbetű» selyemzsebkendöt találtak. A rendőrség •megindította a nyomozást. — Olcsó sütés főzés. Olyan olcsó a villamos fő­zés és olyan kitűnő minőségűek a villamos tűzhe­lyen készült ételek, hogy a háziasszonyok őszinte csodálatát és elismerését váltják ki az Elektromos Művek V., Honvéd-utca 22. sz. alatti kiállításának főzőbemutatói. E héten délutáni főzőelőadást hétfőn és szerdán y~6 órai kezdettel, délelőtti főzőiskolai gyakorlatot pedig hétfőn, csütörtökön és pénteken 'A 10 órai kezdettel tartanak. Kuglóf-, foszlóskalács-, vajastészta- és tortasütés. Részvétel díjtalan. Villa­mos forróviztárolók és tűzhelyek részletfizetésre vá­sárolhatók. A kiállítás nyitva: hétköznapokon d. e. 8—2 és d. u. 4—7 óráig. — Életuntak. Pcstszentorzsébeten, a Pozsonyi-utca 9. számú házban lévő lakásán Schering Mária 22 éves magánal­kalmazott revolverrel mellbelőtte magát. Holtan találtak rá. Schering Mária menyasszony volt, s két hét múlva lett volna az esküvője. — Kozma Lóránt huszonkétéves jogszigorló a do­rozsmai állomás közelében egy vonat kerekei elé vetette magát. Szörnyethalt. Tettét nyomora miatt követte el. — Halálozás. Cserneki és tarkői Dezseőffy Aurél né szül. lailtinyi Ladányi Sári március 15-én meghalt. Teme­tése hétfőn délután négy órakor lesz a Kerepesi-uti, te­mető halottasházából, ahonnan az elhunytat Nagykátdra, a családi sírboltba szállítják. Az elhunytban Dezseőffy Aurél államtitkár, volt országgyűlési képviselő feleségét és Ladányi Dezső miniszteri tanácsos nővérét gyászolja. Kigyúr Edénv sz. Major Anna, főmérnök özvegye, ta­nárnő 57 éves korában meghalt. Pénteken délután temet­ték el nagy részvét mellett az újpest-megyeri temetőben. Erdélyi Gyula nyug. min. oszt. tanácsos, Mezőtúr mel­letti birtokán meghűlt. Az elhunytban dr. Erdélyi Gyula, a ceglédi Horthy Miklós-közkórház sebészfőorvosa édes­apját gyászolja. Ncmvec Káiné, százados özvegye, március 15-én Buda­pesten elhunyt. Temetése március 17-én d. u. 3 órakor lesz a farkasréti temetőben. Zala Miksa ny. középiskolai tanár e hó 14-én elhunyt. Március 17-én délután 4 órakor temetik a Kerepesi-uti te­metőből. özv. békéscsabai Koritsánszky Gyuláné szül. Schleitz Lujza, 75-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Teme­tése 17-ikén, vasárnap délután 3 órakor lesz a törökbálinti temető halottasházából a róm. kath. egyház szertartásai szerint. Bede Istvánná Drucker Piroska temetése március I 15-én délután volt. Dombrádon, a ref. egyház szertartása I •»«■iát, a község lakosainak nagy részvéte mellett. 1 PESTI HÍRLAP 15 Tavaszi ruha csodák ÁBEL nél Rákóczi-u! 86. A rajzolt Sötétkék v. színes Elegáns Ifi I, 31­19.ES Jó puha anyagbólI Tmlnri? Gyapjúszövet I! Két oldalt Viselhető! 31­— Véres parasztlázadások a megszállott mezőlaborci járásban. Pozsonyból jelentik: A cseh hatóságok titkolód­zása következtében csak pénteken derült ki, hogy Zemplén megyében, a mezőlaborci járásban három nap óta véres parasztlázadások vannak. A nagy nyomorban élő paraszt lakosság fellázadt a hatóságok ellen, mert az adóvégre­hajtások már tűrhetetlenek voltak. Szerdán a mezőlaborci járásban Nayycsertész községben megjelent az adóvégre­hajtó. Ezúttal egy Dimuna nevű paraszt utolsó tehenét akarták adóba elhajtani. A faluban a végrehajtót fenye- getődzésekkel fogadták és a paraszt, akinek tehenét el akarták hajtani, ellenszegült. A szomszédok összegyűltek Dimuna háza előtt és fenyegetően leptek föl az adóvégre­hajtóval szemben, aki közben a csendőröket is segítségül hivta. A tömeg azonban a csendőröket is megtámadta. A hivatalos jelentés szerint egy csendőr .életveszélyes sérülé­seket szenvedett és négy csendőr súlyosabban megsebesült. Az adóvégrehajtót a parasztok szintén megsebesítették. Csütörtökön Kagy csert észen ujahb végrehajtást akartak fo­ganatosítani, a parasztok azonban ez alkalommal is fe­nyegetően léptek fel s az adóvégrehajtót megverték, úgy­hogy kénytelen volt a csendőrségre menekülni. Egy csend­; Orosztag vonult ki, a fel fegyverzett parasztok azonban a csendőröket is megtámadták és futásra kényszeHtétték. Né­hány órával később a szomszédos községek csendőrségeivel megerősitvé visszaérkezett a csendőrcsapát a faluba. A pa­rasztok felfegyverkezve, csapatba fejlődve fogadták a csendőröket. A hivatalos jelentés szerint a faluba érkező csendőröket a padlásokról leadott revolverlövésekkel fogad­ták és más fegyverekből is lőttek volna a csendőrökre. A fenjegetett helyzetben levő csendőrök erre visszavonultuk és újabb megerősítéseket kértek. Csütörtökön délután La­bored faluban is megtámadták a csendőrcsapatot. A csend­őrök a csendőrségi laktanyába menekültek s annak abla­kaiból sortüzet adtak le a támadó parasztokra. (Inf.) — Példátlan esemény. A közönség érdeklődé­sét váratlanul ragadta ki a mindennapi gondok kö­zül a legutóbbi osztálysorsjáték szinte páratlanul álló eseménye. Egy héten belül a Török A. és Társa Bankház R. T. (Budapest, IV., Szervita-tér 3.) ügy­felei nyerték ismét a nagy jutalmat 300.000 pengőt, a 79478. számú 8/8 sorsjeggyel, a legnagyobb főnye­reményt, 200.000 pengőt, a 71573. szánni 4/4 sors- jeggyel. Csupán e két sorsjegyre 500.000 pengőt fize­tett ki Török szerencsés feleinek. E nagyszerű és mintegy állandó ny.ereményeredmények folytán Tö­rök sorsjegyeit nagyon keresik. Ezért ajánlatos a nemsokára kezdődő uj sorsjátékra a sorsjegyvasár- lást Töröknél mielőbb eszközölni. Hivatalos sorsjegy­árak: Egész 24.—, fél 12.—, negyed 6.— pengő. — Tauszky Jolán zongoratanárnő halála. Csendben dolgozó, de szakkörökben igen nagyra becsült munkása a zenetanltásnab: Tauszky Jolán zongoraművésznő távozott az élők sorából. Szivvel-lélekkel áldozta tehetségét és tu­dását a fiatal muzsikusok nevelésére. Állandó munkatársa volt Keéti Szántó Imrének és nagy szeredet kapott számos növendéke művészi kiképzésében. Tanítványai közé tarto­zott Weingarten József, Nagy Béla, Slnayberger János, Vásárhelyi Magda. A kis csodagyermek Cziffra Gyurival haláláig önzetlen szeretettel foglalkozott. Vasárnap dél­után 4 órakor lesz a temetése, a rákoskeresztúri teme­tőben. —■ Filléres hajó Pozsonyba és Bécsbe. A MFTK filléres hajó március 21-én 17 érakor indul Budapestről és 25-én estes 11 órakor érkezik vissza. Menetdij oda-vissza személyenkinS 12.80 P. Készvételi jegyek teljes ellátással 43 pengőtől 50 pen­gőig. A Bécsbe utazáshoz két rendőihatóságilag láttamozotli fénykép elégséges, útlevél nem kell. Jegyek kaphatók a Pesti Hirlap Utazási Irodájában, Vilmos esászár-ut 78. és Erzsébet« körút 1. — Sknndináv-magyar estély. A Budapesten élő skan­dináv népek szombaton este műsoros táucestélyt rendeztek. Az ezt megelőző vacsorán hámosfalvi Húmos Róbert svéd kir. konzul üdvözölte az egybegyűlteket svédül, s aztán elénekelték a magyar, svéd, dán, norvég és finn himnuszt* végül pedig a Szózatot. A többi között jelen voltak { Poulsen konzul a feleségével. Nielsen konzul, Nyssöneib finn követségi tanácsos és tnég számos előkelő skandináv személy. Vacsora után zene- és énekhangverseny volt svéd punccsal fűszerezve. Az estélyt Sanyiét Valdemár svéd egyetemi lektor rendezte, — A moszkvai sakkverseny eredménye. Mint már je­lentettük, a moszkvai nemzetközi sakkversenyen a cselt Salo Flohr és az orosz Boticivnik holtversenyben szerezték meg az elsőséget dr. Lasker Emdnuel, a kubai Capablanca, és Spielmann, osztrák mester előtt. A verseny végső sor­rendje a következő: Flohr s Botwinnik 13 győzelmi pout, dr. Lasker 12 és fél, Capablanca 12, Spielmann 11, Löt wen fisch 10 és fél, Lilientlml-Ligeti, Kagozin, Romanovszkl 10, Kan, Alatorzew, Goglidze, Rabinovic, Rjiimin 9 és fél, Liscicín 9, Stahlberg S és fél, dr. Bogatyrtschuk 8, Pirc 7, és fél, Cechover 5 és fél, miss Menchik 1 és fél. A verseny végeredményét tekintve legmeglepőbb a 67 éves dr. Lasker, Emdnuel harmadik helyezése. A holland színeket képvi­selő volt világbajnok éppúgy, mint a holtversenyben győz­tes Salo Flohr, egyetlen vereséget sem szenvedett s három hétig tartó mérkőzés alatt. Lilienthal-Ligeti Andor magyar, mester a hetedik helyen végzett, végeredményben j győ­zelmet s 12 eldöntetlen eredményt ért el, inig a svéd Stahl­bergen kívül pusztán két orosz mestertől (Kagozin, Rabi­novic) szenvedett vereséget. — Expresszhajó Budapestről Russeba. Az Első Dunagöz- hajózási Társaság március 17-én délután 2 órai indulással Bu­dapestről Russeba, Lom és Giurgiu állomások érintésével, me­netrenden kivüli expresszhajót indit. Az utasok az expressz« hajóra érvényes dijszabásszerti menetdijakat fizetik. 1000 IIILLATELEK eladó MátyísUIM 150—300 négyszögölesek, 6—8 pengő nögyszögöle 50 haul 20 es 40 P-S részletre BUDAPEST KELETI RU. SASHALOM MÁTYÁSÉ KÖZÍDSfi MÁTYÁSFÖLD '■".'Vi-LJ «-W-» A Keleti p. u. mellett, a Kerepesi-út ele léről húszpercenként Indul a BHÉV villa mosvasút Mátyásföldre. A középső Mátyásföld megállóhelytől gyű nyörű parkon keresztül ötpercnyire vannak a házhelyek. A* összes felekezetnek temploma, gimná­zium, tanítónőképző, polgári fiú- és leány­iskolák, elemi népiskolák helyben A Gellérthegy magasságában fekszik, Jó földje, kitűnő ivóvize. ózon<,’'*s levegője van. Bővebben tájékoztat helyszínen CINKOTA ö*v. gróf Pejacsevicb fárkné bi>'okának házhe.yparcellázási irodája — Télcfm~ Mátyásföld (

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék