Pesti Hírlap, 1936. július (58. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-15 / 160. szám

1936. Julius 15., szerda. PESTI HIRLA» 15 3 világ­sláger SCHME LING—LOUIS A KANADAI ÖTŰSIKREK világbajnoki boxmérkőzés teljes felvé­tele az első gongütéstől a knockoutig, élete, neveltetése és otthona. A legbájosabb, legaranyosabb film, amit valaha vetítettek SLÁGER VÍGJÁT ÉK. együtt VIGYÁZAT NÁSZUTASOK! PALACE A legnagyobb siker! A Pesti Hirlap olcsó jegyakcióia. Ma : két előadás. — Bohémélet az Állatkertben. Kedvezményes jegyakciónk ma két előadást nyújt: az Erzsébetvárosi Színházban a Csavargó- j lány cimü vidám operettet, az állatkerti szabad szín­padon pedig Puccini hires operája, a Bohémélet , kerül színre Pataky Kálmán és Jean Tennyson, .a chicagói opera művésznőjének felléptével. SZERDA, Jul. IS. Erzsébetvá­rosi. Csavargólány (8). Állat­kert. Bohémélet (8). CSÜTÖRTÖK, Jul. 18. Budai. Csárdás (8). Erzsébetvárosi. Csavargólány (8). Állatkert, yidám est (8). PÉNTEK, jul. 17. Erzsébetvá rosi. Csavargólány (8). SZOMBAT, Jul. 18. Erzsébet­városi. Csavargőlány (8). Al- latkert. Marica grófnő (8). VASÁRNAP, Jul. 19. Budai. Csárdás (4 és 8). Erzsébetváro­si. Ceavargólány (5 és 8). Jegyváltás; vimios császár Ut 7a (Tel. 1—122—93—94— 95). — Apponyi-tér s. (T. 1— 333—99). — Erzsébét-körut 1 (T. 1—352—90). — Krisztina- körút 133. (T. 1—509—24). — Horthy Miklós-ut 29. (Tel. 2— *95—95). — Margit körül a fi 1—520—25). « A heti tabellában vastagabb betűvel külön is Jelezzük Jegy- skciős előadásainkat • Teljes szinlapu Magyar Szín padot díjmentesen kap, ha akciós pénztárainknál vált |e- i syet. Színházak Buaai (4, 8) Erzs'ba var (5, 8) Állatáért (8) Szerda .............. Cs árdás Csavargólány Bohémélet Csütörtök . . Csárdás Csavargólány Vidám est Péntek.............. Cs árdás Csavargólány Szombat . . . Csárdás Csavargólány Marioa grófnő ,,„ d. u.. . Csárdás Csavargólány — este. • Csárdás Csavargólány — RÁDIÓ: Budapest 1. szerdai műsora. 6.45 Torna, hanglemezek. 7.20 Étrend. 10 Hírek. 10.20 é3 10.45 Felolvasás. 11.10 Víz­állás. 12 Harangszó, időjárás. gyöngyszeme. Teill Vilmos nyi­tány. Hangszerháboru. Erdei Ballada. Krémé« kisasszony szépségversenye, stb. stb. Válo­gatott versenyhiradó. Hétk;: 6. 148. Mi 10; 9zomb.. vas. és ün­nepen: V24 Mí 6 H8 H10. 12.05 Hangverseny. 12 45 Hí­rek 140 Szalonzene, közben kb. 1,20 Időjelzés, időjárás, ,yH- állás. 2,40 Hírek, étrend, ár­folyamok. 4,15 Előadás. 5 Hangverseny. 6.20 . Előadás. 6.50 Hangverseny. 7-30 E'ő- adás. 8 Szalonzene, közben kb. 8.40 Külügyi negyedóra. 9.20 Hírek. 9-40 Hangverseny 10.10 Időjárás. 10.15 Cigányzene. 11.16 Hanglemezek. 12.05 Hí­rek. — Budapest II. műsora. C.15 Hangverseny. 6.50 Elő­adás. 7,20 Hanglemezek. 8.25 Hírek, lóvereenyeredmények. A teljes heti budapesti, va­lamint külföldi részletes mű­sort pénteki rádiómsUékle- tünkben közöljük. □ÉCSI Filmszínház, Teréz­ko.rut 28 T .1—259—82 és 1—, 213—45. Csata. (Annabella.: Charles Boyer, John Loder). — Pardon, tévedtem! (Gaál Fran­ciska, Szőke Szakáll, Paul Hör­biger). Híradók Az egyes fil­mek kezdete MS. 6. 168. 9. Az utolsó előadás kezdete 9 óra­kor. FÓRUM Filmszínház. Kos* 3uth Lajoí-tí. 18. T. 1—897— 07 és 1—895—43. Nyitott tető, hűvös nézőtér! Szomorú ozütör- tök — vidám vasárnap. Buda* pest minden ötlete egy mÜBor- ban. Főszereplői a filmen és színpadon: Szőnyi Lenke. Gom­baszögi Ella Rát.kay. Pataky. Készült a Magyar Filmirodá­SZÍNHAZAK: ban Pulváry-rendszerrel. Hir­adók. Hétk.: 148 és %10. Szom­bat, vasár- és ünnepnap: 5, 148. 1410. Budai Színkör (8). Csárdás. Szilágyi László—Buday Dénes 10 képes operettje. Főszerep lök: Honthy Hanna. Fejes Te­ri Páger. Rózsahegyi Csortos Gárdonyi. Rajz. Z. Molnár, Pé thes, Donáth Ági. METRO Filmpalota, VI., Te* réz-körut 60. T, 1—122—30. Petrovics lányok (Magyarul be­szélő énekes vígjáték. Rendez­Erzsébetvárosi Színház (8). Csavargólány. Erdélyi Mihály 9 képes operettje. Főszereplők: Dayka Margit. Somogyi Nusi, Bokor Mária, Gózon, Békássy. Sziklay. Daybukát Ilona, Vágó Máry. Bársony. pekét elmondják: Pártos Er­zsi. Hont Erzsi, Verbőczy Jó- zsa, Matány A., Köpeczi Boócz I., Peti S. A betétet énekli: VVeygand Tibor). Laurel és Hardy házasságot tör (A komi­kuskirályok slágervigjátéka). Vándorló halak (Ismeretter­jesztő). Magyar híradó. Hétk.: 145. %8. IjfclO. Szombat, va­sárnap és ünnepnap: 2. 145, 148, %10 — Hütött nézőtér. Állatkert (8). Bohémélet. Puccini operája. Főszereplők: Jean Tennyson, Ardy, Pataky, Falus Edit, Arany, Ligeti. Fővárosi Nagycirkusz (Vá­rosliget). ó, régi szép világi Harmat-revü. — Artista-olim­piász. Naponta M9. estit., szom­bat. vasár, és ünnepnap d. u. 4-kor is. PALACE, Erzsébet-körut B T. 1-365-23. Sohmeling—Louis világbajnoki mérkőzése. A gongütéstől a knock-out-ig. — Két évesek leszünk 1 A kanadai ötö6-ikrek. — Vigyázat nász­MOZIK: kutya tarka. (Rajzos trükk ­ATRIUM Filmpalota. Mar- gitkörüt 35. Tel. 1—-530—34; 1—540—24. Nyitott tető. Me­seautó. Fősz.: Perczel, Törzs. Kabos, Gombaszögi. Szivek me­lódiája. Schubert-film. Fősz.: Eggerth Márta és Hans Járay Hiradók. Az egyes filmek kéz dete: 165. 6. 168. 9. 1611. 1410; szombat, vasár- és ün­nepnap: 4, 6, 8, 10. RADIUS Filmszínház, Nagy- mező-u 22—24 T t—220—98 és 1—292—50. A Jéggel hütött' nézőtéren második hétre pro­longálva: Forog az idegen! (Vidám nyári bohózat 4 szín­padi és 4 filmrészben. Radő, Orosz, Feleki. Komlós). 32 ta­gú purdázenckar. Tréfás tehet- ségverseny az Ujságirónnpon. Híradó. Hétk.: 148 és 1610; szombat, vasárnap: 5, 148. 1610. CASINO Filmszínház. Eskü­ül 1. T. 1-831-02. Hatodik hét­re prolongálva! A hét világ­csoda. — Miki mosolygo mu­zsikája. Walt Disney dijat nyert színes filmsorozatának * Az amszterdami Caacsrigeliauw-zenokar Liszt- ünnepségre készük Amszterdamból jelentik: A Con- certgebouw-zenekar az idén huszonnyolc hangver­senyt ad a holland fővárosiban. A szerződtetett mű­vészek között szerepel Durigó Ilona magyar hang­versenyénekesnő, aki Patzak Gyulával lép fel a Das Lied von der Erde cimü nagy énekes, zenekari műben. A Conr.ertgebouw műsorán előkelő helyet kapott egy Liszt-emlékünnep is, amelyen Mengelbcrg Willem vezényli a hires zenekart. A Liszt emlék­ünnepre már mo3t megkezdődtek az előkészületek. ADMIRAL, Margit krt. 5/b. T. 1-537-07. Feketeszáru cseresz­nye (Kay Francia). Az orvos (Clark Gab­le.) Hétk : 144. 147. 1410. vas. és ünne­pen: 1, %4, 147. 1410. MÜJÉC-mozi (Város­liget. T. 1-182-54) Bo- adway Melody 1938 (Eleanor Powell, Bo­bért Taylor). Kutya­kutya tarka (Színes film). Híradó. Elő­adások 8 és 10 óra­kor folytatólagosan. RIALTÓ (Rákóczi-Ut 70). Bál a Sávoly­ban (Alpár Gitta) A vén gazember.(Bár­sony Rózsi Haltnny) Hétk.: 144. 147. 9 Vas. és ünnepen: %2. 145. 148. 9. SAVOLY Filmszín­ház. Üllöl-Ut 2. T. 1- 460-40. Minden nőt szeretek (Jan Kiepu- ra). Fekete szempár (Harry Baur). Hétfő­től: így végződött eey szerelem (Paula Wessely). Piri min­dent tud (Dayka Margit. Páger) Hét­köznapi 145. 148. 9: vas.: 3. 6. 9. — Vas. d, e. 10 és 1412-kor Burleszk-matiné. SIMPLON Filmpalo­ta, Horthy Miklós ut 74. Lila akáo (Ka­bos, Gőzön). Conti­nental. Előadások: %4, Ü7, 1410. STUDIO Filmszin ház. Akácfa-utca 4 Nemzeti Szintiéinél 1—408—40. 9-ik be­tel Rose Marie (Jeanette Me Do­nald. Nelson Eddy) Mézesország. Hétk és ünnepen 145. 148. 1410: vas. 2. 165. v48 1410. VI VOLL Nagymező u. 8. Cimze:; isme­retlen (Ágai Irén). Egy görbe nap. — Hétfőtől: Ez a lány mindent tud (Jessie Matthews). Szent Péter esernyője (Gombaezögl E.. Rát- kai). Hétk-: 144. 6, 9; vas. ée ünnepen M2 órától. TURAN, Nagymező- u. 21. Az orvos (Clark Gabla). Ez a kislány előadó (Shir­ley Temple). Hétk : 144. 147, MIO; vas. és ünnepen: M2. %*. 167. M10. * Jótékonycélu hangverseny. A Magyar Mun­kások Nemzeti Kulturegvesülete kulturális céljai fej­lesztésére a minap a Zeneakadémián nagysikerű hangversenyt rendezett. Data János postamérnök be vezető beszéde után többek közt Bárány Mária operaénekesnő, Oláh Júlia énekművészriő, Pázmány György zongoraművész és Szemes Mihályné előadó művésznő vendégszerepeitek a műsoron nagy tet­szést aratva. ___ MO ZI. Vigyázat, nászutasok! — Kétévesek lesznek. — Gongütéstől a knock-outig. A Palace bemutatója. Egyszerre három darabot is kap a közönség a Palace uj műsorában és mindegyiknek tárgya telje­sen eltérő a másiktól. A „Vigyázat, nászutasok“ víg­játék. Kedves, mulatságos darab. Egy ügyefogyott fiatal-’férj -változatos kalandjait, baleseteit mutatja be. Mennyi minden történik szegény' fejével, migf pászutját folytathatja. Pénzét elveszti, börtönbe ke­rül, egyszer ühiiépélik, másszor kilökik, lovat is nyer és nem fűd tőle szabadulni és így tovább. Brignone Guidó a rendező ki nem fogy az ötletekből, a színé­szek széles kedvvel játszanak és Stella, az okos ló is oly nagyszerűen beleilleszkedik az együttesbe, hogy minden elismerést megérdemel. A második darab a világhírű kanadai ötös ikrek életét mutatja be. Látjuk, hogy mennyi gonddal, elő- vigyázattál fürdetik, fésülik őket; miként készül az öt kisasszony részére az étel, ital, hogy viszik őket sétálni, orvosok és ápolónők felügyelete alatt mi­ként játszanak. Bájos, vidám csöppségek. Nagy sze­meikkel mosolyogva néznek, huncutkodnak, rakon­cátlankodnak. Könnyű nekik. Ha Isten élteti őket: a nagy hozományuk már biztosítva van most is. Pe­dig még csak kétévesek. A harmadik film csemege a sportoló társada­lomnak. A Yankee-Stadion junius 28-iki nagy napja elevenedik meg: Schmeling Max és a néger Louis Joe izgalmas- boxmérkőzése, a viadalt jelző gong­ütéstől a fekete knock-outolásáíg. A nézők drukkol­tak, ijedeztek, bíráltak, helyeseltek, hogy azután fel­szabadulva tapsoljanak a boldogan hajladozó Schmelingnek. A közönség okulására az egyik döntő összeütközést lassított felvételben, mutatták be. A jól összeállított műsor még egy sikerült színes rajzos- filmmel is megörvendeztette a közönséget. (rdy.) * Nemzetközi filmbemutató Velencében. A ne­gyedik velencei nemzetközi filmkiállitás és filmbe­mutató aug. 10-én kezdődik és äug. 31-ig tart. A film- bemutató öt ünnepi napot jelöl ki, amelynek műsorán csak világsikerre épített nagy filmek első bemuta­tása szerepelhet. Két filmbemutató-napon egyes or­szágok nemzeti jellegét kidomborító nagyobb filmek bemutatására kerül a sor. Négy nap a tudományos és a rajzfilmek bemutatásának van szentelve. A film- bemutatók egyben filmversenyt is jelentenek. Julius 25-én hirdetik ki Velencében, hogy a nemzetközi filmkiállitáson, filmbemutatón és fílmversenyen mi­lyen filmek vesznek részt. * Barrymore Lionel — női szerepben. A „ki­rályi szinészdinasztiá“ — mint ahogy Amerikában a Barrymore-családot nevezik — fiatal tagjai sok di­csőséggel gyarapítják a családtagok színpadi sike­reit. A leány, Ethel, ritkán szerepel a filmen, de a két férfi: John és Lionel egészen a mozgóképnek szentelte művészetét. Lionel különösen a maszkiro- zásnak nagymestere és oly remekül tudja arcát, mozdulatait, tartását átalakítani, hogy gyakran kar- társai is alig ismernek reá. Legközelebbi szerepére különösen nagy kedvvel készül, mert az „Ördögbábu“ vígjátékban — egy öregasszonyt, valóságos vén bo­szorkányt fog játszani. A darab szerint ugyan férfi, aki azonban vénasszony alakjában egy félbolond tu­dós kísérleteinek segítőtársául szegődik, persze meg­felelő anyagi előnyökért. Lionel sokféle alakkal meg­próbálkozott, de sokáig nem találta meg azt, amit akart. Végre elérte célját. Egy reggel töpörödött vén- asszony jelentkezett a stúdióban és sipitő hangon ke­reste a rendezőt. Csak utólag derült ki, hogy a bo­szorkány — Barrymore LioneL SPORT. ATLÉTIKA. A görög olimpiai atlétagárda Budapesten. Az MTK szombat-vasárnapi atlétikai versenyén a teljes görög olimpiai gárda találkozik a magyar atléták legjobbjaival. Ebben a versenyben minden Berlinre benevezett atlétának el kell indulnia, hogy a kikül­detés esetleges kétes pontjaiban dönthessen a szövet­ség. A görög atléták nagy klasszist képviselnek? Mantikas, Syllas és Frangudis Európa legjobbjaival egyenrangú. Mantikas küzdelme Kováccsal a 400 m.-es gáton a legnagyobb érdeklődésre tarthat 'szá­mot. A 110 m.-es gátfutásban Mantikas jobbnak lát­szik a magyar gátfutóknál, A diszkoszvető Syllas tudását 49V2 méteres rekordja és a 2 évvel ezelőtt Athénben a magyar dobók felett aratott győzelme bizonyltja. Frangudis 100 m.-en 10.6, 260 m.-en pedig 21.6 mp.-et futott. Sír és Gyenes mellett Kovács is indul ebben a küzdelemben. A többi görög versenyző is elsőrangú atléta. Jók az osztrák atléták is. Bécsből jelentik: Az oszt­rák atlétikai bajnoki verseny jobb eredményei: 100 m. síkfutás: bajnok: Nastrückl 10.7 mp. 400 m. síkfutás: bajnok: König 48.2 mp. 1500 m. síkfutás: bajnok: Eich- berger 4 p. 2.2 mp. 10.000 méteres síkfutás: bajnok: Wolsen 32 p. 22.1 mp. Gátfutás: bajnok: Leitner 1Ö.3 m. Hármasugrás: bajnok: Kotracsek 14.11 m. Rúdugrás: baj­nok: Haunzwíckl 390 m. Gerelyvetés: bajnok: Kotsbauer 58.38 m. Kalapácsvetés: bajnok: Janausch 43.58 m. A női bajnoki verseny során Vancura a 200 m.-es síkfutásban 25.8 mp.-el osztrák rekordot futott. LABDARUGA& Továbbra is négy négy csapat szerepel a kö­zépeurópai kupában. A nemzeti bajnokságban sze­replő csapatok vezetői most tartottak megbeszélést a középeurópai kupatorna uj kiírása ügyében és egy­hangúlag elhatározták, hogy a szövetséget a négy csapat részvételének változatlanul való megtartása melletti állásfoglalásra kéri fel. Szóba került az évek óta mindig román és jugoszláv részről felmerülő óhaj, legjobb csapataik bevonására. Ebben az ügy­ben csak megbeszélés folyt, de az a vélemény alakult ki, hogy lehetőleg módot kell találni e kétségkívül jogosult kívánság honorálására. Felmerült egy ja­vaslat, amely Magyarország, Ausztria, Olaszország és Csehszlovákia alapitó államok négy-négy képvi­selőjén kivül bevonja a mar az idén szerepelt Svájcon kivül a lengyel, román és jugoszláv labda­rúgás legjobb csapatait és a 32 résztvevő az első forduló 16 mérkőzésén olyképpen lesz párosítva, hogy ebben az alapító államok 16 csapata szembe­kerül a négy másik állam 16 együttesével junius első két vasárnapján, míg a további fordulókat az eddigi szokás szerint rendezik meg, tehát július vé­géig eldől, hogy melyik két csapat szerepel az őszi döntőben. Nagy változások a Ferencvárosnál. A zöldfehérek csapatában ősztől nagy változás lesz. A vezetőség át­adólistára helyezte Hádát, mig Korányi Franciaországba távozik. Szegedi hírek szerint a Ferencváros Szegedtől átveszi Pálinkás kapust és Miklósi hátvédet. Az emlékezetes prostejovl Admira-mérközésen Hertzka Pál bíró által kiállított bécsi játékosok most ál­lottak a bécsi fegyelmi bizottság előtt. Hummenberger játékjogát két hétre felfüggesztették, Urbanek és Vogl II. játékosokat 20—20 schilling, végül Stolbert 10 schil­ling pénzbírságra Ítélték. A második budapesti bajnoki döntőmérkőzést az UTE és az Elektromos ismét az újpesti stadionban a kö­zépeurópai kupamérkőzés előtt vívja. A Szeged Tallinban a talllni válogatott csapat ellen 3:2 arányban győzött Vastag, Szöregi és Korányi II. gól­jaival. VIVA. Kik kisárik a vívókat Berlinbe? A magva* olimpiai vivócsapattal nyolc kísérő utazik Berlinbe. A főszerep Lichtneckert András tábornoknak, a kitűnő sportdlploma- túnak jut, aki a magyar szövetséget is képviseli. A töb­biek a következők: Jekelfalussy György, vitéz dr. Vhlya- rik Jenő, dr. Rosgonyi György, Ur. Boros György, Garai János, dr. Sctiréder Gyula és Balogh Béla vívómester. A Jugoszláv Vívó Szövetség átiratot intézett a MVSz-hez, amelyben értesítették a szövetséget, hogy olimpiai vívóik július 18-án Budapestre érkeznek. A szö­vetség a jugoszláv vívókat is, mint a török versenyző­ket, a Testnevelési Főiskolára osztotta be. A vendégek egyik része együtt fog dolgozni a magyar olimpikonok­kal. A jugoszláv és török vivóhölgyék kedden, csütör­tökön és szombaton délután a magyar , hölgyekkel vé­geznek edzést a BEAC vívótermében. • A Magyar Vívó Szövetség válogatja ki a török olimpikonokat. A BEAC a török olimpiai vivő keretet kedden vendégül látta. Ezen az edzésen megjelent a MVSz vezetősége is, amelyet a törökök megkértek, hogy közülük az edzésen mutatott formák alapján válogassa ki a MVSz azokat a vívókat, akik a török színeket a berlini olimpiai játékokon képviselik. A magyar olimpikonok edzése. A MVSz olimpiai ed­zéseit a kővetkező napokon tartja: hétfőn, szerdán és pénteken délután fél 6 órától a törözők és párbajtőrözők a HTVK váciutcai vívótermében; hétfőn, szerdán és pén­teken délután fél 6 órától a kardvivók az olimpiai pró­bateremben (Alkotmány-utca 3.); kedden, csütörtökön és szombaton délután fél 6 órától a hölgy törözők a BEAC Semmelweiss-utcai vívótermében. TENNISZ. Tenniszverseny Székesfehérvárott, A Székesfehér­vári T. E. kétnapos kerületi versenyének eredményei a következők: férfiegyes: 1. Csató SzSE, 2. Kovács PSE, 3. Klein SzTE, 4. Hajós SzSE. Döntő: 6:1, 4:6, 6.2, férfi­páros: 1 Csató—Hajós SzSE, 2. Kovács PSE—Vízvári SzSE, 3. Kamarás—Soós SzSE és Gombos SzSE—dr. Pék SzSéi. Döntő: 3:6, 6:4, 6:1. Női egyes: 1, Muzsnayné SzTE, 2. Tenner GyTE, 3. Nagyné SzTE és Murakeözy * SzTE. Döntő: 6.T, 6:4. Vegyespáros: 1. Csató SzSE—Hu- dák SzTE, 2. Hajós SzSE—Tenner GyTE, 3. Kovács PSE —Bruckné SzTE és Soós—Muzsnayné SzTE. Döntő- 6:1, 6:3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék