Pesti Hírlap, 1936. július (58. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-15 / 160. szám

1936. julius 15., szerda. PESTI HÍRLAP 11 NAPI HÍREK. Korzó. Pesten a reménytelen üzletekből lesznek a leg­jobb üzletek. Pályájuk elején a Buchwald néni szé­kek sem gondolták, hogy akkora karriert futnak meg, amekkorát elértek. Hat fillérrel kezdték, többnyire gyönge, alig féligtelt házzal és ma húsz fillérrel na­ponta zsúfolt házat produkálnak, tavasztói-őszig. Joggal. Nemcsak Pestnek, fél Európának ez a legszebb színháza. Mesés díszlete: Buda és felülmúl­hatatlan primadonnája: a Duna. A színdarab, amit a legnagyobb színész: az Isteni Természet alakit, minden este egy és ugyanaz, mégis megunhatatlan. Pár jelenet áz egész. A nap csöndben, finoman elbúcsúzik, eltűnik a Jánoshegy mögött, trtána előlép a hold, egész pontosan a királyi vár fö­lött. Kicsit giccses, de nem báj, mert mégis elragadó. Ugyanekkor a láthatatlan angyalok kinyitják ékszer­dobozaikat, kiszedik belőlük a csillagokat, íelaggatják az égre és a huszfilléres színház közönsége oda van a gyönyörűségtől. Húsz esztendő előtt is ugyanilyen elragadó elő­adásokat rendezett itt a Nagy Természet, de csodáiéi csak kis szómmal jelentkeztek. Hiányzott az általános érdeklődés, mint mindenből, amit nem emelnek ki az ismeretlenség homályából. Hiába, akinek nem nyúl­nak a hónalja alá, az elveszett. Akit és amit nem hoz­nak divatba, annak nincs publikuma. Segítő források nélkül kiszárad a föld is. Szerencsére mindezt azok is tudják, akiknek tud- niok kell; ezért a Dunaparti Korzó már beérkezett. Európai hire van. Ennek megfelelően, nem hiányzik íióla az exotikum sem. A hindu nők festői öltözete, a mozdulatlan arcú japánok, idegen rendek átutazó szerzetesei, apácaszerüen öltözött nők Málta szigetéről. Végre, amit vártunk. Világvárosias, bűvös ember­hullámzás a Dünaparton. Nem utolsó exotikum a pesti nő sem, a ma divatjában. Piros szandál, fehér 6arok meztelen lábacskán. Hegyes kulikalap, kinai szabású kazafc, pagodás, sárkányos, repülő-madaras selyemből. Hát a kutyusok?! A dámák kutyusai. Az apró pincsik akkor léptek ki a kutya-szépségszalonbóh Hófehérek, a homlokon apró fésűvel hátraszoritott frizurával. Fekete különleges spiccek; csak akkorák, mint egy niácska-fióka. Egy rosszmájú nő súgja a másiknak: — A kutya a legalkalmasabb eszköz az ismer­kedésre. Ámüló pillantás: — Ne mondd! ' — Hát persze! "■ A világszép korzón szépséghiba is találkozik. Va­laki!,’ ámi nem világvárosias vóh SS.“* kt ’ előkelő' noté- lek előtt vacsorázok szájába mezítlábas gyerekek és "hozzátartozóik bámulnak ••«. Olyan kp^el mennek a szélső asztalokhoz, ámi égy kissé bíióny rendéllenés. L. T. — A közoktatásügyi miniszter köszöneté Kornis Gyula alapítványáért. A közoktatásügyi miniszter dr. Kornís Gyula, egyetemi tanárnak, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem 1935—36. évi ltector Mágnificu- sánák az egyetem hallgatói javáta 5000 aranypengő tőké­vel az egyetem háromszázéves alapítási jubileuma alkal­mából tett alapítványáért köszönetét nyilvánította. — Miniszteri elismerések. Az iparügyi miniszter Vincze Mihály kecskeméti mészáros- és henfesmesternek és Raskó Ferenc kecskeméti szobafestő- és mázolómester­nek az ipari közéletben kifejtett tevékenységükért*, Csikai Lajos kecskeméti asztalosmesternek, Leicht István kecske­méti cserépkályhakészitő mesternek és Könyves Mihály kecskeméti könyvkötőmes.ternek három évtizedet megha­ladó ipari és közéleti tevékenységükért elismerését fe­jezte ki. —. A hágai választott bíróság magyar csoportjá* nak uj tagja. A magyar kormány a hágai állandó válasz­tott bíróság magyar csoportjában dr. Berzeviczy Albert ■ elhunyta folytán megüresedett helyre hat évi időtartamra dr. Gajzágő J.ászló rendkívüli követ, meghatalmazott mi­nisztert, egyetemi tanárt jelölte ki. — Dr. Molnár Gyula postatakarékpénztári helyettes vezérigazgató ünneplése. Bensőséges ünneplésben részesi­* tette a Postatakarékpénztár vezetősége és tisztviselői kara dr. Molnár Gyulát, a Postatakarékpénztár uj helyettes vezérigazgatóját huszonötévi szolgálatának jubileuma al­kalmából. A jubiláns helyettes vezérigazgatót a Postata­karékpénztár nagy tanácstermében az intézet vezetőinek és tisztviselőinek jelenlétében Tonnay Béla vezérigaz­gató meleghangú beszéddel—üdvözötté, amelyben kiemelte áz elmúlt negyedszázad alatt az intézet érdekében kifej­tett példaadő tevékenységét. — Surányi Miklós irodalmi munkásságának ítélték oda a Lipótvárosi Kaszinó Ruszt-diját. A Li­pótvárosi Kaszinó igazgatósága julius 13-án tartott ülésén irodalmi ’és művészeti albizottságának előter­jesztésére az 1936. évi irodalmi dijat Burányi Mik­lósnak, a magyar történelmi legény elhunyt nagy­mesterének ítélte oda és a dijat özvegyének szol­gáltatja ki. A képzőművészeti dijat Amos-Imre és Szín György festőművészek között osztotta m^g, ed­digi munkásságuk elisnjeréseképen és további mű­vészeti törekvéseik ösztönzéséül. —- Mária özvegy román anyakirályné ételmérgezés­ben megbetegedett. Londonból jelentik: Mária özvegy rdmán anyakirályné elutazása előtt ételmérgezésben meg­betegedett. Az esetet a leggondosabban titkolják. A ki­rályné állapota angliai tartózkodása alatt lényegesen ja­vult és remélik, hogy nemsokára teljesén felépül. — ötszáz pengő jutalom a nyomravezetőnek. Sző- gyén Tibornénak. a múlt hónap 25-én a Budai Színkör­ben előadás után a nézőtéren eltűnt a brifiiánS mell- tüjé. A megtalálónak akkor 200 pengő jutalmat tűzött ki. Szőgyén Tiborné most értesítette a rendőrséget, hogy ezt a jutalmat' 500 pengőre emelte f el. — Igazságos és egyenlő elbánást kémek a tisztviselők a kinevezéseknél és előléptetéseknél. Az alábbi sorokat kaptuk: Megtörténtek a töméiges tiszt­viselői kinevezések és előléptetések. Amint áz . ilyen­kor lenni szokptt, sok tisztviselőitek örömét,' soknak “csalódást okozott. Hiába van azonban jogos ok a panaszra, a sérelmeken segíteni nem lehet, a tiszt­viselőnek nem áll semmiféle jogorvoslat, sem a ren­delkezésére. Mégis legyen szabad ezúton szóvátenni sérelmünket, amely bizonyára nemcsak nálunk, ha­nem, másutt is megesett. Régebben az előléptetések­nél a szolgálati idő alapján összeállított rangsort vették irányadóul. Mindenki előlépett, aki a rang­sor szerint soron következett, hacsak fegyelmi eljá­rás nem volt ellene folyamatban, vagy pedig feltű­nően gyenge nem volt a minősítése, Ma csak a ki­váló minősítésű tisztviselők léphetnek' elő, a rang­sor tehát a minősítés mellett‘ másodrendű tényező vált. Ámde a minősítésnek nincs és nem is lehet egysége értékmérője. Az egyik hivataiíőnök szigorú, a másik enyhébb mértékkel mér. Az egyik könnyen osztogatja a kiváló osztályzatot, a másik túlságosan szűkmarkú. Az egyik : határmenti járásbíróság se­gédhivatali tisztviselői között jeelt jpgps elkeseredést az a tény, hogy 1981 óta'közülük egyetlenegy sem részesült sem kinevezésben, sem előléptetésben és pedig szinte* kizárólag a megfelélÖ, tnihősííés hiánya miatt. Ennek a bíróságnak a területe az ország- csonkit(ás következtében 22 községgel gyarapodott, anélkül, hogy a személyzet' létszáma is megfelelő arányban emelkedett volna. A tisztviselők azonban eveken át oly példás szorgalommal dolgoztak, ha kellett reggeltől estig, kőt még az ünnepnapokon is, hogy a bíróság a legnagyobb rend képét mutatta. Dicséretet, elismerést, vállverogetést a felettesektől bőven kaptak, ennek ellenére öt évé hiányzik nevük minden kinevezési és előléptetési listáról. Enftek pedig az az oka, hogy egyik: tisztviselőnek sincs a minisztérium által megkívánt hárorrí kiváló osztály­zata, mért ennél a bíróságnál az elmúlt idő alatt két kiváló osztályzatnál többet senki sem kaphatott. Nyilvánvaló, hogy itt a tudást és áz elvégzett munka mennyiségét, illetőleg kiváló és jobb sorsra érdemes tisztviselőket ért olyan sérelem amelyért senki sem lehet felelős. Fenn nem tudhatták, hogy érdeme­seket mellőznek, viszoftf a skigoru. hivatálfőnököt sem vezette rosszakarat, amikor a szokásosnál szi­gorúbb mértékkel mért. Talán lehetne módot találni arra, hogy hasonló sérelmek a jövőben ne fordul­hassanak elő? Aláírás: —Herceg Esterházy Pál adománya a jégkár sújtotta gazdáknak- Herceg Esterházy Pál' a' borsod- é's'csongrád megyei jégkárt szenvedett kisgazdák ré­szére a föklrnivelésügyl miniszter Utján 20Q mázsa búzavetőmagot ajánlott feli , — Petrovits Vidor és Lyka István angliai autó­.iratasztrófátjai Londonból jelentik: Kedden áz islcj- worthi törvényszék bonctani intézetének orvosai meg­vizsgálták az MeworUti kórház halottaskaihrájabatr a szerencsétlenül járt ■Pctravits Vidor 1 holttestét, és megállapították, hogy halálos kopohyásérüféM'éi&en- vedett. Olyan szerencsétlenül zuhant egy vasoszlop- nák, hogy szörnyethalt.. Lyka Istvánt a* hatóság em­berei kedden sem tudták érdemlegesen kihallgatni. Lyka sérülése igen súlyos. Mindkét karját eltörte, bordatörésen kívül még koponyasérülése is van. Az isleworthi kórház orvosai azonban bíznak abban, hogy Lyka István életét-megmenthetik: isleworthban nagy feltűnést keltett, hogy az a utóka t a sztr'öf a rész­letei iránt Vili. Edward király udvartartása is be­hatóan érdeklődött, majd pedig a király felvilágosí­tást kért a kórháztól Lyka István állapota felöl. Pet­rovits Vidor holttestének elliamvásztása vagy elte­metése ügyében végleges döntés rn :g 'nein történt. Ha Petrovits családja mégis úgy döntene, hogy Petrovits holttestét egy angliai krcmatóriuníb’a vigyék, ügy a holttest elhamvasztása már szerdán megtörténik, miután az isleworthi hatóságok a halottat kedden este átadták hozzátartozóinak. — Repülőszállók London és Párizs között. Lon­donból jelentik: London és Párizs között nemsokára óriási repülőszállók közlekednek, amelyek hatvan perc alatt teszik meg az utat. A hatalmas, negyvenüléses Furman-rendszerü gépek 3250 lóerős Gnome moto­raik segítségével óránként 320 kilométer sebességgel repülnek. Csónakjuk belseje öt külön részre oszlik, mindegyikben lesz egy-egy bár, könyvtár és kártyázó­helyiség. Ezenkívül , mindegyik gépen lesz két külön szalon kényelmes karosszékekkel és hatalmas kilátó ablakokkal. Az utasok a gép rádió-távbeszélő köz­pontja segélyével Európa bármely távbeszélő állomá­sával beszélhetnek. ­— Porig égett egy bolgár kisváros. Szófiából je­lentik: Banszko bofgár városkábán keddefi borzal­mas tűzvész pusztított. A nagy szélbéri az oltás le­hetetlennek bizonyult s alig másfél óra leforgása alatt az egész városka leégett. Több mint hatszáz házból semmi sem maradt, csak üszkös romhal­maz. .A lakosság még idejekorán elmenekült, úgy hogy emberéletben nem esett kár. (Inf.) ’ — Esti zavar a villamosközlekedésben. Kedden este tiz óra tájban a főváros területének nag yrészén váratla­nul megálltak a villamosok?, :és. “aí különböző vonalakon háromtól tiz percig .vesztegeltek. A, tpunkubol íhaZasiető villamosutasok körében sok bosszúságot okozott a villa­mosok elsötétedése, különösen azokon a vOBalákoh, ame­lyeken tiz percig is eltartott, amíg'a kocsikban «'Villany-, körték ismét kigyulladtak és á koésilt tneginduítak. Külö­nösen kínos volt a földalatti villamos váratlan, veszteg- lése, mert az utasok nein tudván, hogy mi történt, izga­lommal várták, meddig tart a forgalom szünetelése-.Tiz perc eltelte után minden vonalon újra megindult a köz­lekedés. Kiderült, hogy a bánhidai áramszolgáltatásban beállott zavar következtében akadt még a főváros terüle­tén á tiUiimosközlékedés. Motor és vitorla. Sajátságos: néhanap úgy verődnek össze a toll* hegyre kívánkozó események, mintha nem is a vé- tétlenség síkján, hanem valami titokzatos okszerű- ség mágneses terében találkoznának. Szörnyüködve olvasunk reggel a londoni magyar úri üzletember végzetes szerencsétlenségéről. Hajmerésztő a re­kordhajsza mámorában száguldó gépkocsi halál­bukfencének leírása. Végzettragédia ez abban az értelemben, hogy az az érzésünk: nem is történhe­tett máskép. Pontosan ráillik a szomorú esetre a kútra járó korsó elcsépelt példázata. Ennél unal­masabb közhely csak az lenne, ha a „vesztébe ro­hanó európai civilizáció“-hoz akarnánk hasonlítani a szerencsétlenül járt ördögszekeret és utasát. Még a hajmeresztő reggeli olvasmány hatása alatt va­gyunk, amikor a délutáni lapban szemünkbe Ötlik egy rövid amerikai hifadás Einsteinről, a fizikai világképet forradalmasitó modem gondolkodóról. Annyi az egész, hogy a nagy tudós — aki az Egye­sült Államok valamelyik kies vidékén nyaral —, kirándulásra bérelt vitorlás yachtjáról leszereltette a külső motort: Einstein fölöslegesnek találja a se­besség fokozására szolgáló gépi berendezést- Ö be­éri a haladásnak sokkal szerényebb ütemével, neki elég az a lendület, amelyet a víz fölött suhanó légmozgástól vesz át a szélnek feszülő vitorla. A relativitás elméletének megteremtője lenézi a se­besség bálványimádóit, a motorberregés csatazajá­nál többre becsüli a fodrozódó hullámok halk zsiva­ját, ezt a gondolatébresztő zenét, amely oly közeli rokona a csendnek. Vájjon nem g csend ihletéből fakadtak-e azok a hatalmas eszmék, amelyek az emberi tudás hajóját évszázadokkal röpítették elő­re? (—tor.) — Most kezdődik Stockholmban a bridzs Európa« bajnokság. A bridzsezők legnagyobb versenye, az Európa- bajnokság most kezdődött meg Stockholmban, igen nagy nemzetközi érdeklődés mellett. A rendező svédeken kívül 12 nemzet.csapata jelent meg a versenyen: Anglia, Auszt­ria, Belgium, Csehország, Dánia,. Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Jugoszlávia, Magyarország és Norvégia. A bajnokság most ötödizben kerül kiírásra. 1932-ben Hágában és 1933-ban Londonban az osztrákok nyerték a bajnokságot, 1934-bcri Béesben á magyar csa­pat győzött, amely akkor Jelent meg először a versenyen, ; mi,üt évben Brüsszelben a franciák győztek és a magyar ■ csapat; lett a* második. Az első két nap mérkőzéseit nagy érdkelődő közönség nézte végig, A magyar, csapat első ellenfelét, a dánokat 43:41 pontaránnyal legyőzte, de a második mérkőzését a belga csapattal szemben 42:45 arányban elvesztette. Kevé.s vigasz, hogy a szintén favo­rit hollandok is kikaptak az angoloktól, az angolokat vi­szont a* franciák győzték le. Általiban az erők nagyon kiegyensúlyozottaknak látszanak és nem tekinthető meg­lepetésnek á vereség, bármely csapatot érjen is.. A csapa­ttok U9tmérkőzésben■ játszanak, tehát mindegyik csapat az összes többi csapatokkal szembekerül. — Nagykanizsa költségvetését a belügyminiszter módosításokkal jóváhagyta. Nagykanizsáról jelentik: A polgármesteri hivatalhoz hétfőn t ékezett le,a 'belügy­miniszter leirata, amely módosilásokkal,, a. pótadó­nak 46 százalékról 48 százaiéira való fölemelése mel­leit jóváhagyta a város költségvetését. Hangsúlyozza a belügyminiszter, hogy a polgármester cáftk' a leg­ritkább esílbén éljen hiteltullépéssel és ilyen esetben is csák akkor, hogyha á képviselőtestület eme. hatá­rozatát a legfelsőbb hely is jóváhagyja. A vízvezeték és csatornadíj további csökkentéséhez a -miniszter nem járult hozzá, mert a nagykanizsai közművek di­jai országos viszonylatban sem magasak: A - minisz­ter számos bévételi tételt összegét fölemelte. Erinek alapján a város költségvetését 1,524.275 pengő szük­séglettel és 1,327.330 pengő fedezettel, illetve i ö 9.(6 pengő, hiánnyal állapította meg. Ezen az alapon en­gedélyezte a pótadónak 48 százalékban való kiveté­sét és a kereseti adónak öt százalékban való megál­lapítását. — Béesben épül a világ legnagyobb víztartálya. A bécsi vízművek megkezdték a világ leghatalmasabb zárt víztartályának építését. Az órási méretű építményt előreláthatóan 1937 végén adják át rendeltetésének és ezzel egy csapásra hatalmasan megjavítják a város vízellátását. Az uj tartály befogadóképessége 144.000 köbméter lesz. Ez olyan nagymértékű tartalékolásra ad módot, hogy a legforróbb kánikulában sem kell majd a vízfogyasztási korlátozó kényelmetlen rendel­kezéseket kiadni. Módot ad az uj medence arra is, hogy a vízszolgáltató főcsöveket időnként kitisztítsák, anélkül, hogy üzemzavar állna be a vízellátásban. A nagy mennyiségben való tárolás azért is jó, mert le­ülepedik a tartályban az a legfinomabb homok, amely a víz tisztaságának és az emberi szervezetnek ugyan nem árt, de a vizmérő órákat idő előtt megrongálja. Az uj tartály két és fél hektárnyi terülétet foglal el, falainak hossza nyolcszáz méter és ezerfidvüL hétszáz- kilencven oszlopa lesz. Építéséhez tizenötezer köbméter különleges keverésű vasbetont használnak fel. A világ műszaki köreiben nagy érdeklődés mutatkozik a párat­lan építkezés iránt. Legutóbb például a milánói mű­egyetem tanárai és diákjai tekintették meg a hely­színén az épitési munkálatokat. — Az óbudai téglagyári tó halottjához nem férkőz­hetett hozzá a rendőri bizottság. Megírtuk, hogy a na­pokban Kratki Béla 16 éves Vasesztergályos Óbudán, a Drasche-féle téglagyár területéhez tartozó tó vizébe für­dés közben belefulladt: Kedden este jelentették a főka­pitányságnak, hogy a tó vize partra vetette Kratki holt­testét. Rendőri bizottság ment ki az óbudai téglagyár­hoz tartozó tóhoz. Minthogy azonban a tó agyagos sza­kadék mélyén van, a holttestet a rendőrörvos nem tudta megközelíteni. A bizottság az éjszakai órákban vissza­tért a főkapitányságra. Intézkedtek, hogy szerdán reggel tűzoltók vonuljanak ki a szakadékhoz és emeljék ki a mélyen fekvő tópartról Kratki holttestét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék