Pesti Hírlap, 1936. december (58. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-26 / 296. szám

1936. december 29., tedd. PESTI HÍRLAP 13 — Az osztrákok legyőzték a magyar billiárdcsa­patot. A kettős karácsonyi ünnepek alatt és vasárnap zajlott le az Ostende-kávéház emeleti biHiárdtermé- ben az utolsó évek harmadik nagy osztrák-magyar billiárdcsatája. A háromnapos mérkőzés érdekes ké­pet nyújtott. Kitűnt, hogy a fővárosban milyen so­kan hódolnak a billiárdjátéknak. A versenynek ugyanis mintegy ezer főnyi közönség volt a szemta­núja. Ausztria és Magyarország amatőr billiárdmes- terei már hosszú évek óta viaskodnak egymással az elsőségért. Az első, értékes nagy vándordíját a ma­gyar csapat nyerte meg. Akkor a két billiárd-szö- vet: ' újabb vándordijat tűzött ki, melyért ez alka­lom; harmadszor küzdöttek az osztrák és magyar válogatott billiárdjátékosok. Az első két összecsa­pást az osztrákok nyerték meg és a most lezajlott osztrák-magyar mérkőzésnek is (34:26 pontarány­ban) az osztrák csapat lett a győztese. A két szö­vetség második vándordija tehát véglegesen osztrák tulajdonv i került. A mérkőzés magyar győzelemmel kezdődött és végződött is. Az első felállításban Eper- jessy, a kitűnő magyar játékos 6:4 arányban meg­verte Engl osztrák amatőrmestert, aki felett az utolsó felállításban Pap Jakab magyar bajnok ugyancsak 6:4 arányú győzelmet aratott. Közben azonban Engl Magyarít 6:4-re, az osztrák Schwar­zer pedig Papot 6:4-re, Eperjessyt és Magyarít 7:3—- 7:3-ra verte meg. Az osztrák csapatban Reicher vi­lágbajnok nem vett részt. A versenyzők öt részből álló (szabadjáték, 45/2-es keretjáték, falasjáték, 71/2-es keretjáték és háromfalas játék) pentatlonban mérkőztek meg egymással. A magyarok különösen a háromfalas játékban és a keretjátékban értek el szép eredményt. Mindkettőben Pap Jakab magyar bajnok játéka tűnt ki, aki a háromfalas játékban 0.65-ös, a keretjátékban pedig 12 és fél átlagered­ményt ért el. Az osztrák Schwarzernek 28-as átlagú szabadjátéka viszont azt igazolta, hogy az osztrák billiárdozók is nagyon sokat tudnak. Egyébként az osztrák-magyar billiárdmérkőzés igen érdekes lát­ványt nyújtott. A billiárd-barátok délután fél 3-tól éjféli 1 óráig szinte mozdulatlanul figyelték a dákó mestereinek minden mozdulatát és a fehér-piros ivorgolyók karambolait. A harmadik osztrák-magyar billiárdmérkőzés után a Magyar Billiárd Kör elnök­sége vacsorán látta vendégül az osztrák billiárdozó- kat. _ Elfogták a budai villák betörőit. Az utóbbi idő­ben több feljelentés érkezett a főkapitányságra, hogy a budai villák nyitott verandájáról értékes perzsaszőnye­gek tűnnek el. A nyomozás során elfogták Manigáti Rezső 20 éves lakatossagédet és Néveri Tivadar 20 éves kifutót. A villafosztogatókat előállították a főkapitány­ságra. Beismerték, hogy 13 helyen követtek el bemászás utján lopásokat. A lopott szőnyegek értéke meghaladja a tizenötezer pengőt. A tolvajok a szőnyegeket elzálogo­sították. Letartóztatták őket. — A gyonlőtte a bátyját. Szegedről jelentik: Vasár­nap az egyik Szeged melletti tanyán Dékány Gergely gazdálkodó összeveszett bátyjával, Dékány Józseffel. A veszekedés hevében Dékány Gergely előrántotta revol­verét és kétszer rálőtt a bátyjára, aki a helyszínén meghalt. Dékány Gergelyt letartóztatták. — Halálozás. Takács Sándor ny. honvédezredes, a Ferenc József-rend tisztikeresztese és számos egyéb ki­tüntetés tulajdonosa, csütörtökön Budapesten elhunyt. Szombaton délután temették el nagy részvét mellett a iákosi uj köztemetőben. Az elhunytat családján kivin nagyszámú, előkelő rokonság gyászolja. Beltner Károly miskolci ny. tszéki tanácselnök de­cember 26-án váratlanul meghalt. December 2S-ún délután temették a farkasréti temetőben a római katolikus egyház szertartásai szerint. A Komorúczy- és Biszdorfer-esaládok gyászolják. Hauska Emma egyetemi hallgatónő, a hősi halált halt Hauska Károly őrnagy leánya 10 éves korában Buda­pesten meghalt. Az elhunytat — aki Bartha Imre és fele- r'mt» nevelt leánya volt — nagy részvét mellett temették la » farkasréti temetőben. Pfuhl Ágoston miniszteri tanácsos, ny. pénzügyigaz­gató 82 éves korában rövid szenvedés után Sopronban meghalt. Kuczka Ágoston pápai prelátus, kanonok, 70 éves korában Bukarestben meghalt. Idősb Polgár János ny. meszleni evangélikus lelkész SS éves korában Budapesten meghalt. A tu por Béla púpaderecskei református lelkész 72 eve3 korában meghalt. özv. Piinkösti Mthályné szül. Balásy Margit meghalt. Temetése december 30-án 3 órakor a farkasréti temetőben. Gyászolja leánya, Margit. özv. Halász Kálmdnné szül. Puchs Berta 78 éves ko- -ában Pécsett meghalt. Nagy részvét mellett temették el. özv. Buriti n Lajosné szül. Kiss Ida 84 éves korában Szentesen meghalt. Nagy részvét mellett temették el. Bocsdri Mocsúry Géza ny. vármegyei árvaszéki ülnök 76 é^es korában Szolnokon meghalt. Nagy részvét mellett temették el. Kvopka István ny. állami iskolai igazgató 70 éves korában Kógrádverőcén meghalt. Nagy részvét mellett te­mették el Etienne Clemente volt francia miniszter, a szenátus pénzügyi bizottságának egykori elnöke Riómban meghalt. Santa Casanova korzikai olasz költő, aki egy idő óta I.ivornúban lakott, ott váratlanul meghalt. Wyszolkowski Leó, ismert lengyel festő, a varsói képzőművészeti fó'iskola tanára, S4 éves korában Varsóban meghalt. — Uraim! Három méter 140 cm. széles, kitűnő mi­nőségű divatos férfiöltönyszövet, sötétkék és fekete szín­ben is, óriási választékban, hozzávalóval együtt P 32.— vagy P 29.88. Olcsó maradékszövet- és textilraktár csak az udvarban, Budapest, Kirúly-u. 32. Sarokház. — Féloldali hüdésben fekvő betegeknek igen nagy megkönnyebbülést szerez reggelenként egy kis pohár ter­mészetes „Ferenc József“ keserüviz azért, mert anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyag­cserét előmozdítja. Az orvosok ajánlják. UJ KÖNYVEIK — Dr. Réh Béla: Idegfájdaicm és villamosság. Az orvostudomány mai szakában a kutatás,' a betegség miben­létének kiderítése a vezérlő elv; a céltudatos gyógyítás, a terápia menete ennek alapján nagy biztonsággal álla­pítható meg. Dr. ítéli könyve egyszerű, világos, a laikus előtt is érthető nyelven megtanítja az embereket arra, amit az idegíájilalmakrói tudni kell és megismerteti velük azokat az eljárásokat, amelyeket eddig nem ismertek, s amelyek fájdalmaikat megszüntetve egyúttal legtöbbször á betegséget is meggyógyítják. A villamossággal való gyógykezelés az utóbbi időkben — kivált a rövid hullámok bevezetése óta — olyan újszerű, gyökeres átalakuláson ment keresztül, hogy arról a nagyközönség vajmi keveset tud. Ezt a hiányt kitünően pótolja dr. Réh Idegfájdaloig éj villamosság című könyve, amely húrom és fél évtizedes gyakorlaton és bőséges tapasztalaton nlnpszik. — Aszlányi Károly: Özöngáz. ,\z uj regény szerzőjét regényeiből és színdarabjaiból igen előnyö­sen ismerjük, s igy már bizonyos érdeklődéssel vet­tük kezükbe a különös című „Özöngáz"-1. Aszlányi humorista, az ö írásában még a tömeghalál is torz­kép. Megírja az özöngáz-t vagyis az özönvízre em­lékeztető gázháboru előzményeit, amelyben a gáz­mentes pince a Noe bárkája. Itt ezen a biztos helyen várja a gazdag család a pusztulás végét. Két hétig ülnek a gázpincében, ahonnan azután kiküldik a selyempincsit, hogy megtudják, elmult-e a gázveszély. A kor megdöbbentő romlottsága emlékeztet az özön­vízre. Maró szatíra ez, erőteljes izgalmas, érdekes irás. Aszlányi Károly uj regény a Nova kiadásában jelent meg. — Komáromi János: A nagy háború anekdotái. A négyesztendős világháború felmérhetetlen borzalma tarkítva volt vidám eseményekkel is. A hős magyar katonák a legnagyobb veszélyek közepette sem vesz­tették el elpusztíthatatlan humorukat. Aki ott volt a lövészárokban, tudja azt, hogy „a legmelegebb napo­kon“ is hányszor fordult elő, hogy egy somogyi, vagy egy alföldi baka eleresztett egy megjegyzést a baju­sza alatt, olyan vidám és bölcs megjegyzést, hogy Mark Twainnek is becsületére válhatott volna. Ko­máromi János, a kitűnő iró, aki maga is ott volt a lö­vészárokban, már a háború alatt kezdte gyűjtögetni ezeket az anekdotákat. A mulatságos kalandokat, jó­ízű eseteket feljegyezte, azokat a vidám mozzanato­kat, amiknek tanúja volt, vagy amiket fi'ontharcos társaitól hallott, felirta a noteszébe, hogy megmarad­janak az utókor számára. Az összegyűjtött háborús anekdoták könyve most jelent meg. Élvezettel fog benne lapozgatni az olvasó, mert hivebben tükrözi, vissza a magyar baka lelki világát, mint sok történe­lemkönyv. Komáromi János anekdotái a Révai Test­vérek kiadásában jelentek meg. — Spanyolország rémnapjai. Ezt az időszerű köny­vet Holló József irta, aki a vérbenfürdő Spanyolor­szágról számol be az olvasónak. A szerző nemcsak a jelennel, hanem a közelmúlttal is megismertet ben­nünket, elénk tárja azokat az okokat, amelyek a mostani felkelés kirobbanására vezettek. Megállapítja, hogy ezek között elsősorban a világháború szerepel, mert a semleges spanyolokat a háborús „tulkeresés“ nagyon is elkényeztette. Holló József könyvének min­den fejezetében elénk tárja a tegnapi és a jelenlegi helyzetet. Megismerkedünk a jobb- és baloldallal, kö­vethetjük mindkét fél mozdulatait és életmódját. A szerző személyes tapasztalatai alapján számol be er­ről az uj világról, ahol nemcsak spanyol harcol spa­nyol ellen, hanem Európa egyik fele Európa másik fele ellen. Aki elolvassa Holló könyvét, az feltétlenül közelebb jut a mai spanyol viszonyok megértéséhez. — Szomorú vasárnap. Ezzel a cimmel egy dal indult el Budapestről, amely bejárta az egész világot. Azt mondják, hogy a „Szomorú vasárnap“ olyan szomorú, hogy sokan öngyilkosságot követtek el miatta. Jávor László, a fiatal iró, aki a kesergő és immár világhírű dal szövegét irta, népszerű versszövegének címét most felhasználta egy regény címéül. A „Szomorú vasár­nap“ című regény egy mai pesti szerelem története. Kétségtelen, hogy a szerzőben van stiluskészség, el­beszélőképesség, meseszövése szines és szövevényes. Ha a Szomorú vasárnap regény nem is fogja a Szo­morú vasárnap dalt népszerűségben felülmúlni, azért bizonyos, hogy megtalálja az utat az olvasóközönség­hez. Jávor László könyve a Nova kiadásában jelent meg. — Molnár Lajos: Pásztori kürtszó. Egyházi beszé­deit és előadásait gyűjtötte össze szép kötetben ezzel a cimmel Molnár Lajos dunavecsei református lelkész. Egy jó pap és egész ember szólal meg az oratori szépségekkel megirt s mégis puritán szellemű beszédekben, amelyek ol­vasmánynak is üditőek az elmélkedés s testi és lelki nyu­galom óráiban. Egyszerű igazságaik és hangjuk melegsége kellemes erőszakkal ragadják ki az embert a mindennapi élet sivárságából. Okos és hasznos könyv. És nagyon szép is. — Pannonhalmi Szemle. Most jelent meg a pan­nonhalmi Bencés-rend hatalmas folyóiratának, a Pan­nonhalmi Szemlének ezévi utolsó száma. Az uj füzet igen érdekes cikket közöl dr. Radó Polikárp tollából az abessziniai etióp egyházról, amelyben most törté­nelmi átalakulás megy végbe az olasz hódítás foly­tán. Értékes dolgozat dr. Bánhegyi Jób „Testalkat és jellem“ cimü tanulmánya is. Dr. Lovas Elemér Pannon­halma környékének őskori életéről, Kelemen Krizosztom az ifjúság helyzetének sorsdöntő fordulatáról, dr. Mi­hályi Ernő Szent István közeledő jubileumáról, dr. Szalag Jeromos pedig a spanyolországi eseményekről irt hatalmas tanulmányt. A folyóirat szerkesztője dr. Strom.- i mer Viktorin. CSILLÁRT nikkel- és fakombináció. METEOR csillárgYárban vásároljon f Éjjeli szekrény iámpa 4.20 3+Hángu csillár ■■ 16.— 3+1-lángu csillár „ iqßn 6.00 Villamos vasa[ó(k,s í0‘1 Jjcgnagyobb választék! Készletre is! Podmamczky-uUa 27 Váci'Utoa 2. József-körut 44. Kérjo most megjelent Vámház-körut 11. árjegyzékünket! Erzsóbet-körut 13. Margit krt 50. (lerakat) gyasztós) üzletek: ?ócs Miskolc Győr lebrecen '»zeged ^)or.a' Gyöngyös)kat RÁDIÓT IS METEOR-nál! FŐVÁROS — Nem Jelebbezték meg az alpolgármester-vá­lasztást. December 9-én választotta meg a főváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése Schuler Dezsőt Budapest alpolgármesterévé. Most járt le a választás elleni törvényes tizenöt napos felebbezési batáridő. Schuler Dezső alpolgármesterré választása elien íelebbezés nem érkezett, igy a közgyűlési ha­tározatot a főváros vezetősége a belügyminiszter ut­ján ma kormányzói megerősítés végett felterjesztette. —- Tisztviselőáthalyezések a városházán. A pol­gármester a közszolgálat érdekében ma több tiszt­viselő áthelyezése iránt intézkedett, akik túlnyo­mórészt az újonnan létesült légvédelmi ügyosz­tályba kerültek. Della Donna Mihály főjegyzőt a polgármester a közegészségügyi ügyosztályból a lég­védelmi ügyosztályba, innen Tőkés Gyula tanács­jegyzőt a közegészségügyi ügyosztályba, Székely Ádám főmérnököt, Szederjey Jenő mérnököt, Gerő László segédmérnököt a magasépítési ügyosztályból, Förster Rezső vegyészt a vegyészeti intézetből a lég­védelmi ügyosztályba, Birkás Géza segédfogalmazót a levéltárból a XI. kerületi elöljárósághoz, Szimélyi Károly számvevőségi mérnököt a központi számve­vőségtől a magánépitési ügyosztályba, Baranyai Fe­renc számvevőségi tanácsost és Beke Pál számve­vőségi tisztet a Segitőalaptól a központi számvevő­séghez helyezte át. — Ügyosztályok ügykörének módosítása. Eddig a nem közterületre eső és az esetleges magasépítéssel kap­csolatos ut-, csatorna- és kisvasutépitési, fenntartási, to­vábbá javítási ügyek a XIII. magasépítési ügyosztály hatáskörébe tartozott. A polgármester most rendeletben úgy intézkedett, hogy a jövőben ezek a munkálatok a tanácsi II. ut- és csatornaépítési ügyosztály hatáskörébe tartozzanak. — Uj szakorvosok. A polgármester dr. Pilter Sándort a belbetegségek, dr. Zimmermann Arankát a kórszöveti és kórvegyi vizsgálat, dr. Reich Emmi férj. Pikier Györgynét a gyermekbetegségek, dr. Balogh Albertet a hugy; és ivar­szervi bántalmak, dr. Ágoston Tibort a testegyenészet és dr. Kovács Endrét a fogászat szakorvosa cím használatára jogosultnak elismerte és nevezetteket a szakorvosok név­jegyzékébe felvétette. —- Élelmiszerárusitás újévkor. Újév napján a nyílt élelmiszerárusitási üzletekben, a kerületi vásár- csarnokokban és a nyílt élelmiszerpiacokon reggel 7 órától réggel 8 óráig, tehát egy órán át szabad min­dennemű élelmiszert árusítani. Délelőtt 10 óráig, a zöldségfélék, fűszeráruk, balfélék, valamint élő- és vágott baromfi kivételével, minden más élelmiszer árusítható. A húsipari termékek a nyílt husárusitási üzletekben reggel 7 órától este 7 óráig, a kerületi vá­sárcsarnokokban és a nyílt élelmiszerpiacokon reg­gel 7 órától déli 12 óráig és délután 5 órától este 7 óráig árusíthatók. Az élelmiszor-nagyvásártelepen Újév napján az árusítás szünetel s ugyancsak zárva kell tartani ezeken a napokon az iparcikkte:ók áru­sítására berendezett üzleteket is. — Tervpályázati hirdetmény. A Fővárosi Közmun­kák Tanácsa az óbudai hid budai feljárójának szabályo­zására, ‘ rendezésére és beépítési módjának megoldására nyilvános tervpályázatot hirdet. A tervpályázatot 1937 március 2-án déli 12 óráig kell a Fővárosi Közmunkák Tanácsa segédhivatalában benyújtani. Amennyiben a bí­rálóbizottság erre érdemes terveket hoz javaslatba, úgy a tanács a beérkezett pályaművek közül három darabot egyenként kétezer, hat darabot pedig egyenként egyezer pengővel megvesz, illetőleg dijaz. — Aranyérnél és bedugulásnál, valamint az ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! ro­hamok esetén reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüviz csakhamar kellemes megkönnye- bülést eredményez. Az orvosok ajánlják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék