Pesti Hírlap, 1937. május (59. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-20 / 112. szám

1937. május 20., csülőrfSk, PESTI HÍRLAP 7 Kezébe vette már az uj csomagolású SENATOR BLOK cigarettapapírt? Észlelte már a különbséget? Eszébe jutott, mennyivel nagyobb értéket jelent a kemény­fedelű kötés? A váltakozó oldalon egyenkint kitéphető, lehelletfinom papír? A mézgázott szél? Az egész, egyetlen szalagból készült cigarettapapír elrendezésének ötletessége? Ások anyag- és munkatöbblet? Ára mégis csak 12 fillér! A ragasztható szél folytán előre is elkészítheti cigarettáit! Szívás közben nem esik szét! A dohány ízét nem befolyásolja! A lapokat nem kell keresgélnie! Uyiirődéstől és piszko- lódástól a csomagolás megóvja! A legújabb, a legjobb, a legolcsóbb: ez a SENATOR BLOK cigarettapapir! Ezentúl csak ezt használja! Kérje bármely dohányárusnál, — ha még nincs, sürgősen rendeltesse meg! Rákoskereszfuron, az olasz hősök sírjainál A H6sök teréről a Stefánia-uton, a Kerepesi-utón, a rákosi katonai gyakorlótéren és a külső Jászberényi- utón át vezetett 111. Viktor Emánuel útja a rákoske­resztúri katonai temetőhöz. A rákosi gyakorlóteret rendőri kordon zárta le, de Kőbánya legszélső utján, a külső Jászberényi-uton, már sürü csoportokban álltak az emberek, főként kőbányai munkások, hogy az olasz királyt és császárt köszöntsék. A Sörgyárak hatalmas ipartelepei fel voltak lobogózva, az útvonal mentén is­kolák, kórházak díszes külsőt öltöttek, a rákoskeresz­túri gyüjtőfogház faláról is három nagy zászlót lenge­tett a szél. A katonai temető bejáratánál már nagy tömeg állott, az olasz hősök Sírjait viszont erős rendőr­kordon vette körül. Meghatóan szép volt a katonai temető. Az olasz hősök sírjaihoz vezető széles utat átépítették, ötszáz rózsafa került az újonnan elkészített gyöptáblákra. Az olasz hősök közös emlékkövét száz babéría vette körül, mig a Sírok között vezető utacskákat mintegy 3ÖQ0 darab friss cserepes virággal szegélyezték. A bejárathoz került a magyar elmer. A címer és a címert övező, sárközi jellegű füzér — élő virágból készült. Kisebb és nagyobb zászlók egész tömege piros-fehér-zöld falat vont az olasz sírok köré. Egy nagy olasz zászló került az emlékműre is, mig az emlékműhöz vezető útra vas­tag fekete szőnyeget terítettek. Az olasz hősök sírjai előtt állt fel az első számú határőrezred diszszázada zászlóval és egy nagy kato­nazenekarral, amelyet a második honvédgyalogezred és a határőrezred zenekarából állítottak össze. A te­mető bejáratánál bárcziházi Bárczy István államtit­kár a kormány, Rapaich Richárd lovassági tábornok a honvédség és Kaiafiáth Jenő főpolgármester várt az olasz királyra. Ugyancsak itt helyezkedett el vitéz Váry Bála ezredes, a hősi temető főfelügyelője és Lasner Zoltán rendőríőtanácsos, a kivezényelt rendőri karhatalom parancsnoka. Pontosan háromnegyed 5 órakor gördült az olasz király udvari gépkocsija az olasz hősök temetője elé. A király mellett a gépkocsiban gróf Cíano külügymi­niszter foglalt helyet. A diszkiséret tagjai tizenegy gépkocsiban követték az olasz király autóját. A disz- kisérethez tartozott vitéz Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka, Szendy Károly polgármester, Salamon Géza tanácsnok és Ferenczy Tibor főkapitány is. 111. Viktor Emanuel király és császár először Rapaich Richárd. lovassági tábornok, majd vitéz Váry Béla ezredes jelentését fogadta, azután ellépett a dísz­század arcéle előtt. A zenekar az olasz himnuszokat játszotta. Majd gróf Ciano kíséretében a díszes emlék­műhöz ment, amelynek talapzatára egy két méter át­mérőjű babérkoszorút helyezett el. A koszorú kék sza­lagján, a gyönyörűen kihimezétt királyi koronák alatt a V. E. és az E. betűk olvashatók. Perceken át szótlanul időzött III. Viktor Emanuel az olasz hősök budapesti emlékműve előtt, azután a jelenlevő katonai előkelőségek kíséretében hosszabb sétát tett a sirok között. A sirok mellett égtek a mé­csesek. Őfelsége melegen érdeklődött a hősi temető kertészete iránt is, annyira megnyerték tetszését a gyönyörű dísznövények és virágok az olasz sirok kö­rül. Mintegy tizenöt percig időzött Viktor Emanuel a hősök temetőjében, azután elköszönt a katonai és a polgári előkelőségektől, beült kocsijába, amelyben újra gróf Ciano ült a király mellé. Elfoglalták he­lyeiket a kiséret tagjai is és a hosszú kocsisor ismét útnak indult. Most mór a főváros felé. A temető kapujában III. Viktor Emanuel kiha­jolt a gépkocsi ablakán, visszatekintett az olasz sirok felé, majd pedig igen barátságosan fogadta a nagy tömeg köszöntését. Tizenkét perccel később már äz Erzsébethidon robogott a hosszú kocsisor. let“ cimü operájából; Lehár „Éva keringője“; Áb­ránd Puccini „Tosca“ cimü operájából; Egyveleg Lehár „Mosoly országa“ cimü daljátékából; Áb­ránd Leoncavallo „Gli Pagliacci“ cimü operájából és Ábránd Puccini „Bohémélet“ cimü operájából. A disxebéd résztvevői A diszebédre hivatalosak voltak: Mária savoyai ki­rályi hercegnő, gróf Ciano olasz külügyminiszter, gróf Mattioli Pásqualini, a királyi és császári ház minisz­tere, ASinűri di Bernézzo márki, a király és császár első tábornokhadsegéde, Leonórái di Casalino grófnő udvarhölgy, Negrotto di Cambiaso márkinö udvarhölgy, Martellíni Nob. dei Conti Parravicino, Mária savoyai királyi hercegnő kísérője, Bonetti ellentengernagy, szol­gálattevő hadsegéd, gróf Solaro del Borgo, a királyné és császárné díszkisérője, gróf Mella di Sant’Elia első udvari szertartásmester, Marini Clarelli márki szertar­tásmester, gróf Leonardi di Casalino, a királyné és csá­szárné udvarmestere, Cordero di Montezemolo szolgá­lattevő szárnysegéd, Tornáni fregattkapitány, szolgálat- tevő szárnysegéd, Guido Rocco meghatalmazott minisz­ter, gróf di Campalto követ, protokollfőnök, Anfuso kö- vetségi titkár, a külügyminiszter kabinetfőnöke, gróf Macchi di Cetere követségi titkár, Formentini követségi titkár, Grenet követségi titkár, Clementi követségi tit­kár, Lanza d’Aycla márki konzul, gróf Bosdari alkon- zul, San Felicé márki slkonzul, Pótolta alezredes, olasz katóáai attasé, Mattioli alezredes, olasz katonai attasé és felesége, dl Nóta kereskedelmi tanácsos, Widmar Sajtóattasé, Solliotli Italo, f a budapesti olasz fasciö ve­zetője, József királyi herceg, tábornagy,. Auguszta királyi hercegnő, Serédi Jusztinián bibornok hercegprimás, An­gelo Rótta pápai nuncíus, Behidj Erkin török követ, Onnt Talas finn követ és felesége, Kobr cseh követ és félesége, Montgomery amerikai követ és félesége, Vuk- csevics jugoszláv követ és felesége, Maugras francia kö­vet és felesége, Bekszadian szovjet követ és felesége, gróf de Lalaing belga követ és felesége, Caffarelli máltai követ és felesége, Stoilloff bolgár követ és fe­lesége, Knox angol követ, Örlowski lengyel követ, Pi- pinelis görög követ, gróf Da Vinci olasz követ, Bossy román követ és felesége, Baár-Baarenféls osztrák követ és felesége, Erdmannsdorff német követ és felesége, Jöfjert észt ügyvivő és felesége, Broye svájci ügyvivő és felesége, Antin Rostem egyiptomi ügyvivő és fele­sége, Darányi Kálmán miniszterelnök és felesége, Kánya Kálmán külügyminiszter, Széli József belügymi­niszter és felesége, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter és felesége, Bornemisza Géza iparügyi miniszter és fe­lesége, Bóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz­ter és felesége, Lázár Andor igazságügyminiszter és fe­lesége, Röder Vilmos honvédelmi miniszter és felesége, gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke és felesége, Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke, vitéz Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség főpa­rancsnoka és felesége, vitéz Rátz Jenő altábornagy, ve­zérkari főnök és felesége, vitéz Keresztes-Fischer Lajos tábornok, a katonai iroda főnöke és felesége, vitéz Ruszkay Jenő tábornok, Vértessy Sándor, a kabinetiroda főnöke és felesége, báró Apor Gábor rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, báró Villanj Frigyes rend­kívüli követ és meghatalmazott miniszter és felesége, bárcziházi Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár és felesége, gróf Zichy Rafaelné, gróf Erdődy Rudolf, Karafláth Jenő főpolgármester és felesége, XJray István államtitkár, Szendy Károly polgármester és felesége, Ferenczy Tibor főkapitány és felesége, Jambrekovich László osztályfőnök, gróf Teleki Gyula követségi titkár és felesége, báró Rubido-Zlchy Iván követségi attasé, vitéz Koós Miklós ezredes, első szárnysegéd, Scholtz An­dor folyamőrkapitány, szárnysegéd, vitéz Gerlóczy Gá­bor őrnagy, szárnysegéd, Németh Tibor őrnagy, szárny­segéd. A kormányzói pár dfiszebédfe a Várpalota márványtermében Horthy Miklós kormányzó és felesége szer­dán este 8 órakor a királyi Várpalota nagy már­ványtermében diszebédet adott III. Viktor Emá­nuel, Olaszország királya, Etiópia császára és He­lena Olaszország királynéja, Etiópia császárnéja tiszteletére. A királyi Várpalota fényárban várta a disz- ebéd előkelő vendégeit. Háromnegyed nyolc óra után egymásután gördültek a fogatok és gépkocsik a Várpalota udvarába és a diplomata-lépcsőhöz hajtattak. Diszöltözetben, diszmagyarban érkeztek a meghívottak, a hölgyek nagyestélyi ruhában. A ragyogó csillárok fénye visszaverődött a sorfalat álló pompás diszruhás testőrök alabárdjain. A meg­hívottak a Habsburg-teremben gyülekeztek, itt fo­gadta őket Vértesy Sándor titkos tanácsos, a kabi­netiroda főnöke és felesége és itt várták be a leg­magasabb vendégek érkezését. Pontosan nyolc órakor érkezett a Iíabsburg- terembe a főméltóságu pár és az Olasz királyi csa­lád József királyi herceggel és Auguszta királyi hercegasszonnyal. Az üdvözlések után valameny- nyien átvonultak a nagy márványterembe és he­lyet foglaltak a virágdíszben pompázó hosszú asz­tal mellett. Helena királynét és császárnét Horthy Miklós kormányzó, a Főméltóságu Asszonyt III. Viktor Emánuel király és császár, Mária savoyai herceg­nőt József királyi herceg vezette asztalhoz, Auguszta királyi hercegasszonyt Darányi Kálmán miniszterelnök, Serédi Jusztinián bíboros herceg­prímás Ormi Talas finn követ feleségét, Angelo Rótta pápai nuncius Leonardi di Casalino grófnőt, KUPARI A DubreVnik-i kSrzet legnagyobb tengeri fürdOJe. Szállodák közvetle­nül a bársonyos homoku parton, gyönyörű park közepén. Modern kéoyelmü szobák. Sport —■ tfang- verseny — Tápé. Felvilágositáet nyújt Kupari ííirdőigazgatóság. a királyné és császárné udvarhölgyét, gróf Ciano olasz külügyminiszter, pedig Darányi Kálmánnét. Az asztalfőn, a kormányzó jobbján Helena ki­rályné és császárné, balján Mária savoyai her­cegnő foglalt helyet, velük szemben ült III. Viktor Emánuel király éá császár, jobbján a Főméltóságu Asszonnyal, balján Auguszta királyi hercegasz- szonnyal. Helena királyné és császárné jobboldali szomszédja József királyi herceg volt, aki mellett Darányi Kálmánná ült, az ő szomszédja viszont gróf Ciano olasz külügyminiszter volt. Mária sa­voyai királyi hercegnő balján Serédi Jusztinián hercegprímás ült, mellette Onni Talas finn követ felesége. A Főméltóságu Asszony jobboldali szomszédja Angelo Rótta apostoli nuncius volt, őmellette ült Leonardi di Casalino grófnő udvarhölgy, Auguszta királyi hercegasszony balján Darányi Kálmán mi- j niszterelnök foglalt helyet, mellette Negrotto di j Cambiaso márkinő, udvarhölgy. Amikor a kormányzó Helena királynővel és császárnővel a nagy márványterembe lépett, Ma- gyary Imre és cigányzenekara muzsikálni kezdett és a diszebéd ideje alatt váltakozva hangversenye­zett az 1. honvédgyalogezred zenekarával, amelyet Figedy Sándor vezényelt. A diszebéd étrendje a következő volt- Consommé Florentine Supréme de Fogas Sauce Vin Blanc Seile de Chevreuil Garni Sauce Cumberland Poularde á la Gelée Moderne Asperges en Branches Sauce Mousseline Pudding au Chester Bombe Camargo Fraises-Dessert Sherry, Szentgyörgyhegyi 1930, Egri bikavér 1928, Moot Chandon Imperial és tokaji aszú voltak a felszolgált italok. Magyary Imre és cigányzenekara mindvégig magyar dalokat játszott, a honvédzenekar műsora a következő volt: Ábránd Mascagni,.Parasztbecsü­Közműves villatelkek Baján Szent Imre városban, az Aga-, Daróczj-, Bu- daörsi-ut között, a volt Ringer szanatórium, jelenleg Cisztercita Rendház parkja mellett többéves részletfizetésre. Erdklődni Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt.-nál, Mester­utca IS—17. Telefon 1—448—47, vagy a hely­színen, Ibrahim-utca 3. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék