Pesti Hírlap, 1942. április (64. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-28 / 95. szám

SZÍNHÁZ-ZENE '* Operaház. A vasárnapéit! „Truba- dur“-nak Ebe Stignani fellépése adott különleges érdekességet és vonzóerőt A nagyszerű olasz művésznő tavaly ezzel a szerepével hódította meg egy csapásra a budapesti közönséget és ezzel kezdte meg most rövid vendég­játékát. Óriási sikere megismétlődött, ami természetes, mert ily csodálatos szép, hatalmas és mindenre képes drámai alt a legnagyobb ritkasági ér­ték s oly lenyűgözően mély, emberi és megrázó operai alakítást, mint Stig- nani Azucenéja, ugyancsak ritkán hallani. Magyar szereplötársai Rigó Magda., Laczó, Palló és Littasy voltak, Failoni vezényelt. — Délután a Ba- jazzókat adták három uj szereplővel. Neddát Szabó Gizella énekelte, a kez­deti elfogódottság elmúltával eléggé fölszabadultam a különösen szép ma­gas hangok csengő varázsával. Játé­kában is voltak sikerült mozzanatok. Reményi József (Silvio) baritonjának viszont épp a magasság a gyönge pontja, egyébként kellemes öblös hang, de le kell szoknia a szorításról. Kitűnő uj személyesitőt kapott Beppo pojáca a kellemes hangú, szövegmon­dásban, játékban mintaszerű Szabó Miklós személyében. Caniót Halmos énekelte, a prológust és Toniót Jám­bor, akinek er egyik legjobb szerepe. Iv. • Zenekari est. Jóképességü német karmester, Hans v. Swarowsky mu­tatkozott be vasárnap a Zeneakadé­mián. A Hangversenyzenekart diri­gálta s eléggé- bensőséges kapcso­latba tudott kerülni az odadóan mu­zsikáló testülettel. Hatásosan szólalt meg a Tannháuser-nyitány, gondos kidolgozásban Brahms Handel-té- mára irt variáció-sorozata. Beetho­ven IV. szimfóniájának előadásában is méltányolhattuk a szabatos, stilhű karmesteri felfogást. A romantikus hangvilágot a műsoron Schumann zongoraversenye képviselte, Ditrói Csiby József költőien átérzett, finom billentéssel színezett előadásában. (i.) • Szabados Béla-emlékest. Az Or­szágos Dalos Szövetség budapesti ke­rülete muzsikában állít emléket Sza­bados Bélának, a~~ Zeneművészeti Fő­iskola kiváló tanárának, a Magyar Hiszekegy szerzőjének. Az emlékesten dr. Purébl Győző emlékezik meg Sza­bados Béláról, a zeneköltő műveiből pedig az első honvédgyalogezred ze­nekara, Fodor János, a vakok Homé­rosz énekkara, a Budapesti Polgári Dalkör, Miklóssy Irén és a MÁV gép­gyári Acélhang Dalegylet adnak elő részleteket Az emlékest szerdán, f. hó 23-én lesz a Zeneakadémián. • Virrasztók. A költészet örökké­valóságát személyes élményként át­érezve, halálos csendben, majd meg- megujuló tapsviharban hallgatta meg szombaton a Vigadóban rendezett irodalmi esten a termet zsúfolásig megtöltő közönség a szabadsághar­cot követő elnyomatás allegorikus költeményeit. A költő, adott időben és helyen, versben örökíti meg lelké­nek megFezdüléseit. Később múlnak az évek, más idők jönnek, a sorok mögött lüktető élet egyre messzebb lesz tőlünk, már csak a forma szép­sége kap meg, vagy ha a tartalmat keressük, „beleilleszkedünk“ a költő korába — amikor hirtelen kigyull- nak a szavak, minden sor színt, len­dületet és életet kap, a költő ismét közöttünk jár, helyettünk beszél. Ez történt szombaton a Vigadóban is. Kárpáti Aurél bevezetőjének felol­vasása után Baló Elemér az egész estnek címet adó verset, Vajda Já­nos „A virrasztók“ c. költeményét adta elő. A műsor során Tőkés Anna, Szendrő József, Pásztor János, Bánki Zsuzsa és Gábor Miklós aratott még megérdemelt sikert. (—stb—). Strawinsky: Zsoltár szimfónia Művelődés Háza IV. 28. kedd. 8 óra. Budapesti Kórus, vez.: Bárdos. g festi Hírlap 1942 ápr. S8, Eeffd * A Nemzeti Színház Bibö Bajos pa­rasztdrámája, a „Hibások“ után május 23-án Shakespeare „IV. Henrik“ cimil két részből álló drámájának egy estére összevont előadását tervezi „Falstaff“ cí­men. Itt kell megemlítenünk, hogy té­vesek azok a kombinációk, amelyek a „Windsori vig nők“ felújításáról imák, amelynek szintén Falstaff a főszereplője. A darab szereposztása most van folya­matban, de Falstaff szerepét nem Csor- tos Gyula fogja játszani. A Nemzeti Kamara Színház a „Kon­cert“ előadásai után uj fiatal magyar szerzőt avat Hubay Miklós személyében. Hubay társadalmi színműve valószínűleg „Hősök nélkül“ címen kerül majd elő­adásra. Ezt az előadást a Nemzeti Szín­ház bérlői a Kamara Színház épületé­ben fogják bérletben megtekinteni. Jazzmajális,V.3. Vigadó, 8. Kállay Miklós nagy sikert aratott ja­pán tárgyú drámáját, a „Roninok kin- csé“-t még ebben az évadban felújítja a Nemzeti Színház. A mozgásművészeti beállításra a színház az Olaszországból hazatérő Millos Aurélt kéri fel, aki an­nakidején á darab játékmestere volt. A díszleteket Jaschik Almos tervezte, a rendezést ismét Németh Antal igazgató végzi. * Az orosz hadszíntérre tartó német tábori front-szinházvonat művészgár­dája vasárnap zenekarával és műszaki személyzetével parádés előadást tar­tott a Horthy Miklós Nemzeti Sport- csarnokban. * Horváth Árpád vezetése alatt két nap óta folynak a Fővárosi Operettszinház tavaszi.zenés vigjáték-ujdonságának pró­bái. Cime „Kata-Kitty-Katinka“ lesz, szövegét Vécsey Leó, zenéjét Hegedűs Tamás irta. A vidám tavaszi darab fő­szerepeit Kosáry Emmi, Déri Sári, Raf- fay Blanka, ifj. Latabár Árpád, Mada­rász László, Solthy György és Pártos Gusztáv játsszák. * A magyar-német művészcsere kereté­ben pénteken este tartották meg a nagy­váradi református kultúrpalota díszter­mében Grete Lorweg zongoraművésznő és Franz Schmidtner hegedűművész hangversenyét. A közönség soraiban megjelent dr. Cziffra Kálmán vármegyei főispán, dr. Soós István polgármester, Lurtz Edward német konzul és számos előkelőség. A közönség nagy ünneplés­ben részesítette a művészeket. # „Bajtársak a bajtársakért“ címmel nagyszabású szinészparádét rendeznek a volt karpaszományos színészek és zené­szek a fronton küzdő, bajtársak javára május 3-án d. e. Fővárosi Operettszin- házban. A nagyszabású műsor keretében a legkedveltebb művészek lépnek fel és előadják Baróti Géza háborús életké­pét is. . * Vasárnap, május 3-án d. e. 11 órakor tartja az idei szezonban az utolsó gyer­mekelőadást az Uj Magyar'Szinház. Szín­re kerül a „Csipkerózsika“ cimü tün­dérmesejáték 3 felvonásban.-Jé Az Andrássy Színház pénteken, május 1-én 8 órakor tart nyilvános főpróbát Barabás Pál „Gazdátlan asszony“ cimü színművéből. A főpróba tiszta jövedel­mét a színház a Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének és a Szinészegyesü- let Nyugdíjintézetének juttatja. Bádiók szakszerű javítása és külön­legességek nagy választéka Sternberg hangszergyárban, Rákóczi-ut 60. Magyar öktflvivógy őzelem a Morvátok ellen Kétezernél jóval több érdeklődő fog­lalta el a sportcsarnok nézőterét a magyar-horvát ökölvivómérkőzésen, amely kitűnő sportot nyújtott és 12 :4 arányban biztos magyar győzelemmel végződött ' Légsulyban a horvátoknak nem volt versenyzőjük és kérelmükre könnyü- sulyban két pár mérkőzött. Törpesuly- ban Bogács pontozással győzött Matics ellen. Pehelysúlyban Torma I erőfö­lénnyel végzett Maglica ellen. Köny- nyüsulyban az első mérkőzést Dev- csics nyeri meg Vojnovich ellen, mig Papp kiütötte Hrbicsot Váltósulyban Torma II pontozásos győzelmet aratott Ticsics ellen, közép- súlyban Krleza megérdemelten szer­zett pontozásos győzelmet Csontos el­len. Félnehézsulyban Jászaival szem­ben az utolsó menetben küzdésre már képtelen Hladnit leléptetik. Végül ne­hézsúlyban Szolnoki győz ugyan, de ellenfelét, Sikicset érthetetlenül kiszá­molják. Az tJszószÖTetség- nj vezetősége Izgalmas lefolyású volt a Magyar Úszó Szövetség most megtartott 35-ik évi közgyűlése. A nagy választási harc után előrelátható volt, hogy a heves küzdelem az egyik pártcsoport veze­tőinek kiválásával végződik. A választás dr. Balogh László ügy­vezető elnök ellen dőlt el, dr. Belez- nay László társelnök már megelőzően visszalépett a választás előL Harc volt a két szövetségi kapitány személye körül is. Dr. Wanie ellenfele dr. Csik volt, Némethi. pedig Vértesy. A 225 szavazatból dr. Baloghra 55, dr. Ősik­re 57 és Vértesy re 72 szavazat esett. Az uj vezetőség tagjai az egyhan­gúlag megválasztott vitéz ifj. nagybá­nyai Horthy Miklós elnökön és dr. Felkap Ferenc és Schmidt József társ­elnökökön kívül: Rajcsányi Ferenc ügyvezető elnök, dr. Damay László, dr. Várnagy Elemér, Fehér J. István és dr. Ivády Sándor alelnök. Egyhan­gúlag megválasztották főtitkárnak Mé- ray Jánost. Szövetségi kapitány úszás­ban dr. Wanie András és vízilabdában Németh János. A közgyűlést, amely délelőtt fél 11 órától délután fél 6 óráig tartott, ün­nepélyes aktus fejezte be. Dr. Felkay társelnök a szövetség ajándékát adta át Novák Ilonának, a legeredménye­sebb versenyzőnek. A Hősdk-emlékversenyén a tőrvívást dr. Hay nyerte meg Az Athletikai Club hagyományos nagy versenyének, a Hősök emlékver­senyének első részét, a tőrvívást nagy érdeklődés mellett most rendezte meg a MAC. A döntőben a MAC részéről négy, a HTVK részéről három, vé­gül a BEAC és a BBTE részéről egy- egy vívó szerepelt. Győzött dr. Bay BEAC 7 gy, 2. Be- dő HTVK 6 gy, 3. Hátszeghy HTVK és 4. Maszlay HTVK 5—5 gy, 5. Gerevich MAC 4 gy, 6. Nikolics BBTE 3 gy, 7. Palócz MAC, 3. Berzsenyi MAC és 9. Pesthy MAC 2—2 győzelemmel. A kardvívás előmérkőzéseit szerdán tartják meg a fővárosban, mig a dön­tőkor vasárnap lesz Újvidéken, a le­venteotthon színháztermében. SPORT ANDRÁSSY SZÍNHÁZ Szombaton, május 2-án, először: Gazdátlan asszony Barabás Pál vig játéka. Bulla Elma, Vaszarj Piri, Hajmássv Miklós, Latabár Kálmán, Mihályfi Béla, Haraszthy Mich , Pénteken, május 1-én, este 8 órakor, nyilvános főpróba az újságírók és szinészegyesület nyugdíjintézete javára. tjpesl labdarugói hét góllal győzteK Nagyvárad ellen A vasárnapi bajnoki forduló kima­gasló eseménye az Újpest 7 : 0 arányú győzelme Nagyvárad ellen. Tizezemél többen voltak kiváncsiak a nagyvára­diak budapesti vendégszereplésére. A várt nagyvonalú játékot azonban csak Újpest mutatta és a játék lefolyása alapján az eredmény ebben az arány­ban is megérdemelt. A nagy eredmény nem javította meg Újpest helyezését, mert a WMFC is, a Szolnok is megszerezte a pontokat, ha nehezen is, egy-egy gólos különbö­zette!. Á Ferencváros Salgótarjánon az utolsó percekben rúgott két góllal mentett meg egy pontot; ezen a mér­kőzésen dr. Sárost szerezte meg a Fe­rencváros századik gólját A Szegedi Vasutas Tihanyi közép­csatár révén győzött az Elektromos el­len, végül Szeged a Gamma ellen Tóth kapus, valamint Kalmár és Toldi nagy formájának segítségével győzött. Kal­már rúgta Szeged négy gólját. Eredmény: Újpest — Nagyvárad 7:0, WMFC—Kispest 4 : 3, Szolnok—Diósgyőr 3 :2, Salgótarján—Ferencváros 4 :4, Sz. Vasutas—Elektromos 4 : 3, Szeged—Gam­ma 4 :2, Kolozsvár — MÁVAG 2:1 és Újvidék—Lampart 2 :1. Sorrend: WMFC 38, Szolnok 36, Újpest 33, Szeged 29, Ferencváros és Gamma 28, Nagyvárad 27, Kispest 25, Elektromos 23, Salgótarján 22, Diósgyőr 21, Újvidék 19, Kolozsvár 17, Lampart 16, MÁVAG és Sz. Vasutas 11 ponttal. A vasárnap az FTC-pályán megtar­tandó magyar-német válogatott labda­rugó mérkőzésre jegyek elővételben kap­hatók a Pesti Hírlap Vilmos császár-ut 78. sz. alatti főkiadóhivatalában. A háromcsoportos nemzeti bajnokság­ban a Mátyás-csoportban nagyon meg­erősödött a Törekvés első helye a Deb­receni Vasutas elleni 5 :3 arányú győze­lemmel. A debreceniekhez felzárkózott Marosvásárhely. A Rákóczi-csoportban a Vasas egyik ellenfele, a Beszkárt Kassán megbotlott és csak az egyik pontot sze­rezte meg; jól áll még az egy mérkőzés­sel kevesebbet játszott B. Vasutas. A Zrínyi-csoport élén vezetőváltozás kö­vetkezett be: a győri ETO-val szemben alulmaradt Szombathelyt felváltotta az első helyen a helyi rivális, a Haladás, amely Tokod ellen győzött. A sokáig élen állt Érsekújvárt a harmadik hely­ről leszorította a soproni Vasutas. Meghalt áz első magyar sportfotori- porter. Nagy részvét mellett kisérték utolsó útjára Pobuda Alfrédot, az ismert és népszerű fényképészmestert. 50 éven keresztül minden nagyobb sportese­ménynél feltűnt fényképezőgépével. Is­mert minden sportolót és öt is ismerte mindenki. Számos kitűnő fölvétele je­lent meg évek során lapunk hasábjain. Az 1928. évi Kézműipari Kiállításon nagy aranyéremmel tüntették ki. Nagy szere­pet játszott a Fényképész Ipartestület­ben, melynek egyik alapitója és több mint 10 évig pénztárosa volt. — _ # é s derékfájás, idegesség, émelygés, tisztátalan teint gyakran csak az emésztési zavaroknak következménye. Elsőrangú cégekkel keresek össze­köttetést ipari nyerstorma, iirnaliszt nagybani szállítására. Távirati aján­latokat kérek vagononként határtól. Paul Wildner, Hamburg 11, Hüxter 14 Hogyan összhangositsunk magyar nótái harmonikára Megtanít magánúton is bármilyen dal­lam helyes kiséretszerkesztésére. (Szem­léltető dalokkal.) Ára 5 P. Megrendel­hető : Reichert Ferenc, Pestszentimre. Könyvkereskedésekből is. A Keddi üget« ver senyéit program m ja Az I-ben Várva-várt, Indus, Iskolás, * II-ben Farsang és Magnézium, a Ill-ban Dongó és Titán közül várjuk a nyerőt. A Kovács-lovak 100 méteres hátrány­nyal startolnak a 2100 méteres verseny­ben. A IV-ben huszonegy lovat jeleznek indulónak. Amatőrök hajtanak. Csak­ugyan és Fekete Barát közül kerülhet kt a győztes, mig.Nebojsa, Urpéter vagy Bob meglepetést okozhat. Az V-ben Dancsi, Csatár, Négus II. és Csalafinta az esélyesebbek. A VI-ban Bengész (Raymer) és Ciráda Mir (Wiltshire), a VII-ben Erény és Századkürtös, a VIII- ban Galiba vagy Dana B. lehet a nyerő. Dévény megbízhatatlan, Fraknó 27.6-os ideje talán téves mérés eredménye volt. A IX-ben Jónás gondozottai és Pamuki Barnalány, a X-ben Csatár II. és Etes, a XI-ben pedig Nestor II. és örvény vi­szik a legjobb esélyt a starthoz. Utóbbi futamban a sok nyeretlen közül Ger­gely, Peter Watts és a már sokszor jól futott Citera Mir is figyelmet érdemel. A leghátulról startoló, de már versenyt nyert Eszter D. pedig — menőkedvében — legelső lehet. A vasárnapi lóversenyek eredményei Vasárnap a Háromévesek nagy hen­dikepje látványos' végküzdelemmel vég­ződött. Mameluk, Botond, Orbán, Marus és Perzsa a bírói ítélet szerint egymástól nyakhossz, rövid fejhossz, nyakhossz és nyakhossz távolságra futottak át a cél­vonalon. A két első közül a jobb lovas, Weissbach személyében, Mameluk .nyer­gében ült, akinek az adott esetben igen nagy szerepe volt abban, hogy lova el­nyerhette a tízezer pengps dijat. Nagy­szerű lovaglást láttunk ismét Nagy Gá­zától is, aki adott jelre az ideges Kont- rást valósággal „kilőtte“ a starttól. Klim- scha Albertet viszont a stewardok fele­lősségre vonták Simonéi egyenlőtlen fu­tása miatt, de a kapott felvilágosítást kielégítőnek találták. Esch Győzőt a bal- szerencse kisérte, Pattogó nevű gondo­zottja ugyanis versenyközben súlyos láb­sérülést kapott, úgyhogy Esch megállí­totta és leszállt a nyeregből. Nyert vég­re Tenor is. Legjobban a kabala-játéko­sok szerepeltek: a vasárnapi nyolc fu­tam közül ugyanis négy futamban az I- es lovak, sőt az ötödik futamban a II- es számú ló aratott győzelmet. I. 1. Tyukodi (Kajári), 2. Úttörő. Fm.! Baku, Tiresome, Gajdas. Háromnegyed­hossz, ötnegyedh. Tót: 10:20, 12, 14, 57. —• II. 1. Kontrás (Nagy G.), 2. Nemere IL, 3. Divination. Fm.: Baltic Baron, Corso, Pattogó, Déda. 2 és félh., fejh. Tgt.: 10:30, 18, 28, 15, 499. — III. 1. Simonéi (Klim- scha Á.), 2. Lancelot. Fm.: Piccador. 1 h„ 5 h. 10:32, 52. — IV. Háromévesek nagy hendikepje (1600 m.). 1. Mameluk (Weiss­bach), 2. Botond (Alt), 3. Orbán (Horváth B.). Fm.: Berkes, Pityke, Domnisoara, Zsebmetsző, Vihorlát, Szalmaláng, Hugó, Buzakalász II., Marus, Perzsa, Tündér­álom. Nyakh., rövid fejh. Tót: 10:72, 22, 35, 77, 324—1354. — V. 1. Dugó (Gill), 2. Várnagy, 3. Harcias. Fm.: Derwish, Co­mo, Virtus II., Durmitor II., Senorita, Lidérc. ötnegyedh., nyakh. Tot: 10:39, 16, 19, 19, 85—117. — VI. 1. Tenor (Máté), 2. Ipolyság, 3. Kongó. Fm.: Happy Boy, Jew Boy, Torma, Marianne, 'Primula, Maharadzsa. Félh., félh. Tot.: 10:151, 42, 24, 14, 653—513. — VII. 1. Kőbánya (Csa­ta), 2. Aratás. 3. Rolleboise. Fm.: Mun­kás II., Ghazl, Gábor, Hortobágy, Matyó, Csibike. Ötnegyedh., nyakh. Tot.: 10:43, 18, 41, 20, 615—134. — VIII. 1. Lator (Félix), 2. Lívia. Fm.: Siber, Fruska, Csalafinta, Etele. 1 és félh., félh. Tót: 10:28, 20, 28, 156. Legelsórangu oégeknél előkelő kelen gyé­hez készült vadonatúj luxus holmi úri háznál csak privátnak eladó. Csip­kés fodros batiszt diszágyhuzat, hernyó- selyem firenzei disztakaró, 12 drb. francia ágyra való 225—240-es lenváeaon- lepedő, 4-S nagyméretű lendamaszh-törüh köző stb. D. u. 3—6-ig, II., Margit- rakpart 23., ni. 3. 2852 LÓVERSENY Megvételre keresünk 100—190 kVA-es, 380 Voltos 80 periódusa, üzemképes v forgéáramu generátort. írásbeli ajánlat: Roessemann—Harmattá Gépgyár, Budapest—Rómaifürdő. SZÍNHÁZAK OPERA (3, Vt8) NEMZETT (3, >/j8) VIG <‘/«4, 8) PESTI (4, 8) UJ MAGYAR <‘/s4, 8) FŐVÁROSI (Vs4, 8) MADÄCH (Vi4, 8) PODIUM (5, */*9) VIDÁM SZ. (4, 8) KAMARA VAR. piti, l/t9) KOMÉDIA Ch3, Vs9) Kedd.................. S iegfried A. 24. («47) Dárday-ház III. 16. Naplemente Bolond Asvayné | Vén diófa Tahiti gyöngye IV. Henrik Uj müsori Leány a talpán Sztárszanat. Hinta-palinta Szerda ............... T urandot E. 22. Dárday-ház IV. 16. Tábornok S. Tűzvész Vén diófa Tahiti gyöngye — Uj műsor Leány a talpán Sztárszanat. Hinta-palinta Csütörtök.......... P arasztbecsüiet Arm. és sz. XII. 15.(7) Tábornok M. Bolond Asvayné Vén diófa Tahiti gyöngye — Uj műsor Leány a talpán Sztárszanat. Hinta-palinta Péntek ............... B űvös szekrény C.20. Dárday-ház VI. 16. Naplemente Tűzvész Vén diófa Tahiti gyöngye Főpróba Uj műsor Leány a talpán Sztárszanat. Hinta-palinta Szombat............. Arm. és sz. VII. 15.(7) Tábornok Bolond Asvayné Vén diófa Tahiti gyöngye Dominó Uj műsor Leány a talpán Sztársz. (6, 9) Hinta-palinta „ . du.: Mosoly országa Három mama Naplemente Tűzvész Vén diófa Tahiti gyöngye Dominó Uj műsor Leány a talpán Sztárszanat. Hinta-palinta i ä-SdfQäp este* Don Carlos (v. c.A.4) Arm. és sz. VIII. 15.(7) Tábornok Tűzvész Vén diófa Tahiti gyöngye Dominó Uj műsor Leány a talpán Sztársz. (‘/i7, 9) Hinta-palinta VIG. Szombat délután: A tábornok (szomb. d. u.-i béri. I. sor.) 0/24). — KAMARA 0/24, 3/i8). Naponta: Koncert. — ANDRÄSSY <'/24, 8). Naponta péntekig: Viharos szerelem. — Péntek: Főpróba. — Szombat: Gazdátlan asszony. — Vas. délután: Viharos szerelem, este: Gazdátlan asszony (A. béri.) — VAROSI.Kedd: A fösvény (Ifj. előad.) (3). — Hangv. (Z. I. 10.) — Szerda: A fösvény (Ifj. előad.) (3). — Csütörtök: A fösvény (Ifj. előad.) (3). Bölcsészhallgatók Segitőegyletének művész-estje O/28). — Szombat: Denevér (V. I. 8.) <'/28). — Vasárnap: VTI. kerületi leventék sportbem. O/2II). — Magyar nóta kívánság hangverseny (4). — Magyar Munkásiíjak estje. KIÉ rend. O/28). — NEMZETI BÄB5ZINJATÉK (Podmaniczky-u.-8.) (4,8). Naponta d. u: Ezüstfurulya. — Naponta este: Kacagó est. — Hétfő délután és este: Toldi. SZÍNHAZAK MŰSORA Opera. Siegfried. Wagner 3 f. zenedr. (Závodszky. Ma- Jeczky. Nemethy E.) (A. béri. 24.) Ok7). — Nemzeti. A Dár­day-ház. Kisfaludy Sándor 3 f. rajzolatja (Lehotay. Somogyi E., Rajnay) (III. béri. 16.) (^8).- — Vig. Naplemente előtt. Hauptmann 4 í. szinm. (Somlay, Fényes A., Ajtay) (8). — Kamara. Kon­cert. H. Bahr 3 f. vigj. (Makay M., Uray, Dayka M.) (%8). — UJ Magyar. Vén diófa. Szilagyi —Fényes 3 f. ope­rettje (Fedák S., Földényi. Simor E.) (8). — Fővárosi. Ta­hiti gyöngye. Se- gesdy—Dolecsko 3 f. operettje (Barabás S., Latabár Ä.) (8).- Madách, IV. Hen­rik. Pirandello 3 f. trag. (Várkonyi, Sennyei V., Gre- guss) (8). — And­rássy. Viharos sze­relem. M. Devellis— Losonczy D. 3 f. zen. boh. (Muráti L., Hajmássy, Latabár K.) (8). — Pesti. A bolond Asvayné. Harsányi 4 f. szinm. (Bajor G., Nagy, Lu­kács M.) (8). — Vi­dám Színház. Leány a talpán. Molnár— Eisemann 3 f. zen. vigj. (Kiss M., Ker­tész, Somogyi N.) (8). MOZIK MŰSORA ATRIUM. (T. 153- 034.) 4-ik hétre prol. Dr. Kovács István.— Tábori levelezőlap. (V26, 3 á 8. ^210; szomb., vas., ünn.: a/í4-kor is). BELVÁROSI HÍR­ADÓ. (T.: 181—244.) Az érc pokla. Uti­társak. Tengeralatt­járók. Magyar. Ufa és Luce híradók. D. e. 10-től éjfélig. CASINO. (.: 185— 329.) Kádár kontra Kerekes (^6, ?48, %10; szomb., v., ü.: ^4-kor is). CITY. (T.: 111-140.) 4-ik hétre prol.! Dr. Kovács István. — Tábori levelezőlap. ( aÍ6, ?48, %10; szomb., vas., ünn.: M4-kor is). CORSO. (T.: 182— 318.) Az 5-ös számú őrház (726, V2 8. Vi 10 szomb., vas., ünn.: %4-kor is). CORVIN. (T.: 138- 988). 2-ik hétre prol. Az 5-ös számú örház (5, %8, %10, szomb., v., ü.: % 3-kor is). DEC SI. (T.: 125­852.) Kádár kontra Kerekes Ok 6- %8, •/a 18; szomb.. v., ü.: &4-kor Is). FORüM. (T.188-543) Leányálmok (Mi 6, M>8), Csodatevő sze­relem (% 10) (szomb., v.. ünn.: 3-kor is). HÍRADÓ. (T.: 222- 400.) Az érc pokla. Betontörök. Tenger­alattjárók. Magyar, Ufa és Luce hír­adók. D. e. 9-től éj­félig. KAMARA. <T.: 423 -901.) Kísértés. (Na­ponta: 11, 2, 4, 6, 8, 10.) Első három mér­sékelt. OMNTA. (T.: 130­125.) Vetélytársak (5, Uá, H10; szomb., vas., ünn.: 3-kor is). PALACE. (T.: 221- 222.) 3-ik hétre prol. Mellékutca. (Napon­ta: 11 2, 4. 6. 8. 10.) Első három mérsékelt RADIUS. (Tel.: 122 -098.) Diákévek. (%6 % 8. % 10; szomb., v., iü.: %4-kor is). Vas. d, e» 11-kor: Mécs OLCSÓ JEGYAKCIÓNK Jövő heti műsorunk élén az Operaház jövő vasárnap délutáni elő­adása áll, amelyen a legnépszerűbb operaházi operett, a „Mosoly országa“ kerül színre. Há­rom bérleti estünk lesz a Fővárosi Operett- színházban. Kedden, csütörtökön és pénte­ken adjuk a nagysikerű „Tahiti gyöngyé“-t. Másik operettünk a „Leány a talpán“, amely­nek Vidám Szinházbeli előadásait péntekig bezárólag minden este adjuk. Kis színházaink közül a Pódium már csak e héten játszik, kacagtató tavaszi műsorát szombatot kivéve minden este adjuk. A Kamara Variété „Sztár­szanatórium“ cimü műsorának valamennyi előadását beiktattuk, mig a Komédiából pén­tekig adjuk esténkint a „Hinta-palinta“ utol­só előadásait Jegyakciós előadásaink rendjét a músortáb- lázatban vastag betűkkel emeljük ki. Jegyárusítás. Vilmos császár-ut 18. (Telefon: 1—122—95—94—93). — Erzsébet-körűt 1. (Telefoni 225—886), — Apponyi-tér 5. (Tel.: 1—833—99). — Krlsztina-körut 1SS. (Telefon: 1—509—24). Alajos előadása: A mai. Japán. ROYAL APOLLO. (T.: 222—002.) 4-ik hétre prol.! Dr. Ko­vács István (!i6, «48, 9410; szomb., v„ ü.: 3-kor is). SCALA. <T.: 114— 411.) 3-ik hétre prol.! III. Rickárd (ti 6, 148, 9410; szomb., v.. ünn.: 3-kor is). URANIA. (T.: 146- 046.) Tengeri farka­sok (5, 948, 1410; szomb., v. és ünn.: 94 3-kor is). MASODHETES MOZIK Admiral. Néma ko­lostor (11, 942, 944, 946, 948, % 10). Alko­tás. A nagy riport <y44, 946, Í8. 9410). Anna. Kaukázusi brigád (944, 94 6, 148, Í410). Astra. Kis­lány —: nagy kaland (144. «46. «48. 9410).' Belvárosi. Bizsu (4, 6, 4 10). Budai Apolló. Bizsu (5, «48, «410). Capitol. Halál tánc («44, «46, «48, «410). Elit­Miért? 2-lk hétre prol.! (2, 4, 6, 8. 10). Homeros. Bizsu («44-től folyt.). — Ipoly. Megértés(«44, «46, «48. «410). Jó­zsefvárosi. Néma kolostor («46. «48, «410). Lloyd. Behaj­tani tilos («44, «46, «48, «410). Nyugat. Bizsu («44, «46, «48, «410). Odcon. Néma kolostor («44, «46, «48, «410). Otthon. Bizsu («44, «46, «48, «410). Kiáltó. 2-ik hétre prol.! La Con­ga (11, 1, 3, «46, «48, «410). Simplon. Be­hajtani tilos («44, «46, «48, «410). Tiszti Kaszinó. Apr. 28-án: Nevadai hajtóvadá­szat: 30-án és máj. 3-án: így Is lehet repülni («45, 347, 9). Tivoli. Néma kolos­tor (ll, 942, 944, 946, 948. 9410). Túrán. Uj hold (11, «42, 4, 6, 8, 10). RADIO MŰSORA Budapest I. keddi műsora. Gyűri nap. 6.40 Torna. 7 Hir. Lemezek. 10 Hir. 10.15 Harsányi Zsolt köszönti Győr váro­sát. Utána szór. ze­ne. 11.10 Vizj. 11.20 Kétzongorás hangv. 11.30 Elbeszélés. 11.50 Hegedű. 12 Harang­szó a győri székes- egyházból. 12.03 Közv. a győri szé­kesegyházból. 12.30 Honvédzenekar, közben 12.40 Hir. 1.20 Idöj. Vizj. 1.30 Honvédeink üzen­nek. 2 Séta Győr városában. 2.30 Hir. 2.45 Műsorok. 3 Arak. 3.20 Egyház­zenei hangverseny. 3.45 Közv. a győ­ri egyházmegyei könyvtárból. 4.15 A győri ifjúság hang­versenye. 4.45 Idöj. Hir. 5 Hírek szlo­vák és ruszin nyel­ven. 5.15 Koller Jenő győri polgár- mester előadása. 5.25 Marschalkó Mignon zongorázik. 7.50 Közv. a győri Er- zsébet-telepről. 6.20 Szitnyai Zoltán elő­adása. 6.35 Hangver­seny Győrből. 7 Hir. 7.20 A győri honvé­dek műsora. 7.50 Irodalmi és zenei est Győrből. 9.40 Hir. 10.10 Szalonze­ne. 10.40 Cigányze­ne, közben 11 Hírek idegen nyelveken. 12 Hir. 12.15 Üzen az otthon. Budapest II. 5.40 Ruszin óra. 6.10 Gazdáknak. 6.35 Olasz lecke. 7 Leme­zek. 7.25 Előad. 8 Hir. 8.10 Ügető. 8.2(1 Folyamerök zeneka­ra. 9.10 Felolv.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék