Pesti Hírlap, 1944. január (66. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-30 / 24. szám

6 Pest! Hiriap 1941 Jan. 30, vasárnap — Nyárra elkészül az Árpád-híd melletti nj strandfürdő. Annakidején megírtuk, hogy a Közmunkatanács, a főváros és a Szent Margitsziget Gyógyfürdő rt. együttesen elhatároz­ták egy uj, a meglévőknél is nagyobb befogadóképességű modem strandfür­dő építését. Az uj strand az épülő Ár- pádhid pesti hídfője mellett, az újpesti rakpart mentén létesül, részben a fő­város, részben a Fővárosi Pénzalap te­rületén. A költségekre 5 milliót irá­nyoztak elő, amelyet az építkezők egyenlő irányban viselnek. Már a múlt év végén megkezdték a talajelőkészitő munkákat, most pedig az épitőmunkák megindítására került a sor. Miután a szükséges építőanyagot előre biztosí­tották, a munkálatok programm sze­rinti keresztülvitelének előreláthatólag nem lesz semmi akadálya. Háborús konyha Nem érdektelen tudni, hogy a bur­gonya, amelyet ma annyira nélkülö­zünk, ha nem áll elegendő mennyi­ségben rendelkezésünkre, milyen ide-, genkedéssel fogadták az európai szá­razföldön. A köznép eleinte tudni sem akart róla és csak a legfelsőbb körök fogadták szívesen Ínyencség gyanánt. Az egykori feljegyzések sze­rint azonban eleinte nem a táplálko­zásra alkalmas, földalatti, megvasta­godott szárrészét, vagyis a gumóját fogyasztották, hanem a növény gyü­mölcsét, bogyóját, amelynek ize egy­általán nem jó, hanem kesernyés és bizonyos mérges anyagot többek kö­zött az u. n. „solanint“ tartalmazza. Érdekes, hogy a burgonya Magyar- országon sokkal később honosodott meg, mint az ember hinné, nem ré­gebben, mint hozzávetőleg 150 éve. Először a felvidéki tótok és németek között, meg a katonai végvidéken, tudomásunk szerint 1780 táján. Sok helyütt eleinte a földesurak csak fe­nyegetéssel tudták rábírni jobbágyai­kat, hogy burgonyát termesszenek és fogyasszák. Erdélyben csak a múlt század derekán terjedt el. Hétfő. Ebéd: Burgonyaleves, hal­pogácsa, vitaminos parajfőzelék, alma. — Vacsora: Gombásomlett, kalarábé- saláta. Halpogácsa. Apró, ol- darált parajt, egyszer csó halat veszünk, Jól felfőzzük, megsózzuk megtisztítjuk, besózzuk és tálaljuk. Nagy elő- és zöldséggel együtt nye, hogy kiadós, puhára főzzük. Szitán Gombásomlett. 2 to- áttörjük a zöldséggel jássárgáját 4 púpos együtt, a szitán ugyan- evőkanál liszttel és 4 csak áttörünk egy áz- dl. tejjel, illetve higi- tatott zsemlyét vagy tott tejfellel elhaba- 1—2 szem főtt burgo- runk. A tojás habját nyát, ütünk bele 1 to- keményre verjük és só- jást, reszelt hagymá- val együtt hozzákever- val, paprikával, pásté- Jük. 1—2 órai pihente- tomíüszerrel ízesítjük, tés után vastag pala- Ha túl lágy, akkor csintákat sütünk, ame- annyi zsemlyeiporzsát lyeket felébe hajtva keverünk bele, hogy töltünk. 10—15 dg. összeálljon. Pogácsá- gombát petrezselymes, kát formálunk, eze- hagymás zsíron meg- ket zsemlyemorzsában párolunk. Sósvizben megforgatjuk és zsír- főtt burgonyát összetö- ban kisütjük. rünk, a párolt gombá­Vitaminos parajfőze- val és hígított tejfellel lék. Most, amikor a összedolgozzuk, sóval, paraj oly drága, fon- esetleg kis reszelt tos. hogy semmi táp- hagymával megfelelő- értéke ne menjen kár- en Ízesítjük még és az ba. ezért a leghelye- omlettet megtöltjük, sebb a következőkép- Kalarábésaláta. A ka- pen elkészíteni: A jól larábét nyersen meg­megmosott parajt nyer- reszeljük és sóval, cu- sen a húsdarálón át- korral, ecettel, illetve daráljuk. Lehetőleg citrompótlóval ízesit- vajból. de lehet zsírból jük. Is, világos rántást ké- Tanács: Tejfel he­szltünk, amelyet tejjel íyett mindig használ- vagy hígított tejfellel hatunk yoghurtot is, eresztünk fel és jól ha azt könnyebben kikeverjük, hogy ne kapunk, de sok eset­legyen csomós, hanem ben helyettesíthető a burgonyapép sűrűségű, tejfel káposztalével Is. Ebbe belekeverjük a Kedd. Ebéd: Paradicsomleves, nyul- paprikás, fele-fele galuska, savanyú­ság, — Vacsora: Lecsós rakottburgo­nya, kelkáposztasaláta. Nvulpaprlkás. A nyúl- klzslrozott lábasban húsnak sokak által megforgatjuk, nem kedvelt vad Izét Lecsós rakottburgo- teljesen el lehet tíln- nya. Ha délről maradt tetnt olyképpen, hogy galuska és pörkölt, azt a nyulhust teljesen le- estére úgy használhat- börözzük és éjszakára Juk fel legjobban, hogy ecetes ruhába csavar- héjában főtt, karikára Juk vagy ecetes vízzel vágott burgonyával és alaposan leforrázzuk, lecsóval felváltva le- Ha azután a nyulhust rakjuk egy tűzálló feldaraboljuk és bö edénybe. A sütőben hagymával és paprlká- kissé átíorrósitjuk. — val készítjük el, egyál- Galuska helyett ter- talán nem lehet észre- mészetesen használ- venni, hogy a pörkölt hatunk tarhonyát v. nvulból készült. Külö- árpagyöngyöt, pörkölt- nösen Jó akkor, ha maradék helyett kari- még 1—2 dl. tejfelt Is kára vágotWcolbászt is. tehetünk bele. Kelkáposztasaláta. A Fele-fele galuska. Fél kelkáposztát sósvizben kg. burgonyát meghá- puhára megfőzzük és mozunk, sósvizben pu- tálalás előtt legalább hára főzzük és alapo- 1—2 órával Ízes salá- san összetörjük. 20 dg. tamártásba helyezzük, liszttel tűzön addig ke- hogy az Jól átjárja, verjük, amíg sima tész- Tanács: Legfőbb ide- tát kapunk. Forró viz- Je, hogy megkezdjük a be mártott kanállal cukorral való takaré- galuskát szaggatunk kosságot, különben forrásban levő sósviz- nem fogunk tudni nyá- be, a kifőtt galuskát ron beföznl. gyorsan kiszedjük és Burgonya. A burgonya vásárlására ezolgáló szelvényiv február 21. sz. szel­vényére február 1—7-ig egy kilogramm burgonya vásárolható. A következő, 22. sz. február 8—15-ig terjedő időre szóló szelvényre már most, február 1—7-ig ugyancsak 1 kg. burgonya vásárolható, tehát 2 drb szelvényre összesen két fNlogramm burgonya. Kolbászáru. A VIII. sz. „külön hus- •zelvényre“ február 5-éig bezárólag bármely húsból készült kolbászárut le­tet kiszolgáltatni. A VIII. sz. külön hus- izelvényre olyan mennyiségű kolbász- irut kell kiadni, mint amilyen mennyi­ség egy darab „B“ jelű husjegy szel­vényre jár. Tojás. Február 5-éig az idei közellá­tási szelvényiv 5. sz. szelvényére szel- íényenkint egy darab tojás vásárolható. A kereskedők az általuk beszedett és száz darabonkint névvel ellátott ivekre ragasztott szelvényeket a tojásnagyke­reskedőnél a lejárattól számított nyolc napon belül Uvcr./U tojásmennyiségre válthatják be. Színház-Zene A százéves Újházi Ede 1844 január 28-án született Újházi Ede, „a Mester“. Valóban mester volt, nemcsak a barátok szeretete, a hívek rajongása díszítette fel őt ezzel a meg­különböztető. névvel. Mestere volt az újjászülető magyar színjátszás u. n „verisztikus“ stílusának. A szavaló színjátszás helyett az ő fellépése ide­jén közvetlenebb, emberibb kifejezés­re törekedtek színészeink legjobbjai. Halmay Ferenc, Szentgyörgyi István is annak az újjászületésnek voltak előharcosai, mely a maga teljességé­ben Újházi Ede művészetében bonta­kozott ki, s mely egy Pethes Imre, egy Hegedűs Gyula nagyszerű színészi egyéniségében érte el betetőződését. Újházit a hódolóknak, barátoknak valóságos udvara vette körül mindig. A fővárosi művésztársaság legnépsze­rűbb alakja volt a „Mester“, akinek híressé vált „marha“ megszólitása kitüntetésnek és nem sértésnek szá­mított Rendkívüli népszerűségének egyik apró, de nem jelentéktelen bizonyítéka az is, hogy a híres tyúk­levest az ő, tiszteletére keresztelték el „Ujházi-tyúklevesnek“. A századfor­duló „bohém“ világának ő volt a ko­ronázatlan királya. De királya volt a színpadnak Is. Tiborca, Bölcs Náthánja, Crampton mestere, a „Párisi regény“ című fran­cia darab Chevriál bárója, a „Corio- lanus“ Menenius Agrippája, vagy a „Falu rossza“ Gonosz Pistája — mind a színészi alkotás valóságos csodája volt Egy kritikusa azt írta róla: Új­házi mindig jól játszik. Ha rosszul játszik, csal.“ 1864-ben, húszéves korában lépett a színházi múzsa szolgálatába. Hu- szonnégyéves korában került a Nem­zeti Színházhoz, melynek 1903-ban örökös tagja lett 1905-ben megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét s 1908-ban a Vaskoronarendet A si­ker, az elismerés és a szeretet kísérte végig egész életén. Hetvenegyéves korában halt meg. Születésének szá­zadik évfordulóján a magyar mű­vészvilág a szeretet és a megbecsülés bensőséges érzésével hódol emléke előtt (sugój * Händel Jefta-oratóriuma. Tizen­négy bibliai oratóriumot irt Händel. hatalmas szinpadnélküli zenedrá- ák közt időrendben utolsó a Jefta, mely leányát a végzet rendelése foly­tán föláldozni kényszerülő apa drá­mai helyzetében szerepelteti hősét. Amikor Jefta, a győzelmi ünnepet félbeszakítva, elébe siető hitvese és leánya előtt föltárja a szörnyű valót — ez a fájdalmas szépségű részlet csúcspontja a műnek —, Händel egyik legnagyobb remeklése. De az egész művet áthatja a lángész teremtő ereje és csodálattal tölt el, kivált ha arra gondolunk, hogy Händel a Jefta írása közben vesztette el szemevilágát. A legteljesebb elismerés jár ki a fá­radhatatlan Lichtenberg Emilnek azért, hogy az utoljára hét-nyolc éve hallott művet újból betanította az Ének- és Zenekaregyesület lelkes együttesének. Az Egyesület hagyo­mányaihoz méltó színvonalú előadás­ban mindenek előtt a világos szólam­vezetésre és tiszta, egészséges együtt- hangzásra fegyelmezett vegyeskart illeti dicséret — műkedvelő énekkar­tól jobbat kívánni sem lehet. A skót iskola leánykórusa Is, Dedinszky Gi­zella jóhangu csapata, derekasan sze­repelt. Az altszólóban Basilides Mária művészete diadalmaskodott. Pataky gyönyörű tenorja különösen Jefta második áriáját mintázta meg tö­kéletesen. Warga Lívia szépzomán- cu énekében itt-ott technikai gátlá­sokat éreztünk. Szokott zenei készsé­gével, stílusosan látta el a basszus­szólamot Tibor Zoltán. Iv. * Francia-est. A Székesfővárosi Ze­nekar Failoni Sergio vezénylésével francia estet rendezett, melynek mű­sora kronologikus sorrendben híven követte az ujabbkori francia muzsi­ka fejlődésének fontosabb állomá­sait. Az uj francia muzsika apjának, Franck Cézárnak legnagyobbszabásu és legjellegzetesebb műve, a d-moll szimfónia vezette bo a hangversenyt. A szitnfónia első tételének megszó­laltatása volt az egész hangverseny legsikerültebb teljesítménye. Ez a szimfóniatétel elhitette azt a Failoni által is sokszor hangoztatott igazsá­got, hogy a jó muzsikushoz minden jó muzsika egyformán közel álL Failoni olasz létére néha valóban rendkívüli áterzéssel és megértéssel tudja beleélni magát a német, a francia, sőt a magyar szellemóriások képzeletvilágába is. A Franck-szim- fónia első tételének nagyszerű fel­építésében erő, színgazdagság és fan­tázia tündökölt. Annál szembeszö- kőbb volt például a harmadik tétel erőtlen, szertehulló tolmácsolása. Franck után Debussy következett, a francia impresszionizmust legéret­tebben képviselő „A tenger“ című szimfonikus költeményével. Ebben mindenesetre ismét szép és lelkiisme­retes munkát végzett Failoni, de a francia költő megrészegitő szinmá- mora bizony kicsit józanul jutott ki­fejezésre. Befejezésül két Ravel mű­vet hallottunk, az uj francia muzsi­ka fejlődésének mintegy betetőzé­séül. A kelleténél sűrűbben szereplő Bolero mellett, főleg a ritkán hall­ható Scheherezáde-dalciklus tartott érdeklődésre számot. Sajátos, külön­leges muzsika. Az énekszó1 am szolid és hatásos vezetésiben •-''-szanyul Pucciniig, viszont az aláfestés rafi­nált ötleteiben és színeiben gazdagon ontja a modern zenei kifejezés lég­in eghökkentőbb vívmányait. Az ének­szólam megszólaltatásával Halper Leppée Gjurgja asszony érdemelte ki a vendégnek kijáró legteljesebb elismerést. (mja.) * Légy jó mindhalálig — az ifjú­ságnak. Nemcsak Ady énekelhette joggal, hogy: „ifjú szivekben élek“. Nagy kortársa, Móricz Zsigmond is állandó hajlékot szerzett magának a serdülő fiatalság szivében azzal, hogy megteremtette Nyilas Misi megható figuráját. A jóság eszméjéért rajongó, szegény, ágrólszakadt debreceni kis­diák nemcsak a gyönyörű regényben él ismerősen, hanem a színpadon is, ha igazi művészi személyesitőre talál A szerepet kreáló Vaszary Piroska örökébe most Gobbi Hilda lépett a „Légy jó mindhalálig“ dramatizált változatának ifjúsági előadásán, ame­lyet a Nemzeti Színház együttese ren­dezett a Művelődés Házában. Bravú­ros színészi eszközökkel tudta elhi­tetni a fiuszerepet, a naiv esetlenség groteszk vonásait szerencsés arány­ban vegyitette az egyszerűség pátho- szával. Mozdulatainak, hangvételének kitűnő ökonómiájával alapozta meg fontos jeleneteinek hatását. Hol el­szürkült a környezetben, a „felnőttek“ áhítattal tisztelt világában, hol elő­térbe lépett lelkesedésével, kétségei­vel s a darab végén a csalódott, meg­kínzott gyermekszív megrendítő indu­latkitörésével. A kitűnő főszereplő köré kifogástalan együttest épített a kollégiumi igazgatót finoman játszó Majgr Tamás gondos, rendezése. A sok szereplő közül Somogyi Erzsi, Szabó Margit, Szatmári Margit, Ung­vári, Bodnár, Rajczy tűntek ki jelleg­zetes alakításokkal. A nézőtér forma­ruhás iskoláslányokkal telt meg. Leg­közelebb fiuk számára rendezik az előadást, mely igy ahogy van, a Nem­zeti Színházban is újra sikerre vi- lietné a szerkezeti gyarlóságai elle­nére is értékes, szép Móricz-darabot. <~Q * A budapesti m. kir. honvéd élel­mező csapatok elesett és eltűnt bajtár­sai tiszteletére nagysikerű díszhang­versenyt rendeztek pénteken a Magyar Művelődés Házában. Herboly László rendezésében tartalmas katonaműsor szórakoztatta a nézőteret zsúfolásig megtöltő közönséget. Vitéz Somogyváfiy Gyula bevezetője után katonanóták, életképek, vidám jelenetek hangzottak el, sok kiváló fővárosi művész előadá­sában. * Fedik Sári aláírta szerződését az Uj Magyar Színház igazgatójával. Vaszary Gábor és Eisemann Mihály uj zenés vígjátékénak főszerepét fogja eljátszani. * Nagysikerű magyar hangversenyt adott a grácl rádióban Kiss Judit zon­goraművésznő „Melodien aus Ungarn" cimmel. Liszt-, Dohnányi- és Bartók- j művek szerepeltek műsorán. * Tasnády Fekete Mária, az európa­szerte népsza.-ü magyar filmcsillag a színpadon is kitűnő művésznek bizo­nyult. A kolozsvári Nemzeti Színház­ban szombat este játszotta Dario Nic- codemi „Az árnyék" cimü darabjának főszerepét. -X­A „bécsi énekesfiuk" (Wiener Sän­gerknaben) középkori mesterek és Schu­bert műveiből összeállított műsorral szerepelnek a Katolikus Diákotthon Mozgalom javára rendezendő febr. 1-1 és febr. 2-i hangversenyükön. ________Január 80. Vasárnap ________ B érleti előadásaink kedvezményes áron UJ Magyar hétfő d. u., Kamara Variété minden előadására, Komédia hétfő, pén­tek este és szombat délután. Jegyelővétel a Víg-, Uj Magyar, Andrássy, Madách-, Vidám-, Fővárosi Opercttszinház és a Komédia valamennyi előadására a Pesti Hirlap jegypénztáránál: Vilmos császár-ut 78. (Tel.: 112—295.) Színházak Fatornyok. — Pesti. 3 Opera. 11: Szöktetés és 447, ti. 447: Fecske a szerályből. (IfJ.) 6: és denevér. —Madách. Nyugat lánya (Bsz.). és 447, h. 447: — Nemzeti. % 3: Tar- I. Anna és m. Károly, tufíe. 6: Kaméliás — Vidám. U4 és 447, hölgy. H. 447: Naptól- h. 447: Ballépés Jobb­tok (K. 1. 7.). — Víg. ra. — Kamara Var. 2, 3: Két boldog hét. 447: %5, 7. b. 444, 44-7: A mi kis városunk (V.) N61 kiszolgálás. — Ko- H. 44 7: A ml kis vá- média. Vas. és hétfő rosunk (A.). — UJ Ma- 444 és 447: Tilos a 16- gyar. Vas. és hétfő 3 &ás- — Revüszinház. és 447: Az első. — Vas. és hétfő 444 és Városi. 4412: Filmelő- 447: őfelsége a pénz. adás. 3: Cselényi Jó- — Bábszinjáték. 444: zsef hangv. 6: Farsan- Gyerm. el. 447: Pa- gl-est. H. 443: Légy Jő noptlkum. H. 447: Tol- mindhalállg' (IfJ.) 447: dl. — Erzsébetvárosi. Filmelőadás. — F8v. 143, 445 , 7, h. 445, 7: Operett. 443 és 6, h. 6: Utolsó Verebély lány. Királynő csókja. Vas. — Józsefvárosi. 44 3. 11: Latyi Matyi mint 145, 7, h. 145, 7: Eső Robinson. — Andrissyí után köpönyeg. — Kis- 3 és 447, h. 447: Vl- faludy. 443, 445, 7, dám kabaré. — Kama- h. 445> 7: Egy boldog ra. 3 és 147, h. 447: pesti nyár. Színház—Zene—Mozi útmutatónk egész héten nélkülözhetetlen a darabok kivá­lasztásánál * 11 Mozik Átrium. 153-034. Ma­kacs Kata. 444, 4<.6, 448, vas. 442. — Bel­városi Híradó. 181-244. Baj társunk a kutya. PortoHno. Ady Endre. Hiradók. Folyt. 10—21- lg. — Corvin. 138-988. Ártatlan vagyok. 3, 5, 448. — Deák. 125-952 Ágról szakadt urilány. >42, 444, 446, 448, vas. 11. — Fórum. 189-543. Valamit visz a víz. 444, 446, 448, vas. 11: Lovasok és lovak vi­lága. — Híradó. Tel.: 222-499. Téli hadjárat. Egerek a csapdában. Ady Endre. Hír­adók. Folyt. 9—21-ig. — Kamara. 423-901. Aranypáva. i'.2, 144, 140, 140.' — Ka­szinó. 383-102. Boldog idők. 444, 446, 448, vas. 11. — Korzó. 132-318. Gróf Monte Christo, n. rész. 444, 146, 148, vas. 11."— Nemzeti Apollo. 222- 002. Fény és árnyék. 144 , 446, 448, vas. 11 és 442. — Omnia. 130- 125. Makacs Kata. 444, 148, 44®, vas. 11 és %2. — Pest. 221-222. Éjféli zene. 44 12, 442, 44 4, 44 6, 44 8. — liá- dlus. 122-098. Csercsz- nyevirág. 444, 446, 448, vas. 11. — Seal a. 114-411. Boldog idők. 444, 446 , 448, vas. 442. — Szittya. 111- 140. Az asszonyért. 144, 446, 448, vas. 442. — Tiszti Kaszinó. Vas. Akrobata éh. 445, %7. — Uránia. 146­045. Tengerparti ran­devú. 3, 5, 448, vas. 11. • Panaszos levelet kaptunk. Lapunk egyik régi olvasója irta. Lelkes színház­barát, szereti a komoly színházat és egy- egy előadás emlékét évek után is szíve­sen idézi fel emlékezetében. Most „szín­házi kérdésben“ panaszt tesz — a kö­zönség ellen. V&sári.ap délelőtt a „Ka­méliás hölgy"-et nézte végig a Művelő­dés Házában. „A közönség egy részt ta­lán nem volt tisztában azzal, hogy mit jelent egy ilyen előadás Bajor Gizivel és elsőrangú nemzetiszinházi színészek­kel. Olyan fegyelmezetlenül viselkedtek, amit egy mozielöadás közönsége se tűrt volna el. Az egész előadást élvezhetet­lenné tették azok számára is, akik a da­rab, az előadás miatt jöttek ide. Állan­dóan közbekiabáltak: „Nem hallunk'. Hangosabban!“, aztán pisszegtek a szom­szédaikra, akik köhögtek és nyikorgat- ták a székeiket. Egy váratlan pillanat­ban pedig elkezdett hangosan sírni egy kisgyerek. Elég szomorú, — fejezi be panaszos levelét olvasónk — hogy már a színházlátogató közönséget is fel kell kérni arra, hogy előadás alatt úgy visel­kedjék, ahogy azt az illendőség és a jó­érzés kívánja...“ * Ibsen kalandja. Amikor ez a kedves eset megtörtént, Ibsen 28 éves volt és Regen színházában mint dramaturg és rendező működött. Egy alkalommal el­vetődött egy kis vidéki városba, ahol legnagyobb meglepetésére „A solhaugi lakoma“ cimü darabját hirdették és pe­dig „a szerző jelenlétében“. Ezt Ígérte a szinlap, nagy, kiabáló betűkkel. Ibsen nagyon kiváncsi lett a „szerzőre" és az esti előadásra páholyt váltott. A felvo­nások végén a közreműködők valóban kivezettek egy urat, a „szerzőt“, aki mély meghajlással fogadta az ünneplést. Az előadás után Ibsen felment a szín­padra, b emutatkozott és felelősségre vonta az Igazgatót. Ez zavartan mente- getődzött, dehát, — mondotta — a szer­ző jelenléte nagyobb bevételt biztosit, mert a közönség kiváncsi és szívesen megfizeti ily kivételes alkalmakkor a mérsékelten felemelt helyárakat is. — No is ki volt az, aki mint Ibsen jelent meg? — kérdezte. Az igazgató bemutatta. A tzinhizi fod­rász volt. Ibsen nevetve veregette meg vállát. — Egészen ügyesen csinálta, — je­gyezte meg jókedvűen. — Ugyan, ez semmi! — legyintett a fodrász. — Voltam én már Shakes­peare is. * A „Vasúti Missió" javára f«br. 8-án 147 órakor jótékonycélu hanversenyt rendeznek a Zeneakadémián, Anna kir. hercegasszony és Angelo Rótta pápai nunclus védnöksége alatt. Sport Az evezőssziivetség közgyűlése A Magyar Evezős Szövetség köz­gyűlésén dr. Wünschet Frigyes felső­házi tag beszámolójában megemléke­zett az állandó állóvíz! evezőspályáról: — Az elmúlt esztendőben több Ízben is komely tárgyalások folytak az ál­landó evezőspálya ügyében. Az illeté­kes körök egyetértettek velünk abban, hogy állandó ervezős versenypálya nél­kül nem várhatjuk versenysportunk előretörését. Megemlékezett az elnök az elhunyt dr. Pogány Béla alelnökről, id. Kauser Árpád szövetségi tanácstagróL A közgyűlés folyamán a magyar Sport diszérmét átadták id. Kauser Árpádnak és dr. Török Zoltánnak. Be­fejezésül bemutatták az evezés érde­kes oktatófilmjét, amely érdeklődést keltett. A szövetség uj alelnöke dr. Szily Béla, a MEC tanárelnöke. A vlTj>szövetség közgyűlése A Vincze András ügyv. elnök el­nöklésével megtartott vivószövetségi közgyűlésen az elnöki megnyitóban kegyeletes szavakkal emlékeztek meg a hősi halált halt vivóbajtársakról és kiemelték, hogy közülük Massá- nyi Tibor őrnagy volt az első, aki az arany tiszti vitézségi érmet elnyerte. Dr. Misángyi Ottó, az OSK veze­tője méltatta a magyar vivósport jelentőségét és rámutatott az után­pótlás nagy fontosságára. A szövetség alelnökei: dr. Bay Béla, dr. Doros György, vitéz Jeney István, aki a magyar sport diszérmét nyerte, továbbá vdr. Sédey Gyula és Berti László. A magyar asztali tennlszező férfi­együttes a pozsonyi verseny során 5 :0 arányban győzött a románok ellen. A birkózók utolsó meghívásos verse­nyén Palotás (B. Vasutas), Tóth (UTE), Bóbis (B. Vasutas) és Riheczky (Mávag) győzött. Uj stadion épül Stockholmban 90.000 személy befogadására. Az ökölvivócsapatbajnokság hátralévő mérkőzései: vasárnap WMTK — B. Vas­utas és hétfőn BTK—FTC. Elesett Hasse alezredes, a berlini olimpia vadászugratása győztese és Gies német tenniszbajnok. Erdély jégkorongbajnokságában meg­ismétlik a Csíkszereda—Kolozsvár mér­kőzést. A vasárnap sportja ökölvívás. Csapatbajnokság: vasár­nap délután ötkor WMTK—B. Vasutas, hétfőn este félhétkor FTC — BTK a sportcsarnokban. Vívás. Tőrcsapatbajnoki verseny a HTVK tiszti kaszinói vívótermében dél­előtt 9. Atlétika. OTE női mezei futóversenye délelőtt 9. Kézilabda. Terembajnokság a csepeli sportcsarnokban reggel 8. Kerékpár. MKSz közgyűlése a MOVE dísztermében d. e. 11. Főszerkesztő: Dr. LÉGRÁDY OTTÓ Felelős szerk.: Dr. BENDA JENŐ Lóverseny Cgetőeredmények Két alapos meglepetéssel kezdődőit t nap. Az első versenyben Dobább kflxel nyolcvanszoros osztalékot fizetett A tő­versenyt Erény nyerte Csatár és Csalo­gány T. ellen. Eredmények: I. 1. Gyarmati mé­nes: Dobább (10) Sze- redás, 2. Pam. Hilda (2) Simkó, 3. Zimony (8:10) Marschall. Pm.: Pandóra, Gladiator, Érces U., Nimród, Első Foote, Tiszavirág, Csicskás, ígéret B., Forgószél, Botrány. 10: 783, 44, 15, 12. Bef.: 1934 és 1233. — II. 1. Tímár ist.: Ciklon (6) Nerhaft, 2. Napraforgó (7:10) Wiltshire, 3. Szép Ilonka (6) Mar­schall. Fm.: SarJ, Kár­mentő, Gyöngyös II., Baksa, Ádám, Duda, Pepecz, Pamukl Ka­dett, Dáridó. 10:315, 29, 13, 18. Bef.: 629 és 1346. — III. 1. Nógrádi ist.: Sylvia (1%) Wies- ner, 2. Bereck (2) Wiltshire, 3. Cimbora (3) Marek. Fm.: Éles, Budamér, Baba, Diadal G., Kriszta, Bimbó, Gáspár, Cécó, Gör- gény. 10:28. 17. 18, 73. Bef.: 82 és 98. — IV. 1. Annie ist.: Zsupán T. (8:10) Dobos, 2. Dolfy (4) Galambos, 3. Diadal (6) Jakup- csek. Fm.: Emlék, Fruska, Keve L., Meri­dián n., Gárda Kür­tös. 10:19, U. H, N. Bef.: 50 és 08. — >. 1. Szentpéterl Ullca (3) Marschall, 2. Sirocco (3) Kovács II. 3. Újvidék (1 Ms) Wilt­shire. Fm.: Cirill F., Fontos, G. H. Robin­son, Bob, Sirius, Apró­pénz. 10:71, 25, 25, 15. Bei.: 222 és 162. — VI. I. Ungár B.: Erény (1%) Mann, 2. Csatár (6) Zwillinger, 3. Csa­logány T. (8) Mar- schall. Fm.: .Pam. Le­gény, Csillám, Lila, Fergeteg W., Bengész. 10:32, 15, 56, 27. Bef.: 473 és 156. — VII. 1. Annie 1st.: Tibor (5) Horváth, 2. Gyertyán (1 y2) Marschall R., 3. Hamis Cs. (8) Nerhaft. Fm.: Bogaras, Pamela, Trencsén, Várva-várt, Little Winny, H. Palo, Theklus, Lantos. 10:20, 37, 15, 37, bef.: 357 és 984. — Vm. 1. Svas- tits: Nunnl (8:10) Marschall, 2. Félénk (2%) Szitányi, 3. Bal­lada (4) Kovács II. Fm.: Buda, Josefln, Hypolit, Cipra, Dalma J. F., Váratlan, Vil­lám. Vasárnap: ügető. A nap főversenye, a Zuzmara-dij, melyben Csoda, Harcos és Dudás egyenrangú ellenfelek. Érdekes száma a vasárnapi versenyeknek a gyors lovak kettesfogatu versenye, melyben elsőklasszisu ügetők mérkőz­nek. Jelöltjeink: I. Liliana—Ailant, II. Ripacs-fogat—Fekete Barát-fogat, III. Loge—Négus II, IV. Csoda—Harcos, V. Babatündér—Elimár D, VI. Farsang— Cabala, VII. Etele—Babona, Vili. Leo­pard—Jutka, IX. Ila—Buda. K özgazdaság A Magyar Nemzeti Bank részvényei­hez tartozó nj szelvénylvek kiszolgálta­tása. A Budapesti Közlöny Január 30-iki száma közli a Magyar Nemzeti Bank hirdetményét, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank részvényeihez tartozó uj szelvényivek, amelyek az 1944—1963 üz­leti évekre szóló osztalékszelvényeket (21—40 folyószámmal) és a további szel­vényutalványt tartalmazzák, február 8- tól kezdve a Bank budapesti főintézeté­nél, illetőleg bármelyik vidéki flókinté- zete és kirendeltsége utján a szelvény­utalványok visszaszolgáltatása ellenében vehetők át. Kis nyilttér Di J zz a b á s lapunk szombati számában 1—42. Adás-vétel c 1-5. Berendezés 1. Bútor Műbútorasztalosnál 3 ajtós és komb. szekr. Horn.Ede-u. 12. F o t e 1 á % j cpedával, tisztiköpeny, gallér, fiú télikabát (10 éy.) el­adó. Tel.: 3—4. 139-405 Saját készitményü há­lószoba 2500.— P, kom­binált izob&k, reka- miék, fotelek rendkívül olcsó áron. tJngár asz­talos, Dohány-utca 37. Angol barokk kombi­nált szobák, gobelin garnitúra, commode, renaissanoe ebédlő, em­pire háló, barokk há­romajtós szekrények, dísztárgyak, stb. Nagy- né butorszalon, Bajza- utca 44. Görög garnitúra, per­zsaszőnyegek, márkás festmények eladók. Bocskay-ut 22. IV. 28. Tel. 453—758. • Alkalmi véteL Telj es kombinált szoba, tel­jes fehér elöszobajmtor sürgősen eladó. Érdekl. hétköznap 12—14 óra II., Hattyu-utca 10-c. I. em. 3. L. korab. szalongaral- tura, barokk bárszek­rény, fék. kottaasztal, bronzcsillár el. Telefon 182-027. ™anBOG-M!Lrt. bútorüzletében vásárolhat VI., Vil­mos cs.-ut 43. Bát- hory-u.-val szemközt Bútort legjutányosab- ban vásárolhat tovább­ra is fizetési kedvez­ménnyel Kardos Test­véreknél. Wesselényi-u. 18. Tel. 223—359. Ebédlő, intarziás, eladó. Újpest, Kölcsey-u. 1. Gyönyörű kombinált és háló eladó. Moz&ár-ut- ca 10. I. fl. Nagymező­utcánál. Jó bútort Bertalanná keresztény butorszalon- Jában vegyen. Rákóczi- ut 82.. I. 8. Konyhák, rekamlék, kombinált szobák Használt bútorcsere. Fizetési kedvezménnyel Podmaniczky-utca 0. Kombinált szobaberen­dezés, alig használt fo­telek, székek, asztalok olcsón eladók. Rákóczi- ut 01. n. főlépcső II. em. 2. Kér. Olesó bútort részistr* is Wosseiényl-utca 03. Meisztertől. Használt és aj bátorok olcsón Ron árinál, Eőt- vös-u. 1. KIrály-a. sarok Kisiparostól gyönyörű kombinált szobák. Bie­dermeier könyvszekré­nyek, többféle fotelágy, 1—2 személyes kanapé­ágy, sarok rekamlék. Csakis a készítőtől, meglepő olcsón. Vidék­re csomagolás. Csen- gery-u. 12. UJ postánál. Bútort bizalommal Hun­gária bútorcsarnokból, Nagymező-u. 41. bútor io fc/dVeAÚ! Fizetési kedvezménnyel előirt olcsó áron nagy választékban hálók, komb. és kárpitozott búto­rok, konyhák, irodabútorok, Íróasztalok. 3UT6RMAÖAZIN Mária-utca 48. Hálók, rekamié, sezlon, szines konyhabútorok. Nagy, Király-u. 29. ud­varban. BÚTOR Modern, styi, uj és használt msim Károiy-kri 2ö. Biedermeier, barokk és renaissance S aj­tós szekrények, epe- dás rekamierek, gar­nitúrák, Íróasztalok, könyvszekrények, vit­rinek, sublódok. Tóth Győző, Ferenc-körnt 20. Használt botor csere, kombinált *zóbák, re­kamlék, konyhák fize­tési kedvezménnyel ol­csón. Bányafalvi, Iza- bclla-u. 11. BÉKEBELI választék, h & 1 ó k, komb. és kárpitozott bútorok. OLCSÓ ÁRAK! Fizetési kedvezmény. som BÚTOR Baross-utca 54. Komb. berendezés, u: szoba, 3 ajtós ezek hálószoba eladó. Nag mező-utca S7. f. Raktár. Antik asztal és szék eladók, ifc—l-.* • —j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék